Európska komisia > EJS > Alternatívne spôsoby riešenia sporov > Medzinárodné právo

Posledná úprava: 18-07-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Medzinárodné právo

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Úloha alternatívneho riešenia sporov bola zdôraznená v niekoľkých medzinárodných nástrojoch.

 • Pokiaľ ide o iné postupy riešenia sporov ako arbitráž, neexistujú žiadne záväzné nástroje medzinárodného práva.

  Viacero medzivládnych organizácií však do svojich programov zaradilo propagáciu alternatívnych foriem riešenia sporov, plánovaním nezáväzných nástrojov (právne nevynútiteľné predpisy):

  Alternatívne riešenie sporu v súvislosti s elektronickým obchodom sa objavuje priamo alebo nepriamo v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD English - français) (Odporúčanie Rady o usmerneniach na ochranu spotrebiteľa v súvislosti s elektronickým obchodom) a na margo rokovaní Haagskej konferencie medzinárodného súkromného práva návrh medzinárodného dohovoru o uznávaní a uplatňovaní zahraničných rozhodnutí .

  Odporúčania týkajúce sa foriem alternatívneho riešenia sporov v elektronickom obchode vychádzajú tiež z viacerých medzinárodných medzivládnych organizácií ako sú Global Business Dialogue on e-commerce (GBDe English), Transatlantic Business Dialogue (TABD English) a Transatlantic Consumer Dialogue (TACD English).

  HoreHore

 • Niekoľko medzinárodných nástrojov v súvislosti s arbitrážou.

  Dohovor English - español - français bol prijatý na konferencii OSN v New Yorku 10. júna 1958 a bol ratifikovaný viac ako 120 štátmi. Jeho cieľom je zabezpečiť uznanie a uplatnenie zahraničných arbitrážnych rozhodnutí v obchodných záležitostiach.

  Vzhľadom na hmotnoprávne predpisy arbitráže v obchodných veciach stoja za zmienku dve právne úpravy:

  • Komisia OSN pre medzinárodné obchodné právo navrhla modelový zákon English - español - français, ktorý by slúžil v prípadoch potreby zmien návrhov a revízií národných právnych predpisov o arbitráži.
  • Dohovor Rady Európy z roku 1966 poskytuje jednotnú právnu úpravu arbitráže English - français.

Referenčné dokumenty

 • Odporúčanie o rodinnej mediácii (Rada Európy)
 • Odporúčanie o občianskej mediácii (Rada Európy)
 • Modelový zákon English - español - français o obchodnej mediácii(Komisia OSN pre medzinárodné obchodné právo)
 • Návrh dohovoru o práve a uznávaní zahraničných rozhodnutí (Haagska konferencia medzinárodného súkromného práva)
 • Dohovor English - español - français o uznávaní a uplatnení zahraničných arbitrážnych rozhodnutí (Konferencia OSN)
 • Modelový zákon English - español - français UNCITRAL o medzinárodnej obchodnej arbitráži
 • Jednotná právna úprava English - français o arbitráži (Rada Európy)

« Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Všeobecné informácie | Medzinárodné právo - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 18-07-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo