Eiropas Komisija > ETST > Alternatīva strīdu izšķiršana > Somija

Pēdējo reizi atjaunots: 21-11-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Alternatīva strīdu izšķiršana - Somija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


 

SATURS

Pirmkārt, kādi ir alternatīvo strīdu risinājumu veidi Somijā? Pirmkārt, kādi ir alternatīvo strīdu risinājumu veidi Somijā?
Pārskats Pārskats
Konsultatīvie pakalpojumi Konsultatīvie pakalpojumi
Arbitrāža Arbitrāža
Ieteikumi Ieteikumi
Alternatīva risinājuma metode ir pieejama lielākajā daļā strīdu. Detalizētāka informācija par dažādās situācijās pieejamām procedūrām ir sniegta tālāk tekstā: Alternatīva risinājuma metode ir pieejama lielākajā daļā strīdu. Detalizētāka informācija par dažādās situācijās pieejamām procedūrām ir sniegta tālāk tekstā:
Strīdi starp uzņēmumiem Strīdi starp uzņēmumiem
Strīdi starp darba devējiem un darba ņēmējiem Strīdi starp darba devējiem un darba ņēmējiem
Strīdi starp mājas īpašniekiem un īrniekiem Strīdi starp mājas īpašniekiem un īrniekiem
Strīdi starp patērētājiem un uzņēmumiem Strīdi starp patērētājiem un uzņēmumiem
Ģimenes strīdi Ģimenes strīdi
Strīdi starp privātpersonām Strīdi starp privātpersonām
Citi īpaši gadījumi (piemēram, strīdi ar iestādēm, medicīniskās aprūpes iestādēm un juridisko pakalpojumu sniedzējiem) Citi īpaši gadījumi (piemēram, strīdi ar iestādēm, medicīniskās aprūpes iestādēm un juridisko pakalpojumu sniedzējiem)

 

Pirmkārt, kādi ir alternatīvo strīdu risinājumu veidi Somijā?

Pārskats

Ja ir vēlēšanās, strīdu var iesniegt izskatīšanai tiesā, neskatoties uz to, vai tā risināšanai tiek izmantoti arī ārpustiesas pakalpojumi. Ārpustiesas pakalpojumu izmantošana nevienā situācijā nav obligāta. Tomēr, šo pakalpojumu izmantošana var būt izdevīga ātrās jautājuma risināšanas dēļ.

Viena no tiesvedības prasībām civillietās ir tas, ka tiesām ir jānosaka, vai attiecīgo lietu var atrisināt draudzīgā ceļā. Šī prasība ir noteikta Procedūras kodeksa 26. daļas 5. nodaļā.

Sagatavošanā ir arī īpašs Akts, saskaņā ar kuru tiesas varēs bez formālām prasībām risināt civillietas, neskatoties uz to, vai tajās jau ir nepabeigta tiesvedība.

Somijā puses var pašas kārtot visus savus juridiskos jautājumus bez jurista vai advokāta palīdzības. Tas attiecas uz šajā dokumentā izklāstītajām alternatīvo risinājumu metodēm un uz tiesvedību tiesā. Tomēr, lietas būtība var prasīt jurista vai advokāta izmantošanu, lai būtu nodrošinātas eksperta juridiskās zināšanas.

Ārpustiesas strīdu risinājumu var panākt, izmantojot trīs procedūru grupas, kas detalizētāk apskatītas tālāk tekstā.

Konsultatīvie pakalpojumi

Pilsoņiem piedāvātie konsultatīvie pakalpojumi var ietvert palīdzību vienošanās panākšanā, kas nepieciešama, lai atrisinātu strīdu starp pusēm, piemēram, palīdzība parādsaistību noregulēšanā. Daži pakalpojumi, tādi kā Finanšu un parādsaistību konsultāciju dienesta pakalpojumi, ir ar likumu noteikti, bet citi ir brīvprātīgi pakalpojumi, ko sniedz dažādas organizācijas.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Arbitrāža

Ir pieejami arī īpaši arbitrāžas pakalpojumi. Arbitrāžas mērķis ir tuvināt pušu viedokļus un palīdzēt tām atrisināt strīdu jau pašos pamatos. Risinājums balstās uz to, kas pusēm ir pieņemamāks, nevis uz to, kādu iznākumu noteiktu tiesību akti. Viens ievērības cienīgs arbitrāžas pakalpojums ir risinājums jautājumos par aizbildniecību pār bērniem, tikšanās tiesībām un apgādību, kas notiek vienošanās veidā starp vecākiem; šādu vienošanos, ja nepieciešams, var panākt ar sociālā darbinieka palīdzību, kurš nodrošina arī vienošanās ievērošanu.

Somijas Juristu apvienība piedāvā arbitrāžu suomi kā komercpakalpojumu, ko sniedz juristi.

Ieteikumi

Cita pieejamā strīdu risināšanas metode ir ieteikumu sniegšana attiecībā uz strīda risināšanu. Ieteikums balstās galvenokārt uz spēkā esošajiem tiesību aktiem. Viszīmīgākais šīs procedūras piemērs ir patērētāju strīdu risināšana Patērētāju sūdzību padomē. Šo metodi izmanto oficiālas valsts iestādes, piemēram, Patērētāju sūdzību padome, taču pastāv arī citas iestādes, piemēram, Somijas Apdrošināšanas sūdzību padome, kas izskata ar apdrošināšanas līgumiem saistītus gadījumus un ir izveidota brīvprātīgā kārtā.

Alternatīva risinājuma metode ir pieejama lielākajā daļā strīdu. Detalizētāka informācija par dažādās situācijās pieejamām procedūrām ir sniegta tālāk tekstā:

Strīdi starp uzņēmumiem

Strīdi starp darba devējiem un darba ņēmējiem

Strīdi starp mājas īpašniekiem un īrniekiem

Strīdi starp patērētājiem un uzņēmumiem

Vietējās pašvaldības Patērētāju konsultāciju dienests

Vietējās pašvaldības Patērētāju konsultāciju dienests ir ar likumu noteikts konsultāciju dienests. Vietējām pašvaldībām ir juridisks pienākums to nodrošināt.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Dienests sniedz vispārēju informāciju un personīgas konsultācijas lietās, kas attiecas uz lēmumiem patērētāju jautājumos un uz patērētāja nostāju. Tas arī palīdz patērētājiem atsevišķos strīdos starp patērētājiem un uzņēmumiem. Šī veida strīdos Patērētāju konsultāciju dienests var noskaidrot lietu starp patērētāju un uzņēmumu un censties norādīt veidu, kā panākt draudzīgu risinājumu. Ja nepieciešams, Konsultāciju dienests var patērētājam norādīt piemērotu tiesu lietas izskatīšanai.

Patērētājs var lūgt konsultāciju no Patērētāju konsultāciju dienesta tajā rajonā, kur patērētājs dzīvo. Starpvalstu jautājumi tiek nodoti Helsinku Patērētāju konsultāciju centram Deutsch - English - français - suomi - svenska.

Ja jautājumu nevar atrisināt, izmantojot konsultāciju metodi, ieteikumus risinājumam var meklēt kādā ārējā iestādē. Pastāv divas šādas iestādes: Patērētāju sūdzību padome un Apdrošināšanas sūdzību padome. Tās apkalpo visu valsti.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Patērētāju sūdzību padome

Patērētāju sūdzību padomes English - suomi - svenska galvenais uzdevums ir sniegt rekomendācijas par viedokļu atšķirībām starp uzņēmumiem un patērētājiem atsevišķās lietās, kas attiecas uz patēriņa preču līgumiem, un citās lietās, kas attiecas uz patēriņa preču iegūšanu un ko patērētāji ir iesnieguši Padomei izskatīšanai. Raksturīga situācija ir gadījumos, kad patērētājs uzskata, ka nopirktajās precēs ir defekts, bet uzņēmums tam nepiekrīt.

Patērētāju sūdzību padome izmanto rakstisku procedūru. Pusei, kas atbild uz sūdzību, prasa sniegt atbildi uz iesniegumu, ja vien netiek izskatīts, ka sūdzība ir acīmredzami nepamatota. Jau sagatavošanas stadijā var mēģināt panākt risinājumu, un to var iesniegt ierosinātā risinājuma formā. No Patērētāju sūdzību padomes akta 6. daļas noteikumiem izriet, ka Padomei ir jāpapildina sūdzību izskatīšana tiesās; 6. daļa nosaka, ka Padome nevar risināt lietas, kas vēl nav atrisināti tiesā, vai ko tiesa jau ir atrisinājusi.

Par lietas izskatīšanu Patērētāju sūdzību padomē nav jāmaksā. Puses ir atbildīgas par izmaksām, kas tām rodas, izskatot lietu Patērētāju sūdzību padomē. Tomēr, Padomes Dzīvokļu nodaļa, īpaši pamatojot, var ieteikt, ka atbildētājam radušās izmaksas ir jāapmaksā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Patērētāju sūdzību padome savus lēmumus publicē, un tie ir svarīgi patērētājiem un uzņēmumiem, ciktāl tie attiecas uz tiesību aktu piemērošanu.

Apdrošināšanas sūdzību padome

Strīdus, kas attiecas uz brīvprātīgajiem apdrošināšanas līgumiem un kompensāciju maksājumiem, kas tiek veikti saskaņā ar šiem līgumiem, izskata Apdrošināšanas sūdzību padome suomi. Tās darbība balstās uz apdrošināšanas kompāniju līgumiem un to apmaksā pašas apdrošināšanas kompānijas. Padome lietu izskatīšanu organizē tāpat kā Patērētāju sūdzību padome.

Finanšu un parādsaistību konsultāciju dienests

Līgumus starp privātpersonu un viņa(s) kreditoriem var vēlreiz izskatīt Finanšu un parādsaistību konsultāciju dienests. Privātpersonas parādsaistību noregulēšana var ietvert arī līgumus strīdu risināšanai.

Finanšu un parādsaistību konsultāciju dienests ir ar likumu noteikts valsts dienests. Dienests privātpersonām sniedz informāciju un konsultācijas par to finanšu un parādsaistību pārvaldīšanu. Nepieciešamības gadījumā, tas palīdz finanšu pārvaldības plānošanā un izskaidro iespējamos veidus, kā debitoram atrisināt savas finanšu problēmas. Debitors arī saņem palīdzību vienošanās panākšanā par parādsaistību noregulēšanu ar kreditoriem.

Nepieciešamības gadījumā, klients saņem arī konsultācijas par to, kā kārtot parādsaistību noregulēšanas lietas, it īpaši attiecībā uz petīcijas sastādīšanu par parādsaistību noregulēšanu un citiem ziņojumiem un dokumentiem, kas nepieciešami saskaņā ar Likumu par privātpersonas parādsaistību noregulēšanu (57/1993); debitoram arī tiek ieteikts meklēt juridisku palīdzību, ja tas nepieciešams.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Privātpersonas vēršas sava dzīvesvietas rajona Dienestā.

Pamatinformāciju par Finanšu un parādsaistību konsultāciju dienestu var atrast Nacionālās patērētāju administrācijas tīmekļa suomi vietnes lapā.

Ģimenes strīdi

Arbitrāža ģimenes lietās notiek galvenokārt sociālajos dienestos. Tādēļ tas ir valsts pakalpojums. Privātpersonas var pēc pakalpojumiem vērsties sociālo pakalpojumu centrā savas dzīvesvietas rajonā.

Mērķis var būt vienkārši sociāls mērķis, tāds kā līdzsvara sasniegšana ģimenes dzīvē, vai arī, piemēram, juridiskas vienošanās panākšana lietās par aizbildnību pār bērniem, tikšanās tiesībām un apgādību.

Tādās situācijās kā vecāku šķiršanās ir svarīgi panākt vienošanos jautājumos par aizbildnību pār bērniem, it īpaši no pašu bērnu viedokļa. Vienošanās var būt līgums starp vecākiem, ko apstiprina Sociālās labklājības padome. Saskaņā ar Aktu par aizbildnību pār bērniem un tikšanās tiesībām, līgums attiecībā uz aizbildnību un tikšanās tiesībām ir apstiprināts, ja tas ir bērna interesēs un atbilst paša bērna vēlmēm. Saskaņā ar Bērna apgādības aktu, apgādības līguma apstiprināšanai nepieciešams. Lai līgums bērnam paredzētu pietiekamu nodrošinājumu. Praksē, sociālās labklājības iestādes palīdz vecākiem panākt vienošanos šajos jautājumos. Apstiprināts līgums stājas spēkā tā, it kā tas būtu nepārsūdzams spriedums.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Praksē lielāko daļu juridisko vienošanos attiecībā uz aizbildnību pār bērniem, tikšanās tiesībām un apgādību saskaņā ar apstiprinātajiem līgumiem administrē Sociālās labklājības padome. Katru gadu sociālie dienesti apstiprina apmēram 38 000 aizbildnības līgumu.

Tiesību akti nosaka, ka galvenā procedūra, kas jāizmanto lēmumu apstiprināšanā attiecībā uz aizbildnību pār bērniem un tikšanās tiesībām, ir arbitrāža. Tas nozīmē, ka parasti tiesai ir jāieceļ šķīrējtiesnesis vai šķīrējtiesneši, kuru uzdevums būs veicināt sadarbību starp iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu bērna labklājību tādā veidā, kā tas noteikts lēmumā. Ieteikumus apstiprināšanai arī administrē Sociālie dienesti.

(Sk. Aizbildnība pār bērniem - Somija un Apgādība - Somija)

Strīdi starp privātpersonām

Arbitrāžu civillietās nodrošina lielākā daļa pašvaldību. Šādās lietās ar šķīrējtiesneša palīdzību viena otru satiek persona, kas tiek turēta aizdomās par nozieguma izdarīšanu, un cietušais, un apspriež notikušo. Var tikt apspriesta arī kompensācija par zaudējumiem, kas radušies pārkāpuma rezultātā, un panākta vienošanās.

Šī pašlaik ir brīvprātīga procedūra. Iniciatīva griezties arbitrāžas tiesā var nākt no iesaistīto pušu, policijas, apsūdzības vai sociālās labklājības iestāžu puses. Pašlaik notiek diskusijas par šo pakalpojumu noteikšanu ar tiesību aktiem un par to paplašināšanu valsts mērogā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Tālāka informācija par arbitrāžu krimināllietās ir pieejama tiesu sistēmas tīmekļa English - suomi - svenska vietnes lapā.

Citi īpaši gadījumi (piemēram, strīdi ar iestādēm, medicīniskās aprūpes iestādēm un juridisko pakalpojumu sniedzējiem)

Ieteikumus par atbildības jautājumus risināšanu veselības aprūpes pakalpojumu jomā var lūgt Pacientu tiesību padomē. Procedūra ir izklāstīta Padomes tīmekļa vietnes lapā suomi - svenska.

Viedokļu atšķirības par kompensācijām, kas izmaksājamas saskaņā ar obligāto transportlīdzekļu apdrošināšanu, lai segtu transportlīdzekļa vadīšanas rezultātā citiem nodarītos zaudējumus, risina Transportlīdzekļu apdrošināšanas padome. Tā var izteikt savu viedokli vai arī rekomendāciju kādā lietā. Informāciju par Padomes darbību var atrast šeit suomi - svenska.

Neapmierinošu juridisko pakalpojumu sniegšanas gadījumā, par kuriem samaksāta nauda, to izmantotājs var iesniegt kompensācijas prasību, kas tiks izskatīta Somijas Juristu apvienības iekšējā procedūrā. Šīs procedūras vadlīnijas var atrast šajā lapā suomi. Procedūra nav obligāta un tikpat labs veids varētu būt iesniegt lietu izskatīšanai Patērētāju Sūdzību padomei vai arī vērsties tieši tiesā.

« Alternatīva strīdu izšķiršana - Vispārīgas ziņas | Somija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 21-11-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste