Európska komisia > EJS > Alternatívne spôsoby riešenia sporov > Grécko

Posledná úprava: 14-06-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Grécko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Po oboznámení sa so základnými informáciami „ADR – všeobecné informácie” získate prehľad o alternatívnych spôsoboch riešenia sporov (ďalej len „ADR”).

V týchto nových základných informáciách vám skúsime poskytnúť viac praktických informácií o ADR v Grécku. 

OBSAH

Po prvé, aké rozličné druhy ADR existujú v Grécku podľa všeobecného pohľadu? Po prvé, aké rozličné druhy ADR existujú v Grécku podľa všeobecného pohľadu?
POKUS O ZMIER POKUS O ZMIER
MIMOSÚDNE VYROVNANIE SPORU MIMOSÚDNE VYROVNANIE SPORU
ARBITRÁŽ ARBITRÁŽ
Vo väčšine situácií sa môžete obrátiť na niektorý z týchto rozličných druhov ADR. Viac informácií získate po výbere situácie, v ktorej sa nachádzate. Vo väčšine situácií sa môžete obrátiť na niektorý z týchto rozličných druhov ADR. Viac informácií získate po výbere situácie, v ktorej sa nachádzate.
Spory medzi spotrebiteľmi a podnikateľskými subjektmi Spory medzi spotrebiteľmi a podnikateľskými subjektmi
Spory medzi podnikateľskými subjektmi Spory medzi podnikateľskými subjektmi
Spory medzi zamestnancami a zamestnávateľmi Spory medzi zamestnancami a zamestnávateľmi
Spory medzi prenajímateľmi a nájomcami Spory medzi prenajímateľmi a nájomcami
Rodinné spory Rodinné spory
Spory medzi jednotlivcami Spory medzi jednotlivcami

 

Po prvé, aké rozličné druhy ADR existujú v Grécku podľa všeobecného pohľadu?

Vo všeobecnosti nie sú ADR v Grécku rozvinuté. Táto mimosúdna prax je takmer neznáma.

Články 208 až 214 kapitoly jeden Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „CCiv.P”) hovoria o pokuse o zmier, ktorý môže predchádzať podaniu žaloby, i keď sa tento mechanizmus zriedkakedy používa.

POKUS O ZMIER

Každý, kto má v úmysle začať konanie, môže pred podaním žaloby požiadať o pokus o zmier zmierovacieho sudcu, ktorý má miestnu súdnu právomoc, aj keby tento zmierovací sudca nemal jurisdikciu na rozhodnutie podstaty daného prípadu. Potom sa buď podá žiadosť na súd, ktorá musí obsahovať krátky opis sporu, alebo sa strany spontánne osobne dostavia na súd. Keď sa podá žiadosť o zmier, sudca predvolá všetky strany, aby sa dostavili čím skôr v konkrétny deň v určený čas. Pozvánka sudcu musí obsahovať stručný opis sporu. Ak sa strany dostavia spontánne spolu, sudca sa môže okamžite zaoberať pokusom o zmier. Tento pokus nemusí byť verejný, ale musí si urobiť záznam o intervencii sudcu. Pri pokuse o zmier sudca preskúma celý spor spolu so stranami bez toho, že by bol viazaný procesným a hmotným právom, slobodne sám zhodnotí skutočnosti a pokúsi sa nájsť cestu k zmieru. Sudca má konkrétne právo nariadiť kontrolu z prvej ruky, zaobstarať znalecký posudok, zaobstarať akékoľvek písomnosti a zabezpečiť osobné dostavenie sa strán a môže vypočúvať svedkov, aj keď nie pod prísahou, a môže prijať akékoľvek opatrenie, aby objasnil spor. Zmier sa môže vzťahovať na celý spor alebo iba na jeho časť. Do protokolu sa urobí krátke vyhlásenie o úkonoch sudcu pri dosahovaní sporu. Ak pokus o zmier zlyhá, táto skutočnosť sa zaznamená do protokolu a sudca uvedie príčinu tohto zlyhania. Ak sa zmier dosiahne, všetky podmienky sa podrobne uvedú do protokolu.

HoreHore

MIMOSÚDNE VYROVNANIE SPORU

Úsilie nájsť iný spôsob ADR má začiatky v roku 1995. Článok 214A CCiv.P (ktorý nadobudol platnosť po opakovaných odročeniach až v roku 1999 pre žaloby podané od 16. septembra 2000) uvádza: „Žaloby týkajúce sa sporov v súkromnom práve, ktoré z dôvodu ich skutkovej podstaty spadajú do jurisdikcie viacčlenného súdu prvého stupňa v riadnom procese a s ohľadom na ktoré je zmier prípustný podľa hmotného práva, sa nemôžu prerokúvať, pokiaľ sa neurobil predtým pokus urobiť mimosúdne vyrovnanie. Pri príprave záznamu podania žaloby a stanovení dátumu vypočúvania sudca zreteľne opečiatkuje originál a kópie pečiatkou s textom, že prípad sa nemôže prerokúvať, ak predtým nebol pokus o mimosúdne vyrovnanie sporu. ”Predvolanie na vypočúvanie musí tiež obsahovať pozvanie odporcu, aby navštívil kanceláriu advokáta žalobcu alebo advokátsku spoločnosť tohto advokáta v určitý deň v konkrétny čas, aby sa urobil pokus o mimosúdne vyrovnanie. Pozvaná strana sa musí dostaviť pred právneho zástupcu alebo sa musí nechať zastúpiť právnym zástupcom so špeciálnou plnou mocou. Právni zástupcovia môžu spoločne stanoviť iný dátum stretnutia alebo odložiť stretnutie na iný deň a čas na špecifickom mieste. Stretnutia na dosiahnutie mimosúdneho vyrovnania sporu sa uskutočnia v období od piateho dňa po doručení oznámenia o žalobe do tridsiateho piateho dňa pred dátumom stanoveným na vypočúvanie. Strany na stretnutiach so svojimi právnymi zástupcami alebo zastúpené právnymi zástupcami, ktorým dali plné moci a ak si to želajú, aj za prítomnosti spoločne zvolenej tretej osoby, musia preskúmať spor v jeho celosti ako aj akékoľvek krížové žaloby odporcu bez toho, že by boli viazané ustanoveniami hmotného práva. Musia využiť všetky vhodné prostriedky, aby zistili kľúčové fakty a body, na ktorých sa dohodnú a na ktorých sa nedohodnú ako aj následky, ktoré akceptujú alebo ktoré sú sporné, s tým, aby dosiahli vzájomne prijateľné riešenie vcelku alebo čiastočne. Ak strany dosiahnu riešenie sporu vcelku alebo čiastočne, napíše sa zápisnica s výnimkou povinností, uvádzajúca obsah ich dohody a najmä podstatu uznaného práva, sumu platnú pre riadny výkon a akékoľvek podmienky, na základe ktorých bude výkon splnený. Táto dohoda je obmedzená na spor, ktorý je predmetom žaloby. Okrem toho sa určia náklady a vyrubia sa v súlade s ustanoveniami článku 176 a nasl. Na zápisnici sa uvedie dátum a podpíšu ju sporné strany a ich právni zástupcovia. Zápisnica sa vyhotoví v toľkých rovnopisoch, koľko je sporných strán alebo skupín sporných strán. Každá strana môže doručiť originál zápisnice predsedovi mnohočlenného súdu prvého stupňa, než sa začne súdny spor prerokúvať a požiada ho, aby ju potvrdil. Predseda potvrdí zápisnicu po overení, a) že spor môže byť predmetom mimosúdneho vyrovnania v súlade s odsekom 1, b) že zápisnica je zákonne podpísaná a c) že podstata uznaného práva a akákoľvek suma priradená k riadnemu výkonu je jasne v zápisnici uvedená. Ak sa v spore preskúmaval aj príkaz na výkon, zápisnica povoľuje jeho vykonanie po jeho ratifikácii a predseda k nemu súčasne pripojí príkaz na vykonanie. Ak išlo iba o zisťovací rozsudok, zápisnica dokazuje uznané právo. V každom prípade ratifikácia zápisnice má za následok ukončenie súdneho postupu.

HoreHore

Ak sa nedosiahne dohoda, vyhotoví sa a podpíše zápisnica, v ktorej je uvedený neúspešný pokus o mimosúdne vyrovnanie a v ktorej sú špecifikované príčiny neúspechu. Ak sa spoločná zápisnica nepodpíše, advokát žalobcu alebo druhej strany vyhotoví vyhlásenie, v ktorom musia byť uvedené príčiny neúspechu. Advokát druhej strany napíše podobné vyhlásenie. Zápisnica alebo vyhlásenia o neúspechu sa predložia spolu počas vypočúvania do súdneho spisu. V prípade čiastočnej dohody nie je nutné vyhotoviť špeciálnu zápisnicu alebo vyhlásenia o neúspechu.

Žiaľ, tento mechanizmus ADR nepriniesol očakávané výsledky a funguje iba ako procesná podmienka na prerokovanie žaloby na súdoch.

Jediný mechanizmus ADR, ktorý sa môže považovať v Grécku za platný, je arbitráž.

ARBITRÁŽ

Kapitola sedem CCiv.P (články 867 to 903) je venovaná arbitráži a stanovuje podmienky riadiace tento mechanizmus.

Všetky súkromné právne spory, iné než tie, ktoré sa týkajú ustanovenia o závislej práci, sa môžu predložiť na arbitráž za predpokladu, že strany arbitráže majú právomoc voľne odstúpiť skutkovú podstatu sporu. Strany môžu dokonca urobiť budúce spory predmetom arbitráže, ale v tom prípade sa musí urobiť písomná dohoda a odkázať na špecifický právny vzťah, z ktorého môžu spory vzniknúť. Môže sa urobiť dohoda aj na predloženie na arbitráž pred súdom počas prerokovania žaloby. Rozhodcovia môžu vymenovať jednu alebo viac osôb alebo dokonca celý súd.

HoreHore

Ak v dohode strán o postúpení sporu na arbitráž nie sú vymenovaní rozhodcovia ani nie je určená metóda ich menovania, každá strana vymenuje jedného rozhodcu. Ak je niekoľko rozhodcov a dohoda inak neurčuje, rozhodcovia musia vymenovať predsedajúceho rozhodcu. Menovanie rozhodcu jednou zo strán, menovanie predsedajúceho rozhodcu inými rozhodcami a menovanie rozhodcov treťou osobou sa nemôže zrušiť.

Zoznam rozhodcov, ktorý vyhotoví mnohočlenný súd prvého stupňa, je vedený na každom súde prvého stupňa pozostávajúcom z jedného člena. Osoba, ktorá je menovaná za rozhodcu, nie je povinná prijať vymenovanie. Strana, ktorá navrhuje druhého rozhodcu na arbitráž, zaplatí vopred polovicu odmeny rozhodcu alebo rozhodcov, ako je stanovené v článku 882 CCiv.P. Arbitrážne rozhodnutie stanovuje, ktorá strana zaplatí odmenu a náklady.

Konanie sa vedie v prítomnosti rozhodcov konajúcich v zhode. Rozhodcovia určia miesto a čas arbitráže a postup, podľa ktorého sa bude konať, ktorý považujú za vhodný, pokiaľ arbitrážna dohoda neurčuje inak. Počas arbitráže majú strany tie isté práva a tie isté povinnosti a dodržiavajú sa zásady rovnosti. Strany musia byť predvolané, aby sa dostavili a predniesli svoje argumenty ústne alebo písomne podľa toho, ako rozhodnú rozhodcovia, a aby predložili dôkazy. Predsedajúci rozhodca usmerňuje diskusiu. Dostavenie sa s právnym zástupcom alebo zastúpenie právnym zástupcom nemôže byť odopreté. Svedkovia a znalci sa môžu vypočúvať pod prísahou alebo bez prísahy. Ak arbitrážna dohoda neuvádza inak, rozhodcovia uplatnia ustanovenia hmotného práva. Arbitrážne rozhodnutie sa musí vyhotoviť písomne a rozhodcovia ho musia podpísať. Rozhodnutie musí obsahovať: a) celé mená rozhodcov; b) miesto a čas vydania rozhodnutia; c) celé mená všetkých, ktorí sa zúčastnili arbitrážneho procesu; d) dohodu o vyhľadaní arbitráže, na základe ktorej je vydané rozhodnutie; e) dôvody; f) podstatná časť právneho úkonu. Arbitrážne rozhodnutie nie je možné posudzovať. Súdnym rozhodnutím sa môže anulovať ako celok alebo niektorá jeho časť iba z jedného z nasledujúcich prípadov: 1) ak nie je arbitrážna dohoda platná; 2) ak rozhodnutie bolo vydané potom, ako vypršala arbitrážna dohoda; 3) ak osoby, ktoré vydali rozhodnutie, boli menované porušením podmienok arbitrážnej dohody alebo ustanovení zákona, alebo ak ich strany odvolali, alebo ak konali napriek prijatiu žiadosti o ich vylúčenie; 4) ak osoby, ktoré vydali rozhodnutie, prekročili právomoc, ktorá im bola daná arbitrážnou dohodou alebo zákonom; 5) ak ustanovenia článku 886 ods. 2 (prerušenie dohody) alebo článkov 891 a 892 (obsah arbitrážneho rozhodnutia) boli porušené; 6) ak rozhodnutie protirečí ustanoveniam verejného poriadku alebo morálnych zásad; 7) ak je rozhodnutie nezrozumiteľné alebo obsahuje protirečivé ustanovenia; 8) ak existuje dôvod pre posúdenie podľa článku 544 CCiv.P.

HoreHore

Článok 902 CCiv.P uvádza, že sa môžu stanoviť trvalé arbitrážne dohovory v obchodných komorách a podobne, na burzách cenných papierov a komoditných burzách a profesionálnych zväzoch, ktoré sú právnické osoby riadiace verejným právom, prostredníctvom príkazov vydaných na návrh ministra spravodlivosti a ministra zodpovedného za dohľad nad komorou, burzou alebo zväzom, po vydaní predchádzajúceho názoru radou príslušného orgánu.

Vo väčšine situácií sa môžete obrátiť na niektorý z týchto rozličných druhov ADR. Viac informácií získate po výbere situácie, v ktorej sa nachádzate.

Spory medzi spotrebiteľmi a podnikateľskými subjektmi

Ako je vysvetlené v základných informáciách „ADR – právo Spoločenstva“, Komisia z tých publikovala na svojej internetovej stránke zoznam veľkého množstva orgánov ADR, ktoré riešia spotrebiteľské spory v členských štátoch. V tomto zozname nájdete praktické informácie, ktoré potrebujete pri rozhodovaní, či sa obrátiť na jednu to schém ADR: jej štruktúra, jej doména, druh postupu, podľa ktorého sa bude postupovať, jej náklady a údaje. Môžete si prečítať tento zoznam na nasledujúcej internetovej adrese: English

Môže sa stať, že sa budete chcieť obrátiť na orgán ADR zriadený v inom členskom štáte. Aby ste presne vedeli, na ktorý orgán sa obrátiť, môžete sa pozrieť na internetové stránky EEJ-Net: http://www.eejnet.org/ alebo stránky FIN-NET v prípade sporu týkajúceho sa finančných služieb dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi- svenska

Spory medzi podnikateľskými subjektmi

Ako sa už uviedlo, neexistuje špecifický mechanizmus ADR.

Spory medzi zamestnancami a zamestnávateľmi

Forma ADR existuje prostredníctvom zásahu miestneho inšpektorátu práce. Zamestnávateľ je prizvaný na miestny inšpektorát práce na žiadosť zamestnanca a pracovník inšpektorátu pomáha pri hľadaní riešenia sporu. Tento postup nevyžaduje žiadne náklady.

Spory medzi prenajímateľmi a nájomcami

Ako sa už uviedlo, neexistuje žiadny špecifický mechanizmus ADR.

Rodinné spory

Ako sa už uviedlo, neexistuje žiadny špecifický mechanizmus ADR

Spory medzi jednotlivcami

Ako sa už uviedlo, neexistuje žiadny špecifický mechanizmus ADR

« Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Všeobecné informácie | Grécko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 14-06-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo