Evropska komisija > EPM > Alternativne rešitve sporov > Finska

Zadnja sprememba: 21-11-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Alternativne rešitve sporov - Finska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


 

KAZALO

Katere vrste alternativnega reševanja sporov se uporabljajo na Finskem? Katere vrste alternativnega reševanja sporov se uporabljajo na Finskem?
Pregled Pregled
Svetovanje Svetovanje
Arbitraža Arbitraža
Priporočila Priporočila
Alternativni način reševanja sporov je na voljo za večino sporov. V nadaljevanju lahko izveste več o postopkih, ki se uporabljajo v naslednjih okoliščinah: Alternativni način reševanja sporov je na voljo za večino sporov. V nadaljevanju lahko izveste več o postopkih, ki se uporabljajo v naslednjih okoliščinah:
spori med podjetji, spori med podjetji,
spori med delodajalci in delojemalci, spori med delodajalci in delojemalci,
spori med najemodajalci in najemojemalci, spori med najemodajalci in najemojemalci,
spori med potrošniki in podjetji. spori med potrošniki in podjetji.
Družinski spori Družinski spori
Spori med posamezniki Spori med posamezniki
Drugi posebni primeri (na primer spori z organi oblasti, zdravstvenimi službami in pravnimi službami) Drugi posebni primeri (na primer spori z organi oblasti, zdravstvenimi službami in pravnimi službami)

 

Katere vrste alternativnega reševanja sporov se uporabljajo na Finskem?

Pregled

Če stranka želi, lahko spor obravnava sodišče, ne glede na to, ali je spor mogoče rešiti po zunajsodni poti. Zunajsodno razreševanje sporov ni v nobenih okoliščinah obvezno. Vseeno pa je lahko ugodnejše za hitro rešitev zadeve.

Sodišče mora v civilnem sodnem postopku ugotoviti, ali je mogoče zadevo rešiti sporazumno. Ta obveznost sodišča je določena v členu 26 poglavja 5 Procesnega zakonika.

V pripravi je tudi poseben zakon, v skladu s katerim bodo sodišča lahko reševala civilne zadeve, ne glede na to, ali že potekajo sodni postopki, pri tem pa za sodišča ne bodo veljale formalne zahteve.

Na Finskem se lahko stranke pred sodiščem zastopajo same in za to ne potrebujejo pravnika ali odvetnika. To velja za tukaj navedene načine alternativnega reševanja sporov in za postopke pred sodiščem. Vseeno je zaradi narave zadeve morda treba uporabiti pravnika ali odvetnika, ki zagotavlja strokovno zanje.

V zvezi z zunajsodnim reševanjem sporov so na voljo tri skupine postopkov, ki so natančneje opisane v nadaljevanju.

Svetovanje

Svetovanje državljanom lahko vključuje pomoč pri sklenitvi sporazuma za rešitev sporov med strankami, na primer pomoč pri prestrukturiranju dolga. Nekatere storitve so določene z zakonom, kot je Svetovalna služba za finance in dolgove, nekatere so prostovoljne, zagotavljajo pa jih različne organizacije.

Na vrh straniNa vrh strani

Arbitraža

Na voljo so tudi posebne arbitražne storitve. Cilj arbitraže je zbližati mnenja strank in jim pomagati rešiti spor ob upoštevanju njihovih stališč. Rešitev je lahko odvisna od tega, kaj je primerno za stranke, in ne temelji na tem, kako bi spor rešili po pravni poti. Omeniti je treba arbitražo v zvezi s skrbništvom otrok, pravico do stikov in preživljanjem, na podlagi katere starši sklenejo sporazum; če je potrebno, pri tem pomaga socialni delavec, ki lahko zagotovi, da stranki ravnata v skladu s sporazumom.

Odvetniška zbornica Finske zagotavlja arbitražo suomi kot komercialno storitev, ki jo opravljajo odvetniki.

Priporočila

Ena od vrst alternativnega reševanja sporov je tudi izdaja priporočila za rešitev spora. Priporočilo temelji zlasti na veljavnem pravu. Najpomembnejši primer takšnega postopka je reševanje sporov med potrošniki pri Odboru za pritožbe potrošnikov. Ta način uporabljajo uradni, z zakonom določeni organi, kot je Odbor za pritožbe potrošnikov, in drugi prostovoljno vzpostavljeni organi, kot je finski Odbor za pritožbe v zvezi z zavarovanjem, ki obravnava zavarovalne pogodbe.

Alternativni način reševanja sporov je na voljo za večino sporov. V nadaljevanju lahko izveste več o postopkih, ki se uporabljajo v naslednjih okoliščinah:

spori med podjetji,

spori med delodajalci in delojemalci,

spori med najemodajalci in najemojemalci,

spori med potrošniki in podjetji.

Lokalna svetovalna služba za potrošnike

Lokalna svetovalna služba za potrošnike je z zakonom določena svetovalna služba, ki jo morajo v skladu z zakonom zagotavljati lokalni organi.

Na vrh straniNa vrh strani

Zagotavlja splošne informacije in osebne nasvete o zadevah, ki vplivajo na odločitve v potrošniških zadevah in položaj potrošnika; potrošnikom pomaga tudi v posameznih sporih med potrošniki in podjetji. V takšnih sporih lahko pojasni sporno vprašanje med potrošnikom in podjetjem ter si prizadeva, da stranki usmeri k sporazumni rešitvi; če je potrebno, lahko potrošnika napoti k ustreznemu organu, ki mu zagotovi pravno varstvo.

Potrošnik lahko zaprosi za nasvet pri svetovalnem centru za potrošnike na območju, kjer prebiva. Čezmejne zadeve obravnava Center za svetovanje potrošnikom Deutsch - English - français - suomi - svenska v Helsinkih.

Če spora ni mogoče rešiti s svetovanjem, je mogoče zaprositi za priporočilo zunanjega organa. Za to sta na voljo dva organa: Odbor za pritožbe potrošnikov in Odbor za pritožbe v zvezi z zavarovanjem, ki zajemata celotno državo.

Na vrh straniNa vrh strani

Odbor za pritožbe potrošnikov

Glavna naloga Odbora za pritožbe potrošnikov English - suomi - svenska je izdaja priporočil o različnih mnenjih podjetij in potrošnikov v posameznih zadevah v zvezi s pogodbami o izdelkih široke porabe ali drugih zadevah v zvezi s pridobitvijo izdelkov široke porabe, ki jih potrošniki predložijo Odboru v obravnavo. Običajno Odbor obravnava zadeve, v katerih potrošnik meni, da ima kupljeno blago napako, podjetje pa se s tem ne strinja.

Postopek pri Odboru za pritožbe potrošnikov je pisen. Stranka, ki odgovarja na pritožbo, je pozvana, da odgovori na zahtevek, razen če je ugotovljeno, da je zahtevek očitno neutemeljen. Prizadevanja za sklenitev dogovora lahko potekajo že na pripravljalni stopnji, v obliki predloga poravnave. V oddelku 6 Zakona o Odboru za pritožbe potrošnikov je jasno navedeno, da mora Odbor dopolnjevati obravnavo zadeve po sodni poti; oddelek 6 navaja, da Odbor ne sme reševati zadev, ki jih še obravnava sodišče ali je sodišče o njih že odločilo.

Obravnava zadeve pri Odboru za pritožbe potrošnikov je brezplačna. Stranke morajo same poravnati stroške, ki nastanejo zaradi obravnave zadeve pri Odboru za pritožbe potrošnikov. Vseeno lahko Oddelek za stanovanjske zadeve Odbora zaradi posebnih razlogov priporoči povračilo stroškov nasprotne stranke.

Na vrh straniNa vrh strani

Odbor objavi svoje odločitve, ki so pomembne za potrošnike in podjetja, če se uporabi pravo.

Odbor za pritožbe v zvezi z zavarovanjem

Spore v zvezi s prostovoljnimi zavarovalnimi pogodbami in plačili odškodnin v skladu s temi pogodbami obravnava Odbor za pritožbe v zvezi z zavarovanjem suomi. Dejavnost Odbora temelji na pogodbenih dogovorih zavarovalnic, ki plačajo stroške, ki izhajajo iz te dejavnosti. Za obravnavo pritožb pri Odboru se uporabljajo enaka načela, kot veljajo za Odbor za pritožbe potrošnikov.

Svetovalna služba za finance in dolgove

V okviru Svetovalne službe za finance in dolgove lahko potekajo ponovna pogajanja o dogovorih med posameznikom in njegovim upnikom. Prestrukturiranje dolgov posameznika lahko vključuje tudi sporazume za rešitev sporov.

Svetovalna služba za finance in dolgove je z zakonom določena nacionalna služba. Posameznikom zagotavlja informacije in jim svetuje o upravljanju finančnih sredstev in dolgov. Če je potrebno, pomaga pri načrtovanju finančnega upravljanja in razloži, kako lahko dolžnik reši svoje finančne težave. Dolžniku pomaga tudi pri doseganju sporazuma z upniki v zvezi s prestrukturiranjem dolga.

Če je potrebno, zagotavlja tudi pomoč pri prestrukturiranju dolga, še zlasti v zvezi s pripravo vloge za prestrukturiranje dolga ter drugih poročil in dokumentov, ki so potrebni v skladu z Zakonom o prestrukturiranju dolgov fizičnih oseb (57/1993); če je potrebno, predlaga, da si dolžnik priskrbi pravno pomoč.

Na vrh straniNa vrh strani

Posameznik se obrne na službo na območju, kjer prebiva.

Ključne informacije o Svetovalni službi za finance in dolgove so na voljo na spletni strani suomi Nacionalne uprave za varstvo potrošnikov.

Družinski spori

Arbitražo v zvezi z družinskimi zadevami izvaja predvsem socialna služba. Zato je ta služba javna. Posameznikom je na voljo na centru za socialno delo na območju, kjer prebivajo.

Cilj arbitraže je lahko le socialni, kot je doseganje ravnovesja v družinskem življenju, ali pa je njen namen sklepanje pravnih dogovorov, če stranke urejajo vprašanja o skrbništvu otrok, na primer pravicah do stikov in preživljanju.

Pri prenehanju življenjske skupnosti zakoncev je pomembno, da se stranke dogovorijo o skrbništvu in preživljanju otrok, zlasti zaradi otrok samih. Dogovor je lahko v obliki sporazuma med starši, ki ga potrdi Odbor za socialno varstvo. V skladu z Zakonom o skrbništvu otrok in pravicah do stikov se sporazum o skrbništvu in pravicah do stikov potrdi, če je v korist otroka in upošteva njegove želje. V skladu z Zakonom o preživnini za otroke je za potrditev sporazuma o preživljanju potrebno, da sporazum zagotavlja, da je v zadostni meri poskrbljeno za otroka. Dejansko pri doseganju sporazuma o teh zadevah pomagajo staršem organi za socialno varstvo. Potrjen sporazum se izvrši kot sodna odločba, zoper katero se ni mogoče pritožiti.

Na vrh straniNa vrh strani

V praksi je večina vprašanj v zvezi s skrbništvom otrok, pravicami do stikov in preživljanjem urejena s sporazumi, ki jih potrdi Odbor za socialno varstvo. Socialna služba potrdi približno 38.000 sporazumov o skrbništvu na leto.

Po zakonu je glavni postopek za izvršitev odločb o skrbništvu otroka in pravicah do stikov arbitraža. To pomeni, da mora sodišče določiti arbitra ali arbitre, ki spodbujajo sodelovanje med strankami, da zagotovijo blaginjo otroka, kakor je določeno v odločbi. Za priporočila za izvršitev je prav tako pristojna socialna služba.

(Glejte Skrbništvo otrok - Finska in Preživljanje - Finska)

Spori med posamezniki

Arbitraža v kazenskih zadevah se izvaja v večini občin. Pri tem se ob navzočnosti arbitra srečata osumljenec in žrtev in razpravljata o tem, kako bi bilo mogoče popraviti nastalo stanje. To lahko vključuje tudi odškodnino za škodo, nastalo zaradi kaznivega dejanja, in sklenitev sporazuma.

Ta oblika arbitraže je zaenkrat prostovoljna. Pobudo za arbitražo lahko dajo stranke, policija, tožilstvo ali organi za socialno varstvo. V pripravi je zakonska ureditev arbitraže v kazenskih zadevah in njena razširitev na celotno državo.

Več informacij o arbitraži v kazenskih zadevah je na voljo na spletni strani English - suomi - svenska o sodnem sistemu.

Na vrh straniNa vrh strani

Drugi posebni primeri (na primer spori z organi oblasti, zdravstvenimi službami in pravnimi službami)

Za priporočilo o rešitvi vprašanj o odgovornosti služb zdravstvenega varstva je mogoče zaprositi pri Odboru za varstvo pravic bolnikov. Postopek je določen na spletni strani suomi - svenska Odbora.

Različna mnenja o odškodnini, ki jo je treba plačati na podlagi obveznega zavarovanja motornega vozila za kritje škode drugim udeležencem, ki nastane zaradi vožnje motornega vozila, obravnava Odbor za zavarovanje motornih vozil. Odbor lahko da mnenje ali priporočilo o zadevi. Več informacij o delovanju Odbora je na voljo tukaj suomi - svenska.

Nezadovoljen uporabnik pravne storitve, za katero je bila plačana taksa, lahko vloži zahtevek za odškodnino, ki ga v okviru notranjega postopka pregleda Odvetniška zbornica Finske. Smernice o tem postopku so na voljo na tej strani suomi. Ta postopek ni obvezen. Enako dober način za rešitev spora je lahko predložitev zadeve v presojo Odboru za pritožbe potrošnikov ali neposredna vložitev zadeve pri sodišču.

« Alternativne rešitve sporov - Splošne informacije | Finska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 21-11-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo