Euroopa Komisjon > EGV > Vaidluste alternatiivsed lahendused > Inglismaa & Wales

Viimati muudetud: 14-11-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Vaidluste alternatiivsed lahendused - Inglismaa & Wales

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.
 

SISUKORD

Üldiselt on Inglismaal ja Walesis vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks järgmised võimalused. Üldiselt on Inglismaal ja Walesis vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks järgmised võimalused.
Ombudsman ehk õigusvahemees Ombudsman ehk õigusvahemees
Reguleerija Reguleerija
Vahekohus Vahekohus
Vahendus Vahendus
Erapooletu hindamine Erapooletu hindamine
Lepitamine Lepitamine
Ekspertiis Ekspertiis
Erapooletu faktide kogumine Erapooletu faktide kogumine
Vahendus ja vahekohus Vahendus ja vahekohus
Enamasti on teil võimalik kasutada üht või teist eespool nimetatud vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlustest. Lisateabe saamiseks palun valige alljärgnevast nimekirjast olukord, milles te olete. Enamasti on teil võimalik kasutada üht või teist eespool nimetatud vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlustest. Lisateabe saamiseks palun valige alljärgnevast nimekirjast olukord, milles te olete.
Tarbija ja ettevõtte vaheline konflikt Tarbija ja ettevõtte vaheline konflikt
Ettevõtete vaheline konflikt Ettevõtete vaheline konflikt
Töötaja ja tööandja vaheline konflikt Töötaja ja tööandja vaheline konflikt
Perekonflikt Perekonflikt
Eraisikute vaheline konflikt Eraisikute vaheline konflikt
Muud eriolukorrad Muud eriolukorrad

 

Üldiselt on Inglismaal ja Walesis vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks järgmised võimalused.

Ombudsman ehk õigusvahemees

Ombudsman ehk õigusvahemees

{

Ombudsman’i institutsioon on ette nähtud tavakodanike selliste kaebustega tegelemiseks, mis on esitatud teatavate avalike asutuste või erasektori teenuste kohta. Enamik tunnustatud ombudsman’i institutsioone on sätestatud seadusega. Ülejäänud on vabatahtlikud, seadusega reguleerimata institutsioonid, mille on ellu kutsunud asjassepuutuvad teenindussektorid.

Reguleerija

Reguleerija

{

Reguleerija on parlamendiseadusega loodud valitsusest eraldiseisev, kuid sellega koostööd tegev organ, millel on üks või mitu järgnevatest volitustest: kontrollimine, edasisaatmine, nõu andmine kolmandale isikule, litsentsimine, akrediteerimine ja jõustamine.

Vahekohus

Vahekohus

{

Vahekohtumenetlus on paljudel juhtudel alternatiiviks kohtule ja selle menetluskord, näiteks dokumentide ja tõendite esitamise osas, sarnaneb paljuski kohtuga – põhiline erinevus seisneb selles, et vahekohus on pigem eraasutus kui riigiorgan.

Vahendus

Vahendus

{Ombudsman schemes exist to deal with complaints from ordinary citizens about certain public bodies or private sector services. The majority of recognised Ombudsman schemes are set up by statute. Others are voluntary non-statutory schemes set up on the initiative of the service sectors concerned.

Erapooletu hindamine

Erapooletu hindamine

{

Erapooletu hindamise all mõistetakse seda, kui erapooletu kolmas isik annab mittesiduva hinnangu asja olemuse kohta.

Lepitamine

Lepitamine

{

Lepitamine on sarnane vahendusega, kuid kolmas isik (lepitaja) sekkub rohkem asjasse.

Ekspertiis

Ekspertiis

{

Ekspertiisiks nimetatakse seda, kui sõltumatu ekspert kutsutakse küsimust otsustama.

Erapooletu faktide kogumine

Erapooletu faktide kogumine

{

Erapooletut faktide kogumist kasutatakse asjade puhul, mis tegelevad keerukate tehniliste küsimustega, sellisel juhul erapooletu ekspert uurib juhtumi asjaolusid ja annab mittesiduva hinnangu asja olemuse kohta.

Vahendus ja vahekohus

Vahendus ja vahekohus

{

Vahendus ja vahekohus (nimetatakse Med-Arb’iks) on menetlus, mille puhul pooled nõustuvad vahendusega, kuid saadavad asja edasi vahekohtusse, kui vahendusmenetlus ei ole tulemuslik.

Enamasti on teil võimalik kasutada üht või teist eespool nimetatud vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlustest. Lisateabe saamiseks palun valige alljärgnevast nimekirjast olukord, milles te olete.

Tarbija ja ettevõtte vaheline konflikt

Nagu juba selgitatud veebilehel „Alternative Dispute Resolutions – Community law“ („Vaidluste kohtuväline lahendamine – ühenduse õigus“), on komisjon oma veebilehel ära toonud pika nimekirja English vaidluste kohtuvälise lahendamise organitest tarbijavaidluste lahendamiseks kõikides liikmesriikides. Sellelt leheküljelt on võimalik leida vajaminevat asjakohast teavet, et otsustada, kas kasutada ühte nendest vaidluste kohtuvälise lahendamise organitest: seal on ära toodud vaidluste kohtuvälise lahendamise organite struktuur, nende pädevus, menetluskord, menetluse maksumus ja üksikasjad.

back

ÜlesÜles

Samuti võib juhtuda, et teil on vaja kasutada vaidluste kohtuvälise lahendamise organit, mis on asutatud mõnes teises liikmesriigis. Et kindlaks teha, millise organi poole pöörduda, võib finantsteenuseid puudutavate konfliktide puhul vaadata veebilehekülgi EEJ-Net või FIN-NET dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska.

back

ÜlesÜles

Inglismaal ja Walesis on tarbijatel, kelle vaidlus kauba või teenuse üle on jäänud lahendamata, lai valik menetlusi, mille vahel valida. Ettevõtja või ettevõttega otse kontakteerumise kaudu leiavad paljud kaebused lahenduse enne, kui nendest kujuneb vaidlus. Abi ja nõu on võimalik saada mitmest allikast, kõige tuntumad on kaubandusstandardite amet (Trading Standards Departments) ja kodanike õigusnõuandlad (Citizens Advice Bureaux). Mõnel sektoril on efektiivne kaebuste käsitlemise süsteem, mida juhatab reguleerija, kellel on ka täidesaatev roll, või sektori tarbijanõukogu, kellel pole täidesaatvat ülesannet. Paljud tarbijate probleemid lahendatakse otse asjassepuutuva ettevõtja või organisatsiooniga. Sageli peavad tarbijad järgima ettevõtja kaebuste menetlemise korda, kui selline on olemas, enne muu vaidluse lahendamise menetluse algatamist.

Tarbijale teavet ja nõuannet pakkuvate veebilehekülgede hulka kuuluvad nii ametlikud leheküljed, näiteks kaubandus- ja tööstusministeeriumi tarbija teabeportaal (Department of Trade and Industry’s Consumer Gateway), kui ka sõltumatud leheküljed English, mis annavad tarbijale nõu hüvitise saamiseks. Veebilehekülg English, mille on koostanud kaubandus- ja tööstusministeerium, kohalik omavalitsus, LACORS (Local Authorities Coordinating Office on Regulatory Services – riiklik turujärelevalve asutus) ja kaubandusstandardite instituut (Trading Standards Institute), lubab tarbijal kaebuse registreerida kaubandusstandardite ameti kohaliku büroo juures.

back

ÜlesÜles

Muud abi- ja teabeallikad on järgmised: PDF File (PDF File 23 KB)

Ettevõtete vaheline konflikt

Pooled, kes otsustavad kasutada oma vaidluse lahendamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise võimalusi, võivad olenevalt vaidluse allikast valida neile sobiva menetluse ja teenuseosutaja. Kuna vaidluste kohtuväline lahendamine ei ole tavaliselt kohustuslik, on vaidluste kohtuvälisele lahendamisele osutavad punktid lepingudokumentides siduvad ainult juhul, kui nad on konkreetsed. Tsiviilkohtumenetluse normid (Civil Procedure Rules; the Court Rules Inglismaal ja Walesis) näevad ette, et kohtunikud peaksid julgustama vaidluste kohtuvälise lahendamise menetluste kasutamist sobivate juhtumite puhul. Kohtuvälised menetlused ei ole siiski reguleeritud seadusega, välja arvatud mõned parlamendiseadusega asutatud ombudsman’id ja vahekohtud.

Enne vaidluste kohtuvälise lahendamise menetluse kasutamist

Vaidluste kohtuvälise lahendamise menetluste kasutamisel ei ole kohustuslik, kuid on soovitatav kasutada õigusabi. Samuti on soovitatav teha kindlaks, et vaidluste kohtuvälise lahendamise menetluse pakkuja on akrediteeritud ja et tal on vastutuskindlustusleping. Eritingimused, mida te nõuate, näiteks konfidentsiaalsus, tuleb kokku leppida poolte ja vaidluste kohtuvälise lahendamise menetluse pakkuja vahel kohe alguses enne vaidluste kohtuvälise lahendamise menetluse kasutamist. Ombudsman’idel ja reguleerijatel on oma veebilehed, ent ainult vahendusmenetlus on praegu kättesaadav on-line.

back

ÜlesÜles

Rahastamine

Ombudsman’e ja reguleerijaid rahastab kas riik või asjaomane sektor. Ettevõtjate vahekohtuid rahastatakse osaliselt asjaomaste ettevõtjate liikmemaksudest ja menetluse kasutajate makstud tasudest. Muudel juhtudel tasuvad menetluskulud vaidluse pooled, nad kas jagavad kulud võrdselt või mingil muul kokkulepitud alusel. Vaidluste kohtuvälise lahendamise menetluste puhul, mida võib pidada kohtumenetluse osaks – näiteks vahendus ja varajane erapooletu hindamine, võidakse katta esindamisega seotud kulud. Kohtumenetlusest täiesti sõltumatuid vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlusi ei rahastata.

Suhted kohtutega

Vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlus, näiteks varajane erapooletu hindamine ja erapooletu faktide kogumine, ei välista sama asja lahendamist kohtus, välja arvatud juhul, kui menetluse järel on allkirjastatud sellekohane kokkulepe. Kui vaidlus on põhjendatud, on soovitatav korraldada vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlus sel ajal, kui oodatakse kohtu järjekorda. Kui vaidlus on juba kohtu menetluses, võib kohus peatada menetluse, et lubada vaidlus lahendada vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlust kasutades.

Otsuse vorm

Otsus, milleni pooled jõudsid vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlust kasutades võib olla otsuse või kokkuleppe vormis olenevalt kasutatud vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlusest. Tavaliselt on vahenduse, lepitamise ja erapooletu hindamise eesmärgiks kokkuleppe saavutamine. Ekspertiis, asja õiguslik otsustamine ja vahekohtumenetlus annavad tulemuseks otsused, mis võivad olla siduvad või mitte sõltuvalt asjaoludest ja kasutatud menetlusest. Mõned ombudsman’id langetavad siduvaid otsuseid, teised annavad soovitusi.

back

ÜlesÜles

Vahekohtumenetlus on siduv menetlus ja selle valinud pooled ei saa selle järel anda asja kohtusse, välja arvatud äärmiselt piiratud edasikaebealuste esinemise korral. Enamiku vaidluste kohtuvälise lahendamise otsuste puhul (välja arvatud vahekohtuniku otsus), on pooltel õigus anda asi kohtusse, kui vastaspool ei täida kokkulepet. Juhul kui lahendiks on lepingu vormis kokkulepe, võib tekkinud olukorra lahendada teise poole kohtusse kaebamisega, võttes aluseks lepingu rikkumise. Pooled, kes jõuavad kokkuleppeni vahendusmenetluse tulemusena, ei saa tavaliselt sama küsimusega kohtusse pöörduda. Vastavalt kasutatud vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlusele on otsuse täitmiseks erinevad võimalused. Ombudsman’idel on mitmeid lahendite täitmisele pööramise meetodeid. Mõned ombudsman’id võivad ise oma otsuse täitmisele pöörata, enamikul on võimalik rakendada sanktsioone otsust mittetäitvate organisatsioonide suhtes.

Muude vaidluste kohtuvälise lahendamise meetodite puhul on poolte otsustada, kas lahend vormistatakse seaduslikult siduva dokumendina. Ei ole seaduslikku alust edasikaebuse esitamiseks vaidluste kohtuvälise lahendamise menetluse peale, mille eesmärgiks on kokkuleppe saavutamine. Mõnede ombudsman’ide puhul on kohtulik läbivaatus võimalik.

Töötaja ja tööandja vaheline konflikt

Suuremas osas töökohtades on olemas ametlik kaebuste menetlemise kord, mis enamasti hõlmab kõiki töötajaid ja tööandjaid. ACASi English, (Advisory, Conciliation and Arbitration Service – tööandjate ja töövõtjate vaidluste lahendamisega tegelev organisatsioon) tegevusjuhis distsiplinaarasja ja kaebuse menetlemiseks näeb ette parima lahenduse tööandja ja töötaja vahelise vaidluse puhul. ACASi teenus tööandjate ja töötajate vaheliste vaidluste ennetamiseks ja lahendamiseks on sõltumatu ja erapooletu. ACASi lepitajad on seaduse järgi kohustatud pakkuma lahendusi laias valikus tööhõivealaste rikkumiste peale esitatud kaebuste puhul, mis on esitatud töökohtusse või  mida võidaks sinna esitada.

back

ÜlesÜles

Isikute ja nende tööandjate vahelised kompromisskokkulepped on veel üks seaduslik võimalus nõuete või potentsiaalsete nõuete ärahoidmiseks. Kompromisskokkulepped pakuvad kiiret ja konfidentsiaalset teed vaidluse lahendamiseni, kuid seda saab kasutada ainult teatavate nõuete puhul. Vastupidi ACASi kaudu saavutatud lahenditele ei saa kompromisskokkulepped anda üldist ja lõplikku lahendit kõikidele tööhõivega seotud nõuetele.

Lisaks lepitusmenetluse edendamisele on riik English rajanud hiljuti ACASi kaudu uue vahekohtu. See on vabatahtlik alternatiiv töökohtule ebaõiglaste töölt vabastamise nõuete korral. Vaidluste lahendamine selle vahekohtu abil on konfidentsiaalne, mitteametlik ja kiire. Vaidlusi lahendavad ACASi määratud vahekohtunikud. Samuti nagu kaubandusliku vahekohtu puhul on otsus lõplik ja edasikaebamise võimalused piiratud. Vahekohtu otsus on konfidentsiaalne.

Perekonflikt

Perekonflikt

Inglismaal ja Walesis on osalemine perekonfliktide vahendusmenetluses vabatahtlik ja seda kasutatakse abielulahutuse või lahuseluga seoses tekkinud vaidluste lahendamiseks siseriikliku õiguse alusel. Riigi arvates on perekonfliktide vahendusmenetlus tulemuslik ainult siis, kui pooltele on antud vaba voli selles kas osaleda või mitte osaleda. Riik soosib perekonflikti vahendusmenetluse kasutamist asjakohastel juhtudel. Mitte kõiki juhtumeid ei saa lahendada perekonfliktide vahendusmenetluse abil. Perekonflikti vahendusmenetlust kasutatakse sageli lastega seotud vaidluste lahendamiseks ja harvem muude asjade puhul. Perekonfliktide vahendusmenetlust pakuvad sageli iseseisvad vabatahtlikud organisatsioonid. Perekonfliktide vahendaja on vaba ja ise oma tööd korraldava kutseala esindaja.

Reguleerimine ainult riiklikult rahastatud asjades

1999. aasta õiguskaitse kättesaadavuse seaduse alusel antud üldkasutatava õigusteenuse rahastamise koodeksi kohaselt (Community Legal Service Funding Code under the Access to Justice Act 1999) peavad inimesed, kes taotlevad pereküsimusi puudutava kohtumenetluse riiklikku rahastamist, kõigepealt kaaluma, kas vahendusmenetlus oleks sobiv viis nende vaidluse lahendamiseks. See säte kehtib Inglismaal ja Walesis. Pooled, kes kasutavad riiklikult rahastatud perekonfliktide vahendusmenetlust Inglismaal ja Walesis, ei saa endale vahendajat vabalt valida. Ainult õigusteenuste komisjoni (Legal Services Commission) kvaliteedinõudeid täitvad vahendajad võivad osutada riiklikult rahastatud perekonfliktide vahendamise teenust. Sõltumatud perekonfliktide vahendajad osutavad pooltele tasulist teenust. Riik ei reguleeri selliste sõltumatute perekonfliktivahendajate tööd, kes osutavad perekonfliktide vahendamise eraviisiliselt tasustatavat teenust.

Õigusabi

Perekonfliktide vahenduse kestel õigusnõu vajavate inimeste tarbeks sätestati üldkasutatava õigusteenuse uus abiliik, abi seoses vahendusega, et võimaldada riiklikult rahastatud teenust saama õigustatud inimestel kasutada õigusnõustajate abi perekonfliktide vahendusmenetluse kestel ja selle lõppedes. Riikliku rahastamise õigus sõltub tavapärasest majandusliku seisundi ja asja sisu hindamisest (vaata veebilehte „Legal Aid – United Kingdom“ – „Tasuta õigusabi – Ühendkuningriik“).

Kohtumenetlus

Kui kõiki küsimusi ei saa lahendada perekonfliktide vahendust kasutades, saab mõned probleemid siiski selle abil lahendada ja need, mida ei saa, saab otsuse langetamiseks anda kohtusse. Perevaidluste puhul aegumistähtajad puuduvad, kui laps on asjakohase seaduse sätestatud vanusepiirides.

Täitmine

Kokkulepped, millele jõuti perekonfliktide vahenduse käigus, kinnitatakse tavaliselt nõusoleku otsusega (consent orders), mille kiidab heaks kohus ja mida saab jõustada kohtu volitusi kasutades. Perekonfliktide vahenduse menetluse käigus sõlmitud kokkulepe, mida kohus ei ole kinnitanud, ei ole täitmisele pööratav. Kohtule võib esitada avalduse kohtuotsuse muutmiseks. Vahendusmenetluse tulemusena sõlmitud kokkuleppe võib edasi kaevata kohtusse juhul, kui esitatakse avaldus uue otsuse saamiseks.

Konfidentsiaalsus

Olukordades, kus perekonfliktide vahendusmenetlus puudutab lapsi, ei ole võimalik anda absoluutset konfidentsiaalsusgarantiid, sest lepitusmenetluse käigus võib selguda lastekaitsega seotud teavet, millele tuleb reageerida lapse kaitsmise huvides. Olukordades, kus lepitusmenetlus lõppeb kohtu kinnitatud otsusega (consent order), kehtivad perevaidluste konfidentsiaalsusnõuded.

Lepingud

Perevaidluste puhul Inglismaal ja Walesis ei ole olemas lepingut, millele saaks lisada perekonfliktide vahendusmenetluse kasutamise tingimuse. Inglismaa ja Walesi seaduste alusel ei ole abielluvad paarid kohustatud sõlmima abieluvaralepingut.

Uus tehnoloogia

Perekonfliktide vahendusmenetlus toimub praegusel ajal peaaegu alati asjassepuutuvate isikute osavõtul ja vahendajate arvates on inimestele kasulik jõuda kokkuleppele üheskoos. Riiklikult rahastatud vahendusmenetlust ei ole kavas võimaldada elektrooniliste vahendite abil.

Eraisikute vaheline konflikt

Pooled, kes otsustavad kasutada vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlust oma vaidluse lahendamiseks, võivad vabalt valida sobiva menetluse ja selle pakkuja sõltuvalt vaidluse olemusest. Kuigi vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlus ei ole tavaliselt kohustuslik, on lepingutingimused, mis sätestavad vaidluste kohtuvälise lahendamise menetluse kasutamise, siduvad, kui nad on konkreetsed. Tsiviilkohtumenetluse normid (Civil Procedure Rules; Court Rules Inglismaal ja Walesis) näevad ette, et kohtunikud peaksid julgustama vaidluste kohtuvälise lahendamise menetluste kasutamist sobivate juhtumite puhul. Kohtuvälised menetlused ei ole siiski reguleeritud seadusega.

back

ÜlesÜles

Sellised asjaolud, nagu mida teha enne vaidluste kohtuvälise lahendamise menetluse kasutamist, rahastamine, suhted kohtutega ja otsuse vorm, on sarnased jaos „Ettevõtete vaheline konflikt“ toodud üksikasjadega.

Muud eriolukorrad

Eraisiku ja asutuse või kutseesindaja vaheliste vaidluste lahendamiseks on olemas mitu võimalust. Organisatsioonide nimekiri, sealhulgas nende ülesanded, on antud alljärgnevalt, kuigi see nimekiri ei ole täielik.

Kui sobiv menetlus ei ole üheselt leitav, võivad pooled, kes otsustavad kasutada vaidluste kohtuvälise lahendamise menetlust oma vaidluse lahendamiseks vabalt valida menetluse ja selle pakkuja, olenevalt vaidluse olemusest. Kuigi vaidluse kohtuvälise lahendamise menetlus ei ole tavaliselt kohustuslik, on lepingutingimused, mis sätestavad vaidluse kohtuvälise lahendamise menetluse kasutamise, siduvad, kui nad on konkreetsed. Tsiviilkohtumenetluse normid (Civil Procedure Rules; Court Rules Inglismaal ja Walesis) näevad ette, et kohtunikud peaksid julgustama vaidluste kohtuvälise lahendamise menetluste kasutamist sobivate juhtumite puhul. Kohtuvälised menetlused ei ole ei ole siiski reguleeritud seadusega, välja arvatud mõned ombudsman’id ja vahekohtud, mille sätestab parlamendiseadus.

Sellised küsimused, nagu mida teha enne vaidluste kohtuvälise lahendamise menetluse kasutamist, rahastamine, suhted kohtutega ja otsuse vorm, on sarnased jaos „Ettevõtete vaheline konflikt“ toodud üksikasjadega.

Muud eriolukorrad PDF File (PDF File 32 KB) (nt suhted avalike asutuste, tervishoiuteenuse osutajate, õigusnõustajate ja notaritega jne)

Täiendav informatsioon

Lisateavet selle kohta, kuidas probleeme ilma kohtu abita lahendada, võib leida reklaamlehelt „Alternatives to Court“ English PDF File (PDF File 346 KB) („Kohtumenetluse alternatiivid“).

Reklaamlehe koopiaid on võimalik saada ka alljärgnevalt õigusteenuse komisjoni aadressilt:

LSC Leaflet Line

St Ives Direct,

Enterprises Way

Edenbridge

Kent TN8 6HF

telefon: 0845 3000 343 (ainult Ühendkuningriigist helistades)

faks: + 44 1732 860270

elektronpost: lscleafletline@direct.st-ives.co.uk

« Vaidluste alternatiivsed lahendused - Üldteave | Ühendkuningriik - Üldteave »

back

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 14-11-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik