Europeiska Kommissionen > ERN > Alternativa system för tvistlösning > Gemenskapsrätt

Senaste uppdatering: 30-07-2007
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Alternativa system för tvistlösning - Gemenskapsrätt

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Se eller för den senast uppdaterade versionen av denna text English

Europeiska unionen lägger stor vikt vid alternativa system för tvistlösning

I april 2002 offentliggjorde Europeiska kommissionen ett diskussionsunderlag (grönbok) om alternativa system för tvistlösning. I juli 2004 presenterade kommissionen en uppförandekod för medlare English PDF File (PDF File 118 KB), som godkändes av ett stort antal sakkunniga på medlingsområdet. I oktober 2004 antog kommissionen ett utkast till ramdirektiv om medling och lade fram detta för Europaparlamentet och rådet.

Grönboken, uppförandekoden och utkastet till direktiv är alla ett led i EU:s pågående arbete för att inrätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa och framförallt säkra en bättre tillgång till domstolsprövning. Kommissionen anser att man genom att uppmuntra användningen av medling och andra former av alternativ tvistlösning kan bidra till att lösa tvister och till att undvika de störningar, den tidsuträkt och de kostnader som ofta är förknippade med tvistlösning i domstol, och på så sätt faktiskt hjälpa medborgarna att hävda sina lagliga rättigheter.

Som en fortsättning på 1998 års handlingsplan från Wien och slutsatserna från Europeiska rådets möte i Tammerfors 1999 hade ministerrådet (rättsliga och inrikes frågor) uppmanat kommissionen att lägga fram en grönbok som â€�beskriver den aktuella situationen och att inleda ett brett samråd för att förbereda de konkreta åtgärder som bör vidtas. Möjligheten att fastställa grundläggande principer skall prioriteras, antingen i allmänhet eller på specifika områden, vilka ger nödvändiga garantier för att tvistlösning genom utomrättsliga instanser får den tillförlitlighet som rättskipningen kräver.â€�

Kommissionen framhöll i sin grönbok att utvecklingen av dessa former av tvistlösning inte ska ses som ett sätt att lösa domstolarnas problem, utan som en alternativ väg till samförstånd och lösning av tvister, vilket i många fall är mer ändamålsenligt än bruket av en domstol eller en skiljeman.

De alternativa systemen för tvistlösning, exempelvis medling, ger parterna möjlighet att återuppta en dialog för att försöka hitta en verklig lösning på tvisten genom medling i stället för att låsa fast sig i en konfrontation med en vinnare och en förlorare. Nyttan av sådana metoder är uppenbar vid till exempel familjetvister, men de skulle även kunna användas vid många andra typer av tvister.

Till börjanTill början

Metoden används alltmer i komplicerade handelsrättsliga tvister, där parterna, samtidigt som de vill lösa tvisten, även i möjligaste mån vill kunna fortsätta att göra affärer tillsammans. Det blir också allt vanligare i tvister som rör medicinsk felbehandling, där medling kan leda till innovativa lösningar av ofta mycket känsliga tvister och ge kreativa utfall som domstolarna ofta inte har befogenhet att besluta om.

Grönboken innehöll även en rad uppgifter och frågeställningar som hade till syfte att upplysa så många som möjligt om dessa alternativa och ofta nya former av tvistlösning (informationen riktade sig i första hand till tvistemålsparter, domarkåren och praktiserande jurister).

Grönboken var framförallt inriktad på att hitta en lösning på den svåra balansgången mellan behovet av smidiga förlopp å ena sidan och kraven på kvalitet och en välavvägd koppling till de rättsliga förfarandena å den andra.

Den gjorde det även möjligt att få en bättre överblick över de åtgärder som redan har vidtagits på området i medlemsstaterna och på unionsnivå.

Genom att lägga fram grönboken bidrog kommissionen slutligen till den pågående diskussionen i medlemsstaterna och internationellt om hur de alternativa systemen för tvistlösning ska kunna utvecklas på bästa sätt.

De 21 frågorna i grönboken handlade om de avgörande inslagen i de alternativa formerna för tvistlösning, till exempel frågan om avtal om sådan tvistlösning, problemen med preskription och andra rättighetsförluster, kraven på tystnadsplikt, giltigheten av överenskommelser, överenskommelsernas rättsverkningar (särskilt i fråga om verkställighet), utbildning och auktorisation av medlare och andra utomstående tvistlösare samt bestämmelser om sådana personers ansvar.

Uppförandekoden English PDF File (PDF File 118 KB)

Uppförandekoden innehåller en rad normer som kan tillämpas i medlingssammanhang och som medlarorganisationer kan besluta sig för att följa. Den utarbetades i samarbete med ett stort antal organisationer och enskilda, bland andra kvalificerade medlare och andra med intresse av att se medlingsfunktionen utvecklas i Europeiska unionen. Koden antogs vid ett möte med dessa sakkunniga i juli 2004 och kommissionen var mycket nöjd med att ha fått medverka och bistå i denna process.

Till börjanTill början

Förslaget till direktiv om medling

Kommissionen antog förslaget i oktober 2004, varpå det omedelbart översändes till Europaparlamentet och rådet. Förslaget utarbetades på grundval av grönboken och föregicks av ett omfattande samråd med dem som är involverade i medling. Det förberedande arbetet pågick parallellt med förberedelserna av uppförandekoden och berörde till stor del samma personer.

Syftet med förslaget till direktiv är att främja användandet av medling genom vissa enhetliga rättsregler i medlemsstaternas rättssystem. Dessa regler rör sekretessen kring medlingsförfarandet, medlarnas tystnadsplikt och genomförandet av avtal som ingåtts till följd av medling samt avbrytandet av preskriptionsfrister och andra tidsfrister under den tid som medlingen pågår, för att undanröja ett möjligt hinder för att använda medling. Därigenom skulle man uppmuntra att det införs utbildning för medlare och normer för medlarnas uppförande, och på så sätt fortlöpande säkerställa kvaliteten på medlingen i Europeiska unionen, utan att medlemsstaternas lagstiftning behöver ändras eller harmoniseras.

Grönboken bygger på tidigare resultat

Betydelsen av system för alternativ tvistlösning har redan framhållits direkt eller indirekt i en rad rättsakter och förslag på gemenskapsnivå. I flera av dessa uppmanas medlemsstaterna att inrätta, eller åtminstone främja inrättandet och bruket av system för alternativ tvistlösning.

Följande exempel kan nämnas:

 • Kommissionen har generellt intresserat sig för de ekonomiska aspekterna på alternativ tvistlösning. Den 18 januari 2002 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv PDF File (PDF File 82 KB) om rättshjälp. Där föreslås att man ska främja mindre bemedlade personers tillgång till alternativ tvistlösning genom att på vissa villkor utvidga rättshjälpen till att även gälla sådana förfaranden utanför domstol.
 • När det gäller familjeförhållanden har kommissionen bemödat sig om att främja alternativa system för tvistlösning i sitt förslag till förordning av den 3 maj 2002 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar.
 • När det gäller konsumenttvister vid elektronisk handel har de alternativa systemen för tvistlösning nämnts i direktiv 2000/31/EG om elektronisk handel och rådets och kommissionens gemensamma förklaring PDF File (PDF File 56 KB) om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område i samband med antagandet av förordningen i detta ämne (den s.k. Bryssel I-förordningen).
 • I direktiv 98/10/EG om tillhandahållande av öppna nätverk (ONP) för taltelefoni och samhällsomfattande tjänster för telekommunikation i en konkurrensutsatt miljö uppmanas medlemsstaterna att inrätta förfaranden för tvistlösning till i princip låg kostnad â€�för att sådana tvister snabbt skall kunna lösas på ett rättvist, öppet och passande sättâ€�.
 • I direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster föreskrivs inrättandet av utomrättsliga strukturer för att lösa tvister som kan uppstå mellan näringsidkare i branschen.
 • I ett förslag till direktiv av den 13 mars 2001 om marknaderna för el och naturgas uppmanade kommissionen uttryckligen medlemsstaterna att inrätta förfaranden för att lösa tvister mellan leverantörer och kunder enligt de principer som kommissionen själv lade fast i sin rekommendation av den 30 mars 1998 om konsumenttvister (se nedan).

På flera områden har kommissionen inte nöjt sig med att bara uppmuntra till införandet av alternativa system för tvistlösning. Kommissionen har också bemödat sig om att främja de alternativa tvistlösningsmetodernas kvalitet och effektivitet i konsumentfrågor.

Till börjanTill början

Kvaliteten på de alternativa systemen för konfliktlösning

I gemenskapens arbete skiljer man mellan två stora kategorier av alternativa system för konfliktlösning som konsumenterna kan använda för att lösa sina tvister med näringsidkare.

 • Det förfarande där en utomstående hjälper parterna att nå enighet, dock utan att formellt ta ställning till hur konflikten bör lösas.

Kommissionen har tagit ett initiativ för att se till att de utomrättsliga förfarandena för att lösa konsumenttvister följer vissa principer. Den 4 april 2001 lade kommissionen fram en rekommendation om det förfarande där den utomstående inte tar ställning till lösningen, utan bara hjälper parterna att själva hitta en lösning. Rekommendationen innehåller fyra principer: opartiskhet, öppenhet, effektivitet och rättvisa.

 • Det förfarande där en utomstående själv hittar en lösning som läggs fram för parterna.

Kommissionen har tagit ett initiativ för att se till att dessa förfaranden följer vissa principer.

Den 30 mars 1998 lade kommissionen fram en rekommendation om sådana förfaranden där den utomstående instansen avgör tvisten i form av ett beslut, vare sig det är bindande eller inte för parterna. Rekommendationen innehåller följande sju minimiprinciper: principen om oberoende, principen om öppenhet, den kontradiktoriska principen, effektivitetsprincipen, legalitetsprincipen, frihetsprincipen och representationsprincipen. Medlemsstaterna uppmanades att upprätta en förteckning över instanser med ansvar för reglering av konsumenttvister utanför domstol som de anser iakttar principerna i kommissionens rekommendation. Dessa nationella förteckningar har överlämnats till kommissionen och finns tillgängliga på webbplatsen för generaldirektoratet för hälsa och konsumentskydd Deutsch - English - français.

Till börjanTill början

Effektiviteten hos de alternativa systemen för konfliktlösning

Kommissionen har tagit initiativ till inrättandet av två europeiska nätverk av nationella instanser. De arbetar båda för att förbättra konsumenternas tillträde till förfaranden för att lösa gränsöverskridande tvister utanför domstol i de fall där näringsidkaren är etablerad i ett annat land än konsumentens hemland. De båda nätverken har samma mål, men fungerar inte på samma sätt:

 • Det europeiska utomrättsliga nätverket â€�ECC-Netâ€� English ger hjälp och information till konsumenterna. Det består av nationella kontaktpunkter i samtliga medlemsstater samt i Norge och Island. Varje kontaktpunkt förmedlar information till de 400 instanser som medlemsstaterna anser uppfyller kraven i kommissionens två rekommendationer om principer för de instanser som är ansvariga för reglering av konsumenttvister utanför domstol.
 • Nätverket för lösning utanför domstol av tvister rörande finansiella tjänster, â€�FIN-NETâ€� Deutsch - English - français, binder samman omkring trettio behöriga nationella tvistlösningsinstanser som uppfyller kraven i kommissionens första rekommendation. Tack vare FIN-NET kan konsumenter som råkat ut för problem i samband med finansiella tjänster (banker, försäkringar, investeringar) direkt få möjlighet att lösa tvisten utanför domstol.

Främjande av konkreta initiativ

Vid sidan av detta lagstiftningsarbete ger EU ekonomiskt stöd till vissa initiativ, särskilt när det gäller onlinelösningar av konsumenttvister. Kommissionen har också gett ekonomiskt bidrag till projektet ECODIR English - français (Electronic COnsumer DIspute Resolution Platform), en elektronisk plattform för tvistlösning.

Till börjanTill början

Referensdokument

 • Sammanfattning Deutsch - English - français PDF File (PDF File 120 KB) av svaren på frågorna i grönboken om alternativ tvistlösning
 • Grönbok PDF File (PDF File 263 KB) om alternativa system för tvistlösning inom civil - och handelsrätt
 • Rådets direktiv 2003/8/EG av den 27 januari 2003 om förbättring av möjligheterna till rättslig prövning i gränsöverskridande tvister genom fastställande av gemensamma minimiregler för rättshjälp i sådana tvister
 • Rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 och om ändring av förordning (EG) nr 44/2001 vad avser mål om underhållsskyldighet
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter på informationssamhällets tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden (â€�Direktiv om elektronisk handelâ€�)
 • Rådets och kommissionens gemensamma förklaring PDF File (PDF File 56 KB) om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 98/10/EG om tillhandahållande av öppna nätverk (ONP) för taltelefoni och samhällsomfattande tjänster för telekommunikation i en konkurrensutsatt miljö
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/21/EG av den 7 mars 2002 om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster (ramdirektiv)
 • Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet - Fullbordande av den inre marknaden för energi
 • Kommissionens rekommendation av den 4 april 2001 om principer som skall tillämpas på extrajudiciella organ som deltar i reglering av konsumenttvister som görs upp i godo
 • Kommissionens rekommendation av den 30 mars 1998 om principer som skall tillämpas på de instanser som är ansvariga för förfaranden för reglering av konsumenttvister utanför domstol
 • Europeisk uppförandekod för medlare English PDF File (PDF File 118 KB)
 • Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om om vissa aspekter på medling i civilrättsliga tvister

« Alternativa system för tvistlösning - Allmän information | Gemenskapsrätt - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 30-07-2007

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket