Europeiska Kommissionen > ERN > Alternativa system för tvistlösning > Italien

Senaste uppdatering: 15-02-2008
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Alternativa system för tvistlösning - Italien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Du finner en översikt över alternativa system för tvistlösning på webbsidan för Alternativa system för tvistlösning - Allmän information.

De olika formerna av alternativa system för tvistlösning i Italien är följande:

Den italienska lagstiftningen tillhandahåller olika former av alternativa system för tvistlösning. De kan i stort sett beskrivas på följande sätt:

 1. Uppgörelser i godo enligt artikel 1965 i civilkoden.
 2. Medling: Parterna vänder sig till en oberoende tredje part för att avgöra tvisten och nå en uppgörelse.
 3. Förlikning i domstol eller utanför domstol (enligt avsnitten 183, 320 och 322 i den italienska rättegångslagen).
 4. Skiljedom som ett tvistlösningsalternativ till ett domstolsbeslut, enligt avsnitt 806 i den italienska rättegångsordningen.

Utomrättslig tvistlösning kan anta en mer frivillig form som inte är reglerad av staten. Några exempel på detta är Telecom Italias förliknings- och skiljedomsråd samt bankombudsmannen.

Andra former av utomrättslig tvistlösning som omfattas av särskild lagstiftning är följande:

 • Rättsakt nr 108 av den 11 maj 1990 om förlikning utanför domstol i arbetstvister (kollektiva och administrativa) som enligt reglerna om uppsägning är en förutsättning för väckande av talan.
 • Rättsakt nr 580 av den 29 december 1993 om bildande av skiljedoms- och förlikningsnämnder som är knutna till handelskammare.
 • Rättsakt nr 192 av den 18 juni 1998 om förliknings- och skiljedomsförfarande för tvister om underleveranser i industrin.
 • Rättsakt nr 320 av den 2 mars 1963 om obligatorisk medling innan talan kan väckas i mål som rör jordbruksfrågor.

De olika formerna av förlikning i domstol är följande:

 • I avsnitt 185 i den italienska civilprocesslagen föreskrivs en möjlighet till tvistlösning som kan tas upp på nytt under domstolsförhandlingarna (domaren kan göra ett försök vid parternas första framträdande vid domstolen ”om målets art tillåter det”, avsnitt 183 i den italienska rättegångsordningen). När domaren försöker förlika parterna får han inte göra påtryckningar eller agera enligt sin egen åsikt om ärendet utan endast undersöka och förklara möjligheten att nå en överenskommelse utan att spela en aktiv roll (i syfte att säkra sin ställning som opartisk tredje part). Om en överenskommelse nås ska parterna underteckna en förlikningsrapport inför domaren. Denna rapport kan ligga till grund för verkställighetsåtgärder; ärendet raderas därefter från domstolens ärendeförteckning.
 • Enligt avsnitt 420 i den italienska civilprocesslagen kan en domare i arbetsdomstolen alltid söka uppnå förlikning mellan parterna under förhandlingarna, oavsett om rättigheten i fråga är avhändbar eller inte.
 • I avsnitt 447.1 i den italienska civilprocesslagen anges bestämmelser för förlikningsförsök i hyrestvister.
 • I rättsakt nr 320 från 1963 anges bestämmelser om förlikning i jordbrukstvister.
 • I avsnitten 707 och 708 i den italienska civilprocesslagen i mål om äktenskapsskillnad mellan makar måste domstolens ordförande söka en förlikning mellan parterna.
 • I rättsakt nr 1766 från 1927 anges bestämmelser för ett förlikningsförsök i ärenden som rör sedvanerätten.
 • I rättsakt nr 17775 från 1933 anges bestämmelser för ett förlikningsförsök i ärenden som rör offentliga vatten.

De olika formerna för förlikning som beskrivs ovan är tillämpliga för tvistlösning i samtliga angivna situationer.

Vid utomrättslig tvistlösning är det valfritt och inte obligatoriskt att utnyttja en advokats tjänster, kostnaderna är låga och det finns ingen rättshjälp. En eventuell överenskommelse kan verkställas omedelbart.

I tvistemål krävs emellertid en advokat och om parten får rättshjälp för målet i domstolen beviljas det också sådan hjälp för förlikningsprocessen.

Man kan i allmänhet lita på att förlikningsorganen respekterar sekretessen, en princip som de är skyldiga att respektera enligt italiensk lag om skydd av personuppgifter.

Parterna kan införa en bestämmelse i ett avtal om att använda förlikning innan de vänder sig till domstol.

Sådana klausuler får emellertid inte förhindra att vanliga domstolar används.

Efter en förlikning avgör parterna tvisten genom att upprätta ett avtal, som är bindande för dem. Förlikningsavtal kan ligga till grund för verkställighetsåtgärder.

« Alternativa system för tvistlösning - Allmän information | Italien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 15-02-2008

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket