Európska komisia > EJS > Alternatívne spôsoby riešenia sporov > Právo spoločenstva

Posledná úprava: 06-08-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Právo spoločenstva

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Posledné znenie pozri pod English

Európska únia sa veľmi podrobne zaujíma o alternatívne riešenie sporov.

Európska komisia zverejnila v apríli 2002 diskusný dokument k alternatívnemu riešeniu sporov. Komisia v júli 2004 zorganizovala uvedenie Kódexu správania pre mediátorov English PDF File (PDF File 118 KB), ktorý schválil a prijal veľký počet odborníkov na mediáciu a v októbri 2004 Komisia prijala a predložila Európskemu parlamentu rámcový návrh smernice o mediácii.

Zelená kniha, Kódex správania pre mediátorov a návrh smernice vytvárajú rámec prác prebiehajúcich na úrovni Európskeho spoločenstva, ktorých cieľom je vytvoriť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a predovšetkým zabezpečiť lepší prístup k spravodlivosti. Komisia sa domnieva, že podpora využívania mediácie a iných foriem alternatívneho riešenia sporov pomáha pri riešení sporov a pomáha predchádzať starostiam, času a nákladom, ktoré vyplývajú zo súdneho riešenia sporov a tým reálnym spôsobom pomáhajú občanom zabezpečiť uplatňovanie svojich práv.

V súvislosti s Viedenským akčným plánom z roku 1998 a závermi Európskej rady v Tampere v roku  1999 vyzvala Rada ministrov spravodlivosti a vnútra Komisiu, aby predložila Zelenú knihu k alternatívnemu riešeniu sporov v občianskom a obchodnom práve, inému než je arbitráž, ktorá „by analyzovala súčasný stav a otvorila širokú diskusiu s cieľom pripravenia konkrétnych opatrení, ktoré sa majú prijať. Priorita by mala byť prisúdená možnosti ustanovenia základných zásad, buď vo všeobecnosti alebo v špecifických oblastiach, ktoré dostatočne zaručia, aby mimosúdne riešenie sporov ponúkalo úroveň bezpečnosti požadovanej v súdnictve.“

Vo svojej zelenej knihe Komisia pripomenula, že vývoj takýchto foriem urovnávania sporov sa nesmie chápať ako spôsob nápravy ťažkostí vo fungovaní súdov, ale ako iný, konsenzuálnejší spôsob spoločenského zmieru a riešenia konfliktov a sporov, ktorý je v mnohých prípadoch prijateľnejší ako riešenie sporov prostredníctvom tretej osoby, ako napríklad prostredníctvom súdov alebo arbitráže.

HoreHore

Alternatívne spôsoby riešenia sporov, akým je napríklad mediácia, umožňujú totiž sporným stranám obnoviť dialóg s cieľom nájsť ozajstné riešenie ich sporu pomocou vyjednávania namiesto toho, aby sa uzavreli do konfliktnej a konfrontačnej logiky, výsledkom ktorej je zvyčajne jeden víťaz a jeden porazený. Význam takejto požiadavky je zjavný napríklad pri rodinných sporoch, avšak jej potenciálna použiteľnosť je veľmi široká pri mnohých ďalších druhoch sporov.

Čoraz častejšie sa používa v zložitých obchodných sporoch, v ktorých sporné strany chcú vyriešiť konflikt a zároveň zachovať v čo najvyššej možnej miere pokračovanie obchodného vzťahu. Čoraz bežnejšie sa používa v sporoch vyplývajúcich z lekárskeho pochybenia, pri ktorých môže mediácia viesť k prijatiu inovatívneho riešenia často veľmi citlivých konfliktov a poskytnúť kreatívne opravné prostriedky, ktoré môžu presahovať právomoci súdov.

Zelená kniha tiež ponúkla prostredníctvom všetkých informácií, ktoré predložila a otázok, ktoré vyvolala príležitosť informovať o takýchto alternatívnych, často nových, formách urovnania sporov čo najväčší počet osôb. Bola určená najmä pre sporné strany, súdnych úradníkov a právnické profesie.

Zelená kniha sa predovšetkým zameriavala na nachádzanie odpovedí v otázkach krehkej rovnováhy medzi potrebou zachovať flexibilitu takýchto konaní so súčasným zabezpečením ich kvality a harmonickým skĺbením so súdnymi konaniami. Takisto umožnila zabezpečiť lepšiu čitateľnosť úspešných výsledkov a iniciatív, ktoré boli od tej doby v tejto oblasti prijaté členskými štátmi alebo na úrovni Spoločenstva.

Napokon sa zverejnením tejto zelenej knihy Komisia podieľala na pokračujúcich rozhovoroch v rámci členských štátov a na medzinárodnej úrovni o najlepšom spôsobe, akým sa zabezpečí optimálne prostredie na rozvoj alternatívneho riešenia sporov.

21 otázok, ktoré zelená kniha kladie, sa týkali rozhodujúcich prvkov rozličných alternatívnych riešení sporov, akými je otázka doložiek obsahujúcich súhlas s alternatívnym riešením sporov, problému premlčacích lehôt a obmedzení, požiadavky dôvernosti, právoplatnosti súhlasu, účinnosti dohôd vyplývajúcich z takýchto konaní najmä v súvislosti s ich vykonávaním, odbornej prípravy mediátorov a iných tretích osôb, ich akreditácie a zodpovednosti.

HoreHore

Kódex správania English PDF File (PDF File 118 KB)

Kódex správania stanovuje súbor pravidiel, ktoré je možné použiť pri mediátorskej činnosti a ktoré môžu dodržiavať mediátorské organizácie. Bol vypracovaný v spolupráci s veľkým množstvom organizácií a jednotlivcov, medzi ktorých patria skúsení mediátori a iné osoby, ktoré majú záujem na rozvoji mediácie v Európskej únii. Kódex bol prijatý na stretnutí s týmito odborníkmi v júli 2004 a Komisia veľmi ocenila možnosť zúčastniť sa a prispieť k tomuto procesu.

Návrh smernice o mediácii

Návrh Komisie prijalo kolégium Komisárov v októbri 2004 a okamžite bol zaslaný Európskemu parlamentu a Rade. Návrh bol vypracovaný na základe zelenej knihy a jeho súčasťou bola rozsiahla konzultácia s osobami pracujúcimi v oblasti mediácie. Prípravný proces prebiehal zároveň s prípravou Kódexu správania, na ktorom sa zúčastnilo mnoho rovnakých osôb.

Návrh smernice sa usiluje o zvýšenie používania mediácie prostredníctvom sprístupnenia niektorých právnych pravidiel v právnych systémoch členských štátov. Tieto pravidlá sa týkajú oblasti dôvernosti mediačného procesu a mediátorov ako svedkov, vykonávania zmlúv o riešení sporov vyplývajúcich z mediácie, prerušenie plynutia premlčacích lehôt a premlčanie nárokov počas mediačného konania, ktoré umožnia odstrániť jednu potenciálnu zábranu používania mediácie. Aj keď sa tieto pravidlá nesnažia upravovať alebo harmonizovať právne predpisy v členských štátoch, týmto spôsobom podporujú prijímanie výučby mediátorov a prijímanie pravidiel správania za účelom zabezpečiť rovnomernú kvalitu mediácie v rámci celej Únie.

Komisia verí, že smernicu bude možné schváliť a prijať pomerne rýchlo, čo prispeje ako ďalší stimul k rozvoju poskytovania konzistentnej mediácie v celej Európskej únii a tým skutočne zlepší prístup k spravodlivosti pre Európskych občanov vo všetkých členských štátoch.

Zelená kniha obsahovala tiež odkazy na množstvo súčasných úspechov

Početné nástroje a návrhy Spoločenstva už obsahujú priame alebo nepriame odporúčania na využívanie alternatívneho riešenia sporov. Mnohé z nich odporúčajú členským štátom, aby zavádzali, alebo aspoň podporovali zavádzanie a využívanie alternatívneho riešenia sporov.

HoreHore

Tu je niekoľko príkladov:

 • Komisia sa o finančné aspekty alternatívnych riešení sporov zaujíma vo všeobecnosti. Komisia totiž 18. januára 2002 navrhla smernicu dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska PDF File (PDF File 85 KB) o právnej pomoci, ktorá ustanovuje právnu pomoc pre mimosúdne konania za určitých okolností a ktorej účelom pomôcť zlepšiť prístup k mimosúdnemu riešeniu sporov pre chudobnejších ľudí.
 • Pokiaľ ide o rodinné vzťahy, Komisia sa usilovala podporiť alternatívne riešenia sporov v návrhu nariadenia o súdnej právomoci, uznávaní a vykonávaní rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovskej zodpovednosti, ktorý uverejnila 3. mája 2002.
 • Pokiaľ ide o spotrebiteľské spory súvisiace s elektronickým obchodom, úloha alternatívneho riešenia sporov bola vyzdvihnutá súbežne v smernici 2000/31/ES o elektronickom obchode a v spoločnom vyhlásení Rady a Komisie dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska PDF File (PDF File 61 KB), vydanom v súvislosti s prijatím nariadenia „Brusel I“ o súdnej právomoci, uznávaní a vykonávaní rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.
 • Smernica 98/10/ES o uplatňovaní služieb otvorenej siete na hlasové telefonovanie a o univerzálnej službe pre telekomunikácie v súťažnom prostredí, vyzýva členské štáty „vytvoriť na národnej úrovni ľahko prístupné a v zásade málo nákladné postupy, pomocou ktorých sa tieto spory vyriešia spravodlivo, transparentne a v primeranom čase“
 • Smernica 2002/21/ES o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby stanovuje zavedenie mimosúdnych štruktúr na urovnanie sporov, ktoré môžu nastať medzi odborníkmi  daného odvetvia.
 • V návrhu smernice o trhu s elektrinou a zemným plynom, ktorý bol predložený 13. marca 2001, Komisia výslovne vyzvala členské štáty na zavedenie konaní na urovnanie sporov medzi poskytovateľmi a zákazníkmi, ktoré zachovávajú zásady ustanovené samotnou Komisiou v odporúčaní z 30. marca 1998, ktoré bolo prijaté v oblasti spotrebiteľských sporov (pozri nižšie).

Komisia dokonca v niektorých oblastiach pokračovala ďalej a neobmedzila sa len na podporu zavedenia alternatívneho riešenia sporov. Usilovala sa podporiť kvalitu a účinnosť alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.

HoreHore

Kvalita alternatívneho riešenia sporov

 Spoločenstvo venovalo pozornosť rozlíšeniu dvoch veľkých kategórií alternatívneho riešenia sporov, ku ktorým sa spotrebitelia môžu uchýliť, aby vyriešili svoje spory s obchodníkmi:

 • Konania, v ktorých tretia osoba pomáha sporným stranám, aby sa dohodli avšak bez toho, aby formálne zaujala stanovisko k jednému alebo iným možným riešeniam sporu.

Komisia prišla s iniciatívou zameranou na zabezpečenie toho, aby mimosúdne konania na urovnanie sporov v spotrebiteľských veciach zachovávali istý počet zásad. Komisia totiž 4. apríla 2000 zverejnila odporúčanie týkajúce sa konaní, v ktorých tretia osoba nezaujíma stanovisko k riešeniu, ale iba pomáha sporným stranám, aby samy našli riešenie. Toto odporúčanie formuluje štyri zásady: nestrannosť, transparentnosť, účinnosť a spravodlivosť.

 • Konania, v ktorých tretia osoba sama nájde riešenie, ktoré následne predloží sporným stranám:

Komisia prišla s iniciatívou zameranou na zabezpečenie toho, aby tieto konania zachovávali istý počet zásad.

Komisia 30. marca 1998 uverejnila odporúčanie týkajúce sa konaní, v ktorých tretia osoba spor rozsúdi buď záväzným alebo nezáväzným spôsobom pre sporné strany. Toto odporúčanie takisto pokrýva arbitráž vo veciach spotrebiteľských sporov. Toto odporúčanie obsahuje minimálne sedem zásad, a to nezávislosť, transparentnosť, kontradiktórnosť, účinnosť, zákonnosť, sloboda a zastupovanie. Členské štáty mali vyhotoviť súpis orgánov zodpovedných za mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov, ktoré podľa nich zodpovedajú odporúčaniu Komisie. Tieto národné zoznamy boli oznámené Komisii a sú k dispozícii na internetových stránkach Generálneho riaditeľstva pre zdravie a ochranu spotrebiteľov Deutsch - English - français (DG SANCO).

HoreHore

Účinnosť alternatívneho riešenia sporov

Komisia je iniciátorom vzniku dvoch európskych sietí národných súdnych orgánov, ktorých spoločným cieľom je uľahčiť prístup spotrebiteľov k mimosúdnym konaniam na riešenie cezhraničných sporov v prípade, ak má osoba konajúca v rámci svojho podnikania alebo profesie sídlo v inom členskom štáte, ako je členský štát miesta pobytu takýchto spotrebiteľov. Obe siete sledujú rovnaký cieľ, ale nefungujú rovnakým spôsobom:

 • Európska mimosúdna sieť „ECC-Net“ English je štruktúra na pomoc a informovanie spotrebiteľov, ktorá sa skladá z národných kontaktných bodov zriadených v každom členskom štáte, ako aj v Nórsku a na Islande. Každý z kontaktných bodov slúži ako informačný kanál pre 400 orgánov, ktoré podľa členských štátov spĺňajú požiadavky dvoch odporúčaní Komisie týkajúcich sa zásad uplatňovaných na orgány zodpovedné za mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov.
 • Sieť na mimosúdne riešenie sporov v odvetví finančných služieb „FIN-NET“ Deutsch - English - français spája približne tridsať národných orgánov, ktoré majú právomoc na mimosúdne riešenie sporov podľa prvého odporúčania Komisie. FIN-NET umožňuje spotrebiteľom, ktorí v odvetví finančných služieb (bankovníctvo, poisťovníctvo, investície) narazili na problém priameho prístupu k mimosúdnemu riešeniu sporov.

Podpora pre konkrétne iniciatívy

Súčasne s týmito prácami normatívneho charakteru Európska únia finančne podporuje niektoré iniciatívy, predovšetkým v oblasti on-line riešenia spotrebiteľských sporov. Komisia sa takýmto spôsobom finančne podieľala na spustení projektu ECODIR English - français (Electronic COnsumer DIspute Resolution Platform), elektronickej platformy na riešenie sporov.

HoreHore

Referenčné dokumenty

 • Súhrn Deutsch - English - français PDF File (PDF File 120 KB) odpovedí na zelenú knihu o alternatívnom riešení sporov
 • Zelená kniha English PDF File (PDF File 280 KB) o alternatívnych spôsoboch riešenia sporov v občianskom a obchodnom práve
 • SMERNICA RADY č. 2002/8/ES z 27. januára 2003 o zlepšení prístupu k spravodlivosti pri cezhraničných sporoch ustanovením minimálnych spoločných pravidiel týkajúcich sa právnej pomoci a iných finančných aspektov občianskeho konania
 • Nariadenie rady (ES) č. 2201/2003 z 27 novembra 2003 o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 44/2001 vo veciach výživného.
 • Smernica 2000/31/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2000 o určitých právnych aspektoch služieb informačnej spoločnosti na vnútornom trhu, najmä o elektronickom obchode („smernica o elektronickom obchode“)
 • Spoločné vyhlásenie dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska PDF File (PDF File 61 KB) Rady a Komisie o súdnej právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach
 • Smernica 98/10/ES o uplatňovaní služieb otvorenej siete na hlasové telefonovanie a o univerzálnej službe pre telekomunikácie v súťažnom prostredí
 • Smernica 2002/21/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica)
 • Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu - Zavŕšenie vnútorného energetického trhu
 • Odporúčanie Komisie zo 4. apríla 2001 týkajúce sa zásad uplatňovaných pri mimosúdnych orgánoch poverených konsenzuálnym riešením spotrebiteľských sporov
 • Odporúčanie Komisie z 30. marca 1998 týkajúce sa zásad uplatňovaných pri orgánoch zodpovedných za mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov
 • Európsky kódex správania pre mediátorov English PDF File (PDF File 118 KB)
 • Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach

« Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Všeobecné informácie | Právo spoločenstva - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 06-08-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo