Europese Commissie > EJN > Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting > Internationaal recht

Laatste aanpassing: 01-08-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting - Internationaal recht

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


In verschillende internationale instrumenten wordt de aandacht gevestigd op de mogelijkheden van alternatieve wijzen van geschillenbeslechting.

 • Wat betreft de alternatieve wijzen van geschillenbeslechting (met uitzondering van arbitrage), bestaat er op internationaal niveau geen regelgevend instrument.
Een aantal intergouvernementele organisaties hebben evenwel het thema van de bevordering van ADR op hun agenda geplaatst, met het oog op de goedkeuring van niet-regelgevende instrumenten:
 • De Raad van Europa heeft in 1998 een aanbeveling betreffende gezinsbemiddeling aangenomen en werkt op het ogenblik aan een ontwerp van aanbeveling betreffende bemiddeling in handelszaken (werkzaamheden van het comité van deskundigen inzake de doeltreffendheid van de rechtsbedeling)
 • De Commissie voor internationaal handelsrecht van de Verenigde Naties werkt aan een modelwet English - español - français betreffende conciliatie in handelzaken.
ADR in verband met elektronische handel komt ook direct of indirect ter sprake tijdens de werkzaamheden van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in Europa (OESO English - français) (Aanbeveling van de Raad betreffende richtsnoeren ter bescherming van de consument op het gebied van de elektronische handel) en in de marge van de onderhandelingen in het kader van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht over een ontwerp van internationaal verdrag betreffende de bevoegdheid en de erkenning van buitenlandse vonnissen.

Bovendien vormt ADR op het gebied van de elektronische handel het voorwerp van aanbevelingen van een aantal niet-gouvernementele internationale organisaties, zoals Global Business Dialogue on e-commerce (GBDe English), de Transatlantic Business Dialogue (TABD English) en de Transatlantic Consumer Dialogue (TACD English).

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • Wat arbitrage betreft, bestaan er verschillende internationale instrumenten.
Tijdens de Conferentie van de Verenigde Naties van 10 juni 1958 werd een Verdrag English - español - français goedgekeurd dat momenteel door 120 Staten is geratificeerd. Het Verdrag heeft tot doel de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken in handelszaken te verzekeren.

Wat betreft het materiële arbitragerecht in handelszaken, kan naar twee instrumenten worden verwezen:

 • De Commissie van de Verenigde Naties inzake Internationaal Handelsrecht (CVNIH) heeft een modelwet English - español - français voorgesteld die als referentie-instrument moet dienen bij de opstelling of de wijziging van een nationale arbitragewet.
 • Er bestaat ook een Europese Overeenkomst die in 1966 werd ondertekend in het kader van de Raad van Europa van 1966, betreffende een eenvormige wet English - français inzake arbitrage.

Referentiedocumenten

 • Aanbeveling inzake gezinsbemiddeling (Raad van Europa)
 • Ontwerp voor een aanbeveling betreffende conciliatie en bemiddeling in burgerlijke zaken (Raad van Europa)
 • Modelwet English - español - français betreffende conciliatie in handelszaken (Verenigde Naties)
 • Ontwerp van internationaal verdrag betreffende de bevoegdheid en erkenning van buitenlandse vonnissen (Haagse Conferentie van Internationaal Privaatrecht)
 • Verdrag English - español - français voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse scheidsrechterlijke uitspraken (Conferentie van de Verenigde Naties)
 • Modelwet English - español - français van de CVNIH betreffende internationale arbitrage in handelsgeschillen
 • Modelwet English - français inzake arbitrage (Raad van Europa)

« Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting - Algemene informatie | Internationaal recht - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 01-08-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk