Euroopa Komisjon > EGV > Vaidluste alternatiivsed lahendused > Ühenduse õigus

Viimati muudetud: 06-08-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Vaidluste alternatiivsed lahendused - Ühenduse õigus

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Viimased muudatused vaata inglise vōprantsuse keeles English

Euroopa Liit peab alternatiivseid vaidluslahendusmeetodeid väga oluliseks.

2002. aasta aprillis avaldas Euroopa Komisjon aruteluks dokumendi alternatiivsete vaidluslahendusmeetodite kohta. Juulis 2004. algatas komisjon vahendajate käitumisjuhendi koostamise English PDF File (PDF File 118 KB). Selle kiitsid heaks arvukad vahendamise eksperdid ja oktoobris 2004 võttis komisjon vastu ning esitas Euroopa Parlamendile ja nõukogule vahendamist käsitleva raamdirektiivi eelnõu.

Roheline raamat, käitumisjuhend ja direktiivi eelnõu moodustavad osa pooleliolevast tööst Euroopa Liidus, et luua vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajanev ala ning et tagada eelkõige parem juurdepääs õigusabile. Komisjon leiab, et vahendamise ja muude alternatiivsete vaidluse lahendamise vormide kasutamise soosimine aitab kaasa vaidluste lahendamisele ja hoiab ära kohtumenetlusega kaasnevad mured, aja- ning rahakulu ja võimaldab nii ka tegelikult kodanike juriidilisi õigusi tagada.

Lähtudes Viini 1998. aasta tegevuskavast ja Euroopa Ülemkogu Tamperes 1999. aastal toimunud kohtumise lõppjäreldustest, kutsus justiits- ja siseministrite nõukogu komisjoni üles esitama rohelise raamatu muude alternatiivsete vaidluse lahendamise meetodite kui vahekohus kohta tsiviil- ja kaubandusasjades, mis annaks ülevaate olukorrast ja algataks laiapõhjalise arutelu, et valmistada ette vajalikud konkreetsed meetmed. Prioriteediks tuleks seada võimalus kehtestada üldised või valdkondlikud põhimõtted, mis tagaksid, et vaidluste lahendamine kohtuväliste asutuste poolt annaks õigusasutuste poolt nõutava turvalisuse“.

Komisjon tuletas oma rohelises raamatus meelde, et selliste vaidluse lahendamise meetodite väljatöötamist ei tohiks pidada vahendiks, millega leevendada kohtute toimimisega seotud raskusi, vaid see oleks teistsugune, konsensuslikum, vaidluste lahendamise vorm, mis paljudel juhtudel on kohasem kui hagi esitamine kohtusse või vahekohtusse.

Selliste alternatiivsete vaidluse lahendamise meetodite abil nagu näiteks vahendamine, on võimalik taastada poolte vahel dialoog, et leida nende probleemile tõeline lahendus selle asemel, et seada nad vastasseisu, mis tavaliselt lõpeb võitja ja kaotaja väljakuulutamisega. Selliste meetodite tähtsus on ilmselge, näiteks perekonnaõiguslikes vaidlustes, kuid need meetodid võivad olla väga väärtuslikud ka muude vaidluse liikide puhul.

ÜlesÜles

 Alternatiivseid meetodeid kasutatakse üha enam keerulistes kaubandusvaidlustes, kus pooled, kes soovivad konflikti lahendada, on samas huvitatud ka ärisuhte jätkamisest. See muutub järjest tavalisemaks õnnetusjuhtumitest tulenevate vaidluste korral, kus vahendamise abil võib leida sageli väga delikaatse sisuga vaidlustele uudse lahenduse ja saavutada õiguse jaluleseadmiseks loovaid viise, mida kohtud võib-olla ei suudaks.

Roheline raamat andis selles esitatud andmete ja püstitatud küsimuste kaudu võimaluse tutvustada kõnealuseid alternatiivseid ja sageli uusi vaidluslahendusmeetodeid võimalikult suurele inimeste ringile (kohtule alluvad isikud, kohtunikud ja õigusala töötajad). Raamat oli suunatud peamiselt kohtuvaidluse pooltele, kohtunikele ja õigusala töötajatele.

Rohelise raamatu eesmärk on eelkõige hoida sobivat tasakaalu, et säiliks ühtlasi kõnealuse menetluse puhul vajatav paindlikkus ja selle sujuv haakumine kohtumenetlusega, tagades seejuures kvaliteedi. Selles rõhutati ka kõnealuse valdkonna saavutusi ja algatusi nii liikmesriikide kui ka ühenduse tasandil.

Kõnealuse rohelise raamatu avaldamisega aitab komisjon kaasa liikmesriikide ja rahvusvahelisel tasandil toimuvale arutelule selle kohta, kuidas paremini tagada optimaalne keskkond alternatiivsete vaidluslahendusmeetodite arenemiseks.

Rohelises raamatus tõstatatud 21 küsimust hõlmavad otsustava tähtsusega küsimusi seoses alternatiivsete vaidluslahendusmeetoditega, nagu näiteks kõnealuste menetluste kasutamise tingimused, aegumistähtajad, konfidentsiaalsuse nõue, nõusoleku kehtivus, kõnealuste menetluste tulemusena saavutatud kokkulepete õiguslik mõju, vahendajatena ja muude kolmandate isikute koolitamine, nende volitused ja nende vastutust reguleeriv kord.

Käitumisjuhend English PDF File (PDF File 118 KB)

Käitumisjuhendis on esitatud arvukaid norme, mida saab kohaldada vahendamise suhtes ja mida vahendamisega tegelevad organisatsioonid saaksid järgida. See valmis koostöös paljude organisatsioonide ja üksikisikutega, kelle hulgas oli nii kogenud vahendajaid kui ka neid, kes on huvitatud vahendamise arendamisest Euroopa Liidus. Juhend võeti vastu kõnealuste asjatundjatega korraldatud kohtumisel juulis 2004 ja komisjonil oli heameel, et ta sai selles protsessis osaleda ja oma panuse anda.

ÜlesÜles

Ettepanek uue vahendamist käsitleva direktiivi kohta

Komisjoni ettepaneku võtsid volinikud vastu oktoobris 2004 ja see saadeti kohe Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Ettepanek koostati pärast rohelist raamatut ja koostamise käigus konsulteeriti palju vahendamisega tegelevate isikutega. Ettepanekut koostati paralleelselt käitumisjuhendiga ja koostamisse kaasati palju samu inimesi.

Kavandatava direktiiviga soovitakse laiendada vahendamise kasutamist, juurutades liikmesriikide õigussüsteemidesse teatavad õiguslikud eeskirjad. Need eeskirjad hõlmavad vahendamise protsessi ning vahendajate kui tunnistajate konfidentsiaalsust, vaidluse kohta vahendamise tulemusel saavutatud kokkulepete täitmist, toimingute aegumistähtaegade peatamist vahendamise kestuse jooksul, millega kõrvaldataks võimalik ajend vahendamise kasutamisest hoidumiseks, ja kuna nende eeskirjadega ei püüta reguleerida ega ühtlustada liikmesriikide õigust, soodustatakse nendega vahendajate väljaõppega tegelemist ja käitumisnormide vastuvõtmist, et tagada vahendamise kvaliteet kogu Euroopa Liidus.

Komisjon loodab, et direktiiv kiidetakse heaks ja võetakse vastu piisavalt kiiresti, et soodustada vahendamisteenuse arendamist järjekindlalt kogu Euroopa Liidus ja parandada oluliselt Euroopa kodanike juurdepääsu õiguskaitsele kõikides liikmesriikides.

Rohelises raamatus osutati ka mitmetele praegustele saavutustele

Teatavates ühenduse õigusaktides ja ettepanekutes on juba tõesti soovitatud, kas siis otseselt või kaudselt, alternatiivsete vaidluslahendusmeetodite kasutamist. Mitmetes neist soovitatakse liikmesriikidel luua alternatiivseid vaidluslahendusmeetodeid või vähemalt soodustada nende juurutamist ja kasutamist.

Järgnevalt on esitatud mõningad näited:

 • Komisjon uuris alternatiivsete vaidluslahendusmeetoditega seotud rahalisi aspekte.Komisjon esitas 18. jaanuaril 2002 direktiivi dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska PDF File (PDF File 85 KB)õigusabi kohta, milles on nähtud ette, et õigusabi andmist tuleks teatavatel tingimustel laiendada kõnealustele kohtuvälistele menetlustele, et soodustada isikute, kellel puuduvad piisavad rahalised vahendid, juurdepääsu alternatiivsetele vaidluslahendusmeetoditele.
 • Peresuhetes püüdis komisjon edendada alternatiivsete vaidluslahendusmeetodite kasutamist 3. mail 2002 avaldatud määruse ettepanekuga, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega.
 • Elektroonilise kaubandusega seotud tarbijavaidluste puhul on alternatiivsete meetodite olulisust vaidluste lahendamisel rõhutatud nii direktiivis 2000/31/EÜ elektroonilise kaubanduse kohta kui ka nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonis dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska PDF File (PDF File 61 KB) seoses sellega, kui võeti vastu Brüssel I määrus kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades.
 • Direktiivis 98/10/EÜ avatud võrgu pakkumise kohta kõneside suhtes ja telekommunikatsiooni universaalteenuse kohta konkurentsitingimustele vastavas keskkonnas kutsutakse liikmesriike üles looma vaidluste lahendamise menetlusi, mis on „hõlpsasti juurdepääsetavad ja põhimõtteliselt odavad selliste vaidluste lahendamiseks erapooletult, läbipaistvalt ja õigeaegselt“.
 • Direktiivis 2002/21/EÜ elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv) on ette nähtud kohtuväliste struktuuride loomine, et lahendada selle valdkonna ettevõtjate vahel tekkida võivaid vaidlusi.
 • 13. märtsil 2001 esitatud ettepanekus direktiivi kohta seoses elektri- ja maagaasituruga kutsus komisjon liikmesriike selgesõnaliselt üles looma tarnijate ja klientide vahelisi vaidluste lahendamise menetlusi, milles arvestatakse komisjoni 30. märtsi 1998. aasta soovituses seoses tarbijavaidlustega kehtestatud põhimõtteid (vt eespool).

Teatavates valdkondades on komisjon läinud alternatiivsete vaidluslahendusmeetodite kasutamise soovitamisest kaugemale. Komisjon on püüdnud edendada alternatiivsete tarbijavaidluslahendusmeetodite kvaliteeti ja tõhusust.

ÜlesÜles

Alternatiivsete vaidluslahendusmeetodite kvaliteet

Ühenduse tekstides eristatakse kahte peamist alternatiivsete vaidluslahendusmeetodite kategooriat, mida tarbijad võivad kasutada vaidluste lahendamiseks kutseala esindajatega:

 • Menetlused, mille tulemusena kolmas isik aitab pooltel jõuda kokkuleppele, avaldamata seejuures ametlikku seisukohta vaidluse võimaliku lahenduse suhtes.

Komisjoni algatuse eesmärk on tagada, et tarbijavaidluste lahendamisel kasutatavate alternatiivsete meetodite puhul võetakse arvesse teatavaid põhimõtteid. Komisjon avaldas 4. aprillil 2001 soovituse menetluste kohta, milles kolmandad isikud ei lahenda asja ise, vaid ainult aitavad pooli lahenduse leidmisel. Kõnealuses soovituses on rõhutatud nelja põhimõtet: erapooletus, läbipaistvus, tõhusus ja õiglus.

 • Menetlused, mille tulemusena leiab kolmas isik lahenduse ise ja esitab selle seejärel pooltele:

Komisjoni algatuse eesmärk on tagada, et kõnealustes menetlustes võetakse arvesse teatavaid põhimõtteid.

Komisjon avaldas 30. märtsil 1998 soovituse menetluste kohta, milles kolmandad isikud teevad seoses vaidlusega otsuse ise, olgu see siis pooltele siduv või mitte. Samuti hõlmab kõnealune soovitus vahekohtu otsuseid seoses tarbijavaidlustega. Kõnealune soovitus sisaldab seitset üldpõhimõtet: sõltumatus, läbipaistvus, vastastikkus, tõhusus, seaduslikkus, vabadus ja esindatus. Liikmesriikidele tehti ülesandeks koostada loetelu tarbijavaidlustes kohtuväliste lahendamise eest vastutavatest asutustest, mis nende arvates vastavavad komisjoni soovituses kehtestatud tingimustele. Need loetelud edastati komisjonile ning nendega saab tutvuda tervishoiu ja tarbijakaitse peadirektoraadi Deutsch - English - français (DG SANCO) veebisaidil.

ÜlesÜles

Alternatiivsete vaidluslahendusmeetodite tõhusus

Komisjoni eestvedamisel on loodud kaks Euroopa Liidu liikmesriikide kohtuväliste asutuste võrgustikku, mille ühine eesmärk on hõlbustada tarbijate juurdepääsu kohtuvälistele menetlustele piiriüleste vaidluste lahendamisel juhtudel, kui ettevõtja asub muus liikmesriigis kui see, mis on tarbijate elukohaliikmesriik. Neil kahel võrgustikul on sama eesmärk, kuid nad toimivad erinevalt:

 • Euroopa kohtuväline tarbijakeskuste võrgustik ECC-NET English on struktuur, mille eesmärk on abistada ja jagada teavet tarbijatele. Sinna kuuluvad iga liikmesriigi ning Norra ja Islandi riiklikud kontaktpunktid. Iga kontaktpunkt edastab teavet 400 asutusele, mille kohta liikmesriigid on otsustanud, et need vastavad tingimustele, mis on kehtestatud kahes komisjoni soovituses tarbijavaidlustes kohtuväliste lahendamise eest vastutavate asutuste suhtes kohaldatavate põhimõtete kohta.
 • Vaidluste kohtuvälise lahendamise võrgustik finantsteenuste valdkonnas FIN-NET Deutsch - English - français ühendab vaidluste kohtuväliste lahenduste leidmiseks kõnealuses valdkonnas ligi kolmekümmet pädevat riikliku ametiasutust, mis vastavad komisjoni esimeses soovituses kehtestatud tingimustele. FIN-NET’i abil on tarbijatel, kellel on tekkinud probleem finantsteenuste valdkonnas (pangad, kindlustusseltsid, investeerimisfondid) otsejuurdepääs vahendile, millega lahendada vaidlus kohtuväliselt.

Konkreetsete algatuste toetamine

Samaaegselt kõigi nimetatud seadusandlikele meetmetele sarnaste meetmetega toetab Euroopa Liit rahaliselt teatavaid algatusi, eriti tarbijavaidluste lahendamist elektrooniliselt. Komisjon toetas rahaliselt elektroonilisel teel vaidluste lahendamiseks mõeldud projekti ECODIR English - français (Electronic COnsumer DIspute Resolution Platform) käivitamist.

ÜlesÜles

Viitedokumendid:

 • Kokkuvõte Deutsch - English - français PDF File (PDF File 120 KB) vastustest, mis esitati seoses rohelise raamatuga alternatiivsete vaidluslahendusmeetodite kohta
 • Roheline raamat English PDF File (PDF File 280 KB) alternatiivsete vaidluslahendusmeetodite kohta tsiviil - ja kaubandusõiguses
 • Nõukogu direktiiv nr 2002/8/EÜ, 27. jaanuar 2003, millega parandatakse õiguskaitse kättesaadavust piiriüleste vaidluste korral, kehtestades sellistes vaidlustes antava tasuta õigusabi ja tsiviilmenetluse muude finantsaspektide kohta ühised miinimumeeskirjad
 • Nõukogu määrus (EÜ) nr 2201/203, 27. novembri 2003, mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega, ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1347/2000 ja muudetakse määrust (EÜ) nr 44/2001 seoses ülalpidamisküsimustega
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/31/EÜ, 8. juuni 2000, infoühiskonna teenuste teatavate õiguslike aspektide, eriti elektroonilise kaubanduse kohta siseturul (direktiiv elektroonilise kaubanduse kohta)
 • Nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioon dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska PDF File (PDF File 61 KB) kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades
 • Direktiiv 98/10/EÜ avatud võrgu pakkumise kohaldamise kohta kõneside suhtes ja telekommunikatsiooni universaalteenuse kohta konkurentsitingimustele vastavas keskkonnas
 • Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiiv 2002/21/EÜ, 7. märts 2002, elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste ühise reguleeriva raamistiku kohta (raamdirektiiv)
 • Komisjoni teatis nõukogule ja Euroopa Parlamendile - Elektrienergia siseturu väljakujundamine
 • Komisjoni soovitus, 4 aprill 2001, tarbijavaidluste konsensuslikul lahendamisel osalevate kohtuväliste asutuste suhtes kohaldatavate põhimõtete kohta
 • Komisjoni soovitus, 30. märts 1998, tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise eest vastutavate asutuste suhtes kohaldatavate põhimõtete kohta
 • Vahendajate Euroopa Käitumisjuhend English PDF File (PDF File 118 KB)
 • Ettepanek: Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv vahendamise teatavate aspektide kohta tsiviil- ja kaubandusasjades

« Vaidluste alternatiivsed lahendused - Üldteave | Ühenduse õigus - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 06-08-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik