Európska komisia > EJS > Alternatívne spôsoby riešenia sporov > Francúzsko

Posledná úprava: 16-10-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Francúzsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Po prečítaní základných informácií „ARS – všeobecné informácie“ získate prehľad alternatívnych metód riešenia sporov.

V tomto hárku s faktami sa pokúsime poskytnúť vám viac praktických informácií o ARS vo Francúzsku. 

OBSAH

Predovšetkým, aké sú zo všeobecného hľadiska rozličné spôsoby riešenia sporov vo Francúzsku? Predovšetkým, aké sú zo všeobecného hľadiska rozličné spôsoby riešenia sporov vo Francúzsku?
Mediácia Mediácia
Zmier Zmier
Pri väčšine scenárov je možné použiť jednu alebo druhú z týchto rozličných alternatívnych spôsobov riešenia sporov. Z nižšie uvedeného zoznamu je možné si vybrať presnú situáciu, v ktorej sa nachádzate: Pri väčšine scenárov je možné použiť jednu alebo druhú z týchto rozličných alternatívnych spôsobov riešenia sporov. Z nižšie uvedeného zoznamu je možné si vybrať presnú situáciu, v ktorej sa nachádzate:
Konflikty medzi spotrebiteľom a podnikateľským subjektom Konflikty medzi spotrebiteľom a podnikateľským subjektom
Konflikty medzi podnikmi Konflikty medzi podnikmi
Konflikty medzi zamestnávateľmi a zamestnancami Konflikty medzi zamestnávateľmi a zamestnancami
Konflikty medzi prenajímateľmi a nájomcami Konflikty medzi prenajímateľmi a nájomcami
Rodinné konflikty Rodinné konflikty
Konflikty medzi jednotlivcami Konflikty medzi jednotlivcami
Iné špecifické situácie (napríklad vzťahy s verejnými orgánmi, zdravotnými službami, advokátmi, notármi atď.) Iné špecifické situácie (napríklad vzťahy s verejnými orgánmi, zdravotnými službami, advokátmi, notármi atď.)

 

Predovšetkým, aké sú zo všeobecného hľadiska rozličné spôsoby riešenia sporov vo Francúzsku?

Vo Francúzsku existujú dva typy alternatívnych spôsobov riešenia sporov.

Mediácia

Mediácia sa definuje ako akt mediátora, ktorého cieľom je dosiahnuť stretnutie oboch účastníkov a pomôcť im nájsť riešenie sporu, ktorý medzi nimi existuje.

Mediácia sa môže uskutočniť buď mimo súdu alebo v priebehu súdneho konania. V tomto druhom prípade sa riadi odsekmi 131-1 a nasledujúcimi odsekmi nového občianskeho zákonníka a prebieha pod kontrolou sudcu. Každý sudca, ktorému sa predloží spor, môže so súhlasom účastníkov uplatniť mediáciu S týmto cieľom určí ako mediátora tretiu osobu, ktorá je kvalifikovaná, nestranná a nezávislá. Trvanie mediačného procesu nesmie prekročiť tri mesiace a zaručuje sa jeho dôvernosť. Odmenu mediátora určuje sudca a zodpovedajú za ňu účastníci, ktorí musia zložiť predbežnú platbu na začiatku postupu s výnimkou účastníkov, ktorí majú nárok na právnu pomoc.

V prípade, že mediácia prebieha mimo súdu, neexistujú nijaké všeobecné predpisy, podľa ktorých sa mediácia riadi.

Zmier

Zmier je dohoda, ktorú dosiahnu účastníci buď rozhovormi alebo prostredníctvom tretieho účastníka, zmierovateľa. Cieľom zmieru je ukončiť spor riešením, ktoré je prijateľné pre účastníkov.

Účastníci môžu použiť spôsob zmierenia za účasti právneho zmierovateľa mimo súdu, ak sa ich spor týka voľne vykonateľných práv. Zmierovatelia prijmú účastníkov, ktorí môže byť poskytnutá pomoc. Konajú v úplnej dôvernosti, to znamená, že správy alebo vyhlásenia, ktoré dostanú, nemôžu byť predložené alebo citované v ďalšom konaní bez súhlasu účastníkov. Zápis dohody sa môže stať právne vymáhateľným, ak účastníci požiadajú súd, aby to nariadil.

HoreHore

V súdnom kontexte sa zmier definuje ako dohoda uzavretá medzi účastníkmi prípadu pod záštitou sudcu, že konanie sa môže skončiť dohodnutým riešením, a nie riešením, ktoré uloží súdny orgán. Súd prvého stupňa a miestny súd môže so súhlasom účastníkov určiť aj zmierovateľa. Je to dobrovoľný právny asistent zaregistrovaný v zozname, ktorý vydáva prvý predseda odvolacieho súdu na návrh prvostupňového sudu. Zmier je bezplatná služba.

Existujú dva mechanizmy:

 • Predbežný pokus o zmier na súde prvého stupňa a na miestnom súde: žiadateľ sa obráti ústne alebo písomne na úradníka súdu. Úradník zvolá účastníkov prostredníctvom obyčajného listu. Ak je zmier úspešný, je správa podpísaná účastníkmi, sudcom a úradníkom právne záväzná. Ak nedôjde k zmieru, môže sa prípad prejednať ihneď, ak účastníci súhlasia alebo sa môže vyhotoviť súhrn alebo vyhlásenie na úrade súdu, v závislosti na závažnosti žaloby a povahe sporu. V praxi sa zmierovacie vyšetrovanie koná vo väčšine prípadov pred sudcom prvostupňového súdu.
 • Zmier nariadený počas právneho konania so súhlasom účastníkov: prvostupňový súd alebo miestny súd môže so súhlasom účastníkov určiť zmierovateľa, aby sa pokúsil o zmier. Stanoví trvanie tejto misie, ktoré nesmie prekročiť mesiac, ale ktoré môže byť iba raz obnovené. Zmierovateľ rokuje s účastníkmi v úplnej dôvernosti. V prípade, že sa vyhotoví zápis dohody, musí sa predložiť sudcovi na súhlas. Ak nedôjde k dohode, obnoví sa konaním ešte raz.

Zákon o usmerňovaní a plánovaní právnych procedúr umožňuje prvostupňovému súdu a miestnemu súdu nariadiť účastníkom, aby sa stretli so zmierovateľom, ktorý ich bude informovať o cieľoch a postupoch zmierovacieho procesu.

HoreHore

Zmier a mediácia sú vždy dobrovoľné.

Tieto postupy nemôžu byť úspešné bez súhlasu oboch účastníkov. Môžu sa týkať len práv, ktoré môžu účastníci slobodne vykonávať.

Nie je potrebné obracať sa na advokáta. Určití advokáti preberajú zmierovanie alebo sprostredkovanie mimo súdu.

Právna pomoc môže byť k dispozícii pri urovnávacích postupoch pred sporom, ktoré vedie advokát (odsek 10 zákona z 10. júla 1991) a pri sprostredkovaní pod súdnym dohľadom. V iných prípadoch, ak pri sprostredkovaní dochádza k platbe, sa na nákladoch podieľajú účastníci (porov. „Právna pomoc – Všeobecné informácie“).

Alternatívne postupy, ktoré končia urovnaním, to znamená vzájomnými ústupkami dohodnutými medzi účastníkmi s cieľom ukončiť spor, môžu získať právoplatnosť od predsedajúceho sudcu prvostupňového súdu (odsek 1441-4 postupu nového občianskeho zákonníka). Tieto dohody majú teda rovnakú právoplatnosť ako rozsudok. V iných prípadoch má dohoda rovnakú hodnotu ako zmluva medzi účastníkmi. Ak sa dohoda nepresadí, účastník, ktorý to vyžaduje, môže spor predložiť sudcovi.

Zmluvná dohoda medzi účastníkmi, ktorá obsahuje ustanovenie o mechanizme alternatívneho spôsobu urovnania sporov nie je v zásade zakázaná. Musia ju realizovať účastníci. Ale takáto dohoda môže byť zakázaná, ak obsahuje ustanovenie o tomto mechanizme pri vylúčení akéhokoľvek obrátenia sa na súd, pretože odníma právo prístupu k spravodlivosti.

Pri väčšine scenárov je možné použiť jednu alebo druhú z týchto rozličných alternatívnych spôsobov riešenia sporov. Z nižšie uvedeného zoznamu je možné si vybrať presnú situáciu, v ktorej sa nachádzate:

Konflikty medzi spotrebiteľom a podnikateľským subjektom

Ako sa uvádza na strane „Alternatívne riešenie sporu - právo EÚ“, webová stránka Európskej komisie uverejňuje list Deutsch - English - français (zoznam) mnohých mimosúdnych inštitúcií na riešenie sporov súvisiacich so spotrebiteľom vo všetkých členských štátoch. Tento zoznam uvádza praktické informácie, ktoré potrebujete pri rozhodovaní, či sa obrátiť alebo nie na jeden z týchto orgánov: jeho štruktúra, operačný rozsah, typy postupov, poplatky a podrobnosti o kontaktoch. Možno sa budete musieť obrátiť na mimosúdnu ustanovizeň pri riešení sporov súvisiacich so spotrebiteľom v inom členskom štáte. Na to, aby ste zistili, na ktorú inštitúciu sa máte obrátiť, si pozrite webové stránky réseau EEJ-Net alebo réseau FIN-NET dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska pri sporoch, ktoré sa týkajú finančných služieb.

HoreHore

Existuje štruktúra na mimosúdne vyrovnanie sporov súvisiacich so spotrebiteľom, ktorú zriadili francúzske úrady:
 • Boîte postale (P.O. Box) 5000 – 75000 Paris – Francúzsko.

Toto je orgán, ktorý poskytuje informácie a usmernenie spotrebiteľom a pomáha urovnať spory, ktoré sa týkajú spotrebiteľa. Sprostredkúva kontakt medzi spotrebiteľskými zväzmi na úrovni departementu, profesionálnych organizácií a správy (Úrad pre súťaž, spotrebiteľské záležitosti a predchádzanie podvodom na úrovni departementu). Tento mechanizmus je bezplatný. Viac informácií poskytuje stránka  Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes français (Úrad pre súťaž, spotrebiteľské záležitosti a predchádzanie podvodom).

V prípade, že ide o poistenie, skupiny poisťovní vypracovali spotrebiteľské štatúty, prostredníctvom ktorých poskytne nezávislý sprostredkovateľ posudok k sporu medzi poistencom a poisťovňou. Na takéhoto sprostredkovateľa je možné sa obrátiť písomne (odporúča sa doporučený list). Sprostredkovateľ je viazaný odporovacím systémom. Ak zlyhá sprostredkovanie, s prípadom je možné sa obrátiť na súd v lehote dvoch rokov, ktorá sa v zásade začína od aktu, ktorý bol pôvodnou príčinou sporu.

Užitočné adresy:

 • Médiation assurance (Sprostredkovanie poistenia) : 11, rue de la Rochefoucault F-75009 PARIS
 • Centre de documentation et d’information de l’assurance (Stredisko pre poisťovaciu dokumentáciu a informácie) (CDIA) 26, boulevard Haussmann F-75311 Paris Cedex 09

V záležitostiach, ktoré sa týkajú bánk, je cieľom odseku L 312-1-3 peňažného a finančného zákonníka inštitucionalizácia a rozšírenie praxe bankového sprostredkovateľa. Postup je bezplatný a sprostredkovateľ musí dodať rozhodnutie do dvoch mesiacov od predloženia záležitosti; obmedzujúce doby sa počas tohto času pozastavia.

HoreHore

Konflikty medzi podnikmi

V komerčných záležitostiach sa sprostredkovanie a zmierenie uskutočňuje tak, ako je uvedené vyššie.

Konflikty medzi zamestnávateľmi a zamestnancami

Na Priemyselnom tribunáli, čo je špecializovaný súd pre spory medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, prebieha zmierovacia fáza pred zmierovacou radou. Tento postupu upravujú odseky L. 511-1 a R. 516 a ďalšie Zamestnávateľského zákonníka. Ak účastníci dosiahnu dohodu, táto sa zapíše do úradnej správy. Ak sa nedohodnú, proces pokračuje.

Konflikty medzi prenajímateľmi a nájomcami

V každom departemente existuje zmierovacia komisia, ktorá sa zaoberá so záležitosťami, ktoré sa týkajú prenajímania bývania. Je povinné predložiť záležitosť komisii pred obrátením sa na súd, ak sa spor týka výšky nájomného. Tento postup je bezplatný. Každý spor týkajúci sa priestorov, záručných vkladov, poplatkov a opráv je tiež možné predložiť komisii. Prácu tejto komisie upravuje vyhláška č. 2001-653 z 19. júla 2001.

Pokiaľ ide o komerčný prenájom, existujú podobné komisie, ktorým nie je predloženie záležitosti povinné: sú to zmierovacie komisie pre komerčné prenájmy. Riadia sa odsekom L. 145-35 Obchodného zákonníka a vyhláškou č. 88-694 z 9. mája 1988. Majú právomoc zaoberať sa prípadmi, ktoré sa týkajú nezhôd pri stanovovaní nákladov na nájomné pri obnovovaní prenájmu.

HoreHore

Rodinné konflikty

Sprostredkovanie v rodine je procesom vybudovania alebo obnovenia rodinných pút, ktoré sa sústreďuje na nezávislosť a zodpovednosť dotknutých osôb v situáciách, medzi ktoré patria rozchody alebo odluky s účasťou tretej strany bez rozhodovacej právomoci: rodinný sprostredkovateľ, ktorý zorganizovaním dôverných rozhovorov podporí komunikáciu medzi rodinnými príslušníkmi a zabezpečí správne vedenie sporu v zamýšľaných intenciách rodiny v celej ich pestrosti a premenách.

Nesmie sa týkať slobodných práv účastníkov (napríklad príbuzenské vzťahy). Táto metóda riešenia sporov sa zdá byť zvlášť vhodná v tejto oblasti práva, kde musia rozhodnutia zohľadniť ľudskú stránku prípadu a potrebu udržať rodinné putá voči fáze odluky.

Proces je riadený právnym rámcom (pozri vyššie). Mimo právneho rámca sa v súčasnosti vypracúvajú právne predpisy, ktoré sa týkajú príprav na diplomované vzdelanie v oblasti rodinného sprostredkovania.

Konflikty medzi jednotlivcami

(pozri vyššie)

Iné špecifické situácie (napríklad vzťahy s verejnými orgánmi, zdravotnými službami, advokátmi, notármi atď.)

Mnohé úrady majú arbitra: médiateur de la République français (francúzsky ombudsman), ktorý má právomoc vo vzťahoch medzi úradmi a ich zložkami. Pred predložením záležitosti ombudsmanovi je povinnosť obrátiť sa na príslušné orgány a žiadať vysvetlenie alebo napadnúť rozhodnutie a presvedčiť sa, že nezhoda trvá. Postup predkladania nie je priamy: záležitosť sa musí predkladať prostredníctvom člena parlamentu. Ale predstavitelia ombudsmana môžu tiež urovnať mnoho problémov priamo a urýchlene.

Pokiaľ ide o záležitosti zdravotnej starostlivosti, podľa č. 2002-303 zo 4. marca 2002 boli zriadené regionálne zmierovacie komisie pre nedostatky pri poskytovaní lekárskej starostlivosti, ktoré sa zaoberajú právami pacienta a kvalitou systému zdravotnej starostlivosti.

Pokiaľ ide o spory týkajúce sa advokátov, môžu sa klienti v úsilí dosiahnuť priateľské riešenie obrátiť so záležitosťou na predsedu rady advokácie písomnou formou alebo doporučeným listom s potvrdením o doručení. Ak nedôjde k dohode, je možné začať riadny súdny proces.

Pri sporoch s notármi je možné obrátiť sa na predsedu komory notárov departementu písomne alebo s doporučeným listom s potvrdením o doručení. Ak nedôjde k dohode, je možné začať riadny súdny proces.

Bližšie informácie

 • Ministerstvo spravodlivosti Francúzskej republiky français
 • Verejná služba – prístup k francúzskej správe Deutsch - English - español - français

« Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Všeobecné informácie | Francúzsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 16-10-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo