Evropská komise > ESS > Alternativní způsoby řešení sporů > Finsko

Poslední aktualizace: 21-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Alternativní způsoby řešení sporů - Finsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


 

OBSAH

Jaké druhy alternativního řešení sporů ve Finsku vůbec existují? Jaké druhy alternativního řešení sporů ve Finsku vůbec existují?
Přehled Přehled
Poradenské služby Poradenské služby
Smírčí řízení Smírčí řízení
Doporučení Doporučení
Alternativní způsob řešení sporů lze použít pro většinu sporů. Bližší informace o postupech použitelných pro různé situace jsou vysvětleny níže: Alternativní způsob řešení sporů lze použít pro většinu sporů. Bližší informace o postupech použitelných pro různé situace jsou vysvětleny níže:
Spory mezi podniky Spory mezi podniky
Spory mezi zaměstnavateli a zaměstnanci Spory mezi zaměstnavateli a zaměstnanci
Spory mezi pronajímateli a nájemci Spory mezi pronajímateli a nájemci
Spory mezi spotřebiteli a podniky Spory mezi spotřebiteli a podniky
Rodinné spory Rodinné spory
Spory mezi osobami Spory mezi osobami
Jiné zvláštní případy (například spory s úřady, zdravotnickými službami a advokátními službami) Jiné zvláštní případy (například spory s úřady, zdravotnickými službami a advokátními službami)

 

Jaké druhy alternativního řešení sporů ve Finsku vůbec existují?

Přehled

Spor je možné v případě potřeby předložit k soudnímu projednání bez ohledu na to, zda se řeší prostřednictvím některé mimosoudní služby. Použití mimosoudních služeb není v žádném případě povinné. Jejich použití však může být užitečné pro dosažení rychlého vyřešení věci.

Jeden z požadavků soudního řízení v občanskoprávních věcech stanoví, že soudy musí zjistit, zda je možné věc urovnat mimosoudně. Tento požadavek je stanoven v kapitole 5 oddílu 26 soudního řádu.

Připravuje se také zvláštní zákon, podle něhož by soudy, aniž by byly vázány formálními požadavky, mohly řešit občanskoprávní věci bez ohledu na to, zda již probíhá právní řízení.

Ve Finsku mohou zúčastněné strany vést všechny své právní záležitosti samy bez právníka nebo advokáta. Platí to pro alternativní způsoby řešení vyložené v tomto dokumentu a pro soudní řízení. Povaha věci však může vést k tomu, že pro získání odborných právních informací bude zapotřebí služeb právníka nebo advokáta.

Mimosoudního řešení sporu je možné dosáhnout pomocí tří skupin postupů vysvětlených podrobněji níže.

Poradenské služby

Poradenské služby poskytované státním příslušníkům mohou zahrnovat pomoc při uzavírání dohody potřebné pro řešení sporů mezi zúčastněnými stranami, například pomoc při nové úpravě dluhu. Některé služby vyplývají ze zákona, například Finanční a dluhová poradenská služba, zatímco jiné jsou dobrovolné a poskytují je různé organizace.

NahoruNahoru

Smírčí řízení

Odborné smírčí služby též existují. Cílem smírčího řízení je přiblížit stanoviska zúčastněných stran a pomoci jim vyřešit spor na základě jejich vlastních pozic. Řešení může být založeno spíše na tom, co je pro zúčastněné strany přijatelné, než na tom, jakého výsledku by se dosáhlo u soudu. Smírčí službou, která stojí za zmínku, je vyřešení péče o děti, práv na styk s dítětem a výživného, které má formu dohody mezi rodiči; jednání o takové dohodě může být v případě potřeby zahájeno s pomocí sociálního pracovníka, který může také zajistit její dodržování.

Finská advokátní komora poskytuje smírčí řízení suomi jako komerční službu zajišťovanou právníky.

Doporučení

Dalším dostupným způsobem urovnání sporu je podávání doporučení k jeho řešení. Doporučení je založeno zejména na platném právu. Nejvýznamnějším příkladem tohoto postupu je řešení sporů spotřebitelů u Rady pro stížnosti spotřebitelů. Existují oficiální veřejnoprávní orgány, které tento způsob používají, například Rada pro stížnosti spotřebitelů, existují však i jiné orgány, které vznikly na základě dobrovolnosti, například Finská pojišťovací rada pro stížnosti týkající se pojistných smluv.

NahoruNahoru

Alternativní způsob řešení sporů lze použít pro většinu sporů. Bližší informace o postupech použitelných pro různé situace jsou vysvětleny níže:

Spory mezi podniky

Spory mezi zaměstnavateli a zaměstnanci

Spory mezi pronajímateli a nájemci

Spory mezi spotřebiteli a podniky

Poradenská služba místních úřadů pro spotřebitele

Poradenská služba místních úřadů pro spotřebitele je zákonem stanovená poradenská služba a místní úřady mají zákonnou povinnost ji provozovat.

Tato služba poskytuje obecné informace a osobní rady k záležitostem, které mají význam pro rozhodnutí ve věcech spotřebitele a pro situaci spotřebitele; také pomáhá spotřebitelům v jednotlivých sporech mezi spotřebiteli a podniky. Ve sporech tohoto druhu může poradenská služba pro spotřebitele vyjasnit záležitost mezi spotřebitelem a podnikem a může se pokusit o navržení cesty k mimosoudnímu narovnání; poradenská služba může v případě potřeby odkázat spotřebitele na příslušný orgán pro právní ochranu.

O rady spotřebitelům lze požádat u poradenského střediska pro spotřebitele v okrese, kde má spotřebitel bydliště. S přeshraničními záležitostmi je třeba se obrátit na Poradenské středisko pro spotřebitele Deutsch - English - français - suomi - svenska v Helsinkách.

NahoruNahoru

Nelze-li vyřešit záležitost pomocí poradenských služeb, je možné požádat o doporučení řešení u nezávislého orgánu. Existují dva takové orgány: Rada pro stížnosti spotřebitelů a Pojišťovací rada pro stížnosti. Jejich činnost se vztahuje na celou zemi.

Rada pro stížnosti spotřebitelů

Hlavním úkolem Rady pro stížnosti spotřebitelů English - suomi - svenska je podávat doporučení k názorovým rozporům mezi podniky a spotřebiteli v jednotlivých záležitostech týkajících se smluv o spotřebním zboží, nebo v jiných záležitostech vztahujících se ke koupi spotřebního zboží, které spotřebitelé této radě předložili k posouzení. Typickou situací je případ, kdy spotřebitel je přesvědčen, že jím zakoupené zboží je vadné, ale podnik s tím nesouhlasí.

Rada pro stížnosti spotřebitelů používá písemný postup. Strana, která na stížnost odpovídá, je vyzvána k zodpovězení žádosti, pokud není stížnost shledána evidentně bezdůvodnou. O dosažení urovnání se lze pokusit ve fázi přípravy formou návrhu urovnání. Z oddílu 6 zákona o Radě pro stížnosti spotřebitelů také vyplývá, že její úloha je vzhledem k soudu doplňková. Oddíl 6 stanoví, že rada nesmí řešit záležitosti projednávané nebo rozhodnuté soudem.

NahoruNahoru

Za posouzení záležitosti Radou pro stížnosti spotřebitelů se neplatí žádné poplatky. Zúčastněné strany odpovídají za náklady, které jim vzniknou v důsledku posouzení záležitosti Radou pro stížnosti spotřebitelů. Bytové oddělení této rady však může ze zvláštních důvodů doporučit úhradu nákladů dotazované straně.

Rada pro stížnosti spotřebitelů zveřejňuje svá rozhodnutí, která jsou důležitá pro spotřebitele a podniky, pokud jde o aplikaci zákona.

Pojišťovací rada pro stížnosti

Spory týkající se nepovinných pojistných smluv a plnění na základě takových smluv posuzuje Pojišťovací rada pro stížnosti suomi. Její činnost je založena na smluvních dohodách pojišťovacích společností, kterými je financovaná. Způsob, kterým záležitosti vyřizuje, je upraven stejnými pravidly, jako je tomu u Rady pro stížnosti spotřebitelů.

Finanční a dluhová poradenská služba

Je možné, aby dohody mezi osobou a jejími věřiteli byly opětovně projednány Finanční a dluhovou poradenskou službou. Urovnání stavu dlužníkových závazků může také zahrnovat dohody o řešení sporů.

Finanční a dluhová poradenská služba je zákonem stanovenou veřejnou službou. Tato služba poskytuje osobám informace a rady týkající se spravování jejich financí a dluhů. V případě potřeby pomáhá při plánování finančního hospodaření a vysvětluje dlužníkovi možné způsoby řešení jeho finančních potíží. Dlužníkovi je také poskytnuta pomoc pro dosažení dohody s věřiteli o vyrovnání dluhu.

NahoruNahoru

V případě potřeby lze zákazníkovi poskytnout pomoc i v tom, jak postupovat ve věcech vyrovnání dluhu, zejména při vypracování žádosti o vyrovnání dluhu a ostatních zpráv a podkladů nezbytných podle zákona o vyrovnání dluhů soukromé osoby (57/1993); v případě potřeby je dlužník také poučen o vyhledání právní pomoci.

Osoba žádá o tuto službu v okrese svého bydliště.

Důležité informace o Finanční a dluhové poradenské službě lze najít na internetové stránce suomi Národní správy pro spotřebitele.

Rodinné spory

Smírčí řízení v rodinných záležitostech se vykonává hlavně v rámci sociálních služeb. Jedná se tedy o veřejnou službu. Osoby mohou o tuto službu požádat ve středisku sociálních služeb v okrese, v kterém bydlí.

Účel může být čistě sociální povahy, například dosažení harmonie v rodinném životě, nebo se může jednat o uzavírání právních dohod, například dohody o péči o děti, právech na styk s dítětem a o výživném.

V některých situacích, například v případě odluky rodičů, je důležité dosáhnout dohody o péči o děti a o výživném na děti, zejména podle přání dětí samotných. Tyto dohody mohou mít formu dohody mezi rodiči, kterou schválí Rada sociálního zabezpečení. Podle zákona o péči o děti a právech na styk s dítětem bude dohoda o právech na péči o děti a na styk s dítětem schválena tehdy, je-li v zájmu dítěte a odpovídá-li jeho vlastnímu přání. Schválení dohody o výživném vyžaduje podle zákona o výživném na dítě, aby tato dohoda zajišťovala dostatečné zaopatření dítěte. Úřady sociálního zabezpečení obvykle pomáhají rodičům dosáhnout dohody v těchto věcech. Schválená dohoda se vykonává tak, jako by se jednalo o rozsudek, proti němuž se nelze odvolat.

NahoruNahoru

Většina právních opatření týkajících se péče o dítě, práv na styk s dítětem a výživného se v praxi provádí podle dohod schválených Radou sociálního zabezpečení. Sociální služby každoročně schválí asi 38 000 dohod o péči o děti.

Zákon stanoví, že hlavním postupem, který se má použít pro výkon rozhodnutí o péči o dítě a právech na styk s dítětem, je smírčí řízení. To znamená, že obecně soud musí určit jednoho nebo více rozhodců, jejichž úkolem bude podpořit spolupráci mezi zúčastněnými stranami za účelem zajištění péče o dítě způsobem stanoveným v rozhodnutí. Doporučení k výkonu také provádí sociální služba.

(Viz. Péče o děti - Finsko a Výživné - Finsko)

Spory mezi osobami

Smírčí řízení v trestních věcech se provádí ve většině měst. Takové záležitosti se týkají osoby podezřelé ze spáchání trestného činu a oběti, které se spolu setkávají prostřednictvím rozhodce a při projednávání dokazují, co se stalo. Také je možné projednat náhradu škody způsobenou trestným činem a dosáhnout dohody.

Tato činnost je prozatím dobrovolná. Podnět ke smírčímu řízení mohou dát zúčastněné strany, policie, prokuratura nebo úřady sociálního zabezpečení. V současné době probíhají diskuze o uzákonění této služby a o jejím celostátním rozšíření.

Další informace o smírčím řízení v trestních věcech jsou uvedeny na internetové stránce English - suomi - svenska o soudním systému.

NahoruNahoru

Jiné zvláštní případy (například spory s úřady, zdravotnickými službami a advokátními službami)

O doporučení k řešení otázek odpovědnosti ve zdravotnických službách lze požádat Radu pro poškozené pacienty. Postup je vysvětlen na internetové sránce suomi - svenska této rady.

Rozpory v názorech na výplatu odškodného na základě povinného pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel pro krytí škody vzniklé v důsledku řízení motorového vozidla jiným osobám se zabývá Rada pro pojištění motorových vozidel. Ta může posoudit danou záležitost nebo podat doporučení. Informace o činnosti této rady lze najít zde suomi - svenska.

Nespokojený uživatel advokátní služby, za kterou byl zaplacen honorář, může uplatnit nárok na náhradu škody, který bude přezkoumán interním postupem Finské advokátní komory. Pokyny k tomuto postupu lze najít na této stránce suomi. Tento postup není povinný a stejně dobrou cestou může být předložení věci k posouzení Radě pro stížnosti spotřebitelů nebo obrácení se přímo na soud.

« Alternativní způsoby řešení sporů - Obecné informace | Finsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 21-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království