Europeiska Kommissionen > ERN > Alternativa system för tvistlösning

Senaste uppdatering: 30-07-2004
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Alternativa system för tvistlösning - Allmän information

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Det är möjligt att lösa en tvist utan att gå till domstol

Du har hamnat i en tvist med ett företag, en näringsidkare, din arbetsgivare, en familjemedlem eller någon annan person i hemlandet eller utomlands. Om ni inte lyckas göra upp i godo kan du naturligtvis gå till domstol, men du kan också överväga alternativa system för tvistlösning som medling eller förlikning.

Ibland är det obligatoriskt att använda alternativa system för tvistlösning, antingen på grund av bestämmelser i lagen eller ett domstolsbeslut. I de flesta fall är det dock parterna som själva väljer denna metod. Genom de alternativa systemen för tvistlösning kan problemen lösas tack vare ett ingripande från en utomstående neutral och kompetent person. De finns olika former av alternativa system för tvistlösning, som ofta betecknas ” ADR” efter det engelska uttrycket Alternative Dispute Resolution. Man kan skilja de olika formerna åt beroende på vilken roll den utomstående personen eller instansen har i tvistlösningen.
 • I vissa fall hjälper den utomstående parterna att nå enighet, dock utan att formellt ta ställning till hur tvisten bör lösas.
Under detta förlopp, som ofta kallas förlikning eller medling, uppmanas parterna att inleda eller återuppta en dialog för att undvika konfrontation. De väljer själv metod för att lösa tvisten och spelar en aktiv roll för att själva försöka hitta den lösning som passar dem bäst. Dessa metoder ger möjlighet att gå längre än den rent juridiska diskussionen och hitta en lösning som är anpassad till personerna och den tvist som ska lösas. Denna samförståndsmetod ökar dessutom parternas chanser att upprätthålla sina affärsförbindelser eller andra typer av relationer när tvisten väl har lösts.
 • I andra fall hittar den utomstående själv en lösning som läggs fram för parterna.
 • På konsumentområdet kan konsumenterna använda sig av alternativa system för tvistlösning där den utomstående uttalar sig om en lösning av tvisten.
 • Ibland kan den utomstående lämna en rekommendation till parterna som det står dem fritt att följa eller inte.

 • Detta gäller till exempel instanser som Allmänna reklamationsnämnden i Sverige och dess motsvarigheter i de övriga skandinaviska länderna. Konsumenter som inledningsvis vänder sig till en sådan instans för tvistlösning kan senare vända sig till domstol om den föreslagna lösningen inte anses tillfredsställande.

 • Ibland kan den utomstående fatta ett beslut som endast är bindande för näringsidkaren.
Detta gäller ofta de kundombudsmän som har inrättats inom vissa branscher, bland annat bank- och försäkringsbranschen. Ombudsmännens beslut är bindande för de företag som anslutit sig till systemet. Om konsumenten inte är nöjd med ombudsmannens beslut kan han eller hon själv vända sig till domstol.
 • I andra fall, som liknar en vanlig rättegång, fattar den utomstående i egenskap av skiljeman ett beslut för att lösa tvisten.
Skiljedomen, som är bindande för tvistens två parter, kan grundas på rättsliga bestämmelser (traditionell skiljedom) eller på vad som uppfattas som rättvist i det aktuella fallet. Skiljedomen har samma verkan som en dom och kan i princip inte omprövas av domstol. Ofta anses skiljedom inte tillhöra kategorin alternativa system för tvistlösning. Både inom gemenskapsrätten och den internationella rätten finns lagtexter som reglerar eller syftar till att främja alternativa system för tvistlösning. Vill du veta mer? Klicka på ikonerna ” Gemenskapsrätt” och ” Internationell rätt” .

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 30-07-2004

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket