Europeiska Kommissionen > ERN > Alternativa system för tvistlösning > Frankrike

Senaste uppdatering: 07-04-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Alternativa system för tvistlösning - Frankrike

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


En överblick över vilka alternativa metoder det finns för att lösa tvister utan att gå till domstol kan man få genom att läsa ”Alternativa system för tvistlösning — allmän information”.

Här vill vi försöka ge en del praktisk information om alternativa tvistlösningsmetoder i Frankrike. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Först och främst, vilka olika alternativa metoder för att lösa tvister förekommer i Frankrike? Först och främst, vilka olika alternativa metoder för att lösa tvister förekommer i Frankrike?
Medling Medling
Förlikning Förlikning
I de flesta situationer har du möjlighet att använda ett alternativt sätt att lösa en tvist. Nedan kan du få mer information om vad som gäller i den situation du befinner dig i I de flesta situationer har du möjlighet att använda ett alternativt sätt att lösa en tvist. Nedan kan du få mer information om vad som gäller i den situation du befinner dig i
Tvister mellan konsumenter och näringsidkare Tvister mellan konsumenter och näringsidkare
Tvister mellan näringsidkare Tvister mellan näringsidkare
Tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare Tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare
Tvister mellan hyresvärd och hyresgäst Tvister mellan hyresvärd och hyresgäst
Familjetvister Familjetvister
Tvister mellan enskilda Tvister mellan enskilda
Andra specifika situationer (till exempel konflikter med myndigheter, sjukvården, advokater eller notarier) Andra specifika situationer (till exempel konflikter med myndigheter, sjukvården, advokater eller notarier)

 

Först och främst, vilka olika alternativa metoder för att lösa tvister förekommer i Frankrike?

Det finns två alternativa metoder för att lösa tvister i Frankrike.

Medling

Medling kan beskrivas som en medlares ansträngningar för att föra parterna närmare varandra och hjälpa dem att finna en lösning på tvisten mellan dem.

Medling kan äga rum helt informellt och utan bestämda ramar, men det kan också ingå som en del av ett rättsligt förfarande. I det senare fallet ska den följa reglerna i artikel 131-1 ff. i den nya civilprocesslagen (Code de procédure civile) och äga rum under överinseende av en domare. En domare kan alltid försöka ta till medling i en tvist han har att lösa, bara parterna går med på det. Han utser då en medlare, som ska vara sakkunnig men utan intresse i ärendet, opartisk och oberoende. Medlingen får ta högst tre månader och är sekretessbelagd. Medlarens arvode bestäms av domaren och betalas av parterna, som får lämna ett förskott när medlingen börjar. Om man inte har några tillgångar kan man få rättshjälp.

När medlingen äger rum utanför dessa rättsliga ramar är den inte reglerad i alla delar.

Förlikning

Förlikning är en överenskommelse som parterna kommer fram till antingen på egen hand genom diskussion eller med hjälp av en utomstående, förlikningsmannen. Syftet är att få slut på en tvist genom en lösning som alla inblandade kan godta.

Till börjanTill början

Parterna kan ingå en förlikning utan några juridiska formaliteter inför en förlikningsman vid domstol, på villkor att det de tvistar om är något de fritt kan förfoga över. Parterna kan ha med sig rättsligt biträde när de träffar förlikningsmannen. Samtalen är sekretessbelagda, vilket innebär att ingenting av vad som kommer fram under dem får citeras eller åberopas under det fortsatta förfarandet utan parternas medgivande. Det avtal som träffas kan bli rättsligt verkställbart om parterna begär det inför domstolen.

Juridiskt definieras förlikning som ett avtal som träffats mellan parterna under ledning av en domare och som uppnåtts genom överenskommelse och inte genom beslut från den rättsliga myndighetens sida. Domaren i underrätten (juge d’instance) och lokalrätten (juridiction de proximité) kan också i samförstånd med parterna utse en av domstolens förlikningsmän – en person som arbetar frivilligt som biträde vid rätten och som är godkänd av appellationsdomstolens (cour d’appel) förste ordförande på förslag av domaren i underrätten. Förlikningen är gratis.

Det finns två vägar att gå:

 • Parterna begär från början förlikning inför underrätten (tribunal d’instance) och lokalrätten (juridiction de proximité): Den sökande riktar sin begäran muntligt eller i ett brev som han själv formulerar till rättens sekretariat, som sedan kallar parterna skriftligt. Om förhandlingarna leder till en förlikning, så är protokollet (undertecknat av parterna, domaren och rättens sekreterare) likställt med en verkställighetsförklaring. Om förhandlingarna misslyckas kan dom avkunnas i ärendet omedelbart om parterna medger det, eller också kan en stämning göras eller en förklaring utfärdas vid sekretariatet, beroende på hur stort belopp och vad för slags tvist det rör sig om. I praktiken förekommer förlikningsförhandlingar under ledning av en domare vid de flesta underrätter.
 • Förlikning begärs under pågående rättegång med parternas samtycke: Domaren vid underrätten eller lokalrätten kan med parternas medgivande utse en förlikningsman som ska försöka få till stånd en förlikning. Domaren sätter också en tidsgräns – högst en månad men med möjlighet till förlängning en månad. Förlikningsmannen möter parterna under tystnadsplikt. Om man når en uppgörelse, ska denna bekräftas av domaren. Om man misslyckas återupptas förhandlingarna i domstolen.

Enligt lagen om riktlinjer och planering för domstolarna (loi d’orientation et de programmation pour la justice) kan domaren i underrätten eller lokalrätten uppmana parterna att möta en förlikningsman som informerar dem om vad en förlikning syftar till och hur den går till.

Till börjanTill början

Förlikning och medling är alltid frivilliga.

Förhandlingarna kan bara lyckas om parterna går med på det. De kan bara gälla rättigheter som parterna fritt råder över.

Advokat behöver inte anlitas. Men vissa advokater utför förlikning och medling som inte är bundna av några juridiska former.

Rättshjälp kan beviljas för att anlita advokat även om inga rättsliga förhandlingar har inletts (artikel 10 i lag av den 10 juli 1991) och för medling under överinseende av domare. I övrigt delas kostnaderna för medling mellan parterna (se ”Rättshjälp – allmän information”).

Om medlingen eller förlikningen leder till en uppgörelse (transaction), dvs. om båda parter går med på eftergifter för att få slut på tvisten, kan verkställighetsförklaring utfärdas av ordföranden i tribunal de grande instance (artikel 1441-4 i den nya  civilprocesslagen). Därmed har uppgörelsen laga kraft på samma sätt som en dom. Om så inte sker har överenskommelsen samma värde som ett avtal mellan parterna. Om den inte följs kan den part som så önskar ta upp tvisten inför domstol.

Det är i princip inte förbjudet att föreskriva i ett avtal att eventuella framtida tvister ska lösas med alternativa metoder. Parterna är i så fall skyldiga att följa detta. Det är dock knappast möjligt att uttryckligen föreskriva att tvisten inte får tas upp i domstol, eftersom man inte kan beröva någon rätten att vidta rättsliga åtgärder.

I de flesta situationer har du möjlighet att använda ett alternativt sätt att lösa en tvist. Nedan kan du få mer information om vad som gäller i den situation du befinner dig i

Till börjanTill början

Tvister mellan konsumenter och näringsidkare

Som redan sagts i ”Alternativa system för tvistlösning – gemenskapsrätt” , finns det på kommissionens hemsida en förteckning över en lång rad organ som kan hjälpa till med att lösa konsumenttvister i samtliga medlemsstater. Där hittar man också alla de praktiska uppgifter man behöver för att bestämma om man bör anlita det organet eller inte: hur det är uppbyggt, vilka frågor det tar upp, vilka metoder det använder, vad det kostar och andra upplysningar. Ibland behöver man anlita ett organ för alternativ tvistlösning i en annan medlemsstat. I så fall

kan man söka på EEJ-Nets hemsida (eller FIN-NET om det gäller en tvist om finansiella tjänster) för att få veta exakt vilket organ man bör vända sig till.

De franska myndigheterna har inrättat en mekanism för lösning av konsumenttvister helt utanför de rättsliga instanserna:
 • Boîte postale 5000 – 75000 Paris – France.

Syftet är att konsumenterna på en enda adress ska kunna få information, vägledning och hjälp med att få en uppgörelse i godo i konsumenttvister. Där samarbetar konsumentorganisationerna, handelns organisationer och den ansvariga myndigheten (generaldirektoratet för konkurrens, detaljhandel och bedrägeribekämpning). Det är gratis att vända sig till dem. Gå till webbplatsen Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes français för att få mer information.

Till börjanTill början

I försäkringstvister har försäkringsföretagens organisationer inrättat en instans för medling i tvister mellan försäkrad och försäkringsföretag, där en obeoende medlare anlitas. Man vänder sig till honom brevledes (något formulär behövs inte, men det är nog bäst att skicka brevet rekommenderat med mottagningsbevis). Medlaren är skyldig att höra båda parterna. Om medlingen misslyckas kan man gå till domstol, och det ska i princip göras inom två år från den händelse som ligger till grund för tvisten.

Nyttiga adresser:

 • Médiation assurance: 11, rue de la Rochefoucault, F-75009 PARIS
 • Centre de documentation et d’information de l’assurance (CDIA):
  26, boulevard Haussmann, F-75311 Paris Cedex 09

För banktvister finns ett system med bankmedlare, som enligt artikel L 312-1-3 i lagen om penning- och finansmarknaden (Code monétaire et financier) ska finnas för alla banker. Det är gratis att vända sig till bankmedlaren. Denne ska yttra sig inom två månader, och preskriptionstiden för att dra ärendet inför rätta förlängs med motsvarande tid.

Tvister mellan näringsidkare

I handelstvister kan medling eller förlikning genomföras på det sätt som anges ovan.

Tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare

Den särskilda domstolen för tvister mellan arbetsgivare och anställd är Arbetsdomstolen (Conseil des Prudhommes). Den inleder alltid sin behandling av en tvist med en obligatorisk förlikningsfas inför förlikningsbyrån (bureau de conciliation). Detta finns föreskrivet i arbetslagstiftningen (artiklarna L. 511-1 och R. 516 ff. i Code du travail). Om parterna når fram till ett avtal upprättas ett protokoll. I annat fall fortsätter förfarandet.

Till börjanTill början

Tvister mellan hyresvärd och hyresgäst

I varje franskt departement finns det en förlikningskommission (commission départementale de conciliation) som sysslar med hyresfrågor. Om tvisten gäller hyrans storlek måste man alltid först vända sig till denna innan man går till domstol. Det är gratis. Man kan också vända sig till kommissionen i tvister om bostadsbesiktning, deposition av garantibelopp, avgifter och reparationer. Hur kommissionen ska fungera regleras i dekret nr 2001-653 av den 19 juli 2001.

För tvister som gäller affärslokaler finns det likartade kommissioner, men det är frivilligt att vända sig till dem: förlikningskommissioner för affärslokaler (commissions de conciliations en matière de baux commerciaux). Bestämmelserna för hur de ska arbeta finns i artikel L. 145-35 i handelslagen (Code du commerce) och dekret nr 88-694 av den 9 maj 1988. Dessa kommissioner är behöriga vid oenighet om hyrans storlek vid förnyelse av kontraktet.

Familjetvister

Familjerådgivning (médiation familiale) äger rum när banden mellan två makar är på väg att upplösas och syftar till att bevara dessa band eller bygga upp dem på nytt under respekt för parternas självständighet och ansvar. Familjerådgivaren, som ska vara opartisk och oberoende och har tystnadsplikt, använder sina kunskaper och erfarenheter för att få dem att kommunicera med varandra och lösa konflikterna i familjen. Själv har han dock ingen rätt att avgöra vad som är rätt eller fel.

Denna medling får inte gälla förhållanden som parterna inte fritt

Till börjanTill början

kan råda över (som fastställande av släktskap). Som helhet är denna metod för att lösa tvister särskilt lämpad inom familjerätten, där alla beslut måste ta stor hänsyn till de mänskliga förhållandena och vikten av att se till att familjebanden finns kvar också efter en skilsmässa.

Hur familjerådgivningen kommer in inom ramen för ett rättsligt förfarande finns angivet i lag (se ovan). Dessutom utformar man nu en lagstiftning om utbildningskrav för familjerådgivare som också arbetar utanför dessa rättsliga ramar.

Tvister mellan enskilda

(se ovan).

Andra specifika situationer (till exempel konflikter med myndigheter, sjukvården, advokater eller notarier)

Åtskilliga myndigheter har en ombudsman (médiateur). Viktigast av dem är médiateur de la République français, som är behörig att ta upp alla frågor som gäller förhållandet mellan myndigheterna och medborgarna. Innan man vänder sig till médiateur de la République måste man alltid först vända sig till den myndighet det är fråga om för att begära en förklaring eller ifrågasätta ett beslut, och konstatera att oenigheten finns kvar. Man kan dock inte vända sig direkt till ombudsmannen utan måste gå via en parlamentsledamot. Ändå kan den personal ombudsmannen har till sitt förfogande direkt och snabbt lösa ett stort antal problem.

På sjukvårdsområdet inrättades regionala kommissioner för förlikning vid medicinsk felbehandling genom lag nr 2002-303 av den 4 mars 2002 om patientens rättigheter och sjukvårdssystemets kvalitet. 

Vid tvister mellan advokat och klient kan den senare vända sig till advokatsamfundets ordförande (Bâtonnier de l’Ordre des avocats) för att få till stånd en uppgörelse i godo. Det gör man med ett vanligt brev eller ett rekommenderat brev med mottagningsbevis. Om ingen uppgörelse nås, kan man gå till domstol.

I tvister med en notarie kan man vända sig till ordföranden i notarieföreningen i departementet (Chambre départementale des notaires) med ett vanligt brev eller ett rekommenderat brev med mottagningsbevis. Om ingen uppgörelse nås, kan man gå till domstol.

Ytterligare information

 • Ministère de la Justice français (Frankrikes justitieministerium)
 • Service-Public – le portail de l’Administration française Deutsch - English - español - français (de franska offentliga myndigheternas gemensamma hemsida)

« Alternativa system för tvistlösning - Allmän information | Frankrike - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 07-04-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket