Evropská komise > ESS > Alternativní způsoby řešení sporů > Itálie

Poslední aktualizace: 14-02-2008
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Alternativní způsoby řešení sporů - Itálie

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Přehled alternativních forem řešení sporů můžete nalézt na internetových stránkách AZŘS - obecné informace.

Různé druhy alternativních způsobů řešení sporů v Itálii:

Italské právní předpisy umožňují různé druhy AZŘS. Obecně je lze popsat takto:

 1. urovnání přátelskou cestou jak stanovuje článek 1965 občanského zákoníku,
 2. mediace: účastníci sporu se obrátí na nezávislou třetí stranu, aby jim pomohla vyřešit jejich spor a dosáhnout dohody,
 3. soudní nebo mimosoudní smírčí řízení (jak stanovuje § 183, 320 a 322 občanského soudního řádu),
 4. rozhodčí řízení jakožto alternativní prostředek řešení sporů vůči soudnímu rozhodnutí, jak stanovuje § 806 občanského soudního řádu.

Nekontradiktorní formy usmíření mohou mít volnější formu, která není upravena státem. Jako příklad můžeme uvést smírčí a rozhodčí rady Telecom Italia a bankovního ombudsmana.

Další nekontradiktorní formy smíru upravené zvláštními zákony:

 • zákon č. 108 ze dne 11. května 1990 stanovující mimosoudní smírčí řízení v otázkách pracovního práva (kolektivní a správní) jakožto podmínku pro zahájení soudního řízení v případech propuštění,
 • zákon č. 580 ze dne 29. prosince 1993 o zřízení rozhodčích a smírčích komisí při obchodních komorách,
 • zákon č. 192 ze dne 18. června 1998 o smírčím a rozhodčím řízení v dodavatelských sporech průmyslovém odvětví,
 • zákon č. 320 ze dne 2. března 1963 stanovující povinné smírčí řízení před zahájením soudního řízení v zemědělských otázkách.

Formy soudního smírčího řízení:

 • § 185 italského občanského soudního řádu: stanovuje nepovinný pokus o smír, který lze znovu podniknout během soudního řízení (může se o něj pokusit soudce během prvního soudního jednání za účasti účastníků sporu, „pokud to povaha případu umožňuje“; § 183 občanského soudního řádu). Při své snaze o usmíření soudce nesmí vyvíjet na účastníky nátlak ani jednat podle svého vlastního pohledu na případ, nýbrž jednoduše prošetřit a vysvětlit možnost dosažení dohody, aniž by se aktivně účastnil (v zájmu zachování své vlastní pozice jakožto nestranné třetí strany). Dojde-li k dosažení dohody, podepíšou účastníci před soudcem zprávu o smíru. Tato zpráva představuje vykonatelný příkaz. Případ je pak vymazán ze seznamu případů k projednání soudem.
 • § 420 italského občanského soudního řádu: soudce pracovního soudu se může vždy pokusit o smír mezi účastníky během řízení bez ohledu na to, zda je dotčené právo zcizitelné či ne.
 • § 447bis italského občanského soudního řádu: obsahuje ustanovení o pokusu o smír v nájemních sporech.
 • zákon č. 320 z roku 1963: obsahuje ustanovení o pokusu o smír v zemědělských sporech.
 • § 707 a 708 italského občanského soudního řádu: v případech rozluky manželů se musí předseda soudu pokusit o dosažení smíru mezi účastníky.
 • zákon č. 1766 z roku 1927: obsahuje ustanovení o pokusu o smír v případech týkajících se zvykového práva.
 • zákon č. 17775 z roku 1933: obsahuje ustanovení o pokusu o smír v případech týkajících se veřejného zásobování vodou.

Formy smíru popsané výše se týkají řešení sporů ve všech uvedených situacích.

V případě nekontradiktorních forem usmíření je advokátní zastoupení volitelné, ne však povinné, náklady jsou nízké, přičemž právní pomoc není k dispozici. Jakákoli dohoda může být uzavřena okamžitě.

V případě kontradiktorních forem smíru je však stanoven advokátní přímus, a získá-li účastník sporu právní pomoc pro soudní řízení, je poskytnuta také pro smírčí řízení.

Obvykle lze důvěřovat tomu, že smírčí orgány zachovají důvěrnost, což je zásada, kterou jsou vázáni podle italského zákona o ochraně osobních údajů.

Strany se mohou při sestavování smlouvy dohodnout na ustanovení o uchýlení se ke smírčímu řízení před postoupením svého případu soudu.

Taková ustanovení však nesmí vylučovat možnost obrátit se na řádné soudy.

Dohoda, kterou účastníci vyřeší svůj spor na základě smírčího řízení, je pro účastníky závazná. Pokud není dodržena dobrovolně, může být vymáhána.

« Alternativní způsoby řešení sporů - Obecné informace | Itálie - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 14-02-2008

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království