Evropská komise > ESS > Alternativní způsoby řešení sporů > Nizozemí

Poslední aktualizace: 06-03-2008
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Alternativní způsoby řešení sporů - Nizozemí

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


V informaèním listu „Alternativní zpùsoby řešení sporù - obecné informace“ naleznete přehled alternativních zpùsobù řešení sporù. V tomto informaèním listu se vám pokusíme poskytnout praktiètìjší informace o AZŘS v Nizozemsku. 

OBSAH

1. Jaké druhy sporù je možno řešit pomocí tohoto druhu AZŘS? 1.
2. Než se strany obrátí na soud, mohou se vždy samy pokusit dosáhnout řešení svého sporu. To je možné také s pomocí mediátora působícího jako nezávislý zprostředkovatel. Komerční mediace je možná téměř ve všech sporech mimo trestní právo. 2.
3. Je zvolení tohoto druhu AZŘS povinné ze zákona nebo podle podmínek soudního nařízení? 3.
4. Je tento druh AZŘS upraven zákonem? 4.
5. Některá smluvní ustanovení mohou stanovit, že veškeré spory týkající se smlouvy se budou nejprve řešit pomocí AZŘS, než se předloží soudu. Jsou tato ustanovení závazná pro obě strany při tomto druhu AZŘS? 5.
6. Jak zajistit, aby AZŘS, který jste zvolili, byl takového stupně spolehlivosti, jaký vyžaduje výkon spravedlnosti? Jak zvláště zajistit, aby byla zachována důvěrnost jednání? 6.
7. Je nutné vyhledat právní radu? Jaká je úloha advokáta v tomto druhu AZŘS? 7.
8. Lze tyto druhy alternativního řešení sporů vést na dálku, zejména elektronickými prostředky? 8.
9. Je tento typ alternativního řešení sporů bezplatný? Jestliže ne, jak jsou rozděleny výdaje? Je možné získat právní pomoc? (viz téma „právní pomoc“) 9.
10. Pokud jste zvolili tento druh AZŘS, ale spor se vám vyřešit nepodařilo, je možné se obrátit na soud? Má použití těchto druhů AZŘS nějaký vliv na promlčecí lhůtu pro obrácení se na soud? 10.
11. Pokud jste zvolili tento druh AZŘS a spor se vám podařilo vyřešit, jakou formu bude mít tato dohoda? Co se stane, pokud dohoda není vykonána spontánně? Lze použít běžné postupy pro výkon rozhodnutí? Lze se stále obrátit s věcí na soud? 11.
12. Jak je uvedeno výše, rozhodnutí ombudsmana nejsou závazná. 12.

 

Jaké rùzné alternativní zpùsoby řešení sporu se obecnì v Nizozemsku užívají?

Kromì rozsáhlého systému rozhodèích řízení, která se řídí vnitrostátními a mezinárodními právními předpisy, existuje v Nizozemsku nìkolik možností mimosoudního řešení sporù, z nichž nejdùležitìjšími jsou závazné doporuèení („závazné rozhodnutí třetí strany“) a mediace.

Ve vìtšinì situací máte možnost uchýlit se k jednomu nebo druhému z tìchto druhù alternativního řešení sporù. Pro více informací zvolte z uvedeného seznamu situaci, ve které se nacházíte

Spory mezi spotřebiteli a podniky

Jak již bylo vysvìtleno v informaèním listu „Alternativní zpùsoby řešení sporu - právo Spoleèenství“, zveřejnila Komise na své internetové stránce seznam English zahrnující velký poèet institucí pro alternativní řešení sporù, které se zamìřují na řešení spotřebitelských sporù v jednotlivých èlenských státech. Na tomto seznamu naleznete praktické informace, které potřebujete při rozhodování, zda využít jedno z následujících schémat AZŘS: jeho strukturu, oblast, druh řízení, které využívá, náklady na nì a další podrobnosti. Seznam je k dispozici na této internetové stránce:

Mùže se stát, že se budete muset obrátit na nìkterou instituci pro alternativní řešení sporù v jiném èlenském státì. Přesné informace o tom, na jaký orgán se obrátit, naleznete buï na internetových stránkách EEJ-Net English nebo - v případì sporu týkajícího se finanèních služeb - na internetových stránkách sítì FIN-NET English - Nederlands.

 • Spory mezi podniky
 • Spory mezi zamìstnancem a zamìstnavatelem
 • Spory mezi pronajímatelem a nájemcem
 • Rodinné spory
 • Spory mezi soukromými osobami
 • Jiné specifické situace (např. vztahy s orgány veřejné správy, zdravotnickými službami, advokáty, notáři, atd.).

1. Jaké druhy sporù je možno řešit pomocí tohoto druhu AZŘS?

Stížnosti týkající se úředních řízení lze předložit národnímu ombudsmanovi (jmenovanému národním parlamentem). Národní ombudsman mùže zahájit šetření, rozhodnout o stížnostech jako o dùvodných (nebo nedùvodných), vynést nezávazné rozhodnutí v urèitém případì a zveřejnit svá doporuèení ve výroèní zprávì.

Jiné (obchodní) stížnosti projednávají soukromí ombudsmani jmenovaní oborovými organizacemi. Nejdùležitìjším ombudsmanem (s ohledem na poèet stížností) je ombudsman pro pojistné záležitosti. Ombudsmani zasahují ve sporech tak, že se snaží dosáhnout nejdříve spoleèného řešení a vynést nezávazné rozhodnutí pro vyřešení sporu. Z dùvodu vztahu s oborovými organizacemi dodavatel ve vìtšinì případù rozhodnutí ombudsmana přijme.

Závazná rozhodnutí (závazná rozhodnutí třetích stran) vynáší komise pro stížnosti nájemníkù v případì sporù týkajících se zákona o pronájmu sociálních bytù (např. pokud se týká údržby, platby za topení a elektřinu, vrácení plateb).

Nadace komisí pro stížnosti spotřebitelù (SGC) je oficiální obecná zastřešující organisace s celonárodní pùsobností a její odpovìdností je zřídit a spravovat 30 oborových komisí pro stížnosti pùsobících pod její záštitou. Komise pro stížnosti vynášejí rozhodnutí, která jsou závazná (závazná rozhodnutí třetí strany) pro obì strany. Základem pro příslušnost komise pro stížnosti jsou dodací podmínky použité èleny oborových svazù úèastnících se v komisi pro stížnosti. Tyto podmínky zahrnují ustanovení, že spotřebitelé mohou předložit spor s dodavatelem komisi pro stížnosti, a ne řádnému soudu.

NahoruNahoru

2. Než se strany obrátí na soud, mohou se vždy samy pokusit dosáhnout řešení svého sporu. To je možné také s pomocí mediátora působícího jako nezávislý zprostředkovatel. Komerční mediace je možná téměř ve všech sporech mimo trestní právo.

Od 1. dubna 2005 jsou na všech soudech a orgánech pro právní poradenství (urèené především pro osoby s nižším příjmem) zavedeny konzultaèní zařízení pro mediaci. Strany sporu se mohou mediace úèastnit pouze dobrovolnì.

Mediace se týká pouze urèitých správních a obèanskoprávních vìcí (vèetnì rodinné mediace).

Soukromí ombudsmani a komise pro stížnosti projednávají pouze stížnosti ve svém oboru.

Obecnì existují pouze dvì dùležité kategorie sporù, které komise pro stížnosti nemohou řešit:

 • spory týkající se neuhrazení faktury, kdy neuhrazení není založeno na opodstatnìném podkladu,
 • spory týkající se úmrtí, ublížení na zdraví nebo nemoci.

Komise pro stížnosti samozřejmì nemohou projednávat záležitosti, které již byly předloženy řádnému soudu.

3. Je zvolení tohoto druhu AZŘS povinné ze zákona nebo podle podmínek soudního nařízení?

Ne. Zvolení tìchto druhù AZŘS není, jak je uvedeno výše, povinné ze zákona nebo podle podmínek soudního rozhodnutí. Strany se nicménì mohou vzájemnì dohodnout na využití rozhodèího řízení a tím vylouèit využití soudu.

4. Je tento druh AZŘS upraven zákonem?

Rozhodèí řízení se řídí paragrafy 1020 - 1076 holandského obèanského soudního řádu (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) a mezinárodní Newyorkskou úmluvou.

NahoruNahoru

Jiná mimosoudní řízení nemají žádný zvláštní právní základ. Pokud si však komise pro stížnosti přeje, aby mohla fungovat pod zastřešující organizací pro komise pro spotřebitelské stížnosti, musí být tato komise uznána jako taková ministerstvem spravedlnosti. Pro úèely uznání musí komise splnit urèitá kritéria, která jsou stanovena uznávacími pravidly ministerstva spravedlnosti.

Právní základ pro úřad národního ombudsmana je obsažen v zákonì o národním ombudsmanovi.

5. Některá smluvní ustanovení mohou stanovit, že veškeré spory týkající se smlouvy se budou nejprve řešit pomocí AZŘS, než se předloží soudu. Jsou tato ustanovení závazná pro obě strany při tomto druhu AZŘS?

Strany se mohou vzájemnì dohodnout na využití rozhodèího řízení a tím vylouèit využití soudu. Soudce nemá podle § 1022 (Wetboek van Burgelijke Rechtsvordering) příslušnost k projednávání případu v případì dohody o rozhodèím řízení.

Jak je uvedeno výše, základem příslušnosti komise pro stížnosti jsou dodací podmínky použité èleny oborových svazù úèastnících se v komisi pro stížnosti. Tyto podmínky zahrnují ustanovení, že spotřebitelé mohou předložit spor s dodavatelem komisi pro stížnosti, a ne před řádný soud. Tato doložka je závazná pro obì strany, aèkoli spotřebitel má jeden mìsíc na to, aby zvážil, zda se neobrátí na soud.

Jelikož mediace je relativnì nový nástroj, existuje stále málo zkušeností s mediaèními doložkami. Mediaèní doložky však neruší příslušnost soudcù k projednávání případu.

NahoruNahoru

6. Jak zajistit, aby AZŘS, který jste zvolili, byl takového stupně spolehlivosti, jaký vyžaduje výkon spravedlnosti? Jak zvláště zajistit, aby byla zachována důvěrnost jednání?

7. Je nutné vyhledat právní radu? Jaká je úloha advokáta v tomto druhu AZŘS?

Ve všech řízeních AZŘS je možné, avšak ne povinné, aby strany zastupoval advokát. V rozhodèím řízení má advokát více ménì stejnou úlohu jako advokát v řízení u řádného soudu. V řízení před komisí pro spotřebitelské stížnosti by náklady na právní zastoupení pravdìpodobnì nebyly přimìřené hodnotì sporu. Strany se mohou nechat zastupovat v mediaci. Diskuse o úloze advokáta v mediaci stále probíhají.

8. Lze tyto druhy alternativního řešení sporů vést na dálku, zejména elektronickými prostředky?

V nìkterých oblastech by to mohlo být možné, avšak tyto metody se nevyužívají v širším mìřítku.

9. Je tento typ alternativního řešení sporů bezplatný? Jestliže ne, jak jsou rozděleny výdaje? Je možné získat právní pomoc? (viz téma „právní pomoc“)

Náklady na rozhodèí řízení se liší podle rozhodèího senátu. Je obtížné náklady předem odhadnout.

Nizozemský ústav pro rozhodèí řízení (NAI) je jedním z hlavních poskytovatelù.

Jeho odhad celkových nákladù na rozhodèí řízení obsahuje následující prvky. Řízení u ombudsmana jsou bezplatná.

NahoruNahoru

Komise pro stížnosti vyžaduje pevný příspìvek, který se pohybuje od 27 EUR do 113 EUR v závislosti na èástce fakturované za dotèený výrobek nebo službu. Tento příspìvek zahrnuje náklady na veškeré požadované znalecké posudky. Jestliže komise pro stížnosti dojde k závìru, že je spotřebitel v právu, musí dotèený dodavatel příspìvek nahradit.

Poèáteèním bodem je skuteènost, že strany musí samy nést náklady na mediaci. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je příspìvek na náklady na mediaci pro osoby s omezenými prostředky (viz dále téma „právní pomoc“). Kromì toho je ve všech případech zahrnujících mediaci bìhem urèitého poèáteèního období k dispozici (omezený) finanèní příspìvek ve výši 200 EUR, který má strany podpořit v tom, aby se rozhodly pro přijetí návrhu soudu využít mediace. Jedná se o pevnou èástku na mediaci, která bude zaplacena přímo mediátorovi bez ohledu na to, jaké jsou finanèní možnosti stran.

10. Pokud jste zvolili tento druh AZŘS, ale spor se vám vyřešit nepodařilo, je možné se obrátit na soud? Má použití těchto druhů AZŘS nějaký vliv na promlčecí lhůtu pro obrácení se na soud?

Komise pro stížnosti vynášejí rozhodnutí, která jsou závazná pro obì strany. Proti rozhodnutí komise pro stížnosti se nelze odvolat. Jediným zpùsobem, jak rozhodnutí přezkoumat, je předložit je řádnému soudu do dvou mìsícù od jeho doruèení. Soudce však smí, jak je stanoveno v § 904 knize 7 nizozemského obèanského zákoníku, rozhodnutí posoudit pouze okrajovì. To znamená, že soudce prohlásí závazné rozhodnutí za neplatné, pouze pokud je na základì přimìřených a spravedlivých norem nepřijatelné s ohledem na svùj obsah nebo na zpùsob, jakým bylo dosaženo za daných okolností. To znamená, že rozhodnutí komise pro stížnosti bude soudy zamítnuto, pouze pokud komise pro stížnosti ignorovala základní zásady procesního práva, jako je právo obou stran na slyšení.

NahoruNahoru

V nizozemském obèanském zákoníku je ustanovení o stavení promlèecí lhùty nároku zahájením řízení v zájmu získání závazného doporuèení (§ 3:316, odst. 3 BW, obèanský zákoník).

Jestliže se stranám nedaří dosáhnout řešení přátelskou cestou prostřednictvím mediace, mohou stále svùj případ předložit soudu. Mediace nemá vliv na promlèecí lhùty v tom smyslu, že bìh promlèecí lhùty týkající se nároku, který je předmìtem mediace, se staví okamžikem zahájení mediace.

11. Pokud jste zvolili tento druh AZŘS a spor se vám podařilo vyřešit, jakou formu bude mít tato dohoda? Co se stane, pokud dohoda není vykonána spontánně? Lze použít běžné postupy pro výkon rozhodnutí? Lze se stále obrátit s věcí na soud?

Rozhodèí řízení vede k rozhodnutí, které je závazné pro obì strany. Výsledek řízení je vykonatelný podobnì jako rozhodnutí podle vnitrostátních právních předpisù. Rozhodèí nález mùže být prohlášen vykonatelným jednoduše prohlášením předsedy okresního soudu o vykonatelnosti. Tímto rozhodèí nález nabývá stejnou právní moc jako rozhodnutí soudu.

Komise pro stížnosti vynášejí rozhodnutí, která jsou závazná pro obì strany. Proti rozhodnutí komise pro stížnosti se nelze odvolat. Jediným zpùsobem, jak rozhodnutí ovìřit, je předložit je řádnému soudu do dvou mìsícù od jeho doruèení. Soudce však smí, jak je stanoveno v § 904 knize 7 nizozemského obèanského zákoníku, rozhodnutí posoudit pouze okrajovì. To znamená, že soudce prohlásí závazné rozhodnutí za neplatné, pouze pokud je na základì přimìřených a spravedlivých norem nepřijatelné s ohledem na svùj obsah nebo na zpùsob, jakým bylo dosaženo za daných okolností. To znamená, že rozhodnutí komise pro stížnosti bude soudy zamítnuto, pouze pokud komise pro stížnosti ignorovala základní zásady procesního práva, jako je právo obou stran na slyšení.

Jestliže dodavatel podle závazného rozhodnutí nejedná, oborový svaz zaruèuje, že jeho èlenové budou jednat v souladu se závazným rozhodnutím. Tato záruka znamená, že oborový svaz převezme povinnost, kterou komise pro stížnosti ukládá svým èlenùm, kdykoli dotèený èlen dobrovolnì tuto povinnost neplní, ani závazné rozhodnutí nepředloží k posouzení řádnému soudu do dvou mìsícù po vynesení tohoto závazného rozhodnutí. Tato záruka plnìní zajišťuje provedení rozhodnutí komise pro stížnosti.

12. Jak je uvedeno výše, rozhodnutí ombudsmana nejsou závazná.

Dohoda, které je dosaženo prostřednictvím mediace, nemá sílu koneèného rozhodnutí. Představuje dohodu na základì podmínek § 7:900 nizozemského obèanského zákoníku (BW).

V Nizozemsku si strany mohou snadno nechat svou dohodu potvrdit notářským zápisem. Notářský zápis èiní dohodu vykonatelnou stejnì jako rozsudek podle vnitrostátního práva. Je-li mediaèní dohoda výsledkem návrhu soudce na využití mediace, mùže být dohoda o urovnání potvrzena rozhodnutím soudu.

Jelikož je mimosoudní řešení sporù alternativou k soudnímu projednání obvyklým zpùsobem, nelze se proti rozhodnutím odvolat u soudu. V prùbìhu i po skonèení alternativního řešení sporu je však možné stejný případ předložit obecnému soudu.

Bližší informace

V roce 2003 byly zhodnoceny zkušenosti s doporuèením mediace u nìkolika soudù v celé zemi a v rámci systému právní pomoci. Zprávu o tomto zhodnocení (v holandštinì) mùžete nalézt zde: http://www.wodc.nl/images/OB210_tcm11-5208.pdf Nederlands

Shrnutí v angliètinì: http://www.wodc.nl/images/OB210_sum_tcm11-5218.pdf English

V Nizozemsku bylo provedeno nìkolik prùzkumù o alternativních řešeních sporù. Ministerstvo spravedlnosti, mimo jiné, zahájilo tyto prùzkumy:

 • Rozhodèí řízení a závazná rozhodnutí třetí strany (závazná doporuèení) v Nizozemsku: Nederlands PDF File (PDF File 475 KB)
 • Odkazy na stránky s tématikou spravedlnosti v Nizozemsku: http://www.wodc.nl/images/obl219_tot_tcm11-5419.pdf Nederlands
 • Shrnutí v angliètinì: http://www.wodc.nl/images/obl219_sum_tcm11-5431.pdf English

Obchodní centrum pro AZŘS nedávno vydalo pojednání o alternativních zpùsobech řešení sporù mezi podniky a v pracovních sporech:

 • Prùzkum řízení sporù a mediace v holandských podnicích: Nederlands PDF File (PDF File 68 KB)

« Alternativní způsoby řešení sporů - Obecné informace | Nizozemí - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 06-03-2008

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království