Европейска комисия > ЕСМ > Алтернативно разрешаване на спорове > Международно право

Последна актуализация: 04-04-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Алтернативно разрешаване на спорове - Международно право

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


Ролята на алтернативните начини за разрешаване на спорове е подчертана в редица международни инструменти.

 • По отношение на процедурите за разрешаване на спорове, различни от арбитража, няма задължителни инструменти в международното право.

  Въпреки това различни междуправителствени организации са включили насърчаването на тези форми за алтернативно разрешаване на спорове в своите програми, планиращи незадължителни инструменти („меко право“):

  Алтернативното разрешаване на спорове, свързано с електронната търговия, също се посочва пряко или косвено в Организацията за сътрудничество и развитие в Европа (OECD English - français) (Препоръка на Съвета относно насоките за защита на потребителите в контекста на електронната търговия) и в началото на преговорите на Хагската конференция по частно международно право за изготвяне на проект за международно споразумение за признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни решения.

  НагореНагоре

  Препоръки относно алтернативните форми за решаване на спорове в електронната търговия се правят и от различни международни междуправителствени организации като Глобален бизнес диалог в електронната търговия (GBDe English), Трансатлантически бизнес диалог (TABD English) и Трансатлантически диалог за потребителите (TACD English).

 • Няколко международни инструменти, свързани с арбитража.

  На конференцията на ООН в Ню Йорк на 10 юни 1958 г. бе приета Конвенция English - español - français ратифицирана от повече от 120 държави. Тя цели да обезпечи признаването и изпълнението на чуждестранни арбитражни решения по търговски дела.

  По отношение на имущественото арбитражно право в търговските дела следва да се отбележат два инструмента:

  • Комисията по международно търговско право към Организацията на обединените нации предложи Закон-модел English - español - français като отправна точка за изготвяне на проект или ревизиране на националното арбитражно законодателство.
  • Съществува още и Конвенция на Съвета на Европа от 1966 г., предоставяща Единен закон за арбитража English - français.

Свързани документи

 • Препоръка относно семейната медиация (Съвет на Европа)
 • Препоръка относно гражданската медиация (Съвет на Европа)
 • Закон-модел English - español - français относно търговската медиация (Комисия по международно търговско право към Организацията на обединените нации)
 • Проектоспоразумение относно компетенцията и признаването на чуждестранни решения (Хагска конференция по частно международно право)
 • Споразумение English - español - français за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения (Конференция на ООН)
 • Закон-модел English - español - français на КМПТ относно международния търговски арбитраж
 • Единен закон English - français за арбитража (Съвет на Европа)

« Алтернативно разрешаване на спорове - Обща информация | Международно право - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 04-04-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство