Európska komisia > EJS > Alternatívne spôsoby riešenia sporov > Fínsko

Posledná úprava: 21-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Fínsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

Aké sú v prvom rade rozličné typy ARS vo Fínsku? Aké sú v prvom rade rozličné typy ARS vo Fínsku?
Prehľad Prehľad
Poradenské služby Poradenské služby
Arbitráž Arbitráž
Odporúčania Odporúčania
Alternatívna metóda riešenia môže byť k dispozícii v mnohých sporoch. Nasledujú podrobnejšie informácie o postupoch, ktoré sú k dispozícii v rozličných situáciách: Alternatívna metóda riešenia môže byť k dispozícii v mnohých sporoch. Nasledujú podrobnejšie informácie o postupoch, ktoré sú k dispozícii v rozličných situáciách:
Spory medzi podnikmi Spory medzi podnikmi
Spory medzi zamestnávateľmi a zamestnancami Spory medzi zamestnávateľmi a zamestnancami
Spory medzi prenajímateľmi a nájomcami Spory medzi prenajímateľmi a nájomcami
Spory medzi spotrebiteľmi a podnikmi Spory medzi spotrebiteľmi a podnikmi
Rodinné spory Rodinné spory
Spory medzi jednotlivcami Spory medzi jednotlivcami
Ostatné špeciálne prípady (napríklad spory s orgánmi, zdravotnými a právnymi službami) Ostatné špeciálne prípady (napríklad spory s orgánmi, zdravotnými a právnymi službami)

 

Aké sú v prvom rade rozličné typy ARS vo Fínsku?

Prehľad

Ak je to žiaduce, spor je možné predložiť na posúdenie súdu, a to bez ohľadu na to, či sa na riešenie sporu použije mimosúdna služba. Použitie mimosúdnych služieb nie je v žiadnej situácii povinné. Použitie takýchto služieb však môže byť výhodné, keďže vedie k rýchlemu rozhodnutiu záležitosti.

Jednou z požiadaviek justičných postupov v civilných veciach je, že súdy musia posúdiť, či je záležitosť možné riešiť po dobrom. Táto požiadavka je ustanovená v kapitole 5 oddiel 26 procesného poriadku.

Pripravuje sa tiež osobitný zákon, podľa ktorého by súdy mohli bez potreby splnenia formálnych požiadaviek riešiť občianske veci bez ohľadu na to, či už bolo začaté právne konanie.

Vo Fínsku môžu strany vykonávať všetky právne záležitosti samy, bez potreby právnika alebo advokáta. Platí to pre alternatívne metódy riešenia sporov uvedené v tomto dokumente a pre právne konanie na súde. Povaha záležitosti však môže znamenať, že je potrebné prizvať právnika alebo advokáta, ktorý má odborné právne vzdelanie.

Mimosúdne riešenie sporov je možné dosiahnuť použitím troch skupín postupov, ktoré teraz bližšie predstavíme.

Poradenské služby

Poradenské služby občanom zahŕňajú pomoc pri uzatváraní dohôd potrebných na riešenie sporov medzi stranami, napríklad pomoc pri úprave dlhu. Niektoré služby sú predpísané zákonom, ako napr. služby finančného a dlhového poradenstva, iné sú dobrovoľné a poskytujú ich rozličné organizácie.

HoreHore

Arbitráž

K dispozícii sú tiež špecializované služby arbitráže. Cieľom arbitráže je zblížiť názory strán sporu a pomôcť im vyriešiť spor už v začiatkoch. Základom urovnania tak skôr bude riešenie, ktoré sa bude zdať stranám sporu rozumné, ktoré nemusí byť zhodné s výsledkom, ktorý by prinieslo uplatnenie práva. Spomedzi služieb arbitráže spomenieme vysporiadanie opatrovníctva dieťaťa, práva návštev a výživného na dieťa vo forme dohody medzi rodičmi. Takáto dohoda, ak je to žiaduce, môže byť uzavretá na podnet sociálneho pracovníka, ktorý tiež zaistí dodržiavanie tejto dohody.

Fínska advokátska komora poskytuje arbitráž suomi ako komerčnú službu, ktorú vykonávajú právnici.

Odporúčania

Ďalšou metódou riešenia sporov, ktorá je k dispozícii, je metóda vydania odporúčania riešenia sporu. Odporúčanie sa zakladá najmä na platnom práve. Najvýznamnejším príkladom tohto postupu je riešenie spotrebiteľských sporov v Rade pre spotrebiteľské sťažnosti. Existujú oficiálne zákonom určené inštitúcie, ktoré používajú túto metódu, ak napr. Rada pre spotrebiteľské sťažnosti, ale sú tu aj inštitúcie, ako napr. Fínska rada pre poistné sťažnosti, ktoré ju využívajú dobrovoľne.

Alternatívna metóda riešenia môže byť k dispozícii v mnohých sporoch. Nasledujú podrobnejšie informácie o postupoch, ktoré sú k dispozícii v rozličných situáciách:

Spory medzi podnikmi

Spory medzi zamestnávateľmi a zamestnancami

Spory medzi prenajímateľmi a nájomcami

Spory medzi spotrebiteľmi a podnikmi

Služba spotrebiteľského poradenstva miestnych orgánov

Služba spotrebiteľského poradenstva miestnych orgánov je zákonom predpísanou poradenskou službou, ktorej poskytovanie je právnou povinnosťou miestnych orgánov.

HoreHore

Služba poskytuje všeobecné informácie a osobné poradenstvo o záležitostiach s významom pre rozhodnutia v spotrebiteľských veciach a o postavení spotrebiteľa, ako i pomoc spotrebiteľom v konkrétnych sporoch medzi spotrebiteľmi a podnikmi. V prípade takýchto sporov služba spotrebiteľského poradenstva môže viesť k objasneniu záležitosti medzi spotrebiteľom a podnikom a môže sa snažiť ukázať cestu k urovnaniu sporu po dobrom. V prípade potreby môže poradenská služba odkázať spotrebiteľa na príslušný orgán, kde sa môže domáhať právnej nápravy.

Spotrebiteľské poradenstvo tiež poskytuje Centrum spotrebiteľského poradenstva o mieste bydliska spotrebiteľa. Cezhraničné záležitosti sa postupujú Centru spotrebiteľského poradenstva Deutsch - English - français - suomi - svenska v Helsinkách.

Ak záležitosť nie je možné vyriešiť použitím metódy poradenstva, je možné vyžiadať si odporúčanie od nezávislého orgánu. Existujú dva takéto orgány, a to Rada pre spotrebiteľské sťažnosti a Rada pre poistné sťažnosti. Tieto pôsobia celoplošne.

HoreHore

Rada pre spotrebiteľské sťažnosti

Hlavnou úlohou Rady pre spotrebiteľské sťažnosti English - suomi - svenska je vydávať odporúčania k názorovým odlišnostiam medzi podnikmi a spotrebiteľmi v konkrétnych záležitostiach týkajúcich sa zmlúv o spotrebných tovaroch a v iných záležitostiach spojených s nadobudnutím spotrebiteľských tovarov, ktoré spotrebitelia predložia Rade na posúdenie. Typickou je situácia, kedy spotrebiteľ má pocit, že tovar ktorý sú kúpil, má vady, s čím však podnik nesúhlasí.

Rada pre spotrebiteľské sťažnosti používa písomný postup. Ak sa sťažnosť nepovažuje za zjavne neopodstatnenú, vyzve druhú stranu, aby reagovala na podanú sťažnosť. Už v prípravnom štádiu je možný pokus o dosiahnutie vysporiadania, ktorý sa predloží vo forme navrhovaného vysporiadania. Z oddielu 6 zákona o Rade pre spotrebiteľské sťažnosti jasne vyplýva, že úloha Rady je vo vzťahu k súdnej náprave doplnková. Podľa paragrafu 6 Rada nemôže riešiť záležitosti, ktoré sú prejednávané na súde alebo boli súdom vyriešené.

Posúdenie záležitosti v Rade pre spotrebiteľské záležitosti je bezplatné. Strany sporu sú povinné uhradiť náklady vynaložené v dôsledku posúdenia záležitosti v Rade pre spotrebiteľské záležitosti. Oddelenie Rady pre bývanie však z osobitných dôvodov môže odporučiť uhradenie nákladov respondenta.

HoreHore

Rada pre spotrebiteľské sťažnosti svoje rozhodnutia uverejňuje a sú dôležité pre spotrebiteľov a podniky, pokiaľ ide o uplatňovanie práva.

Rada pre poistné sťažnosti

Spory týkajúce sa zmlúv o nepovinnom poistení a náhrad podľa takýchto zmlúv posudzuje Rada pre poistné sťažnosti suomi. Jej činnosť je založená na zmluvných dojednaniach poisťovní, ktoré za ňu zároveň platia. Činnosť Rady pre poistné sťažnosti je organizovaná podľa rovnakých zásad ako činnosť Rady pre spotrebiteľské sťažnosti.

Služby finančného a dlhového poradenstva

Dohody medzi jednotlivcom a jeho veriteľmi sa môžu prejednávať v službe finančného a dlhového poradenstva. Úprava dlhov jednotlivca môže tiež zahŕňať dohody o riešení sporov.

Služba finančného a dlhového poradenstva je zákonom predpísanou službou. Poskytuje jednotlivcom informácie a poradenstvo o finančnom a dlhovom manažmente. V prípade potreby pomáha pri plánovaní finančného manažmentu a dlžníkom vysvetľuje možné spôsoby riešenia ich finančných problémov. Poskytuje tiež poradenstvo dlžníkom, ako dosiahnuť s veriteľmi dohodu o úprave dlhov.

V prípade potreby klientom tiež pomáha pri postupoch v záležitostiach úpravy dlhov, najmä pokiaľ ide o vypracovanie žiadosti o úpravu dlhov a iných správ a dokumentov potrebných podľa zákona o úprave dlhov súkromného jednotlivca (57/1993). V prípade potreby dlžníkovi odporúča vyhľadať právnu pomoc.

HoreHore

Jednotlivec sa môže obrátiť na službu príslušnú pre miesto jeho bydliska.

Základné informácie o službe finančného a dlhového poradenstva sa nachádzajú aj na internetovej stránke suomi Národnej spotrebiteľskej správy.

Rodinné spory

Arbitráž v rodinných veciach sa vykonáva najmä v rámci sociálnych služieb. Ide preto o verejnú službu. Jednotlivci môžu o túto službu požiadať v centre sociálnych služieb v mieste bydliska.

Arbitráž v rodinných veciach môže sledovať jednoduchý sociálny cieľ, ako napr. dosiahnutie harmónie v rodinnom živote alebo dosiahnutie právneho dojednania, pokiaľ ide o opatrovníctvo dieťaťa, právo návštev a výživné na dieťa.

V prípade rozluky rodičov je dôležité dohodnúť sa o opatrovníctve a výživnom na deti, a to predovšetkým v záujme samotných detí. Takéto dojednania môžu byť vo forme dohody medzi rodičmi schválenej Radou pre sociálnu starostlivosť. Podľa zákona o opatrovníctve dieťaťa a práve návštev Rada dohodu o opatrovníctve a práve návštev schváli, ak je v záujme dieťaťa a v súlade s jeho želaním. Podľa zákona o starostlivosti o dieťa je na schválenie dohody o opatrovníctve potrebné, aby dohoda poskytovala dieťaťu dostatočné zaopatrenie. V praxi orgány sociálneho zabezpečenia pomáhajú rodičom dosiahnuť dohodu o týchto otázkach. Schválená dohoda je vykonateľná, akoby išlo o rozsudok bez možnosti odvolania.

HoreHore

V praxi sa väčšina právnych dohôd týkajúcich sa opatrovníctva dieťaťa, práva návštev a výživného spravuje podľa dohôd schválených Radou pre sociálnu starostlivosť. Sociálne služby ročne schvália asi 38 000 dohôd o opatrovníctve.

Zákon stanovuje, že základným postupom na vynútenie rozhodnutí týkajúcich sa opatrovníctva dieťaťa a práva návštev je arbitráž. To znamená, že vo všeobecnosti súd musí určiť rozhodcu alebo rozhodcov, ktorí budú mať za úlohu podporovať spoluprácu zúčastnených strán, aby sa zaistil blahobyt dieťaťa spôsobom stanoveným v rozhodnutí. Odporúčania na vynútenie tiež spravujú sociálne služby.

(Pozri Opatrovníctvo dieťaťa - Fínsko & Výživné - Fínsko)

Spory medzi jednotlivcami

Arbitráž v trestných veciach sa vykonáva vo väčšine miest a obcí. Účastníkmi takýchto záležitostí sú osoba podozrivá zo spáchania trestného činu a obeť, ktorí sa prostredníctvom rozhodcu stretnú a diskutujú o možnosti nápravy. Môžu rokovať a dosiahnuť dohodu o odškodnom.

Táto činnosť je v súčasnosti dobrovoľná. Podnet vyhľadať arbitráž môže vychádzať zo strany zúčastnených strán, polície, prokuratúry alebo orgánov sociálnej starostlivosti. V súčasnosti prebieha diskusia o tom, dať tejto službe zákonný základ a rozšíriť ju na celoplošnú.

Ďalšie informácie o arbitráži v trestných veciach získate na internetovej stránke English - suomi - svenska systému súdnictva.

HoreHore

Ostatné špeciálne prípady (napríklad spory s orgánmi, zdravotnými a právnymi službami)

O odporúčanie riešenia otázok týkajúcich sa ručenia v prípade služieb zdravotnej starostlivosti možno požiadať na Rade pre poškodenie pacientov. Postup nájdete na internetovej stránke suomi - svenska Rady.

Názorovými rozdielmi na výšku náhrady škody v rámci povinného poistenia motorových vozidiel na krytie škody spôsobenej tretím osobám v dôsledku riadenia motorového vozidla sa zaoberá Rada pre poistenie motorových vozidiel. Rada môže k záležitosti vydať stanovisko alebo odporúčanie. Informácie o fungovaní Rady pre poistenie motorových vozidiel nájdete tu suomi - svenska.

Nespokojný používateľ právnych služieb, za ktoré zaplatil poplatok, môže podať žiadosť o náhradu, ktorú podľa interného konania preskúma Fínska advokátska komora. Usmernenia o tomto konaní nájdete na tejto stránke suomi. Toto konanie nie je povinné. Rovnako je tu možnosť predložiť záležitosť na posúdenie Rade pre spotrebiteľské sťažnosti alebo obrátiť sa priamo na súd.

« Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Všeobecné informácie | Fínsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 21-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo