Komisja Europejska > EJN > Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów > Finlandia

Ostatnia aktualizacja: 21-11-2006
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów - Finlandia

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

Przede wszystkim, jakie są różne sposoby ARS w Finlandii? Przede wszystkim, jakie są różne sposoby ARS w Finlandii?
Przegląd Przegląd
Usługi doradcze Usługi doradcze
Arbitraż Arbitraż
Zalecenia Zalecenia
W przypadku większości sporów dostępna jest alternatywna metoda ich rozstrzygania. Poniżej zawarte zostały bardziej szczegółowe informacje na temat procedur dostępnych w różnych sytuacjach: W przypadku większości sporów dostępna jest alternatywna metoda ich rozstrzygania. Poniżej zawarte zostały bardziej szczegółowe informacje na temat procedur dostępnych w różnych sytuacjach:
Spory między firmami Spory między firmami
Spory między pracodawcami a pracownikami Spory między pracodawcami a pracownikami
Spory między właścicielami a lokatorami Spory między właścicielami a lokatorami
Spory między konsumentami a firmami Spory między konsumentami a firmami
Spory rodzinne Spory rodzinne
Spory między osobami fizycznymi Spory między osobami fizycznymi
Inne specjalne przypadki (na przykład spory z władzami, służbą zdrowia i służbami prawnymi) Inne specjalne przypadki (na przykład spory z władzami, służbą zdrowia i służbami prawnymi)

 

Przede wszystkim, jakie są różne sposoby ARS w Finlandii?

Przegląd

Spór, zgodnie z życzeniem, można poddać pod rozstrzygnięcie przez sąd, bez względu na to, czy w celu rozstrzygnięcia sporu wykorzystuje się służby pozasądowe. Korzystanie ze służb pozasądowych nie jest obowiązkowe w żadnej sytuacji. Niemniej jednak skorzystanie z takich służb może być korzystne dla uzyskania niezwłocznego rozstrzygnięcia sprawy.

Jednym z wymagań postępowania sądowego w sprawach cywilnych jest stwierdzenie przez sąd, czy sprawę można rozstrzygnąć polubownie. Wymaganie to ustanawia art. 5, § 26 Kodeksu Postępowania.

W przygotowaniu jest również specjalna ustawa, na mocy której sądy byłyby w stanie, nie podlegając formalnym wymogom, rozstrzygać sprawy cywilne bez względu na to, czy w danej sprawie prowadzone jest już postępowanie sądowe.

W Finlandii strony mogą prowadzić wszystkie swoje sprawy sądowe samodzielnie, bez prawnika lub radcy. Stwierdzenie to jest prawdziwe dla alternatywnych metod rozstrzygania opisanych w niniejszym dokumencie oraz dla postępowania sądowego. Niemniej jednak, charakter sprawy może oznaczać, że trzeba skorzystać z usług prawnika lub radcy w celu uzyskania fachowej wiedzy prawnej.

Pozasądowe rozstrzyganie sporu można uzyskać, stosując trzy grupy procedur, bardziej szczegółowo opisane poniżej.

Usługi doradcze

Usługi doradcze oferowane obywatelom mogą obejmować pomoc w zawarciu umowy niezbędnej dla rozstrzygania sporów pomiędzy stronami, na przykład pomoc w uregulowaniu zadłużenia. Niektóre usługi to usługi ustawowe, na przykład te świadczone przez Służby Doradcze ds. Finansów i Zadłużenia, niektóre natomiast to usługi dobrowolne, oferowane przez różne organizacje.

Do góryDo góry

Arbitraż

Dostępne są również specjalistyczne usługi arbitrażowe. Celem arbitrażu jest doprowadzenie do zbliżenia stanowisk stron i pomaganie im w rozstrzygnięciu sporu z ich własnych punktów odniesienia. Podstawą do ugody może być to, co jest rozsądne dla stron a nie rezultat, który zostałby osiągnięty w momencie zastosowania przepisów prawnych. Jedną z wartych odnotowania usług arbitrażowych jest ugoda w sprawach opieki nad dziećmi, praw do odwiedzin i alimentów, która przyjmuje formę umowy pomiędzy rodzicami; umowę taką, w razie konieczności, można zainicjować z pomocą pracownika społecznego, który może również zapewniać wypełnienie postanowień takiej umowy.

Fińskie Stowarzyszenie Adwokackie zapewnia arbitraż suomi jako usługę komercyjną świadczoną przez prawników.

Zalecenia

Inną dostępną metodą rozstrzygania sporów jest metoda, w ramach której formułuje się zalecenie dotyczące rozstrzygnięcia sporu. Zalecenie oparte jest zasadniczo na obowiązującym prawie. Najbardziej typowym przykładem takiej procedury jest rozstrzyganie sporów konsumenckich przez Radę Reklamacji Konsumentów. Istnieją oficjalne ustawowe organy stosujące tę metodę, jak na przykład Rada Reklamacji Konsumentów, a także inne organa, jak na przykład Fińska Rada Reklamacji Ubezpieczeniowych dla umów ubezpieczeniowych, które zostały ustanowione dobrowolnie.

Do góryDo góry

W przypadku większości sporów dostępna jest alternatywna metoda ich rozstrzygania. Poniżej zawarte zostały bardziej szczegółowe informacje na temat procedur dostępnych w różnych sytuacjach:

Spory między firmami

Spory między pracodawcami a pracownikami

Spory między właścicielami a lokatorami

Spory między konsumentami a firmami

Służby Doradcze Władz Lokalnych dla Konsumentów [Local Authority Consumer Advice Service]

Local Authority Consumer Advice Service to ustawowe usługi doradcze, do których świadczenia władze lokalne są zobowiązane przez prawo.

Służby te zapewniają ogólne informacje i porady osobiste w kwestiach mających znaczenie dla decyzji w sprawach konsumenckich oraz dla stanowiska konsumenta; pomagają konsumentom w indywidualnych sporach pomiędzy konsumentami a firmami. W tego typu sporach Służby Doradcze dla Konsumentów mogą wyjaśnić sprawę pomiędzy konsumentem a firmą i mogą spróbować wskazać drogę do polubownego załatwienia sprawy; w razie potrzeby Służby Doradcze mogą skierować konsumenta do odpowiedniego organu celem uzyskania zadośćuczynienia prawnego.

Porady dla konsumentów można uzyskać od Centrum Doradztwa dla Konsumentów w okręgu zamieszkania konsumenta. Sprawy transgraniczne kieruje się do helsińskiego Centrum Doradztwa dla Konsumentów Deutsch - English - français - suomi - svenska.

Do góryDo góry

Jeśli sprawy nie można rozstrzygnąć stosując metodę doradztwa, można spróbować uzyskać zalecenie dotyczące sporu od organu zewnętrznego. Istnieją dwa takie organy: Rada Reklamacji Konsumentów oraz Rada Reklamacji Ubezpieczeniowych. Obszarem ich działania jest całe terytorium kraju.

Rada Reklamacji Konsumentów [Consumer Complaints Board]

Głównym zadaniem Rady Reklamacji Konsumentów English - suomi - svenska jest formułowanie zaleceń dotyczących różnic zdań pomiędzy firmami a konsumentami w indywidualnych sprawach dotyczących umów o towary konsumpcyjne lub w innych sprawach związanych z nabywaniem towarów konsumpcyjnych, przedłożonych pod rozstrzygnięcie Rady przez konsumentów. Typowa sytuacja to taka, kiedy konsument uważa, że zakupił wadliwy towar, a firma się z tym nie zgadza.

Rada Reklamacji Konsumentów stosuje procedurę pisemną. Stronę odpowiadającą na reklamację prosi się o odpowiedź na wniosek, chyba że reklamację uważa się za wyraźnie pozbawioną podstaw. Na etapie przygotowawczym można podjąć próbę osiągnięcia ugody, którą można przedłożyć w formie sugerowanej ugody. § 6 Ustawy o Radzie Reklamacji Konsumentów stwierdza wyraźnie, że rolą Rady jest dopełnienie zadośćuczynienia za pośrednictwem sądów; § 6 stanowi, że Rada nie może rozstrzygać spraw, w których toczy się postępowanie przed sądem lub które zostały rozstrzygnięte przez sąd.

Do góryDo góry

Rozpatrzenie sprawy przez Radę Reklamacji Konsumentów nie podlega żadnej opłacie. Strony są odpowiedzialne za koszty poniesione przez nie w wyniku rozpatrzenia sprawy przez Radę Reklamacji Konsumentów. Wydział Mieszkaniowy Rady może jednakże, na specjalnych podstawach, zalecić zapłatę kosztów pozwanego.

Rada Reklamacji Konsumentów publikuje swoje decyzje, które są istotne dla konsumentów i firm w zakresie stosowania prawa.

Rada Reklamacji Ubezpieczeniowych

Spory dotyczące dobrowolnych umów ubezpieczeniowych i wypłat odszkodowań dokonywanych na mocy takich umów rozpatruje Rada Reklamacji Ubezpieczeniowych suomi. Podstawą dla jej działalności są uzgodnienia umowne firm ubezpieczeniowych, które pokrywają koszty jej działalności. Obsługa spraw przez Radę jest zorganizowana tak samo jak w przypadku Rady Reklamacji Konsumentów.

Służby Doradcze ds. Finansów i Zadłużenia

Umowy pomiędzy osobą fizyczną a jej wierzycielami mogą renegocjować Służby Doradcze ds. Finansów i Zadłużenia. Regulowanie zadłużenia osoby fizycznej może również wiązać się z umowami o rozstrzyganie sporów.

Służby Doradcze ds. Finansów i Zadłużenia świadczą ustawowe usługi krajowe. Służby te udzielają osobom fizycznym informacji i porad dotyczących zarządzania ich finansami i zadłużeniem. W razie potrzeby służą pomocą w zakresie planowania zarządzania finansowego i wyjaśniają dłużnikom możliwe sposoby rozwiązania ich problemów finansowych. Dłużnik uzyskuje również pomoc w zakresie osiągnięcia porozumienia z wierzycielami na temat uregulowania zadłużenia.

Do góryDo góry

W koniecznych przypadkach klient otrzymuje również pomoc odnośnie do sposobu prowadzenia spraw dotyczących spłaty długu, szczególnie w zakresie sporządzania wniosku o korektę zadłużenia oraz innych sprawozdań i dokumentów wymaganych na mocy Ustawy o Korekcie Zadłużenia Osób Fizycznych (57/1993); w niezbędnych przypadkach dłużnikowi sugeruje się również uzyskanie pomocy prawnej.

Osoba fizyczna zwraca się do Służb w swoim rejonie zamieszkania.

Najważniejsze informacje na temat Służb Doradczych ds. Finansów i Zadłużenia znaleźć można na stronie internetowej suomi Krajowej Administracji Konsumentów.

Spory rodzinne

Arbitraż w Sprawach Rodzinnych prowadzi głównie opieka społeczna. Dlatego też są to usługi publiczne. Osoby fizyczne mogą ubiegać się o taką usługę w centrum opieki społecznej w rejonie swojego zamieszkania.

Celem może być po prostu cel społeczny w postaci osiągnięcia równowagi w życiu rodzinnym lub też osiągnięcie ustaleń prawnych na przykład w zakresie uzgadniania opieki nad dziećmi, praw do odwiedzin i alimentów.

W sytuacjach takich jak separacja rodziców istotne jest dokonanie uzgodnień w zakresie opieki nad dziećmi i alimentów na dzieci, szczególnie w oczach samych dzieci. Ustalenia mogą przybrać formę umowy pomiędzy rodzicami, zatwierdzanej przez Radę Opieki Społecznej. Zgodnie z Ustawą o Opiece nad Dziećmi i Prawach do Odwiedzin, umowę dotyczącą opieki i praw do odwiedzin zatwierdza się, jeśli leży ona w interesie dziecka i jest zgodna z własnym życzeniem dziecka. Zgodnie z Ustawą o Alimentach na Dziecko, zatwierdzenie umowy o alimentach wymaga, aby umowa zapewniała dziecku dostateczne środki utrzymania. W praktyce organy opieki społecznej pomagają rodzicom osiągnąć porozumienie w tych kwestiach. Zatwierdzona umowa jest wykonywana w taki sposób, jak gdyby była nieodwołalnym orzeczeniem sądowym.

Do góryDo góry

W praktyce większość uzgodnień prawnych dotyczących opieki nad dzieckiem, praw do odwiedzin i alimentów wynika z umów zatwierdzanych przez Radę Opieki Społecznej. Opieka społeczna zatwierdza około 38.000 umów o opiekę rocznie.

Prawo stanowi, że główną procedurą stosowaną do wykonywania decyzji związanych z opieką nad dzieckiem i prawami do odwiedzin jest arbitraż. Oznacza to, że generalnie sąd musi wskazać arbitra lub arbitrów, których zadaniem będzie działanie na rzecz współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami celem zapewnienia dobra dziecka w sposób określony w decyzji. Zalecenia dotyczące wykonania również wydaje Opieka Społeczna.

(Patrz Opieka nad Dziećmi - Finlandia & Alimenty - Finlandia)

Spory między osobami fizycznymi

Arbitraż w sprawach karnych prowadzony jest w większości miast. Sprawy takie obejmują spotkania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa z ofiarami za pośrednictwem arbitra i omawianie naprawy tego, co miało miejsce. Arbitraż taki może zajmować się również kwestią odszkodowania za szkody wynikłe z przestępstwa oraz osiągnięciem porozumienia.

Obecnie działalność ta jest dobrowolna. Inicjatywa podjęcia arbitrażu może pochodzić od zainteresowanych stron, policji, prokuratury lub organów opieki społecznej. Aktualnie toczy się dyskusja na temat nadania tej usłudze charakteru ustawowego i rozszerzenie jej na teren całego kraju.

Do góryDo góry

Dalsze informacje na temat arbitrażu w sprawach karnych dostępne są na stronie internetowej English - suomi - svenska systemu sądowego.

Inne specjalne przypadki (na przykład spory z władzami, służbą zdrowia i służbami prawnymi)

Zalecenie dotyczące rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności w usługach służby zdrowia można uzyskać od Rady Urazów Pacjenta. Procedura opisana jest na stronie internetowej suomi - svenska Rady.

Różnicami zdań na temat odszkodowania, jakie ma zostać wypłacone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia pojazdów mechanicznych celem pokrycia szkód stron trzecich wynikających z prowadzenia pojazdu mechanicznego zajmuje się Rada Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych. Może ona wydać opinię lub zalecenie w danej sprawie. Informacje na temat działalności Rady znaleźć można tutaj suomi - svenska.

Niezadowolony odbiorca usług prawnych za wynagrodzeniem może wnieść roszczenie o odszkodowanie, które zostanie rozpatrzone na mocy procedury wewnętrznej przez Fińskie Stowarzyszenie Adwokackie. Wytyczne dotyczące tej procedury znajdują się na tej stronie suomi. Procedura nie jest obowiązkowa i równie dobrym sposobem może być przedstawienie sprawy do rozpatrzenia przez Radę Reklamacji Konsumentów lub zwrócenie się bezpośrednio do sądu.

« Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów - Informacje ogólne | Finlandia - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 21-11-2006

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania