Европейска комисия > ЕСМ > Алтернативно разрешаване на спорове

Последна актуализация: 22-03-2007
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Алтернативно разрешаване на спорове - Обща информация

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


Споровете могат да бъдат разрешавани без съдебна намеса.

В спор сте с компания, търговец, работодател, дори с член от семейството ви, във вашата страна или в чужбина. Ако не можете да разрешите спора приятелски, можете при всички случаи да прибегнете до услугите на съда, но в същото време може да предпочетете и алтернативни процедури за решаване на спора чрез посредничество или помиряване.

Понякога законът или съдилищата ви налагат да използвате алтернативни начини за разрешаване на спора, но в повечето случаи страните по спора сами решават да прибягнат до тях. Алтернативните техники за решаване на спорове могат да ви помогнат в решаването на проблемите чрез обръщане към неутрална и компетентна трета страна. Алтернативното разрешаване на спорове се прилага под редица форми, различаващи се по начина, по който третата страна е ангажирана в тях.

 • В определени случаи третата страна помага на страните да стигнат до споразумение, без фактически да изразява формално своето мнение относно едно или друго възможно решение на спора.
  В хода на тези процеси, познати като „помиряване” или “посредничество”, страните се приканват да започнат или да продължат диалога и да избегнат конфронтацията; самите те избират техниката за решаване на спора и играят особено активна роля в старанието си да намерят решение, което да ги удовлетворява максимално. Тези методи дават възможност да се излезе от чисто законосъобразната позиция и да се стигне до по-индивидуално решение, отговарящо на спецификата на спора. Този подход, базиран на консенсуса, увеличава шансовете страните, след като разрешат спора си, да запазят нормални бизнес и лични отношения.

НагореНагоре

 • В други случаи третата страна е тази, която намира решение и го предлага на страните.

  • В потребителските спорове по-специално съществуват различни форми за алтернативно разрешаване, при които решението идва от третата страна.
  • Понякога третата страна прави препоръка, която страните могат да приемат или да отхвърлят.
   „Съветите за оплаквания на потребители“ в скандинавските държави работят по този начин. Потребител, отнесъл своето оплакване до тези съвети, може впоследствие да прибегне до съда, ако не е доволен от предложеното решение.
  • Понякога третата страна взема решение, което трябва да се спази задължително от търговеца.
   Понякога това е практиката на „омбудсманите”, наложена в някои бизнес сфери като банково дело и застраховане. Техните решения са обвързващи за фирмите, участващи в схемата. Ако потребителят не остане доволен от решението, той може да отнесе случая до съда.
 • В трети случаи, по-близки до конвенционалната съдебна процедура, третата страна се нарича „арбитър“ и взема решение за уреждане на спора
  Решението, обвързващо и за двете страни на спора, може да бъде взето в съответствие с нормите на закона (класически арбитраж) или на справедлива основа (доброволен арбитраж). Арбитражното решение има статут на подлежащо на изпълнение решение, което означава, че разрешеният спор в общия случай не може да бъде отнесен в съда. Често се приема, че арбитражът не принадлежи изцяло към алтернативните форми за разрешаване на спорове. Съществуват инструменти на Общността и международното законодателство, които управляват или насърчават алтернативните форми за разрешаване на спорове. За повече информация щракнете на „Законодателство на Общността“ или „Международно законодателство“.

НагореНагоре

Последна актуализация: 22-03-2007

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство