Europos Komisija > ETIT > Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai > Graikija

Naujausia redakcija: 14-06-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai - Graikija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Perskaitę informacinį leidinį ,,AGS – bendra informacija“, jau turite bendrą supratimą apie alternatyvius ginčų sprendimo (toliau – AGS) metodus.

Šiame naujame informaciniame leidinyje bus stengiamasi suteikti daugiau praktinės informacijos apie AGS Graikijoje. 

TURINIO LENTELE

Visų pirma kokių, žvelgiant iš bendrų pozicijų, įvairių rūšių AGS yra Graikijoje? Visų pirma kokių, žvelgiant iš bendrų pozicijų, įvairių rūšių AGS yra Graikijoje?
BANDYMAS SUTAIKYTI BANDYMAS SUTAIKYTI
GINČŲ IŠSPRENDIMAS SUDARANT TAIKOS SUTARTĮ GINČŲ IŠSPRENDIMAS SUDARANT TAIKOS SUTARTĮ
ARBITRAŽAS ARBITRAŽAS
Daugelyje situacijų galite pasinaudoti vienu ar kitu iš šių įvairių rūšių AGS. Norėdami gauti daugiau informacijos, toliau pateikiamame sąraše prašom pasirinkti situaciją, kuri labiausiai atitinka jūsų padėtį. Daugelyje situacijų galite pasinaudoti vienu ar kitu iš šių įvairių rūšių AGS. Norėdami gauti daugiau informacijos, toliau pateikiamame sąraše prašom pasirinkti situaciją, kuri labiausiai atitinka jūsų padėtį.
Konfliktai tarp vartotojų ir verslininkų Konfliktai tarp vartotojų ir verslininkų
Konfliktai tarp verslininkų Konfliktai tarp verslininkų
Konfliktai tarp darbuotojų ir darbdavių Konfliktai tarp darbuotojų ir darbdavių
Konfliktai tarp savininkų ir nuomininkų Konfliktai tarp savininkų ir nuomininkų
Šeimos konfliktai Šeimos konfliktai
Konfliktai tarp asmenų Konfliktai tarp asmenų

 

Visų pirma kokių, žvelgiant iš bendrų pozicijų, įvairių rūšių AGS yra Graikijoje?

Apskritai Graikijoje AGS nėra išplėtotas. Ši neteisminė praktika iš esmės nėra žinoma.

Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) pirmojo skyriaus 208–214 straipsniuose yra numatytas bandymas sutaikyti, kuris galimas prieš ieškinio pateikimą, nors šis mechanizmas retai taikomas.

BANDYMAS SUTAIKYTI

Kiekvienas, kuris ketina pareikšti ieškinį, gali, prieš pateikdamas jį teismui, prašyti, kad taikos teisėjas, turintis vietinę kompetenciją, bandytų sutaikyti, net jeigu magistratas neturėtų kompetencijos nagrinėti bylą iš esmės. Tuo tikslu magistratui pateikiamas prašymas, kuriame trumpai aprašomas ginčas, arba šalys pačios savanoriškai atvyksta pas magistratą. Pateikus prašymą sutaikyti, magistratas pakviečia visas šalis kaip galima greičiau atvykti pas jį ir nustato konkrečią atvykimo dieną bei laiką. Magistrato kvietime turi būti trumpai aprašytas ginčas. Jeigu šalys savanoriškai kartu atvyksta pas magistratą, jis gali nedelsdamas imtis bandymo sutaikyti procedūros. Bandymas nebūtinai turi būti viešas, tačiau magistrato įsikišimai turi būti protokoluojami. Bandydamas sutaikyti, magistratas su šalimis aptaria visą ginčą. Tai darydamas jis nėra saistomas galiojančios procesinės ar materialinės teisės normų, pats laisvai įvertina faktus ir bando rasti būdą sutaikyti šalis. Daugiausia magistratas turi teisę įsakyti atlikti pirminį patikrinimą, gauti eksperto nuomonę, pateikti kurį nors dokumentą ir liepti atvykti šalims asmeniškai, taip pat gali apklausti liudytojus jų net neprisaikdinęs ir apskritai, siekdamas išspręsti ginčą, imtis bet kokių veiksmų. Taikinimas gali būti susijęs su visu ginču ar jo dalimi. Vykdant taikinimą, protokole yra trumpai užrašomi magistrato atlikti veiksmai. Jeigu bandymas sutaikyti nepavyksta, tai įrašoma protokole, ir magistratas nurodo šios nesėkmės priežastį. Jeigu sutaikinimas pavyksta, protokole išsamiai išdėstomos visos sąlygos.

viršųviršų

GINČŲ IŠSPRENDIMAS SUDARANT TAIKOS SUTARTĮ

Surasti kitą AGS metodą imta stengtis 1995 m. CPK 214A straipsnyje (kuris po pakartotinių atidėjimų tik 1999 m. įsigaliojo ieškiniams, pateiktiems nuo 2000 m. rugsėjo 16 d.) nustatyta: ,,Ieškiniai dėl privatinės teisės ginčų, kurie dėl savo dalyko priklauso daugianario pirmosios instancijos teismo kompetencijai ir į kuriuos atsižvelgus pagal materialinę teisę taikinimas yra leidžiamas, negali būti nagrinėjami tol, kol nebuvo ankstesnio bandymo išspręsti ginčą sudarant taikos sutartį. Užregistravus ieškinį teisme ir nustačius nagrinėjimo datą, registratorius turi uždėti aiškų antspaudą ant originalaus dokumento ir jo kopijų, nustatantį, kad byla negali būti nagrinėjama, jeigu nebuvo ankstesnio bandymo išspręsti ginčą sudarant taikos sutartį.“ Teismo pranešime apie bylos nagrinėjimą taip pat turi būti kvietimas atsakovui konkrečią dieną ir konkrečiu laiku atvykti į ieškovo teisininko kontorą arba to teisininko teisės organizacijos kontoras, kad būtų pabandyta išspręsti ginčą sudarant taikos sutartį. Taip pakviesta šalis turi atvykti su teisininku arba jai turi atstovauti advokato laipsnį turintis teisininkas. Teisininkai bendru sutarimu gali nustatyti kitą susitikimo datą ar atidėti susitikimą kitai dienai kitu laiku konkrečioje vietoje. Susitikimai, kuriais siekiama išspręsti ginčą sudarant taikos sutartį, vyksta ne anksčiau kaip penktą dieną po to, kai buvo įteiktas pranešimas apie ieškinį, ir ne vėliau kaip likus trisdešimt penkioms dienoms iki nustatytos teisminio nagrinėjimo datos. Susitikimuose šalys kartu su savo teisininkais arba atstovaujamos teisininkų, kuriems jos suteikė advokatų įgaliojimus, ir taip pat jų padedamos, jeigu šalys nori, bendrai pasirinkusios trečiąjį asmenį, nagrinėja visą ginčą, taip pat ir bet kokį atsakovo priešieškinį; šiuo atveju šalys nėra įpareigotos materialinės teisės normų. Jos naudoja visas tinkamas priemones aiškindamosi esminius faktus ir klausimus, dėl kurių jos sutinka arba nesutinka, taip pat ir padarinius, kuriuos jos pripažįsta arba ginčija, turėdamos tikslą pasiekti abipusiai priimtiną sprendimą dėl viso ginčo ar jo dalies. Jeigu šalys pasiekia sprendimą dėl viso ginčo ar jo dalies, sudaromas protokolas, kuris atleidžiamas nuo mokesčių. Protokole išdėstomas šalių susitarimo turinys ir, svarbiausia, yra nurodoma pripažintos teisės pobūdis, sumos, skirtos taikos sutarties vykdymui, ir kitos sąlygos, kuriomis bus vykdoma sutartis. Susitarimas sudaromas neperžengiant ginčo, kuris yra civilinio ieškinio dalykas, ribų. Be to, išlaidos nustatomos ir skiriamos pagal 176 ir tolesnius straipsnius. Protokole nurodoma jo surašymo data, ir jį pasirašo šalys arba jų teisininkai. Protokolo originalų yra tiek, kiek yra šalių arba šalių grupių. Kiekviena šalis gali pateikti protokolo originalą daugianario pirmosios instancijos teismo pirmininkui, kuris nenagrinėjo ieškinio, ir reikalauti patvirtinti protokolą. Pirmininkas patvirtina protokolą, kai patikrina, ar: a) ginčą galima išspręsti sudarant taikos sutartį pagal pirmąją dalį, b) protokolas pasirašytas teisėtai ir c) ar pripažintos teisės pobūdis bei visos sumos, skiriamos sutarčiai vykdyti, yra aiškiai nurodytos protokole. Jeigu vykstant ginčui buvo siekiama gauti įsakymą dėl sutarties sąlygų vykdymo, protokolo patvirtinimo metu leidžiama jas įvykdyti ir pirmininkas tuo pačiu metu prie jo prideda vykdymo įsakymą. Jeigu buvo siekiama gauti tik sprendimą, patvirtinantį ieškovo teises, protokolas įrodo pripažintą teisę. Protokolo patvirtinimas kiekvienu atveju reiškia teismo veiksmų pabaigą.

viršųviršų

Jeigu susitarimas nepasiekiamas, sudaromas ir pasirašomas protokolas, kuriame pažymima, kad bandymas sudaryti taikos sutartį nepavyko, taip pat gali būti nurodomos priežastys, dėl ko taip atsitiko. Jeigu bendras protokolas nepasirašomas, ieškovo ar kitos šalies teisininkas parengia pareiškimą, kuriame nurodomos nepasirašymo priežastys. Priešingos šalies teisininkas gali parengti panašų pareiškimą. Nepasirašytas protokolas ar pareiškimai nagrinėjant bylą pateikiami kartu su ieškovo ir atsakovo pareiškimais. Specialus nepasirašytas protokolas ar pareiškimai byloje neparengiami, jeigu yra pasiektas dalinis susitarimas.

Deja, šis AGS mechanizmas nedavė lauktų rezultatų ir veikia tik kaip procedūrinė bylos nagrinėjimo teisme prielaida.

Vienintelis AGS mechanizmas Graikijoje, kuris gali būti apsvarstytas, yra arbitražas.

ARBITRAŽAS

CPK septintas skyrius (867–903 straipsniai) yra skirtas arbitražui ir nustato jį reglamentuojančias sąlygas.

Visi privatinės teisės ginčai, išskyrus tuos, kurie susiję su priklausomojo darbo nuostata, gali būti sprendžiami arbitraže, jeigu šalys turi įgaliojimus laisvai disponuoti ginčo dalyku. Šalys netgi gali sutarti nagrinėti būsimus ginčus arbitraže, tačiau šiuo atveju susitarimas turi būti rašytinis ir jame turi būti nurodyti konkretūs teisiniai santykiai, iš kurių gali kilti ginčas. Susitarimas perduoti ginčus arbitražui gali būti sudaromas nagrinėjant bylą teisme. Arbitražais gali būti skiriamas vienas ar keli asmenys arba net visas teismas.

viršųviršų

Jeigu arbitražiniame susitarime arbitrai nepaskiriami arba nenurodomas būdas, kaip jie bus skiriami, kiekviena šalis paskiria po vieną arbitrą. Jeigu yra keletas arbitrų ir susitarimas nenustato kitaip, arbitrai turi paskirti pirmininkaujantį arbitrą. Vienos iš šalių paskirtas arbitras, kitų arbitrų paskirtas pirmininkaujantis arbitras ir trečiosios šalies paskirti arbitrai negali būti atšaukiami.

Daugianario pirmosios instancijos teismo sudarytas arbitrų sąrašas yra laikomas kiekviename vienanariame pirmosios instancijos teisme. Arbitru paskirtas asmuo nėra įpareigotas pripažinti paskyrimą. Kitą arbitrą paskirianti šalis iš anksto sumoka pusę arbitro ar arbitrų atlyginimo, kaip nustatyta CPK 882 straipsnyje. Arbitražo sprendimu nustatoma, kuri šalis turi apmokėti atlyginimą ir išlaidas.

Procedūra atliekama dalyvaujant visiems arbitrams. Arbitrai nustato arbitražo vietą, laiką ir, jų nuomone, deramą procedūros eigą, nebent arbitražinis susitarimas nustato kitaip. Arbitražo metu šalys turi tokias pačias teises bei pareigas, ir yra stebima, kaip laikomasi lygiateisiškumo principo. Šalys turi būti iškviečiamos dalyvauti ir arbitrų sprendimu žodžiu arba raštu pateikti savo argumentus bei pateikti savo įrodymus. Pirmininkaujantis arbitras vadovauja diskusijai. Leidžiama dalyvauti su teisininku arba būti jo atstovaujamam. Liudytojai ir ekspertai gali būti apklausiami prisaikdinti arba nedavę priesaikos. Jeigu arbitražinis susitarimas nenustato kitaip, arbitrai taiko materialinės teisės nuostatas. Arbitražo sprendimas turi būti rašytinis ir pasirašytas arbitrų. Jame nurodoma: a) arbitrų vardai ir pavardės; b) sprendimo priėmimo vieta ir laikas; c) asmenų, dalyvavusių arbitražo procedūroje, vardai ir pavardės; d) susitarimas, kuriuo pagrįstas sprendimas, naudotis arbitražu; e) pagrindai; f) teisinę galią turinti sprendimo dalis. Arbitražo sprendimas negali būti peržiūrimas. Jis gali būti teismo sprendimu visiškai ar iš dalies panaikintas tik jeigu yra viena iš šių priežasčių: 1) jeigu arbitražinis susitarimas yra negaliojantis; 2) jeigu sprendimas priimtas po to, kai arbitražinis susitarimas nustojo galioti; 3) jeigu sprendimą priėmę asmenys buvo paskirti pažeidžiant arbitražinio susitarimo sąlygas ar įstatymų nuostatas, arba jeigu šalys jas panaikino, arba jeigu arbitrai priėmė sprendimą nepaisydami šalių pareiškimo juos pašalinti; 4) jeigu sprendimą priėmę asmenys peržengė jiems arbitražiniu susitarimu ar įstatymu suteiktus įgaliojimus; 5) jeigu buvo pažeistos 886 straipsnio 2 dalies (susitarimo nutraukimas) ar 891 ir 892 straipsnių (arbitražinio susitarimo turinys) nuostatos; 6) jeigu sprendimas yra priešingas viešosios tvarkos nuostatoms arba moralės papročiams; 7) jeigu sprendimas nesuprantamas arba turi prieštaraujančių nuostatų; 8) jeigu yra pagrindas peržiūrėti sprendimą pagal CPK 544 straipsnį.

viršųviršų

CPK 902 straipsnis nustato, kad pastovūs arbitražiniai susitarimai gali būti sudaromi prekybos rūmuose ir panašiose įstaigose, fondų bei prekių biržose ir profesinėse asociacijose, kurie yra juridiniai asmenys ir jų veiklą reglamentuoja viešoji teisė. Šie susitarimai sudaromi remiantis įsakymais, priimtais teisingumo ministro ir ministro, atsakingo už rūmų, biržos ar asociacijos priežiūrą, siūlymu, atsižvelgiant į anksčiau priimtą atitinkamos institucijos vadovų valdybos nuomonę.

Daugelyje situacijų galite pasinaudoti vienu ar kitu iš šių įvairių rūšių AGS. Norėdami gauti daugiau informacijos, toliau pateikiamame sąraše prašom pasirinkti situaciją, kuri labiausiai atitinka jūsų padėtį.

Konfliktai tarp vartotojų ir verslininkų

Kaip jau paaiškinta informaciniame leidinyje ,,AGS – Bendrijos teisė“, Komisijos tinklalapyje yra paskelbtas daugybės AGS institucijų, sprendžiančių vartotojų ginčus visose valstybėse narėse, sąrašas. Šiame sąraše rasite praktinės informacijos, reikalingos nusprendžiant, ar pasinaudoti viena iš šių AGS schemų: jos struktūra, veiklos sritis, procedūra, kurios ji laikosi, jos išlaidos ir kiti duomenys. Šį sąrašą galite rasti tokiu adresu: English

Gali būti, kad reikės pasinaudoti kitoje valstybėje narėje įsteigta AGS institucija. Norėdami sužinoti, į kurią instituciją kreiptis, galite ieškoti informacijos Europos neteisminiame tinkle: http://www.eejnet.org/ arba konfliktų dėl finansinių paslaugų atvejais – Europos neteisminiame tinkle, finansinių paslaugų sektoriuje dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi- svenska

Konfliktai tarp verslininkų

Kaip pirmiau minėta, šiuo atveju nėra specifinio AGS mechanizmo.

Konfliktai tarp darbuotojų ir darbdavių

Yra tokia AGS forma, kai įsikiša vietos darbo inspekcija. Darbuotojo reikalavimu darbdavys iškviečiamas į vietos darbo inspekciją ir inspekcijos pareigūnas padeda išspręsti ginčą. Ši procedūra nieko nekainuoja.

Konfliktai tarp savininkų ir nuomininkų

Kaip pirmiau minėta, šiuo atveju nėra specifinio AGS mechanizmo.

Šeimos konfliktai

Kaip pirmiau minėta, šiuo atveju nėra specifinio AGS mechanizmo.

Konfliktai tarp asmenų

Kaip pirmiau minėta, šiuo atveju nėra specifinio AGS mechanizmo.

« Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai - Bendro pobūdžio informacija | Graikija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 14-06-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė