Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών > Φινλανδία

Τελευταία ενημέρωση: 28-06-2005
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών - Φινλανδία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Ποιοι, σε γενικές γραμμές, είναι οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών στη Φινλανδία; Ποιοι, σε γενικές γραμμές, είναι οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών στη Φινλανδία;
Γενικές πληροφορίες Γενικές πληροφορίες
Συμβουλευτικές υπηρεσίες Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Διαμεσολάβηση Διαμεσολάβηση
Συστάσεις Συστάσεις
Για πολλές περιπτώσεις διαφορών υπάρχει δυνατότητα εναλλακτικής επίλυσης. Κατωτέρω παρέχονται πληροφορίες για τις ακόλουθες περιπτώσεις διαφορών: Για πολλές περιπτώσεις διαφορών υπάρχει δυνατότητα εναλλακτικής επίλυσης. Κατωτέρω παρέχονται πληροφορίες για τις ακόλουθες περιπτώσεις διαφορών:
Διαφορές μεταξύ επαγγελματιών Διαφορές μεταξύ επαγγελματιών
Διαφορές μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων Διαφορές μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων
Διαφορές μεταξύ εκμισθωτών και μισθωτών Διαφορές μεταξύ εκμισθωτών και μισθωτών
Διαφορές μεταξύ καταναλωτών και επαγγελματιών Διαφορές μεταξύ καταναλωτών και επαγγελματιών
Οικογενειακές διαφορές Οικογενειακές διαφορές
Διαφορές μεταξύ ιδιωτών Διαφορές μεταξύ ιδιωτών
Άλλες ειδικές περιπτώσεις (π.χ. διαφορές με τη διοίκηση, τις υγειονομικές υπηρεσίες, τους δικηγόρους και τους συμβολαιογράφους) Άλλες ειδικές περιπτώσεις (π.χ. διαφορές με τη διοίκηση, τις υγειονομικές υπηρεσίες, τους δικηγόρους και τους συμβολαιογράφους)

 

Ποιοι, σε γενικές γραμμές, είναι οι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης διαφορών στη Φινλανδία;

Γενικές πληροφορίες

Σε κάθε περίπτωση, μια διαφορά μπορεί να υποβληθεί ενώπιον δικαστηρίου, ανεξαρτήτως προσφυγής σε εναλλακτικό τρόπο επίλυσης της διαφοράς. Συνεπώς, η προσφυγή σε εξωδικαστικές υπηρεσίες δεν είναι, με κανένα τρόπο, υποχρεωτική. Ωστόσο, πολλές φορές, η προσφυγή σε τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να αποβεί χρήσιμη για την εξεύρεση ταχείας λύσης σε μια διαφορά.

Επιπλέον, το δικαστήριο έχει την υποχρέωση να διερευνήσει κατά πόσον η διαφορά μπορεί να επιλυθεί με εξωδικαστικό διακανονισμό. Αυτό προβλέπεται στο κεφάλαιο 5 παράγραφος 26 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Αυτή τη στιγμή, εκπονείται ειδικός νόμος που προβλέπει ότι οι διαφορές θα μπορούν να διευθετούνται ενώπιον του δικαστηρίου μέσω μιας άτυπης διαδικασίας, και τούτο είτε εκκρεμεί δίκη είτε όχι.

Στη Φινλανδία, τα μέρη μπορούν να διεκπεραιώνουν όλες τις υποθέσεις τους χωρίς να προσφεύγουν σε σύμβουλο ή δικηγόρο. Η διευκόλυνση αυτή αφορά τόσο τους εναλλακτικούς τρόπους, που εξετάζονται εν προκειμένω, όσο και τις διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου. Ωστόσο, σε σημαντικές υποθέσεις, μπορεί να είναι χρήσιμη η προσφυγή στις υπηρεσίες δικηγόρου.

Οι διαφορές επιλύονται με εξωδικαστικό τρόπο σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται κατωτέρω.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που προτείνονται στους πολίτες μπορεί να περιλαμβάνουν συνδρομή για τη σύναψη συμφωνίας με σκοπό την επίλυση της διαφοράς, όπως π.χ. συνδρομή για την αναδιάταξη χρέους. Ορισμένες από τις υπηρεσίες αυτές προβλέπονται από το νόμο, όπως η παροχή συμβουλών σε οικονομικά θέματα και θέματα οφειλών, ενώ άλλες παρέχονται σε εθελοντική βάση από διάφορους φορείς.

Διαμεσολάβηση

Η διαμεσολάβηση αποτελεί μια άλλη δυνατότητα. Στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να υπάρξει σύγκλιση απόψεων μεταξύ των μερών και να καταστεί δυνατή η διευθέτηση της διαφοράς τους. Η συμφωνία μπορεί να βασίζεται σε μια ισορροπία αποδεκτή από τα μέρη και όχι απαραίτητα στο αποτέλεσμα που θα προέκυπτε από την προσφυγή στη δικαστική οδό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα διαμεσολάβησης αποτελούν οι συμφωνίες μεταξύ γονέων σχετικά με την επιμέλεια των τέκνων, το δικαίωμα επικοινωνίας και τη διατροφή. Οι εν λόγω συμφωνίες μπορούν να συναφθούν με τη βοήθεια κοινωνικών λειτουργών, οι οποίοι μπορούν να εξασφαλίσουν και την τήρησή τους.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ο Δικηγορικός Σύλλογος παρέχει διαμεσολάβηση fi έναντι αμοιβής

Συστάσεις

Μια άλλη μέθοδος επίλυσης διαφορών είναι η διατύπωση συστάσεων. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται κυρίως στις ισχύουσες νομικές διατάξεις. Το καλύτερο παράδειγμα μιας τέτοιας διαδικασίας είναι η επίλυση διαφορών από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών. Για τη συγκεκριμένη διαδικασία, γίνεται προσφυγή σε επίσημα όργανα που προβλέπονται από τον νόμο, όπως η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών, αλλά και σε όργανα όπως η Επιτροπή Καταγγελιών επί Ασφαλιστικών θεμάτων, σε υποθέσεις που αφορούν ασφαλιστήρια συμβόλαια.

Για πολλές περιπτώσεις διαφορών υπάρχει δυνατότητα εναλλακτικής επίλυσης. Κατωτέρω παρέχονται πληροφορίες για τις ακόλουθες περιπτώσεις διαφορών:

Διαφορές μεταξύ επαγγελματιών

Διαφορές μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων

Διαφορές μεταξύ εκμισθωτών και μισθωτών

Διαφορές μεταξύ καταναλωτών και επαγγελματιών

Δημοτικό Συμβούλιο Καταναλωτών

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καταναλωτών είναι μια συμβουλευτική υπηρεσία, η οποία προβλέπεται από τον νόμο και την οποία πρέπει να παρέχει η τοπική αυτοδιοίκηση.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καταναλωτών παρέχει γενικές πληροφορίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε προσωπική βάση για τα σημαντικότερα θέματα στον τομέα της κατανάλωσης και της προστασίας των καταναλωτών και παράλληλα παρέχει συνδρομή στους καταναλωτές στις διαφορές τους με άλλους καταναλωτές ή επαγγελματίες. Το εν λόγω συμβούλιο μπορεί να επιλύει διαφορές μεταξύ καταναλωτών και επαγγελματιών, καθώς και να επιδιώκει την επίτευξη εξωδικαστικού διακανονισμού. Επίσης, μπορεί να παραπέμπει τους καταναλωτές στον αρμόδιο φορέα για την παροχή νομικής προστασίας.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Οι σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο συμβούλιο καταναλωτών του τόπου κατοικίας του καταναλωτή. Οι διασυνοριακές υποθέσεις υποβάλλονται στο Συμβούλιο Καταναλωτών fi του Ελσίνκι.

Αν η διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, μπορεί να αναζητηθεί η διατύπωση συστάσεων από εξωτερικούς φορείς. Οι φορείς αυτοί είναι δύο: η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών και η Επιτροπή Καταγγελιών επί Ασφαλιστικών Θεμάτων

Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών

Κύρια αποστολή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών fi είναι η διατύπωση συστάσεων σε διαφορές που προκύπτουν για συμβάσεις που αφορούν καταναλωτικά αγαθά, οι οποίες ερμηνεύονται διαφορετικά από τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες, ή σε άλλες υποθέσεις που αφορούν την αγορά τέτοιων αγαθών, τις οποίες οι καταναλωτές υποβάλλουν στη διαιτησία της εν λόγω υπηρεσίας. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι εκείνη στην οποία ο καταναλωτής θεωρεί ότι αγόρασε ένα ελαττωματικό προϊόν, γεγονός που αμφισβητείται από την πωλήτρια εταιρεία.

Η διαδικασία στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών είναι γραπτή. Ο αντίδικος καλείται να ανταποκριθεί στην αίτηση, εκτός αν η καταγγελία θεωρηθεί προδήλως αβάσιμη. Κατά την εξέταση της υπόθεσης, επιδιώκεται ο συμβιβασμός. Ο συμπληρωματικός ρόλος της εν λόγω υπηρεσίας προβλέπεται επίσης από τις διατάξεις της παραγράφου 6 του νόμου περί Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτών, δυνάμει του οποίου η υπηρεσία αυτή δεν μπορεί να επιλύει διαφορές σε υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον δικαστηρίου.

Η προσφυγή στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών γίνεται δωρεάν. Τα μέρη αναλαμβάνουν τα έξοδα που προκύπτουν από την εξέταση ενός θέματος από την εν λόγω υπηρεσία. Ωστόσο, το Τμήμα Ακινήτων της υπηρεσίας μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να συστήσει την απόδοση των εξόδων στα οποία υπεβλήθη ο αντίδικος.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών δημοσιεύει τις αποφάσεις της, οι οποίες αποτελούν, για τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες, σημείο αναφοράς για την εφαρμογή του νόμου.

Επιτροπή Καταγγελιών επί Ασφαλιστικών Θεμάτων

Η Επιτροπή Καταγγελιών επί Ασφαλιστικών Θεμάτων fiχειρίζεται τις διαφορές που αφορούν μη υποχρεωτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια και τις αποζημιώσεις δυνάμει των συμβολαίων αυτών. Οι ενέργειες της εν λόγω επιτροπής στηρίζονται στις συμβάσεις των ασφαλιστικών εταιρειών και χρηματοδοτούται από τις τελευταίες. Οι διάφορες υποθέσεις διεκπεραιώνονται με τον ίδιο τρόπο που διεκπεραιώνονται και οι υποθέσεις από την Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών.

Υπηρεσία Διακανονισμού Οφειλών

Οι συμφωνίες που συνάπτονται μεταξύ ιδιωτών και των πιστωτών τους μπορούν να επανεξεταστούν από την Υπηρεσία Διακανονισμού Οφειλών. Κατά την αναδιάταξη του χρέους μπορούν επίσης να λαμβάνονται υπόψη οι διάφορες συμφωνίες για την επίλυση διαφορών.

Η Υπηρεσία Διακανονισμού Οφειλών είναι μια δημόσια υπηρεσία που προβλέπεται από το νόμο. Παρέχει σε ιδιώτες πληροφορίες και συμβουλές όσον αφορά την οικονομική διαχείριση και τη διαχείριση των οφειλών τους. Όπου κρίνεται αναγκαίο, συμβάλλει στο σχεδιασμό της οικονομικής διαχείρισης και εξηγεί τους διάφορους τρόπους για την επίλυση οικονομικών προβλημάτων. Επίσης, παρέχει βοήθεια στους οφειλέτες ώστε να συνάπτουν με τους πιστωτές τους συμφωνίες αναδιάταξης του χρέους τους.

Επιπλέον, παρέχεται βοήθεια στους πελάτες της όσον αφορά τη διαχείριση των οφειλών τους, ιδίως για τη συμπλήρωση αιτήσεων ρύθμισης χρεών και τη σύνταξη εκθέσεων και εγγράφων, βάσει του νόμου περί διακανονισμού οφειλών ιδιωτών (57/1993)

 • Επίσης, είναι δυνατόν να παραπεμφθεί ο ενδιαφερόμενος σε αρμόδιο φορέα παροχής νομικής βοήθειας.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  Η εν λόγω υπηρεσία πρέπει να ζητείται από το δήμο ή την κοινότητα του τόπου κατοικίας.

  Πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία Διακανονισμού Οφειλών είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο fi της Εθνικής Υπηρεσίας Καταναλωτών.

  Οικογενειακές διαφορές

  Η διαμεσολάβηση σε θέματα οικογενειακών διαφορών υπάγεται κυρίως στην αρμοδιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πρόκειται συνεπώς για δημόσια υπηρεσία. Μπορεί να ζητηθεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες του δήμου ή της κοινότητας του τόπου κατοικίας.

  Ο στόχος μπορεί να είναι αποκλειστικά κοινωνικός, όπως η ισορροπία της οικογενειακής ζωής ή η νομική ρύθμιση σε θέματα που αφορούν την επιμέλεια των τέκνων, το δικαίωμα επικοινωνίας ή τη διατροφή.

  Σε περίπτωση χωρισμού των γονέων ή σε άλλες περιπτώσεις, όπως η ύπαρξη εξώγαμων τέκνων, είναι σκόπιμη η ρύθμιση της επιμέλειας και της διατροφής των τέκνων. Τα θέματα αυτά μπορούν να ρυθμιστούν με συμφωνία των γονέων, η οποία επικυρώνεται από την αρμόδια Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας. Δυνάμει του νόμου περί επιμέλειας τέκνων και δικαιώματος επικοινωνίας, η σχετική συμφωνία εγκρίνεται εφόσον είναι προς το συμφέρον των τέκνων και ανταποκρίνεται στις επιθυμίες τους. Σύμφωνα με το νόμο περί διατροφής τέκνων, η συμφωνία επικυρώνεται εφόσον εξασφαλίζει στα τέκνα ικανοποιητική διατροφή. Οι κοινωνικές υπηρεσίες βοηθούν τους γονείς να συνάπτουν συμφωνίες για τα θέματα αυτά. Οι επικυρωμένες συμφωνίες εφαρμόζονται σαν να ήταν δικαστικές αποφάσεις.

  Στην πράξη, οι περισσότερες νομικές διατάξεις σχετικά με την επιμέλεια των τέκνων, το δικαίωμα επικοινωνίας και τη διατροφή ρυθμίζονται με συμφωνίες που εγκρίνονται από την αρμόδια Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας. Οι κοινωνικές υπηρεσίες επικυρώνουν ετησίως 38. 000 περίπου τέτοιες συμφωνίες.

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  Στο πλαίσιο της εκτέλεσης των αποφάσεων σχετικά με την επιμέλεια των τέκνων και το δικαίωμα επικοινωνίας, η διαμεσολάβηση αποτελεί, σύμφωνα με τον νόμο, την κύρια μέθοδο για την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών. Το δικαστήριο πρέπει, εν προκειμένω, να διορίζει τον ή τους διαμεσολαβητές, των οποίων η αποστολή συνίσταται στην προώθηση της συνεργασίας με κύριο γνώμονα το συμφέρον των παιδιών. Οι συστάσεις για εκτέλεση των αποφάσεων διατυπώνονται επίσης από τις κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

  (Βλ. Γονική μέριμνα - Φινλανδία & Αξίωση διατροφής - Φινλανδία)

  Διαφορές μεταξύ ιδιωτών

  Η διαμεσολάβηση σε διαφορές μεταξύ ιδιωτών υπάγεται εν γένει στην αρμοδιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις υποθέσεις αυτές, το πρόσωπο που φέρεται ότι διέπραξε αδίκημα και το θύμα συναντώνται, μέσω του διαμεσολαβητή, και συζητούν για την αποζημίωση. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να συζητηθεί και η αποκατάσταση της ζημίας που προκλήθηκε από το αδίκημα καθώς και η σχετική συμφωνία.

  Επί του παρόντος, οι ενέργειες αυτές δεν είναι υποχρεωτικές. Η πρωτοβουλία προσφυγής στη διαμεσολάβηση μπορεί να προέρχεται από τα ίδια τα ενδιαφερόμενα μέρη, την αστυνομία, τον εισαγγελέα ή τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή συζητείται να προβλεφθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία από τη νομοθεσία και να εφαρμόζεται σ’ όλη τη χώρα.

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαμεσολάβηση σε περιπτώσεις διαφορών μεταξύ ιδιωτών παρέχονται στον ιστότοπο του υπουργείου Δικαιοσύνης

  Άλλες ειδικές περιπτώσεις (π.χ. διαφορές με τη διοίκηση, τις υγειονομικές υπηρεσίες, τους δικηγόρους και τους συμβολαιογράφους)

  Για την επίλυση των προβλημάτων που έχουν σχέση με την υγειονομική περίθαλψη, μπορεί κανείς να προσφύγει στη διαμεσολάβηση της αρμόδιας επιτροπής της υγειονομικής υπηρεσίας. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται στον ιστότοπο fi της εν λόγω υπηρεσίας

  Οι διαφορές που έχουν σχέση με ποσά που πρέπει να καταβληθούν για αποκατάσταση ζημίας, η οποία προκλήθηκε σε τρίτον κατά την οδήγηση αυτοκινήτου, εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή διευθέτησης ασφαλιστικών διαφορών. Η εν λόγω επιτροπή μπορεί να διατυπώσει γνώμη ή σύσταση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της εν λόγω επιτροπής παρέχονται στην παρούσαfi σελίδα

  Οι καταναλωτές που δεν είναι ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες δικηγόρου, για τις οποίες κατέβαλαν αμοιβή, μπορούν να υποβάλουν καταγγελία στο Δικηγορικό Σύλλογο, ο οποίος την εξετάζει στο πλαίσιο εσωτερικής διαδικασίας. Οι σχετικές οδηγίες βρίσκονται στην παρούσα σελίδαΗ διαδικασία αυτή δεν είναι υποχρεωτική και η υπόθεση μπορεί να υποβληθεί στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτών ή ενώπιον δικαστηρίου.  « Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών - Γενικές Πληροφορίες | Φινλανδία - Γενικές Πληροφορίες »

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  Τελευταία ενημέρωση: 28-06-2005

 •  
  • Κοινοτικό δίκαιο
  • Διεθνές δίκαιο

  • Βέλγιο
  • Βουλγαρία
  • Τσεχία
  • Δανία
  • Γερµανία
  • Εσθονία
  • Ιρλανδία
  • Ελλάδα
  • Ισπανία
  • Γαλλία
  • Ιταλία
  • Κύπρος
  • Λεττονία
  • Λιθουανία
  • Λουξεµβούργο
  • Ουγγαρία
  • Μάλτα
  • Κάτω Χώρες
  • Αυστρία
  • Πολωνία
  • Πορτογαλία
  • Ρουμανία
  • Σλοβενία
  • Σλοβακία
  • Φινλανδία
  • Σουηδία
  • Ηνωµένο Βασίλειο