Европейска комисия > ЕСМ > Алтернативно разрешаване на спорове > Унгария

Последна актуализация: 07-03-2008
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Алтернативно разрешаване на спорове - Унгария

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

Първият въпрос е общ: какви алтернативни методи на разрешаване на спорове съществуват в Унгария? Първият въпрос е общ: какви алтернативни методи на разрешаване на спорове съществуват в Унгария?
Прибягването до алтернативни форми на разрешаване на спорове предвидено ли е като задължително изискване в закон или въз основа на съдебно решение? Прибягването до алтернативни форми на разрешаване на спорове предвидено ли е като задължително изискване в закон или въз основа на съдебно решение?
Съществуват ли императивни изисквания по този въпрос? Съществуват ли императивни изисквания по този въпрос?
1. Арбитражна процедура 1.
2. Закон № I от 2004 г. относно спорта, с който е създаден Постоянен арбитражен спортен съд 2.
3. Посредничество 3.
4. Посредничество в областта на здравеопазването 4.
5. Посредничество при спорове, свързани със закрилата на детето 5.
6. Помирителни корпоративни производства 6.
Какви спорове могат да се решат чрез прилагане на алтернативните форми на разрешаване на спорове? Какви спорове могат да се решат чрез прилагане на алтернативните форми на разрешаване на спорове?
Съществуват клаузи от договор, свързани с изпълнението му, които предвиждат задължително прибягване до алтернативни форми на разрешаване на спорове при възникване на спор между страните по договора. Спорът може да бъде отнесен за разглеждане пред съда само след изчерпването на алтернативните процедури. Задължителни ли са подобни договорни условия за страните? Съществуват клаузи от договор, свързани с изпълнението му, които предвиждат задължително прибягване до алтернативни форми на разрешаване на спорове при възникване на спор между страните по договора. Спорът може да бъде отнесен за разглеждане пред съда само след изчерпването на алтернативните процедури. Задължителни ли са подобни договорни условия за страните?
Ако страните използват алтернативни форми за разрешаване на спорове, как може да бъдат осигурени обезпеченията, съпоставими с тези в съдебно производство? По-специално, как може да се гарантира поверителността на преговорите? Ако страните използват алтернативни форми за разрешаване на спорове, как може да бъдат осигурени обезпеченията, съпоставими с тези в съдебно производство? По-специално, как може да се гарантира поверителността на преговорите?
Необходимо ли е страните по спора да заплащат за юридически консултации? Каква е ролята на адвокатите в алтернативните производства за разрешаване на спорове? Необходимо ли е страните по спора да заплащат за юридически консултации? Каква е ролята на адвокатите в алтернативните производства за разрешаване на спорове?
Възможно ли е да се осъществи алтернативно разрешаване на спор посредством „дистанционно“ производство? (По-конкретно, възможно ли е използването на електронни комуникационни средства?) Възможно ли е да се осъществи алтернативно разрешаване на спор посредством „дистанционно“ производство? (По-конкретно, възможно ли е използването на електронни комуникационни средства?)
Събират ли се такси за алтернативните производства за разрешаване на спорове? Ако такива такси се събират, как са разпределени разходите? Предвидена ли е възможност за предоставяне на юридическа помощ? Събират ли се такси за алтернативните производства за разрешаване на спорове? Ако такива такси се събират, как са разпределени разходите? Предвидена ли е възможност за предоставяне на юридическа помощ?
Когато опитът за извънсъдебно уреждане на спора е неуспешен, остава ли достъпна възможността за отнасянето му до съда? Променя ли горният факт законовите ограничения по отношение на съдебното производство? Когато опитът за извънсъдебно уреждане на спора е неуспешен, остава ли достъпна възможността за отнасянето му до съда? Променя ли горният факт законовите ограничения по отношение на съдебното производство?
Ако страните по спор постигнат общо съгласие в резултат на алтернативна процедура за разрешаване на спорове, по какъв начин се поставя в действие постигнатото споразумение? Какво става, когато постигнатото решение не бъде изпълнено незабавно? Може ли да се приложат обичайните процедури за принудително изпълнение? Запазва ли се и на този етап възможността за отнасяне на спора пред съда? Ако страните по спор постигнат общо съгласие в резултат на алтернативна процедура за разрешаване на спорове, по какъв начин се поставя в действие постигнатото споразумение? Какво става, когато постигнатото решение не бъде изпълнено незабавно? Може ли да се приложат обичайните процедури за принудително изпълнение? Запазва ли се и на този етап възможността за отнасяне на спора пред съда?

 

Първият въпрос е общ: какви алтернативни методи на разрешаване на спорове съществуват в Унгария?

Унгарската правна система познава по-известните типове алтернативно разрешаване на спорове, а именно страните по спорове могат да се опитат да ги разрешат чрез арбитраж или посредничество, преди да се обърнат към съда.

Прибягването до алтернативни форми на разрешаване на спорове предвидено ли е като задължително изискване в закон или въз основа на съдебно решение?

Действащото законодателство не съдържа норми, задължаващи страните да използват алтернативни механизми за разрешаване на спорове.

Съществуват ли императивни изисквания по този въпрос?

В унгарската правна система алтернативните способи за разрешаване на спорове са регламентирани с нормативни актове на различни равнища и най-вече със закони. Тези актове са изброени по-долу.

НагореНагоре

1. Арбитражна процедура

Съгласно Закон LXXI от 1994 г. относно арбитража, страните могат да прибягнат до арбитражна процедура, вместо да отнесат спора си до съда: a) когато поне една от страните е лице, което упражнява като професия икономически дейности, към които се отнася спорът (ако случаят не е такъв, страните могат да се споразумеят за ad hoc или постоянен арбитраж, когато законът го допуска), б) ако страните са в състояние свободно да определят предмета на процедурата, и в) ако страните са предвидили арбитражното производство в писмен договор за арбитраж. В някои случаи законът изключва възможността за разрешаване на правни спорове посредством арбитраж, а за някои видове граждански искове разрешаването чрез арбитраж не е допустимо.

Арбитрите трябва да бъдат независими и безпристрастни; те не могат да бъдат представители на страните. Арбитрите не могат да получават нареждания в процеса на арбитражното производство и са длъжни да запазят пълна поверителност по отношение на фактите, които са им станали известни, дори и след приключване на производството. Когато производството се осъществява пред постоянен арбитражен съд, арбитрите са длъжни да представят писмена декларация в този смисъл при избирането/назначаването им.

НагореНагоре

Ако в закона не е предвидено друго, компетентен да разглежда споровете с международен елемент е постоянният арбитражен съд към Унгарската камара на търговията и индустрията (с адрес: пл. „Кошут“ Nº 6-8, Будапеща 1055).

2. Закон № I от 2004 г. относно спорта, с който е създаден Постоянен арбитражен спортен съд

Някои спорове в областта на спорта се разглеждат по искане на страните от Постоянния арбитражен спортен съд. В компетентността на този арбитражен съд попадат основно правни спорове между спортни дружества и техните членове, спорове между членове на спортни дружества, отнасящи се до дейността на дружествата, както и спорове между спортни дружества/организации или спортисти и експерти в областта на спорта. Постоянният арбитражен спортен съд е подчинен на Националното спортно дружество. Президиумът на съда избира председател на съда и не по-малко от 15 члена за срок от четири години, измежду юристи, притежаващи необходимата правна квалификация и поне петгодишен юридически стаж в областта на спорта. Президиумът избира двама членове на Постоянния арбитражен спортен съд по препоръка на Унгарския олимпийски комитет.

НагореНагоре

С предвидените в закона изключения, разпоредбите на Закон Nº LXXI от 1994 г. за арбитража регламентират процедурите, следвани от Постоянния арбитражен спортен съд.

3. Посредничество

Съгласно Закон Nº LV от 2002 г. относно медиацията, страните (физически лица, юридически лица, търговски дружества без юридическа правосубектност и други организации) по гражданскоправни спорове, свързани с техните лични и имуществени права, могат, по уговорка помежду си и ако законът не ограничава тази възможност, да използват процедура на посредничество (медиация) с оглед разрешаване на спора. Те могат да инициират такава процедура, като се обърнат към посредник (медиатор). Законът посочва гражданскоправните спорове, за които не се допуска решаване посредством процедура на посредничество, както и случаите, в които неговите правила не се прилагат към процедури на посредничество и помирение, регламентирани с други закони, или към процедури на посредничество и арбитраж. Министерството на правосъдието публикува списък на правоспособните посредници на своята интернет-страница: www.im.hu Deutsch - English - français - magyar.

НагореНагоре

4. Посредничество в областта на здравеопазването

Съгласно Закон Nº CXVI от 2000 г. относно посредничеството в областта на здравеопазването, може да се използва процедура на посредничество с цел постигане на извънсъдебно разрешаване на правни спорове, отнасящи се до предоставянето на услуги от доставчици на здравни услуги на пациенти, и гарантиране на бързо и ефективно осъществяване на правата на пациентите. Страните внасят молбата за посредничество в регионалната камара на правораздавателните експерти, която се намира най-близо до дома на пациента или до мястото на предоставяне на здравните услуги. Доставчикът на здравни услуги трябва да обяви публично по достъпен начин регистъра на регионалните колегии на съдебните експерти. Регистърът на посредниците в областта на здравеопазването се поддържа от Унгарската камара на правораздавателните експерти (адрес: „Bem rakpart“ Nº 33-34., Будапеща 1027, I. 122.).

НагореНагоре

5. Посредничество при спорове, свързани със закрилата на детето

По силата на приетите през 2003 г. изменения в Указ Nº 149/1997 (IX. 10.) Korm. относно агенциите за грижи за деца и администрирането на закрилата на детето и грижите за деца, посредничеството при спорове, свързани със закрилата на детето, бе въведено от 1 януари 2005 г. за спорове, при които родителите или други лица, оправомощени от съда да поддържат отношения с дете, не могат да постигнат съгласие относно начина и времето за осъществяване на контактите. Процедурата на посредничество при споровете, засягащи закрилата на деца, може да бъде инициирана чрез внасяне на обща декларация от страните пред посредник в областта на закрилата на детето. Регистърът на посредниците в областта на закрилата на детето се поддържа от Националния институт за семейството и социалната политика. Регистърът е публично достъпен в помещенията на Съда за защита правата на детето и на службите за закрила на детето.

НагореНагоре

6. Помирителни корпоративни производства

 1. Основната функция на Службата за трудово посредничество и арбитраж, създадена по силата на Закон Nº XXII от 1992 г. относно Кодекса на труда, е свързана с разрешаване на колективни трудови спорове. Този орган осъществява три дейности: помирение, посредничество и арбитраж. Посредническите услуги на службата могат да се използват и за разрешаване на индивидуални трудови спорове, но законът не предвижда задължителен характер на тази процедура за страните по такива спорове.
 2. С оглед защитата на правата на потребителите, със Закон Nº CLV от 1997 г. относно защитата на потребителите, към регионалните стопански камари бяха създадени помирителни органи. Помирителните органи осъществяват основно извънсъдебно разрешаване на спорове, засягащи правата на потребителите, които са свързани с прилагането на правилата относно качеството и безопасността на стоките и услугите и отговорността за реализираните продукти, и със сключването и изпълнението на договори. Целта на процедурата пред помирителните органи е да се постигне разрешаване чрез споразумение на спорове между потребители и предприятия, а когато това е невъзможно, се издава решение, насочено към бърза, ефективна и опростена защита на правата на потребителите. Органите не могат да разглеждат спорове, за които нормативната уредба предвижда компетентност на друг орган. Помирителната процедура се инициира по искане на потребителя или, когато заинтересованите потребители са повече от един и с разрешението на всички заинтересовани лица, на гражданската организация, представляваща интересите на потребителите.

Какви спорове могат да се решат чрез прилагане на алтернативните форми на разрешаване на спорове?

Алтернативните форми на разрешаване на спорове могат да се прилагат при спорове с граждански и търговски характер, когато прибягването до тях не е ограничено от нормативни актове.

НагореНагоре

Съществуват клаузи от договор, свързани с изпълнението му, които предвиждат задължително прибягване до алтернативни форми на разрешаване на спорове при възникване на спор между страните по договора. Спорът може да бъде отнесен за разглеждане пред съда само след изчерпването на алтернативните процедури. Задължителни ли са подобни договорни условия за страните?

В някои случаи договорите между страните по спорове с граждански и търговски характер предвиждат, че при възникване на спор, свързан с условията на договора, страните следва да прибягнат до арбитраж, вместо да отнесат спора за разрешаване пред съда. Ако договорът съдържа подобна клауза, тя е задължителна за страните.

Ако страните използват алтернативни форми за разрешаване на спорове, как може да бъдат осигурени обезпеченията, съпоставими с тези в съдебно производство? По-специално, как може да се гарантира поверителността на преговорите?

Описаните алтернативни форми на разрешаване на спорове са регламентирани с нормативни актове от висок ранг, актове на парламента и укази на правителството, които съдържат стриктни разпоредби, отнасящи се до системата от процедури и изискването за поверителност. Тези разпоредби гарантират в достатъчна степен, че алтернативните производства за разрешаване на спорове обезпечават същото равнище на надеждност, както съдебните производства.

НагореНагоре

Необходимо ли е страните по спора да заплащат за юридически консултации? Каква е ролята на адвокатите в алтернативните производства за разрешаване на спорове?

Не е задължително страните по спора да ангажират процесуални представители и заплащат за юридически консултации в рамките на алтернативните форми на разрешаване на спорове. Те могат да решат по своя преценка дали да поискат помощта на процесуални представители (с пълни правомощия), да получат юридически консултации или информация, като се обърнат към адвокат или нотариус, или да потърсят юридически консултации чрез системата от институции за юридическа помощ за социално слаби граждани, уредена в Закон Nº LXXX от 2003 г. относно юридическата помощ.

Възможно ли е да се осъществи алтернативно разрешаване на спор посредством „дистанционно“ производство? (По-конкретно, възможно ли е използването на електронни комуникационни средства?)

Не.

НагореНагоре

Събират ли се такси за алтернативните производства за разрешаване на спорове? Ако такива такси се събират, как са разпределени разходите? Предвидена ли е възможност за предоставяне на юридическа помощ?

Разпоредбите, уреждащи различните видове производства, регламентират подробно правилата за заплащане на разходите от страните. В някои случаи страните могат свободно да уговорят свързаните с процедурата такси и разходи, а в други случаи дължимите суми са определени в нормативни актове. В рамките на арбитражното производство съдът определя размера на дължимите разноски и кой следва да ги заплати. В рамките на помирителната процедура страните и посредникът могат свободно да уговорят размерите на дължимите такси и разноски и кой следва да ги заплати; ако страните не могат да постигнат съгласие относно последното, те заплащат равни дялове от дължимите суми. Дължимите по процедури на посредничество в областта на здравеопазването такси и разноски са определени от закона, но страните могат да уговорят помежду си кой какъв дял от тях ще заплати.

НагореНагоре

След влизането в сила на 1 април 2004 г. на Закон Nº LXXXX от 2003 г. относно юридическата помощ, лицата, имащи право на юридическа помощ съгласно този закон, могат да получат от доставчика на правна помощ информация относно възможностите за извънсъдебно разрешаване на юридически спорове, или да им бъде изготвен документ, който да се използва за разрешаването на спора. Възнаграждението на юридическия консултант се заплаща или авансира от държавата, съобразно размера на дохода или имуществото на подпомогнатото лице.

В рамките на помирителните производства в областта на здравеопазването страните могат свободно да уговарят помежду си кой да заплати разноските по процедурата. Когато страните не могат да постигнат съгласие по този въпрос, законът определя кой да поеме разноските в конкретни случаи. Съгласно установеното в закона общо правило, общите разноски по процедурата следва да се поделят поравно между страните. Отделни разпоредби уреждат сумите на общите и допълнителните разноски за процедурата.

НагореНагоре

Когато опитът за извънсъдебно уреждане на спора е неуспешен, остава ли достъпна възможността за отнасянето му до съда? Променя ли горният факт законовите ограничения по отношение на съдебното производство?

Решенията, постановени от арбитражен съд, не подлежат на обжалване. В някои, предвидени от закона случаи, всяка от страните, както и всяко лице, което е засегнато от арбитражното решение, може, в срок от 60 дни от датата на постановяване на решението, да се обърне към съда с молба за анулирането му (напр. когато страна, която е сключила арбитражното споразумение, не е имала необходимата дееспособност или правомощия за това; ако арбитражното споразумение е нищожно съгласно правилата на правната система, на която е подчинено, или, ако то не съдържа разпоредба, определяща приложимата правна система, съгласно унгарското законодателство; когато страните не са надлежно уведомени относно определянето на арбитъра или за откриването на арбитражното производство, или ако те не са имали по други причини възможност да защитят позицията си; ако решението се отнася до спор, към който арбитражната клауза не се прилага или който не е обхванат от разпоредбите на арбитражното споразумение, и т. н.).

НагореНагоре

Възможността за анулиране отпада при изтичане на посочения по-горе 60-дневен срок.

Ако, в рамките на производството страните постигнат съгласие по предмета на спора, арбитражният съд издава постановление за прекратяване на производството. По искане на страните, арбитражният съд инкорпорира споразумението (със съдържащите се в него условия) в арбитражно решение, ако намери, че споразумението отговаря на нормативните изисквания. Юридическата сила на споразумение, инкорпорирано в решение на арбитражния съд, е равностойна на силата на решение на този съд.

Съгласно Закона за посредничеството, при прекратяването на помирителна процедура, страните могат да отнесат спора помежду си до съда, тъй като сключените в рамките на помирителни процедури споразумения не подлежат на принудително изпълнение.

Спорът може да бъде отнесен пред съда в приложимия към общия случай ограничителен срок. Откриването на процедура на посредничество прекъсва този срок.

НагореНагоре

Ако страните по спор постигнат общо съгласие в резултат на алтернативна процедура за разрешаване на спорове, по какъв начин се поставя в действие постигнатото споразумение? Какво става, когато постигнатото решение не бъде изпълнено незабавно? Може ли да се приложат обичайните процедури за принудително изпълнение? Запазва ли се и на този етап възможността за отнасяне на спора пред съда?

Действието на арбитражно решение не се отличава от това на влязло в сила съдебно решение. Правилата за принудително изпълнение по съдебен ред се прилагат и към тези решения.

Ако задължителните изисквания са изпълнени, компетентният местен съд издава изпълнително основание към задължителното решение на органа за защита на потребителите или съвета за посредничество в областта на здравеопазването или към споразумение, сключено пред съвета за посредничество в областта на здравеопазването.

Споразумение за определяне на контактите с дете, сключено в рамките на процедура на посредничество за закрила на дете, трябва да бъде представено в съда за защита правата на детето в осемдневен срок. Съдът одобрява споразумението по искане на страните. Ако в рамките на процедурата на посредничество страните не постигнат споразумение, съдът за защита правата на детето инициира производство.

« Алтернативно разрешаване на спорове - Обща информация | Унгария - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 07-03-2008

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство