Euroopan komissio > EOV > Vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot > Yhteisön oikeus

Uusin päivitys: 30-07-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot - Yhteisön oikeus

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Päivityksen jälkeen sivu on saatavilla Euroopan oikeusportaalissa.


Viimeisimmät päivitykset ovat saatavilla kieliversioina English

Euroopan unioni pitää vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä hyvin merkittävinä.

Euroopan komissio julkaisi huhtikuussa 2002 keskusteluasiakirjan vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä. Komissio julkisti käyttöönotettaviksi heinäkuussa 2004 sovittelijoiden menettelysäännöt English PDF File (PDF File 118 KB), jotka lukuisat sovitteluasiantuntijat ovat hyväksyneet ja ottaneet käyttöön, ja lokakuussa 2004 komissio antoi Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi sovittelua koskevan puitedirektiiviluonnoksen.

Vihreä kirja, menettelysäännöt ja direktiiviluonnos kuuluvat toimiin, joita Euroopan yhteisössä toteutetaan tällä hetkellä vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuvan alueen luomiseksi ja erityisesti oikeussuojan saatavuuden parantamiseksi. Komission kanta on, että sovittelun ja muiden vaihtoehtoisten riidanratkaisukeinojen käytön tukeminen auttaa ratkaisemaan riitoja ja välttämään sitä huolta sekä ajan ja rahan menetystä, jonka tuomioistuinprosessi aiheuttaa, ja että siten niiden avulla autetaan kansalaisia turvaamaan lailliset oikeutensa oikealla tavalla.

Vuoden 1998 Wienin toimintasuunnitelman ja Tampereella 1999 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien jatkoksi oikeus- ja sisäasiain neuvosto kehotti komissiota esittelemään siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa välimiesmenettelyn lisäksi sovellettavista vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä vihreän kirjan, jossa esitetään yhteenveto nykytilanteesta ja aloitetaan kuuleminen laajalla pohjalla, jotta voitaisiin valmistella konkreettisia toimenpiteitä. Etusija olisi annettava mahdollisuudelle laatia sellaiset perusperiaatteet joko yleisesti tai erityisaloilla, jotka tarjoavat riittävät takeet sille, että riitojen ratkaiseminen tuomioistuinten ulkopuolisissa elimissä yltää oikeudenkäytön edellyttämän luotettavuuden tasolle.

Komissio muistutti vihreässä kirjassaan, että näiden riidanratkaisumuotojen kehittämistä ei saa pitää keinona korjata tuomioistuinten toiminnassa ilmeneviä ongelmia, vaan osapuolten välistä sovittelua korostavina menettelyinä ja riitojenratkaisukeinoina, jotka usein ovat sopivampia menettelyjä kuin riitojen ratkaiseminen kolmannen osapuolen toimesta tuomioistuin- tai välimiesmenettelyssä.

Sivun alkuunSivun alkuun

Vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen, kuten sovittelumenettelyn, avulla osapuolet voivat aloittaa vuoropuhelun löytääkseen todellisen ratkaisun kiistaansa sen sijaan, että heidät asetettaisiin vastakkain yhteenottoon, josta yleensä toinen poistuu voittajana ja toinen häviäjänä. Tällaisen toiminnan tarve on ilmeinen esimerkiksi perheriita-asioissa, mutta sitä voitaisiin käyttää hyvin laajastikin monenlaisten riita-asioiden ratkaisussa.

 Sitä käytetään lisääntyvässä määrin monimutkaisissa kauppaoikeudellisissa riidoissa, joissa osapuolet haluavat riidan ratkaisemisen lisäksi jatkaa mahdollisuuksien mukaan kauppasuhdettaan. Se on koko ajan yleistymässä terveyspalvelun yhteydessä tapahtunutta tapaturmavahinkoa koskevissa riita-asioissa, joissa sovittelun avulla voidaan ratkaista kekseliäästi riitoja, jotka koskevat usein arkoja aiheita, ja saada aikaan luovia ratkaisuja, joihin tuomioistuimen toimivalta ei välttämättä riittäisi.

Vihreä kirja tarjoaa myös esittämiensä tietojen ja esille ottamiensa kysymysten kautta mahdollisimman monille tilaisuuden tutustua näihin vaihtoehtoisiin ja usein uusiin riidanratkaisumenettelyihin. Se suunnattiin erityisesti asianosaisille, tuomareille ja oikeusalan ammattilaisille.

Vihreän kirjan tavoitteena on ennen kaikkea löytää vastauksia siihen, miten onnistutaan löytämään tasapaino näille menettelyille välttämättömän joustavuuden ja niiden laadun takaamisen välille ja miten ne sovitetaan harmonisesti yhteen tuomioistuinmenettelyjen kanssa. Sen avulla voidaan myös varmistaa, että jäsenvaltioiden ja yhteisön tasolla tällä alalla jo toteutettuja toimia ja aloitteita ymmärretään paremmin.

Julkaisemalla tämän vihreän kirjan komissio osallistui myös jäsenvaltioissa ja kansainvälisellä tasolla käytävään keskusteluun siitä, miten parhaiten voidaan taata mahdollisimman suotuisat olosuhteet vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen kehittämistä varten.

Vihreässä kirjassa esitettiin 21 kysymystä, jotka koskivat vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen keskeisiä piirteitä, kuten menettelyjen soveltamissopimuksia koskevia lausekkeita, vanhentumisaikoihin liittyviä ongelmia, luottamuksellisuuden vaatimusta, osapuolten ilmaiseman suostumuksen pätevyyttä, menettelyjen tuloksena tehtyjen sovintoratkaisujen pätevyyttä erityisesti täytäntöönpanon kannalta, välittäjien ja muiden kolmansien osapuolten koulutusta ja valtuuttamista sekä heidän vastuuseensa liittyviä kysymyksiä.

Sivun alkuunSivun alkuun

Menettelysäännöt English PDF File (PDF File 118 KB)

Menettelysäännöt sisältävät normeja, joita voidaan soveltaa sovittelussa ja joita sovitteluorganisaatiot voivat noudattaa. Ne kehitettiin yhteistyössä lukuisten organisaatioiden ja yksityishenkilöiden kanssa, joiden joukossa oli ammattitaitoisia sovittelijoita ja muita, jotka ovat kiinnostuneita näkemään sovittelun kehittyvän Euroopan unionissa. Menettelysäännöt annettiin heinäkuussa 2004 kokouksessa, jossa kyseiset asiantuntijat olivat mukana, ja komissio oli erittäin tyytyväinen saadessaan olla mukana ja auttaa hankkeessa.

Sovittelua koskeva direktiiviehdotus

Komission jäsenet antoivat komission ehdotuksen lokakuussa 2004, ja se lähetettiin välittömästi Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Ehdotus valmisteltiin vihreän kirjan mukaisesti, ja valmistelussa kuultiin laajasti sovittelutoiminnassa mukana olevia tahoja. Valmistelu suoritettiin yhdessä menettelysääntöjen valmistelun kanssa ja mukana oli monia samoja ihmisiä.

Direktiiviehdotuksessa pyritään lisäämään sovittelun käyttöä varmistamalla, että tiettyjä oikeussääntöjä sovelletaan jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä. Nämä säännöt kattavat seuraavat alat: sovittelumenettelyn ja todistajina toimivien sovittelijoiden luottamuksellisuus, sovittelun tuloksena syntyneiden sovintosopimusten täytäntöönpano sekä vanhentumisaikojen katkaiseminen ja toimien rajoittaminen sovittelun ajaksi, jolloin poistetaan mahdollinen menestyksellisen sovittelun käytön este ilman, että pyritään säätelemään tai yhdenmukaistamaan jäsenvaltioiden lakeja. Näin tuetaan sovittelijoiden koulutuksen aloittamista ja menettelysääntöjen antamista sen varmistamiseksi, että sovittelu on tasaisen laadukasta kaikkialla Euroopan unionissa.

Komissio toivoo, että direktiivi voidaan hyväksyä ja antaa pikaisesti, jotta voidaan kannustaa entistä enemmän sovittelun tarjoamista koko Euroopan unionissa ja vauhdittaa Euroopan kansalaisten mahdollisuuksia käyttää oikeuksiaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Vihreässä kirjassa viitattiin myös lukuisiin saavutuksiin

Vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen asema on jo tullut esiin eräissä yhteisön säädöksissä ja ehdotuksissa joko suoraan tai epäsuorasti. Monissa niistä jäsenvaltioita kehotetaan ottamaan käyttöön kyseisiä vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä tai ainakin edistämään niiden toimintaa ja käyttömahdollisuuksia.

Sivun alkuunSivun alkuun

Esimerkkejä toteutetuista toimista ovat seuraavat:

Joillakin aloilla komissio on vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen käyttöönoton lisäksi pyrkinyt edistämään myös kuluttajariitojen vaihtoehtoisten ratkaisumenettelyjen laatua ja tehokkuutta.

Sivun alkuunSivun alkuun

Vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen laatu

Yhteisön säädöksissä erotetaan selvästi toisistaan kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisissä riita-asioissa käytettävissä olevien vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen kaksi pääluokkaa:

Komissio on tehnyt aloitteen, jonka tarkoituksena on taata, että näissä menettelyissä noudatetaan tiettyjä periaatteita.

Se julkaisi 30. maaliskuuta 1998 suosituksen menettelyistä, joissa kolmas osapuoli esittää riitaan ratkaisun, joka on tai ei ole riidan osapuolia sitova. Suositus kattaa myös kuluttaja-asioissa sovellettavan välimiesmenettelyn. Suositukseen sisältyy seitsemän vähimmäisperiaatetta: riippumattomuus, avoimuus, vastavuoroisuus, tehokkuus, laillisuus, vapaus ja edustaminen. Jäsenvaltioita on pyydetty laatimaan luettelo sellaisista tuomioistuinten ulkopuolisista kuluttajariitoja ratkaisevista elimistä, joiden ne katsovat täyttävän komission suosituksessa esitetyt vaatimukset. Luettelot on toimitettu komissiolle, ja niihin voi tutustua terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston Deutsch - English - français (DG SANCO) verkkosivuilla.

Sivun alkuunSivun alkuun

Vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen tehokkuus

Komission aloitteesta on myös perustettu kaksi kansallisista viranomaisista muodostuvaa eurooppalaista verkostoa, joiden yhteisenä tavoitteena on helpottaa kuluttajien pääsyä tuomioistuinten ulkopuolisten menettelyjen piiriin rajat ylittävien riita-asioiden ratkaisemista varten, silloin kun elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon kuin missä kuluttajien asuinpaikka on. Verkostoilla on siis sama tavoite, mutta ne eivät toimi samalla tavoin:

Konkreettisten aloitteiden edistäminen

Edellä esitettyjen säädösluonteisten toimien lisäksi Euroopan unioni antaa rahoitustukea tietyille aloitteille erityisesti online-kuluttajariitojen ratkaisumenettelyjen alalla. Komissio on osallistunut taloudellisesti sähköiseen riitojenratkaisuelimeen liittyvän ECODIR-hankkeen English - français (Electronic COnsumer DIspute Resolution Platform) käynnistämiseen.

Sivun alkuunSivun alkuun

Viiteasiakirjat

 • Kooste Deutsch - English - français PDF File (PDF File 120 KB) vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyistä laaditusta vihreästä kirjasta saaduista kommenteista
 • Vihreä kirja PDF File (PDF File 280 KB) vaihtoehtoisista riidanratkaisumenettelyistä siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa
 • Neuvoston direktiivi 2002/8/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset
 • Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/203, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja lapsen huoltoa koskevissa asioissa sekä asetuksen (EY) N:o 1347/2000 kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 44/2001 muuttamisesta elatusapua koskevien asioiden osalta.
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/31/EY, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2000, tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla koskevista tietyistä oikeudellisista näkökohdista (”Direktiivi sähköisestä kaupankäynnistä”)
 • Neuvoston ja komission yhteinen lausuma PDF File (PDF File 54 KB) tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla
 • Direktiivi 98/10/EY avoimen verkon tarjoamisen (ONP) soveltamisesta puhelintoimintaan ja teleyleispalvelusta kilpailuympäristössä
 • Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi)
 • Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Energian sisämarkkinoiden toteuttaminen
 • Komission suositus, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2001, kuluttajariitojen sovitteluun osallistuvia tuomioistuinten ulkopuolisia elimiä koskevista periaatteista
 • Komission suositus, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1998, tuomioistuinten ulkopuolisiin kuluttajariitoja ratkaiseviin elimiin sovellettavista periaatteista
 • Eurooppalaiset sovittelijoiden menettelysäännöt English PDF File (PDF File 118 KB)
 • Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eräistä sovittelun näkökohdista siviili- ja kauppaoikeuden alalla

« Vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot - Yleistä | Yhteisön oikeus - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 30-07-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta