Evropska komisija > EPM > Alternativne rešitve sporov > Pravo Skupnosti

Zadnja sprememba: 06-08-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Alternativne rešitve sporov - Pravo Skupnosti

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


Zadnjo posodobitev besedila najdete na English

Evropsko unijo zelo zanimajo alternativni načini reševanja sporov.

Evropska komisija je aprila 2002 objavila dokument za razpravo o alternativnih načinih reševanja sporov. Julija 2004 je Komisija organizirala uvedbo kodeksa vedenja in ravnanja za mediatorje English PDF File (PDF File 118 KB), ki ga je odobrilo in sprejelo veliko strokovnjakov za mediacijo, oktobra 2004 pa je Komisija sprejela osnutek okvirne direktive o mediaciji ter ga predložila Evropskemu parlamentu in Evropskemu svetu.

Zelena knjiga, kodeks vedenja in ravnanja ter osnutek direktive se vključujejo v okvir tekočega dela v Evropski skupnosti z namenom vzpostaviti območje svobode, varnosti in pravice, ter še posebej zagotoviti boljši dostop do pravosodja. Komisija meni, da pogostejša uporaba mediacije in drugih oblik alternativnega reševanja sporov pomaga pri reševanju sporov in prispeva k manjši zaskrbljenosti, prihrani čas in zmanjšuje stroške, povezane s sodnimi postopki, ter tako dejansko pomaga državljanom varovati njihove zakonske pravice.

V nadaljevanju Dunajskega akcijskega načrta iz leta 1998 in sklepov Evropskega sveta v Tampereju iz leta 1999 je Svet ministrov za pravosodje in notranje zadeve Komisijo pozval k predložitvi zelene knjige o alternativnih načinih reševanja sporov v civilnem in gospodarskem pravu z izjemo arbitraže, ki naj ugotovi obstoječe stanje in začne obširno posvetovanje za pripravo konkretnih ukrepov. Prednost bi bilo treba dati možnosti, da se na splošno ali za posebna področja določijo temeljna načela, ki dajejo potrebna jamstva za omogočanje ravni varnosti, potrebne pri izvensodnem reševanju sporov v pravosodju.

Komisija je v svoji zeleni knjigi opozorila, da se razvoj teh oblik reševanja sporov ne sme razumeti kot način odpravljanja težav pri delu sodišč, temveč kot druga, bolj sporazumna oblika socialnega ohranjanja miru ter reševanja sporov in v mnogih primerih primernejša oblika od reševanja sporov s strani tretje stranke s postopkom na sodišču ali z arbitražo.

Alternativni načini reševanja sporov, kot je na primer mediacija, strankam omogočijo ponovno vzpostavitev dialoga za dosego resnične rešitve njihovega spora s pogajanji, namesto da bi jih omejili z logiko spora in soočenja, iz katere izideta poraženec in zmagovalec. Taka zahteva je na primer zelo pomembna pri družinskih sporih, zelo široka pa je tudi možnost uporabe za veliko drugih vrst sporov.

Na vrh straniNa vrh strani

Alternativno reševanje sporov se vedno pogosteje uporablja v zapletenih gospodarskih sporih, v katerih želita stranki rešiti spor in hkrati ohraniti stalen gospodarski odnos, kolikor je to mogoče. Vedno pogostejše je v sporih, ki nastanejo zaradi zdravstvenih zapletov, pri katerih lahko mediacija prispeva k inovativni rešitvi pogosto zelo občutljivih sporov in zagotavlja nove rešitve, ki presegajo pristojnosti sodišč.

Zelena knjiga je z vsemi predstavljenimi podatki in vprašanji, ki jih je odprla, ponudila možnost, da kar največje število ljudi seznani s temi alternativnimi in pogosto novimi oblikami reševanja sporov. Namenjena je bila zlasti strankam v sporu, sodstvu in pravnim poklicem.

Cilj zelene knjige je bil predvsem najti odgovore glede občutljivega ravnotežja med potrebo po ohranitvi prožnosti teh postopkov in zagotavljanjem kakovosti rezultatov ter usklajeno povezavo s sodnimi postopki. Njen cilj je bil tudi zagotoviti, da bi bili dosedanji dosežki in pobude na tem področju v državah članicah in v okviru Skupnosti bolj vidni.

Nazadnje je z objavo zelene knjige Komisija v državah članicah in na mednarodni ravni sodelovala v stalnih razpravah o najboljšem načinu zagotavljanja najugodnejšega okolja za razvoj alternativnih načinov reševanja sporov.

21 vprašanj, zastavljenih v zeleni knjigi, je bilo povezanih z odločilnimi elementi različnih alternativnih načinov reševanja sporov, kot so vprašanja o klavzulah, ki urejajo uporabo takega postopka, o problemu priposestvovalne dobe in zastaralnega roka, o zahtevi po zaupnosti, o veljavnosti soglasja, o učinkovitosti sporazumov iz teh postopkov, zlasti o izvrševanju, o usposabljanju mediatorjev in drugih tretjih oseb, njihovi akreditaciji ter o ureditvi njihove odgovornosti.

Kodeks vedenja in ravnanja za mediatorje English PDF File (PDF File 118 KB)

Kodeks vedenja in ravnanja določa več pravil, ki se lahko uporabljajo pri mediaciji in v skladu s katerimi lahko ravnajo organizacije za mediacijo. Pripravljen je bil v sodelovanju z veliko organizacijami in posamezniki, tudi izkušenimi mediatorji in drugimi, ki se zavzemajo za razvoj mediacije v Evropski uniji. Kodeks je bil sprejet julija 2004 na srečanju, ki so se ga udeležili tudi ti strokovnjaki, Komisija pa je bila zelo zadovoljna, ker je sodelovala pri tem postopku in lahko pomagala pri njem.

Na vrh straniNa vrh strani

Predlog direktive o mediaciji

Predlog Komisije je oktobra 2004 sprejel kolegij komisarjev in je bil takoj predložen Evropskemu parlamentu in Svetu. Predlog je sledil zeleni knjigi, pri pripravi pa se je Komisija obsežno posvetovala z vsemi, ki so vključeni v mediacijo. Priprava je potekala vzporedno s pripravo kodeksa in vanjo je bilo vključenih veliko ljudi, ki so sodelovali tudi pri pripravi kodeksa.

Cilj predloga direktive je pospešiti uporabo mediacije tako, da se omogoči uporaba nekaterih pravnih pravil v pravnih sistemih držav članic. Ta pravila obravnavajo zaupnost postopka mediacije in mediatorjev kot prič, izvrševanje sporazumov za rešitev sporov, ki so rezultat mediacije, zadržanje priposestvovalne dobe in zastaralnega roka, kadar poteka mediacija, in tako poskušajo odpraviti eno od možnih ovir za uporabo mediacije, predlog pa spodbuja tudi sprejetje usposabljanja mediatorjev in sprejetje pravil vedenja in ravnanja za usklajeno zagotovitev kakovostne mediacije v Uniji, pri tem pa ne poskuša urediti ali uskladiti zakonodaje držav članic.

Komisija upa, da bo lahko direktiva odobrena in sprejeta v razumnem času, da bo lahko dodatno spodbudila usklajen razvoj zagotavljanja mediacije v Evropski uniji in dejansko pospešila dostop evropskih državljanov do pravosodja v vseh državah članicah.

Zelena knjiga se sklicuje na več obstoječih dosežkov

Vloga alternativnih načinov reševanja sporov je že poudarjena na neposreden ali posreden način v več besedilih in predlogih Skupnosti. Številna od teh besedil priporočajo državam članicam, naj uvedejo ali vsaj spodbujajo uvedbo in uporabo alternativnih načinov reševanja sporov.

Nekateri primeri so:

Komisija gre na določenih področjih še dlje od enostavne spodbude za uvedbo alternativnih načinov reševanja sporov. Prizadeva si pospeševati kakovost in učinkovitost alternativnih načinov reševanja potrošniških sporov.

Na vrh straniNa vrh strani

Kakovost alternativnih načinov reševanja sporov

Skupnost si pri svojem delu prizadeva razlikovati dve veliki kategoriji alternativnih načinov reševanja sporov, v okviru katerih potrošniki lahko rešujejo svoje spore s trgovci:

 • Postopki, s katerimi tretja oseba strankam pomaga doseči sporazum, ne da bi formalno dala mnenje glede možnih rešitev spora

  Komisija je prevzela pobudo za zagotovitev, da se v izvensodnih postopkih pri reševanju potrošniških sporov upošteva določeno število načel. Komisija je 4. aprila 2001 objavila priporočilo, ki zadeva postopke, pri katerih tretja oseba ne da mnenja o rešitvi, temveč strankama samo pomaga, da sami najdeta najboljšo rešitev. V tem priporočilu navaja štiri načela: nepristranskost, preglednost, učinkovitost in poštenost.

 • Postopki, v katerih tretja oseba sama najde rešitev, ki jo nato predlaga strankama

  Komisija je prevzela pobudo, da zagotovi, da se v teh postopkih upošteva določeno število načel.

  30. marca 1998 je objavila priporočilo glede postopkov, v katerih tretja oseba reši spor na način, ki je zavezujoč ali nezavezujoč za obe stranki. To priporočilo zajema tudi arbitražo pri potrošniških sporih. To priporočilo vsebuje sedem temeljnih načel: neodvisnost, preglednost, kontradiktornost, učinkovitost, zakonitost, svobodo in zastopanost. Države članice so bile pozvane, da pripravijo popis organov, pristojnih za izvensodno reševanje potrošniških sporov, za katere menijo, da so v skladu s priporočilom Komisije. Ti nacionalni seznami so bili poslani Komisiji in so na voljo na spletnih straneh Generalnega direktorata za zdravje in varstvo potrošnikov Deutsch - English - français (GD SANCO).

  Na vrh straniNa vrh strani

Učinkovitost alternativnih načinov reševanja sporov

Komisija je začela z vzpostavitvijo dveh evropskih mrež za nacionalne sodne organe s skupnim ciljem, da potrošnikom olajšata dostop do izvensodnih postopkov za reševanje čezmejnih sporov, kadar ima trgovec sedež v državi članici, ki ni tista, kjer bivajo potrošniki. Ti dve mreži želita doseči isti cilj, vendar ne delujeta na enak način:

Spodbuda za konkretne pobude

Vzporedno z vsem tem delom normativne narave Evropska unija nekaterim pobudam omogoča finančno podporo, zlasti na področju elektronskega reševanja potrošniških sporov. Komisija je tako finančno prispevala k začetku projekta ECODIR English - français (Electronic COnsumer DIspute Resolution Platform), spletne podlage za reševanje sporov.

Na vrh straniNa vrh strani

Referenčni dokumenti

 • Povzetek Deutsch - English - français PDF File (PDF File 120 KB) odzivov na Zeleno knjigo o alternativnih načinih reševanja sporov (pdf 124 KB)
 • Zelena knjiga English PDF File (PDF File 280 KB) o alternativnih načinih reševanja sporov v civilnem in gospodarskem pravu
 • DIREKTIVA SVETA št. 2003/8/ES z dne 27. januarja 2003 o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih
 • Uredba Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 in spremembi Uredbe (ES) št. 44/2001 v preživninskih zadevah
 • Direktiva 2000/31/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o nekaterih pravnih vidikih storitev informacijske družbe, zlasti elektronskega poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o elektronskem poslovanju)
 • Skupna izjava dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska PDF File (PDF File 61 KB) Sveta in Komisije o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah
 • Direktiva 98/10/ES o uporabi sistema zagotavljanja odprtosti omrežij (ONP) pri govorni telefoniji in o univerzalnih storitvah za telekomunikacije
 • Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva)
 • Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu - Vzpostavitev notranjega energetskega trga
 • Priporočilo Komisije z dne 4. aprila 2001 o načelih, veljavnih za izvensodne organe, pristojne za sporazumno reševanje potrošniških sporov
 • Priporočilo Komisije z dne 30. marca 1998 o načelih, veljavnih za organe, pristojne za izvensodno reševanje potrošniških sporov
 • Evropski kodeks vedenja in ravnanja za mediatorje English PDF File (PDF File 118 KB)
 • Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih mediacije v civilnih in gospodarskih zadevah

« Alternativne rešitve sporov - Splošne informacije | Pravo Skupnosti - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 06-08-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo