Evropská komise > ESS > Alternativní způsoby řešení sporů > Francie

Poslední aktualizace: 17-07-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Alternativní způsoby řešení sporů - Francie

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Přehled alternativních způsobů řešení sporů naleznete v dokumentu „Alternativní řešení sporů – všeobecné informace

V tomto novém dokumentu se snažíme poskytnout vám praktičtější informace o řešení sporů ve Francii. 

OBSAH

Jaké jsou v prvé řadě z obecného hlediska různé alternativní způsoby řešení sporů ve Francii? Jaké jsou v prvé řadě z obecného hlediska různé alternativní způsoby řešení sporů ve Francii?
Mediace Mediace
Konciliace Konciliace
Ve většině případů se můžete uchýlit k jednomu nebo druhému alternativnímu způsobu řešení sporů. Více informací získáte výběrem přesné situace, ve které se nacházíte, z níže uvedeného seznamu: Ve většině případů se můžete uchýlit k jednomu nebo druhému alternativnímu způsobu řešení sporů. Více informací získáte výběrem přesné situace, ve které se nacházíte, z níže uvedeného seznamu:
Spory mezi spotřebitelem a podnikem Spory mezi spotřebitelem a podnikem
Spory mezi podniky Spory mezi podniky
Spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli Spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
Spory mezi pronajímateli a nájemníky Spory mezi pronajímateli a nájemníky
Rodinné spory Rodinné spory
Spory mezi soukromými osobami Spory mezi soukromými osobami
Jiné specifické situace (např. vztahy s orgány veřejné správy, zdravotnickými službami, právními zástupci, notáři, atd.) Jiné specifické situace (např. vztahy s orgány veřejné správy, zdravotnickými službami, právními zástupci, notáři, atd.)

 

Jaké jsou v prvé řadě z obecného hlediska různé alternativní způsoby řešení sporů ve Francii?

Ve Francii existují dva druhy alternativních způsobů řešení sporů.

Mediace

Mediace je definována jako působení mediátora, který se snaží sblížit dvě strany a pomoci jim najít řešení sporu, který mezi sebou mají.

K mediaci může dojít buď mimosoudní cestou nebo v průběhu soudního řízení. V posledně jmenovaném případě se mediace řídí oddílem 131-1 a následujícími oddíly nového občanského soudního řádu pod dohledem soudce. Každý soudce, kterému je spor předložen, se smí se souhlasem stran uchýlit k mediaci: za tímto účelem jmenuje mediátora, způsobilou, nezaujatou a nestrannou třetí osobu.  Proces mediace nesmí trvat déle než tři měsíce a jeho důvěrnost je zaručena. Odměnu mediátora stanoví soudce a za její úhradu zodpovídají strany, které musí na začátku řízení provést prozatímní platbu, s výjimkou nemajetných stran, které mají nárok na právní pomoc.

Mediace mimosoudní cestou se neřídí žádnými obecnými nařízeními.

Konciliace

Konciliace je dohoda, které dosáhnou strany buď na základě vzájemného jednání nebo prostřednictvím třetí strany, konciliátora. Cílem konciliace je ukončit spor prostřednictvím řešení přijatého stranami.

Strany se mohou uchýlit k mimosoudní konciliaci před zákonným konciliátorem, pokud se jejich spor týká práv, která mohou svobodně uplatňovat. Konciliátoři přijmou strany, kterým smí být poskytnuta pomoc. Jednají v naprosté důvěrnosti, tzn. že zprávy a prohlášení, která získají, nesmí být předkládána nebo citována při pozdějších řízeních bez souhlasu stran. Jestliže o to strany požádají, může soud nařídit právní vykonatelnost memoranda o dohodě.

NahoruNahoru

V právním kontextu se konciliace definuje jako dohoda uzavřená mezi stranami případu pod záštitou soudce, aby řízení mohlo být ukončeno vzájemnou dohodou a ne řešením uloženým soudním orgánem. Soud prvního stupně a místní soud smí také, na základě souhlasu stran, jmenovat konciliátora. Jedná se o dobrovolného právního asistenta uvedeného na seznamu sestaveném prvním předsedou odvolacího soudu na základě návrhu soudu prvního stupně. Konciliace je bezplatná služba.

Existují dva mechanismy:

 • Předběžný pokus o smír před soudem prvního stupně a místním soudem: žadatel požádá ústně nebo písemně úředníka soudu. Úředník soudu svolá strany běžným dopisem. Je-li konciliace úspěšná, zpráva podepsaná stranami, soudcem a úředníkem se stává právně závaznou. V případě, že nedojde ke konciliaci, může být případ, pokud strany souhlasí, projednán okamžitě, anebo lze, v závislosti na závažnosti žádosti a povaze sporu, připravit pro soudní kancelář shrnutí nebo prohlášení. V praxi se konciliační slyšení konají před soudcem většiny soudů prvního stupně.
 • Konciliace přikázaná během právního řízení se souhlasem stran: soud prvního stupně nebo místní soud smí, na základě souhlasu stran, jmenovat konciliátora, který se pokusí o smír. Konciliátor stanoví dobu trvání své mise, která nesmí přesáhnout jeden měsíc, avšak smí být jednou obnovena. Konciliátor přijme strany v úplné důvěrnosti. V případě sepsání memoranda o dohodě musí být toto memorandum předloženo soudci ke schválení. V případě, že smíru není dosaženo, je řízení obnoveno ještě jednou.

Zákon o řízení a plánování právních řízení umožňuje soudu prvního stupně a místnímu soudu nařídit stranám, aby se setkaly s konciliátorem, který je informuje o cílech a postupech konciliačního procesu.

NahoruNahoru

Konciliace a mediace jsou vždy volitelné.

Tyto postupy nemohou být ukončeny bez dohody obou stran. Mohou se týkat pouze práv, která mohou strany volně uplatňovat.

Není nutno uchýlit se k právnímu zástupci. Někteří právní zástupci vykonávají konciliace nebo mediace mimosoudně.

V případě urovnání sporu před zahájením soudního řízení právním zástupcem (oddíl 10 zákona ze dne 10. července 1991) a v případě mediace v kompetenci soudce může být k dispozici právní pomoc. V ostatních případech, pokud mediace představuje platbu, sdílejí strany náklady (srov. „Aide judiciaire – Informations générales“) (Právní pomoc – všeobecné informace).

Alternativní druhy řízení, které vedou k urovnání, tj. vzájemné ústupky dohodnuté mezi stranami v zájmu ukončení sporu, mohou získat právní moc z rukou předsedajícího soudce soudu prvního stupně (oddíl 1441-4 nového zákoníku pro občanskoprávní řízení). Tyto dohody mají tedy stejnou právní moc jako rozhodnutí. V ostatních případech bude mít dohoda stejnou platnost jako smlouva mezi stranami. Není-li dohoda vykonána, smí strana požadující její výkon předložit spor soudci.

Smluvní dohoda mezi stranami umožňující uchýlit se k mechanismům alternativního způsobu urovnání sporů není v zásadě zakázána. Musí být uplatněna stranami. Tato dohoda však smí být zakázána, pokud umožňuje uchýlit se k tomuto mechanismu na základě vyloučení jakéhokoli odvolání se k soudu, jelikož by tím bylo odejmuto právo přístupu ke spravedlnosti.

NahoruNahoru

Ve většině případů se můžete uchýlit k jednomu nebo druhému alternativnímu způsobu řešení sporů. Více informací získáte výběrem přesné situace, ve které se nacházíte, z níže uvedeného seznamu:

Spory mezi spotřebitelem a podnikem

Jak je uvedeno na stránce „Modes alternatifs de résolution des conflits - Droit communautaire“ („Alternativní způsoby řešení sporů – právo EU“), webová stránka Evropské komise zveřejňuje seznam mimosoudních institucí pro řešení spotřebitelských sporů ve všech členských státech. Tento seznam vám poskytne praktické informace, které potřebujete při rozhodování, zda se uchýlit k jednomu z těchto úřadů: jejich strukturu, rozsah působnosti, druhy řízení, poplatky a kontaktní údaje. Pro řešení spotřebitelských sporů se můžete obrátit na mimosoudní instituci se sídlem v jiném členském státě. Přesné informace, na kterou instituci byste se měli obrátit, můžete nalézt na webových stránkách réseau EEJ-Net nebo réseau FIN-NET dansk - Deutsch - ελληνικά - English - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska pro řešení sporů týkajících se finančních služeb.

NahoruNahoru

Francouzské úřady zavedly strukturu pro mimosoudní urovnání spotřebitelských sporů:
 • Boîte postale (P.O. Box) 5000 – 75000 Paris – France.

Jedná se o adresu, na které mohou spotřebitelé získat informace, radu a pomoc při řešení spotřebitelských sporů. Sjednocuje na úrovni krajů (département) sdružení spotřebitelů, profesní organizace a správu (Krajský úřad pro hospodářskou soutěž, záležitosti spotřebitelů a prevenci podvodů). Tento mechanismus je bezplatný. Více informací naleznete na stránkách Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes français (Úřad pro hospodářskou soutěž, záležitosti spotřebitelů a prevence podvodů).

V případě, že se jedná o pojištění, sestavily skupiny pojišťovacích společností mediační listiny, prostřednictvím kterých se nezávislý mediátor vyjadřuje ke sporu mezi pojištěným a pojišťovatelem. Záležitosti lze předložit tomuto mediátorovi dopisem (upřednostňuje se doporučený dopis s doručenkou). Mediátor je vázán kontradiktorním systémem. Jestliže mediace neuspěje, smí být případ předložen soudům v období dvou let počínaje v zásadě skutečností, která byla původní příčinou sporu.

Užitečné adresy:

 • Médiation assurance (pojišťovací mediace): 11, rue de la Rochefoucault F-75009 PARIS
 • Centre de documentation et d’information de l’assurance (Centrum pro pojišťovací dokumentaci a informace) (CDIA) 26, boulevard Haussmann F-75311 Paris Cedex 09

Pokud se týče bank, oddíl L 312-1-3 měnového a finančního zákoníku se zaměřuje na institucionalizaci a rozšíření činnosti bankovního mediátora. Řízení je bezplatné a mediátor musí vydat rozhodnutí do dvou měsíců od data, kdy mu byla záležitost předložena. V tomto období jsou odloženy promlčecí lhůty.

NahoruNahoru

Spory mezi podniky

V obchodních záležitostech lze zavést mediaci nebo konciliaci, jak je uvedeno výše.

Spory mezi zaměstnanci a zaměstnavateli

Řízení, které se koná před pracovním tribunálem, zvláštním soudem pro slyšení sporů mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, prochází povinnou konciliační fází u smírčí komise. Toto řízení se řídí oddíly L. 511-1 a R. 516 a dále zákoníku práce. Dosáhnout-li strany dohody, je sepsána úřední zpráva. Jestliže se strany nedohodnou, řízení pokračuje.

Spory mezi pronajímateli a nájemníky

V každém kraji (département) existuje konciliační komise, která se zabývá záležitostmi vztahujícími se k pronájmu ubytování. Týká-li se spor cen pronájmu, je nařízeno předložit záležitost této komisi, než je postoupena soudu. Toto řízení je bezplatné. Veškeré spory týkající se stavu budov a pozemků, složení záruk, poplatků a oprav se mohou také předložit této komisi. Činnost této komise upravuje vyhláška č. 2001-653 ze dne 19. července 2001.

Jedná-li se o obchodní pronájmy, je možno uchýlit se k podobným komisím: konciliační komise pro záležitosti týkající se obchodních pronájmů. Jejich činnost upravuje oddíl L. 145-35 obchodního zákoníku a vyhláška č. 88-694 ze dne 9. května 1988. V kompetenci těchto komisí jsou případy týkající se rozporů při stanovení ceny pronájmu při obnovení pronájmu.

NahoruNahoru

Rodinné spory

Mediace v oblasti rodinných sporů je proces budování nebo obnovení rodinných svazků, který se zaměřuje na nezávislost a zodpovědnost osob v situacích, jako jsou rozchody nebo rozluky, které využívají nestranné, nezávislé a kvalifikované třetí strany bez možnosti rozhodovat: rodinného mediátora, který prostřednictvím organizování důvěrných rozhovorů podporuje komunikaci mezi členy rodiny a zajišťuje správné jednání ve sporu v zamýšleném rodinném rámci ve své rozmanitosti a různosti.

Nesmí se týkat práv, která strany nemohou uplatňovat (např. zjištění otcovství). Tento způsob řešení sporů se v této oblasti práva, kde rozhodnutí musí zohlednit možné lidské ztráty a kdy je potřeba udržet rodinné svazky mimo fázi odloučení, jeví zvláště vhodnou.

V rámci právního rámce je tento postup právně upraven (viz výše). Mimo právní rámec se v současnosti sestavují právní předpisy týkající se vytvoření diplomu v rodinného mediátora.

Spory mezi soukromými osobami

(viz výše)

Jiné specifické situace (např. vztahy s orgány veřejné správy, zdravotnickými službami, právními zástupci, notáři, atd.)

Mnoho úřadů má rozhodce. Médiateur de la République français (francouzský ombudsman) má příslušnost ve vztazích mezi úřady a jejich složkami. Před předložením záležitosti ombudsmanovi je nutno nejdříve se obrátit na dotčené úřady - požádat o vysvětlení nebo podat protest proti rozhodnutí –, aby bylo možno potvrdit přetrvání rozporu. Řízení není přímé: záležitost musí být řešena prostřednictvím člena parlamentu. Zástupci ombudsmana však mohou také urovnat množství problémů přímo a rychle.

Co se týče záležitostí v souvislosti se zdravotnictvím, zákon č. 2002-303 ze dne 4. března 2002, který se týká práv pacientů a kvality zdravotnického systému, ustanovil regionální konciliační komise pro zdravotní nehody.

Jedná-li se o spory s právními zástupci, mohou jejich klienti v zájmu dosažení přátelského řešení předložit svou záležitost předsedovi Advokátní komory písemně nebo doporučeným dopisem s doručenkou. Není-li dosaženo dohody, lze zahájit běžné soudní řízení.

Spory s notáři lze předložit předsedovi Krajské notářské komory písemně nebo doporučeným dopisem s doručenkou. Nedojde-li k přátelskému urovnání, lze zahájit soudní řízení.

Bližší informace

 • Ministère de la Justice français (Ministerstvo spravedlnosti)
 • Service-Public – le portail de l’Administration française Deutsch - English - español - français (Veřejná správa – portál francouzské veřejné správy)

« Alternativní způsoby řešení sporů - Obecné informace | Francie - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 17-07-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království