Európska komisia > EJS > Alternatívne spôsoby riešenia sporov > Mad'arsko

Posledná úprava: 21-02-2008
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Mad'arsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

Najprv všeobecná otázka: aké sú jednotlivé spôsoby alternatívneho riešenia sporov v Maďarsku? Najprv všeobecná otázka: aké sú jednotlivé spôsoby alternatívneho riešenia sporov v Maďarsku?
Je použitie určitej formy alternatívneho riešenia sporu ustanovené zákonom alebo kategoricky vyplýva zo súdneho rozhodnutia? Je použitie určitej formy alternatívneho riešenia sporu ustanovené zákonom alebo kategoricky vyplýva zo súdneho rozhodnutia?
Je táto oblasť upravená zákonom? Je táto oblasť upravená zákonom?
1. Rozhodcovské konanie 1.
2. Zákon č. I z roku 2004 o športe, ktorým sa zriaďuje Stály športový rozhodcovský súd 2.
3. Mediácia 3.
4. Mediácia vo veciach poskytovania zdravotnej starostlivosti 4.
5. Mediácia vo veciach ochrany dieťaťa 5.
6. Korporátne zmierovacie konanie 6.
Aké druhy sporov možno riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov? Aké druhy sporov možno riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov?
Existujú zmluvné podmienky týkajúce sa plnenia zmluvy, podľa ktorých v prípade, ak vznikne spor, sa má najprv použiť postup alternatívneho riešenia sporov. Spor možno predložiť súdu iba v prípade, ak sa uskutočnilo takéto konanie. Sú tieto podmienky pre účastníkov zmluvy záväzné? Existujú zmluvné podmienky týkajúce sa plnenia zmluvy, podľa ktorých v prípade, ak vznikne spor, sa má najprv použiť postup alternatívneho riešenia sporov. Spor možno predložiť súdu iba v prípade, ak sa uskutočnilo takéto konanie. Sú tieto podmienky pre účastníkov zmluvy záväzné?
Ako možno v prípade použitia postupov alternatívneho riešenia sporov zabezpečiť záruky porovnateľné so zárukami, ktoré poskytuje súdne konanie? Ako možno najmä zabezpečiť dodržiavanie mlčanlivosti o obsahu rokovaní? Ako možno v prípade použitia postupov alternatívneho riešenia sporov zabezpečiť záruky porovnateľné so zárukami, ktoré poskytuje súdne konanie? Ako možno najmä zabezpečiť dodržiavanie mlčanlivosti o obsahu rokovaní?
Je potrebné zaobstarať si právne poradenstvo? Akú úlohu zohrávajú v postupoch alternatívneho riešenia sporov advokáti? Je potrebné zaobstarať si právne poradenstvo? Akú úlohu zohrávajú v postupoch alternatívneho riešenia sporov advokáti?
Je možné uskutočniť alternatívne riešenie sporu prostredníctvom „dištančného“ konania? (Je najmä možné použiť elektronické médiá?) Je možné uskutočniť alternatívne riešenie sporu prostredníctvom „dištančného“ konania? (Je najmä možné použiť elektronické médiá?)
Vzťahuje sa na postupy alternatívneho riešenia sporov poplatková povinnosť? Ak áno, ako sa delia trovy? Je k dispozícii právna pomoc? Vzťahuje sa na postupy alternatívneho riešenia sporov poplatková povinnosť? Ak áno, ako sa delia trovy? Je k dispozícii právna pomoc?
Ak bol pokus o mimosúdne urovnanie sporu neúspešný, je ešte možné predložiť vec na rozhodnutie súdu? Má táto skutočnosť vplyv na premlčanie práva v súdnom konaní? Ak bol pokus o mimosúdne urovnanie sporu neúspešný, je ešte možné predložiť vec na rozhodnutie súdu? Má táto skutočnosť vplyv na premlčanie práva v súdnom konaní?
Ak na základe postupu alternatívneho riešenia sporu účastníci dospeli k vzájomnej dohode, ako sa realizuje v praxi? Ako sa postupuje v prípade, ak sa riešenie, ku ktorému účastníci dospeli, nezrealizuje v praxi ihneď? Možno využiť bežné exekučné konanie? Možno ešte vec predložiť na rozhodnutie súdu? Ak na základe postupu alternatívneho riešenia sporu účastníci dospeli k vzájomnej dohode, ako sa realizuje v praxi? Ako sa postupuje v prípade, ak sa riešenie, ku ktorému účastníci dospeli, nezrealizuje v praxi ihneď? Možno využiť bežné exekučné konanie? Možno ešte vec predložiť na rozhodnutie súdu?

 

Najprv všeobecná otázka: aké sú jednotlivé spôsoby alternatívneho riešenia sporov v Maďarsku?

Maďarský právny systém upravuje známejšie druhy alternatívneho riešenia sporov, takže účastníci sa môžu pokúsiť urovnať svoje spory v rozhodcovskom konaní alebo mediáciou namiesto toho, aby predložili vec na rozhodnutie súdu.

Je použitie určitej formy alternatívneho riešenia sporu ustanovené zákonom alebo kategoricky vyplýva zo súdneho rozhodnutia?

Platná právna úprava neukladá účastníkom povinnosť použiť mechanizmy alternatívneho riešenia sporov na urovnanie sporov.

Je táto oblasť upravená zákonom?

V maďarskom právnom systéme je alternatívne riešenie sporov upravené rôznymi právnymi predpismi rôznej právnej sily – najmä zákonmi parlamentu. Tieto zákony sú uvedené ďalej.

1. Rozhodcovské konanie

Podľa zákona č. LXXI z roku 1994 o rozhodcovskom konaní možno namiesto súdneho konania použiť rozhodcovské konanie, ak (a) aspoň jeden z účastníkov vykonáva ako svoje povolanie ekonomickú činnosť, ktorej sa právny spor týka (v opačnom prípade, ak to zákon pripúšťa, sa môžu účastníci dohodnúť na rozhodcovskom konaní ad hoc alebo na stálom rozhodcovskom konaní); (b) ak účastníci môžu slobodne rozhodovať o predmete konania; a (c) ak sa účastníci dohodli na rozhodcovskom konaní v písomnej rozhodcovskej zmluve. Zákon môže vylúčiť riešenie právnych sporov v rozhodcovskom konaní a v niektorých druhoch občianskoprávnych sporov nemožno využiť rozhodcovské konanie.

HoreHore

Rozhodcovia musia byť nezávislí a nestranní; nesmú byť zástupcami účastníkov. Rozhodcovia nesmú prijímať pokyny počas konania a musia zachovávať úplnú mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia, a to aj po skončení konania. V prípade stáleho rozhodcovského súdu sa rozhodcovia musia písomne zaviazať, že budú dodržiavať uvedené povinnosti, pri ich zvolení/vymenovaní.

Pokiaľ zákon neustanovuje inak, ako stály rozhodcovský súd v medzinárodných sporoch koná stály rozhodcovský súd pri Maďarskej obchodnej a priemyselnej komore (so sídlom 1055 Budapest, Kossuth tér 6-8).

2. Zákon č. I z roku 2004 o športe, ktorým sa zriaďuje Stály športový rozhodcovský súd

V niektorých sporoch týkajúcich sa športu na návrh účastníkov rozhoduje vo veci Stály športový rozhodcovský súd. Predmetom jeho rozhodovacej činnosti sú najmä právne spory medzi športovými združeniami a ich členmi, spory medzi členmi športových združení týkajúce sa ich činností súvisiacich so športovým združením a spory medzi športovými združeniami/organizáciami alebo športovcami a odborníkmi v oblasti športu. Stály športový rozhodcovský súd pôsobí v rámci Národného športového združenia. Predsedníctvo si volí predsedu a aspoň 15 členov na štvorročné funkčné obdobie spomedzi právnikov s osobitnou právnou kvalifikáciou a najmenej päťročnou právnou praxou v oblasti športu. Predsedníctvo volí dvoch členov Stáleho športového rozhodcovského súdu na odporúčanie Maďarského olympijského výboru.

HoreHore

Okrem zákonom ustanovených výnimiek sa na konanie pred Stálym športovým rozhodcovským súdom vzťahujú ustanovenia zákona č. LXXI z roku 1994 o rozhodcovskom konaní.

3. Mediácia

Podľa zákona č. LV z roku 2002 o mediácii účastníci (fyzické osoby, právnické osoby, podnikateľské združenia bez právnej subjektivity a iné organizácie) občianskoprávneho sporu súvisiaceho s ich osobnými a majetkovými právami môžu, ak sa tak dohodnú a ak zákon neobmedzuje ich právo nakladať s predmetom konania, na vyriešenie sporu využiť mediačné konanie. Takéto konanie môžu začať tým, že sa obrátia na mediátora. Zákon vymedzuje okruh občianskoprávnych sporov, ktoré nemožno riešiť mediáciou a v prípade ktorých sa jeho ustanovenia nevzťahujú na mediačné a zmierovacie konanie upravené inými predpismi alebo na mediáciu v rozhodcovskom konaní. Zoznam mediátorov je uverejnený na internetovej stránke ministerstva spravodlivosti: www.im.hu Deutsch - English - français - magyar.

4. Mediácia vo veciach poskytovania zdravotnej starostlivosti

Podľa zákona č. CXVI z roku 2000 o mediácii vo veciach poskytovania zdravotnej starostlivosti možno na dosiahnutie mimosúdneho urovnania právnych sporov, ktoré sa týkajú poskytovania služieb zdravotnej starostlivosti pacientom zo strany poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, a na zabezpečenie rýchleho a účinného uplatnenia práv účastníkov sporu využiť mediačné konanie. Účastníci sporu musia predložiť návrh na mediáciu regionálnej komore súdnych znalcov, ktorá sa nachádza najbližšie k miestu bydliska pacienta alebo k miestu poskytovania príslušných služieb zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný dostupným spôsobom zverejniť zoznam regionálnych komôr súdnych znalcov. Zoznam mediátorov vo veciach poskytovania zdravotnej starostlivosti vedie Maďarská komora súdnych znalcov (1027 Budapest, Bem rakpart 33-34., I. 122.).

HoreHore

5. Mediácia vo veciach ochrany dieťaťa

Podľa dodatku k nariadeniu č. 149/1997 (IX. 10.) Korm. z roku 2003 o orgánoch starostlivosti o dieťa, ochrane dieťaťa a správe starostlivosti o dieťa bola od 1. januára 2005 zavedená mediácia vo veciach ochrany dieťaťa v prípadoch, ak sa rodičia alebo iné osoby oprávnené udržiavať styk s dieťaťom nevedia dohodnúť na spôsobe alebo čase styku s dieťaťom. Mediáciu vo veciach ochrany dieťaťa možno začať na základe spoločného návrhu účastníkov sporu adresovanému mediátorovi vo veciach ochrany dieťaťa. Národný inštitút pre rodinnú a sociálnu politiku vedie zoznam mediátorov vo veciach ochrany dieťaťa. Do tohto zoznamu možno nahliadnuť v úradných priestoroch opatrovníckeho súdu a orgánov starostlivosti o dieťa.

6. Korporátne zmierovacie konanie

 1. Hlavnou úlohou mediačného a rozhodcovského orgánu pre pracovnoprávne spory, ktorý bol zriadený podľa zákona č. XXII z roku 1992 o Zákonníku práce, je riešiť kolektívne pracovnoprávne spory. Tento orgán vykonáva tri druhy činností: zmierovacie konanie, mediačné konanie a rozhodcovské konanie. Služby tohto orgánu v oblasti mediácie možno využiť aj na riešenie individuálnych pracovnoprávnych sporov, ale zákon neukladá účastníkom takýchto sporov povinnosť v tomto prípade využiť toto konanie.
 2. S cieľom umožniť spotrebiteľom uplatnenie ich práv boli zákonom č. CLV z roku 1997 o ochrane spotrebiteľa zriadené zmierovacie orgány pri regionálnych hospodárskych komorách. Zmierovacie orgány sa zaoberajú najmä mimosúdnym urovnávaním sporov so spotrebiteľmi, ktoré sa týkajú uplatňovania predpisov v oblasti akosti a bezpečnosti tovaru a služieb, zodpovednosti za chybný výrobok a uzatvárania a plnenia zmlúv. Cieľom konania pred zmierovacím orgánom je zmierne urovnanie sporu medzi spotrebiteľom a podnikateľom, a ak k zmiernemu urovnaniu sporu nedôjde, vydanie rozhodnutia v záujme rýchleho, účinného a jednoduchého uplatnenia práv spotrebiteľa. Tieto orgány nemajú právomoc rozhodovať spory, v prípade ktorých z právneho predpisu vyplýva právomoc iného orgánu. Zmierovacie konanie sa začína na návrh spotrebiteľa alebo v prípade, ak ide o viacerých spotrebiteľov, občianskej organizácie, ktorá zastupuje záujmy spotrebiteľov, splnomocnenej príslušnými spotrebiteľmi.

Aké druhy sporov možno riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov?

Postupy alternatívneho riešenia sporov možno použiť v občianskoprávnych a obchodnoprávnych sporoch, pokiaľ ich použitie nie je obmedzené žiadnym právnym predpisom.

HoreHore

Existujú zmluvné podmienky týkajúce sa plnenia zmluvy, podľa ktorých v prípade, ak vznikne spor, sa má najprv použiť postup alternatívneho riešenia sporov. Spor možno predložiť súdu iba v prípade, ak sa uskutočnilo takéto konanie. Sú tieto podmienky pre účastníkov zmluvy záväzné?

V občianskych a obchodných veciach môžu účastníci zmluvy v zmluve uviesť, že na urovnanie sporov týkajúcich sa zmluvných podmienok sa má namiesto súdneho konania použiť rozhodcovské konanie. Ak je takéto ustanovenie uvedené v zmluve, pre účastníkov zmluvy je záväzné.

Ako možno v prípade použitia postupov alternatívneho riešenia sporov zabezpečiť záruky porovnateľné so zárukami, ktoré poskytuje súdne konanie? Ako možno najmä zabezpečiť dodržiavanie mlčanlivosti o obsahu rokovaní?

Charakterizované postupy alternatívneho riešenia sporov sú upravené všeobecne záväznými právnymi aktmi, zákonmi parlamentu a nariadeniami vlády, ktoré obsahujú striktné ustanovenia týkajúce sa priebehu konania a požiadavky dodržiavania mlčanlivosti. Tieto ustanovenia poskytujú dostatočné záruky, vďaka ktorým sú postupy alternatívneho riešenia sporov rovnako spoľahlivé ako súdne konanie.

Je potrebné zaobstarať si právne poradenstvo? Akú úlohu zohrávajú v postupoch alternatívneho riešenia sporov advokáti?

V rámci postupov alternatívneho riešenia sporov sa nevyžaduje zastúpenie advokátom ani právne poradenstvo. Účastníci sa môžu dobrovoľne rozhodnúť, či sa dajú zastupovať (splnomocneným) zástupcom, či si zaobstarajú právne poradenstvo alebo informácie prostredníctvom advokáta alebo notára, alebo či požiadajú o právne poradenstvo v rámci systému inštitúcií právnej pomoci pre sociálne znevýhodnených na základe zákona č. LXXX z roku 2003 o právnej pomoci.

HoreHore

Je možné uskutočniť alternatívne riešenie sporu prostredníctvom „dištančného“ konania? (Je najmä možné použiť elektronické médiá?)

Nie.

Vzťahuje sa na postupy alternatívneho riešenia sporov poplatková povinnosť? Ak áno, ako sa delia trovy? Je k dispozícii právna pomoc?

Predpisy upravujúce jednotlivé druhy konaní jednoznačne ustanovujú spôsob úhrady trov zo strany účastníkov. V niektorých prípadoch sa môžu účastníci slobodne dohodnúť na úhrade poplatkov a trov, ktoré v konaní vznikli, kým v iných prípadoch ich výšku ustanovujú právne predpisy. V rozhodcovskom konaní sa v rozsudku uvedie výška trov, ako aj to, ktorý z účastníkov je povinný ich uhradiť. V mediačnom konaní sa môžu účastníci a mediátor slobodne dohodnúť na výške poplatkov a trov, ako aj na tom, ktorý účastník je povinný uhradiť akú sumu; ak sa účastníci nedohodnú na tom, ktorý z nich uhradí akú sumu, sú povinní uhradiť poplatky a trovy konania rovným dielom. V mediačnom konaní vo veciach poskytovania zdravotnej starostlivosti príslušné poplatky a trovy ustanovuje zákon, ale účastníci sa môžu slobodne dohodnúť na tom, v akom pomere ich budú znášať.

Od 1. apríla 2004, keď nadobudol účinnosť zákon č. LXXXX z roku 2003 o právnej pomoci, môžu osoby, ktoré majú podľa tohto zákona nárok na právnu pomoc, získať od poskytovateľa právnej pomoci informácie o možnostiach mimosúdneho urovnania právneho sporu, prípadne môžu požiadať o vyhotovenie dokumentu, ktorý by mohol pomôcť vyriešiť spor. Odmenu za právne poradenstvo alebo preddavok na túto odmenu uhrádza štát podľa výšky príjmu a majetkových pomerov osoby, ktorej sa poradenstvo poskytuje.

HoreHore

V mediačnom konaní vo veciach poskytovania zdravotnej starostlivosti sa účastníci môžu slobodne dohodnúť na tom, kto z nich uhradí trovy. Pre prípad, ak sa účastníci nedohodnú, zákon ustanovuje, ktorý účastník je v konkrétnych prípadoch povinný uhradiť trovy. Podľa všeobecného pravidla, ktoré ustanovuje zákon, sa všeobecné trovy konania delia medzi účastníkov rovným dielom. Osobitný predpis ustanovuje výšku všeobecných a vedľajších trov konania.

Ak bol pokus o mimosúdne urovnanie sporu neúspešný, je ešte možné predložiť vec na rozhodnutie súdu? Má táto skutočnosť vplyv na premlčanie práva v súdnom konaní?

Proti rozsudku rozhodcovského súdu sa nemožno odvolať. V určitých zákonom ustanovených prípadoch môže ktorýkoľvek z účastníkov alebo ktokoľvek, koho sa týka výrok rozsudku, do šesťdesiatich dní od vydania rozsudku navrhnúť súdu, aby rozsudok zrušil (napríklad ak účastník, ktorý uzavrel rozhodcovskú zmluvu, nebol spôsobilý na právne úkony alebo na to nebol oprávnený; ak je rozhodcovská zmluva neplatná podľa právnych predpisov právneho poriadku, ktorým sa riadi, alebo ak neobsahuje ustanovenie, ktoré by určovalo tento právny poriadok, podľa maďarského práva; ak účastníci neboli riadne upovedomení o ustanovení rozhodcu alebo o rozhodcovskom konaní, alebo ak sa z iného dôvodu nemohli k veci vyjadriť; ak sa rozsudok týkal sporu, na ktorý sa nevzťahovala rozhodcovská doložka alebo na ktorý sa nevzťahujú ustanovenia rozhodcovskej zmluvy atď.).

HoreHore

Rozsudok nemožno zrušiť v prípade, ak uplynula uvedená šesťdesiatdňová lehota.

Ak počas konania účastníci dospejú k dohode o spore, rozhodcovský súd vydá uznesenie, ktorým konanie zastaví. Na návrh účastníkov rozhodcovský súd uvedie ich dohodu (vrátane ustanovení, ktoré obsahuje) v rozsudku, pokiaľ má za to, že táto dohoda je v súlade s právnymi predpismi. Dohoda, ktorá je súčasťou rozsudku rozhodcovského súdu, je rovnako právne záväzná ako rozsudok tohto súdu.

Podľa zákona o mediácii môžu účastníci po ukončení mediačného konania predložiť spor na rozhodnutie súdu, keďže dohody uzatvorené v rámci mediačného konania nie sú právne vymožiteľné.

Vec možno predložiť na rozhodnutie súdu v rámci všeobecnej premlčacej doby. Začatím mediačného konania sa premlčacia doba prerušuje.

Ak na základe postupu alternatívneho riešenia sporu účastníci dospeli k vzájomnej dohode, ako sa realizuje v praxi? Ako sa postupuje v prípade, ak sa riešenie, ku ktorému účastníci dospeli, nezrealizuje v praxi ihneď? Možno využiť bežné exekučné konanie? Možno ešte vec predložiť na rozhodnutie súdu?

Rozhodcovský rozsudok má rovnaké účinky ako právoplatný rozsudok súdu a vzťahujú sa naň právne predpisy o súdnom výkone rozhodnutí.

Ak sú splnené stanovené podmienky, príslušný miestny súd priloží k záväznému rozhodnutiu zmierovacieho orgánu pre ochranu spotrebiteľa alebo mediačnej rady pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti a k dohode uzatvorenej v konaní pred mediačnou radou pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti exekučný príkaz.

Dohoda o úprave styku s dieťaťom uzatvorená v mediačnom konaní vo veciach ochrany dieťaťa sa musí do ôsmich dní predložiť opatrovníckemu súdu. Opatrovnícky súd na návrh účastníkov dohodu schváli. Ak účastníci mediačného konania k dohode nedospejú, opatrovnícky súd rozhodne o začatí konania.

« Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Všeobecné informácie | Mad'arsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 21-02-2008

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo