Europeiska Kommissionen > ERN > Alternativa system för tvistlösning > Finland

Senaste uppdatering: 28-06-2005
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Alternativa system för tvistlösning - Finland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Vilka olika system för alternativ tvistlösning finns att tillgå i Finland? Vilka olika system för alternativ tvistlösning finns att tillgå i Finland?
Allmänt Allmänt
Rådgivningstjänster Rådgivningstjänster
Förlikning och medling Förlikning och medling
Rekommendationer om tvistlösning Rekommendationer om tvistlösning
I de flesta fall när en tvist har uppkommit finns det tillgång till något alternativt system för tvistlösning. För mera utförlig information om de system som är tillgängliga i olika situationer se: I de flesta fall när en tvist har uppkommit finns det tillgång till något alternativt system för tvistlösning. För mera utförlig information om de system som är tillgängliga i olika situationer se:
Tvister mellan näringsidkare Tvister mellan näringsidkare
Tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare Tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare
Tvister mellan hyresvärd och hyresgäst Tvister mellan hyresvärd och hyresgäst
Tvister mellan konsument och näringsidkare Tvister mellan konsument och näringsidkare
Tvister som gäller familjeförhållanden Tvister som gäller familjeförhållanden
Tvister mellan privatpersoner Tvister mellan privatpersoner
Andra specialfall (t.ex. tvister som uppstått i kontakten med myndigheter eller hälso- och sjukvården eller vid anlitande av advokat) Andra specialfall (t.ex. tvister som uppstått i kontakten med myndigheter eller hälso- och sjukvården eller vid anlitande av advokat)

 

Vilka olika system för alternativ tvistlösning finns att tillgå i Finland?

Allmänt

Ett ärende kan alltid tas upp till prövning i domstol även om en annan tjänst har anlitats för att få tvisten reglerad utanför domstol. Det är således aldrig obligatoriskt att anlita tjänster utanför domstol, men det kan vara ett sätt att påskynda processen.

Domstolen är dessutom skyldig att i samband med ett tvistemål försöka utreda om det är möjligt att nå förlikning i ärendet. Bestämmelserna om detta återfinns i § 26 i kapitel 5 i rättegångsbalken.

För närvarande bereds dessutom en särskild lag om möjligheten att under fria former söka förlikning i tvistemål oberoende av om en rättsprocess inletts eller ej.

I Finland kan parterna sköta alla sina rättsliga angelägenheter själva, utan ombud eller biträde. Detta gäller såväl de alternativa förfaranden som beskrivs här nedan som rättegångar i domstol. Med hänsyn till ärendets natur kan det ändå bli nödvändigt att anlita ett ombud eller ett biträde för att få tillgång till juridisk sakkunskap.

Utanför domstol kan tvister lösas genom tre olika slags förfaranden, som beskrivs mera utförligt nedan.

Rådgivningstjänster

De rådgivningstjänster som erbjuds medborgarna omfattar bl.a. hjälp med att ingå avtal som behövs för att lösa tvister mellan parter, t.ex. för omläggning av skulder. En del av dessa tjänster är lagstadgade, t.ex. budget- och skuldrådgivningen, medan andra erbjuds på ideell grund av olika organisationer.

Till börjanTill början

Förlikning och medling

Det finns även olika förliknings- och medlingstjänster. Vid medling försöker man föra parterna närmare varandra och hjälpa dem att komma överens utifrån deras olika ståndpunkter. Ett avtal kan i detta sammanhang t.ex. grunda sig på det som anses rimligt för parterna snarare än på vad lagen föreskriver. En viktig medlingstjänst är den som avser att reglera vårdnad om barn, umgängesrätt och underhåll genom ett avtal mellan föräldrarna. Socialtjänsten hjälper vid behov till med att upprätta avtalet och fastställer det, dvs. bekräftar att det har ingåtts och ska följas.

Advokatförbundet erbjuder förlikning som en kommersiell tjänst, som handhas av advokater.

Rekommendationer om tvistlösning

Det finns även alternativa tvistlösningsförfaranden som innebär att det avges en rekommendation om hur tvisten ska lösas. Rekommendationen brukar grunda sig på bestämmelserna i gällande lag. Det viktigaste exemplet på denna verksamhet är biläggningen av konsumenttvister i konsumentklagonämnden. Verksamheten kan bedrivas av en myndighet som inrättats genom lag, t.ex. konsumentklagonämnden, men även av ett organ som tillkommit på frivillig grund, t.ex. försäkringsnämnden som tar upp ärenden som gäller försäkringsavtal.

I de flesta fall när en tvist har uppkommit finns det tillgång till något alternativt system för tvistlösning. För mera utförlig information om de system som är tillgängliga i olika situationer se:

Tvister mellan näringsidkare

Tvister mellan arbetstagare och arbetsgivare

Tvister mellan hyresvärd och hyresgäst

Tvister mellan konsument och näringsidkare

Kommunal konsumentrådgivning

Den kommunala konsumentrådgivningen är en lagstadgad rådgivningstjänst som kommunerna enligt lag är skyldiga att erbjuda.

Till börjanTill början

Konsumentrådgivningen står för allmän upplysning och personlig rådgivning i frågor som har betydelse för de beslut man fattar som konsument och om konsumentens ställning, och bistår konsumenten i enskilda konflikter mellan konsumenter och näringsidkare. Konsumentrådgivningen kan utreda ett ärende där konsumentens intressen står mot näringsidkarens och försöka nå förlikning eller vid behov hänvisa konsumenten till den rätta rättsliga instansen.

För att få del av konsumentrådgivningens tjänster bör man vända sig till konsumentrådgivningen i den kommun där man är bosatt. I ärenden som gäller fler än en kommun vänder man sig till konsumentrådgivningen i Helsingfors.

Om man inte når fram till en lösning med konsumentrådgivningens hjälp kan man vända sig till ett opartiskt organ och begära en rekommendation om hur tvisten bör lösas. Det finns två sådana organ, konsumentklagonämnden och försäkringsnämnden. Bådas verksamhet är riksomfattande.

Konsumentklagonämnden

Konsumentklagonämnden har till uppgift att avge rekommendationer om lösning av tvister mellan näringsidkare och konsumenter i enskilda ärenden som gäller avtal om konsumtionsvaror eller inköp av sådana, när konsumenten begär detta. Ett typiskt exempel är när konsumenten anser att den inhandlade varan är defekt, medan företaget bestrider att så är fallet.

Förfarandet i konsumentklagonämnden är skriftligt. När en ansökan har gjorts uppmanas motparten att inkomma med ett genmäle, om inte ansökan anses uppenbart grundlös. I första hand söker man förlikning, som kan underlättas genom att nämnden lämnar ett förslag till förlikning. Konsumentklagonämndens uppdrag, som ska utgöra ett komplement till domstolarnas verksamhet, finns beskrivet i § 6 i lagen om konsumentklagonämnden, där det framgår att nämnden inte får besluta i ärenden som tagits upp till behandling i domstol eller som redan har avgjorts i domstol.

Till börjanTill början

Handläggningen av ärenden i konsumentklagonämnden är kostnadsfri. Parterna står själva för sina respektive kostnader som uppstått till följd av handläggningen i konsumentklagonämnden. I nämndens sektion för bostadsaffärer kan särskilda skäl ligga till grund för en rekommendation om att även moptpartens kostnader ska ersättas.

Konsumentklagonämnden offentliggör de beslut som kan ha betydelse för konsumenter och näringsidkare ur rättstolkningssynpunkt.

Försäkringsnämnden

Tvister om frivilliga försäkringsavtal och försäkringsersättningar grundade på sådana avtal behandlas i försäkringsnämnden. Nämndens verksamhet grundar sig på avtal med försäkringsbolagen och finansieras av dessa. Handläggningen följer samma principer som i konsumentklagonämnden.

Budget- och skuldrådgivning

Avtal mellan enskilda och deras fordringsägare kan återförhandlas vid budget- och skuldrådgivningen. Vid skuldsanering kan det även bli fråga om att tvister i samband med detta biläggs genom avtal.

Budget- och skuldrådgivningen är en kommunal, lagstadgad tjänst. Vid budget- och skuldrådgivningen får privatpersoner information och råd om hur de ska sköta sin ekonomi och sina krediter. Vid behov får de hjälp med att göra upp en budget och med att hitta olika alternativ för att lösa sina problem om de har skulder. Gäldenärer får också hjälp med att träffa överenskommelser om avbetalningsplaner med sina fordringsägare.

Klienten kan också vid behov få hjälp med att driva ärenden som handlar om skuldsanering, särskilt när det gäller att skriva en ansökan om skuldsanering och skaffa fram de utredningar och handlingar som krävs enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993) , och kan som gäldenär också vid behov få hjälp med att anlita juridisk expertis.

Till börjanTill början

Denna tjänst ansöker man om hos den kommun där man är bosatt.

Konsumentverkets webbplats innehåller samlad information om budget- och skuldrådgivningen.

Tvister som gäller familjeförhållanden

Medling i familjeangelägenheter sker framför allt hos den kommunala socialtjänsten. Det rör sig med andra ord om en offentlig tjänst. För att ansöka om denna tjänst vänder man sig till socialtjänsten på bosättningsorten.

Syftet kan vara rent socialt, t.ex. ett bättre fungerande familjeliv, eller också kan det röra sig om ett juridiskt arrangemang, t.ex. ett avtal om vårdnad, umgängesrätt och underhåll avseende barnen.

Vid föräldrars skilsmässa och även i andra situationer, särskilt när det gäller barn i samboförhållanden, måste vårdnaden om och försörjningen av barnen avtalsregleras på något sätt. Det kan då t.ex. röra sig om ett avtal mellan föräldrarna som fastställs av socialnämnden. Enligt lagen om vårdnad om barn och umgängesrätt ska ett sådant avtal fastställas om avtalet är förenligt med barnets intressen och barnets egna önskemål. För att ett underhållsavtal ska få fastställas måste det enligt lagen om underhåll för barn trygga en tillräcklig utkomst för barnet. I praktiken brukar de sociala myndigheterna hjälpa föräldrarna att komma överens i dessa frågor. Ett fastställt avtal har samma juridiska status som en dom som vunnit laga kraft.

I praktiken har största delen av de juridiska arrangemangen kring vårdnad, umgängesrätt och underhåll formen av ett avtal som fastställts av socialnämnden. Socialtjänsten fastställer ca 38 000 vårdnadsavtal årligen.

Till börjanTill början

När det gäller verkställighet av avtal om vårdnad och umgängesrätt är medling enligt lagen det förfarande som ska användas i första hand för att trygga de avtalade rättigheterna. Domstolen ska då utse en eller flera medlare som har till uppgift att hjälpa parterna att samarbeta för att trygga barnets välbefinnande så som det är avsett i beslutet. Även här är det den kommunala socialtjänsten som sköter medlingen.

(Se Underhållsskyldighet - Finland och Underhållsskyldighet - Finland)

Tvister mellan privatpersoner

Förlikning i brottsmål är en verksamhet som bedrivs i de flesta kommuner. Denna går till så att den brottsmisstänkte och brottsoffret träffas i närvaro av en förlikningsman och diskuterar hur brottet ska gottgöras. Samtidigt kan man diskutera ersättning av skada som tillfogats brottsoffret och avtala om detta.

Verksamheten bedrivs än så länge på frivillig grund. Antingen parterna själva, polisen, åklagaren eller de sociala myndigheterna kan ta initiativ till förlikning. Man utreder nu om denna tjänst ska bli lagstadgad och utvidgas till att omfatta hela landet.

Mera information om förlikning i brottsmål finns att hämta på rättsväsendets webbplats

Andra specialfall (t.ex. tvister som uppstått i kontakten med myndigheter eller hälso- och sjukvården eller vid anlitande av advokat)

För klargörande av ansvarsfrågor när det gäller hälso- och sjukvårdens tjänster kan man be patientskadenämnden rekommendera en lösning. Detta förfarande beskrivs på nämndens webbplats

Tvister om de ersättningar som ska betalas ur trafikförsäkringen till skadelidande vid trafikskador tas upp av trafikförsäkringsnämnden. Nämnden kan yttra sig i ärendet eller avge en rekommendation om en lösning. Mera information om nämndens verksamhet ges här.

Den som är missnöjd med det arvode som en advokat begär för sina tjänster kan låta advokatförbundet ta ställning till det begärda arvodet genom ett internt förfarande. Anvisningar om hur man går till väga återfinns på advokatförbundets webbplats. Förfarandet är inte obligatoriskt, utan ärendet kan också behandlas i konsumentklagonämnden eller tas upp direkt i domstol.« Alternativa system för tvistlösning - Allmän information | Finland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 28-06-2005

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket