Europa-Kommissionen > ERN > Alternativ konfliktløsning > EU-ret

Seneste opdatering : 30-07-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Alternativ konfliktløsning - EU-ret

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Seneste opdatering, se English

EU er meget interesseret i alternative konfliktløsningsmetoder.

Europa-Kommissionen offentliggjorde i april 2002 et debatoplæg om alternativ konfliktløsning. I juli 2004 indførte Kommissionen en adfærdskodeks for mæglere English PDF File (PDF File 118 KB), der blev godkendt og vedtaget af en række mæglereksperter, og i oktober 2004 vedtog Kommissionen et forslag til et rammedirektiv om mægling og forelagde det for Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd.

Grønbogen, adfærdskodeksen og forslaget til et rammedirektiv er et led i EU's nuværende arbejde for at oprette et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, og navnlig sikre en bedre retsadgang. Det er Kommissionens opfattelse, at man ved at opfordre til mægling og andre former for alternativ konfliktløsning bidrager til at bilægge tvister og undgå bekymringer, tid og omkostninger i forbindelse med domstolsbaseret tvistbilæggelse, og at det rent faktisk hjælper med at sikre borgerne deres lovlige rettigheder.

I forlængelse af Wien-handlingsplanen og konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Tammerfors i 1999 opfordrede Rådet for retlige og indre anliggender Kommissionen til at fremlægge en grønbog om alternativ konfliktløsning på det civil- og handelsretlige område, bortset fra voldgift, hvori der skulle gøres status over den aktuelle situation og lægges op til en bred høring med det formål at indkredse, hvilke konkrete foranstaltninger, der burde træffes. Grønbogen skulle prioritere muligheden for at opstille grundlæggende principper, enten generelt eller inden for bestemte områder, der kan yde den fornødne garanti for, at udenretslig bilæggelse af tvister kan frembyde det sikkerhedsniveau, der er nødvendigt i retsplejen.

I grønbogen erindrede Kommissionen om, at udviklingen af disse former for tvistbilæggelse ikke skal ses som et middel til at udbedre svagheder i forbindelse med domstolenes arbejde, men som en alternativ, konsensusbaseret og mere mindelig - og i mange tilfælde mere hensigtsmæssig - form for konfliktløsning end ved indblanding af en tredje part som f. eks. en dommer eller voldgiftsmand.

Alternative konfliktløsningsmetoder, som f.eks. mægling, giver parterne mulighed for ved hjælp af forhandling at genoptage dialogen og finde en ægte løsning på konflikten i stedet for at låse sig fast i en konflikt- og konfronteringslogik om at finde en vinder og en taber. Betydningen af metoden giver sig selv i f.eks. familiekonflikter, men nytten kan vise sig langt større for andre former for tvister.

TopTop

Metoden anvendes i stigende grad i komplicerede handelstvister, hvor parterne ønsker at løse en konflikt, men samtidig så vidt muligt bevare deres indbyrdes handelsforbindelse. Den bliver mere og mere udbredt i konflikter, der opstår som følge af medicinske uheld, hvor mægling kan føre til en innovativ og kreativ løsning på ofte meget følsomme konflikter, der ofte går ud over domstolenes beføjelser.

Grønbogen indeholdt endvidere en lang række oplysninger og rejste en bred vifte af spørgsmål med det formål at skabe størst mulig bevidsthed om disse alternative og ofte nye former for tvistbilæggelse. Den henvendte sig i særdeleshed til borgerne, dommerne og de juridiske erhverv.

Hovedformålet med grønbogen var at finde en løsning på, hvordan der opnås balance mellem behovet for at sikre smidighed, gode resultater og en udformning, der harmonerer med procesreglerne. Grønbogen understregede også de konkrete foranstaltninger, der allerede er truffet på området såvel i medlemsstaterne som på fællesskabsplan.

Endelig bidrog Kommissionen med offentliggørelsen af grønbogen til den nuværende debat i de enkelte medlemsstater og på internationalt plan om, hvordan der sikres optimale muligheder for udvikling af alternative konfliktløsningsmetoder.

De 21 spørgsmål i grønbogen vedrørte de afgørende elementer i de forskellige alternative konfliktløsningsmetoder, bl.a. spørgsmålet om aftaleklausuler om anvendelse af alternative metoder til konfliktløsning, problemerne med forældelse og anden rettighedsfortabelse, krav om fortrolighed, gyldigheden af samtykker, retskraften af de aftaler, der indgås inden for rammerne af alternativ konfliktløsning, især med henblik på fuldbyrdelse, uddannelsen af mæglere og andre formidlende tredjeparter, akkreditering af dem og regler for deres ansvar.

Adfærdskodeksen English PDF File (PDF File 118 KB)

I adfærdskodeksen er der fastsat en række normer, der kan anvendes til mægling, og som mæglerorganisationer kan tilslutte sig. Den er udarbejdet i samarbejde med en lang række organisationer og enkeltpersoner, herunder sagkyndige mæglere og andre, der er interesserede i at se mægling brede sig i EU. Kodeksen blev vedtaget ved et møde i juli 2004, hvor de nævnte eksperter deltog, og Kommissionen var yderst tilfreds med at være en af de berørte parter og dermed at kunne bidrage til processen.

TopTop

Forslaget til et rammedirektiv om mægling

Kommissionens forslag blev vedtaget af kommissærkollegiet i oktober 2004 og omgående sendt til Europa-Parlamentet og Rådet. Forslaget var udarbejdet på grundlag af grønbogen og indebar omfattende høringer af de parter, der er involveret i mægling. Forberedelsesfasen fandt sted parallelt med adfærdskodeksens forberedelsesfase, og mange af de samme personer var involveret.

Formålet med direktivforslaget er at fremme anvendelsen af mægling ved at stille visse retsregler til rådighed i medlemsstaternes retssystemer. Disse regler omfatter mæglingsprocessens fortrolighed og mæglernes tavshedspligt som vidner, fuldbyrdelse af konfliktløsningsaftaler, der er indgået som resultat af en mægling, og suspension af fristerne for forældelse og anden rettighedsfortabelse under en mægling. Der fjernes herved en af de potentielle hindringer for anvendelsen af mægling, uden at medlemsstaternes lovgivning søges ændret eller harmoniseret. På denne måde fremmes støtten til uddannelsen af mæglere og til vedtagelsen af adfærdsnormer, der kan sikre et konsekvent grundlag for mæglingens kvalitet i hele EU.

Kommissionen håber, at direktivet vil blive godkendt og vedtaget hurtigt, således at det vil være et yderligere incitament til at udvikle mæglingen konsekvent i hele EU, og så det kan sikre, at EU-borgerne får betydeligt lettere ved at få adgang til retfærdighed i alle medlemsstaterne.

Grønbogen henviste også til en række opnåede resultater

Alternativ konfliktløsning er allerede blevet anbefalet, direkte eller indirekte, i en række fællesskabsinstrumenter og forslag, der anbefaler medlemsstaterne at indføre - eller i det mindste fremme indførelsen og brugen af - alternative konfliktløsningsmetoder.

Der kan nævnes følgende eksempler:

 • Kommissionen har generelt interesseret sig for finansieringen af alternative konfliktløsningsmetoder. Kommissionen forelagde den 18. juli 2002 et forslag til et direktiv PDF File (PDF File 81 KB) om retshjælp, hvori det foreslås, at der under visse omstændigheder skal ydes retshjælp til udenretslige procedurer for at give mindrebemidlede bedre adgang til alternativ konfliktløsning.
 • For så vidt angår familieforhold har Kommissionen bestræbt sig på at fremme alternativ konfliktløsning i sit forslag til forordning, offentliggjort den 3. maj 2002, om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager om forældremyndighed.
 • For så vidt angår forbrugertvister i forbindelse med elektronisk handel understreges betydningen af alternativ konfliktløsning både i direktiv 2000/31/EF om elektronisk handel og i en fælles erklæring fra Rådet og Kommissionen PDF File (PDF File 59 KB) sideløbende med vedtagelsen af den såkaldte "Bruxelles I-forordning" om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område.
 • I direktiv 98/10/EF om ONP-vilkår for taletelefonitjenesten og om udbud af forsyningspligtydelser på teleområdet under konkurrenceforhold opfordres medlemsstaterne til at fastlægge "lettilgængelige og principielt prisbillige procedurer med henblik på en retfærdig, hurtig og gennemskuelig bilæggelse af sådanne tvister".
 • Direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester indeholder bestemmelser for indførelse af udenretslige strukturer til løsning af de konflikter, der kan opstå mellem erhvervsdrivende i sektoren.
 • I et forslag til direktiv forelagt den 13. marts 2001 om el- og gasmarkedet opfordrede Kommissionen udtrykkeligt medlemsstaterne til at indføre procedurer til afgørelse af tvister mellem leverandører og kunder under overholdelse af de principper, som Kommissionen selv havde fastlagt i en henstilling af 30. marts 1998 om forbrugertvister (se nedenfor).

Kommissionen er på visse områder gået længere end blot til at anbefale indførelsen af alternativ konfliktløsning. Den har bestræbt sig på at fremme kvaliteten og effektiviteten af alternative konfliktløsningsmetoder i forbrugersager.

TopTop

Kvaliteten af alternativ konfliktløsning

I arbejdet på fællesskabsplan skelnes der mellem to hovedkategorier af alternativ konfliktløsning, der skal hjælpe forbrugerne med at løse deres konflikter med en erhvervsdrivende:

 • Procedurer hvor en tredjemand hjælper parterne til at opnå enighed uden dog formelt at tage stilling til, hvordan konflikten bør løses.

Kommissionen har taget initiativ til at sikre, at udenretslig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet overholder en række principper. Kommissionen offentliggjorde således den 4. april 2001 en henstilling om procedurer, hvor tredjemand ikke tager stilling til løsningen, men kun hjælper parterne til selv at finde den løsning, der passer dem bedst. Henstillingen opstiller følgende fire principper: uvildighed, gennemsigtighed, effektivitet og billighed.

 • Procedurer hvor en tredjemand finder en løsning, som han foreslår parterne.

Kommissionen har taget initiativ til at sikre sig, at sådanne procedurer overholder visse principper.

Den offentliggjorde således den 30. marts 1998 en henstilling om procedurer, hvor en tredjemand rent faktisk løser konflikten mellem parterne på en måde, der eventuelt er bindende for dem. Henstillingen behandler også voldgiftssager på forbrugerområdet. Henstillingen indeholder syv grundlæggende principper: uafhængighed, åbenhed, kontradiktion, effektivitet, lovlighed, frihed og repræsentation. Medlemsstaterne blev opfordret til at opstille en liste over de organer for udenretslig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet, som de finder opfylder principperne i Kommissionens henstilling. Listerne er blevet meddelt Kommissionen og findes på netstedet for Generaldirektoratet for Sundhed og Forbrugerbeskyttelse Deutsch - English - français (GD SANCO).

TopTop

Effektiviteten af alternativ konfliktløsning

Kommissionen har taget initiativ til at oprette to europæiske netværk af retlige organer, der arbejder på at lette forbrugernes adgang til udenretslig bilæggelse af grænseoverskridende tvister i de sager, hvor den erhvervsdrivende er etableret i en anden medlemsstat. De to netværk har samme målsætning, men arbejder ikke på samme måde:

 • Det europæiske udenretslige net "EEJ-Net" English yder bistand og information til forbrugerne og består af kontaktsteder i hver medlemsstat samt i Norge og Island. Hvert kontaktsted formidler information til de 400 organer, som medlemsstaterne finder opfylder de krav, der stilles i Kommissionens to henstillinger angående principperne for organer med ansvar for udenretslig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet.
 • Desuden findes der et net for udenretslig bilæggelse af tvister inden for finansielle tjenesteydelser, "FIN-NET" Deutsch - English - français, som forbinder ca. tredive kompetente nationale konfliktløsningsorganer i denne sektor, der opfylder kravene i den første kommissionshenstilling. Via FIN-NET kan forbrugere, der står med et problem i relation til finansielle tjenesteydelser (banker, forsikringer, investeringer), få direkte adgang til udenretslig tvistbilæggelse.

Fremme af konkrete initiativer

Sideløbende med dette lovgivningslignende arbejde støtter EU visse initiativer økonomisk, navnlig på området onlineløsning af forbrugerkonflikter. Kommissionen har således ydet finansiel støtte til lanceringen af projektet ECODIR English - français (Electronic COnsumer DIspute Resolution Platform), som er en elektronisk platform for konfliktløsning.

TopTop

Referencedokumenter

 • Resumé Deutsch - English - français PDF File (PDF File 120 KB) af reaktionerne på grønbogen om alternativ konfliktløsning
 • Grønbog PDF File (PDF File 272 KB) om alternativ konfliktløsning på det civil- og handelsretlige område
 • Rådets direktiv 2003/8/EF af 27. januar 2003 om forbedret adgang til domstolsprøvelse i forbindelse med grænseoverskridende sager gennem fastsættelse af fælles mindsteregler for retshjælp og andre finansielle aspekter i civile retssager
 • Rådets forordning (EF) nr. 2201/2003 af 27. november 2003 om kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældremyndighed, om ophævelse af forordning (EF) nr. 1347/2000 og om ændring af forordning (EF) nr. 44/2001, for så vidt angår sager vedrørende underholdspligt
 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked ("direktivet om elektronisk handel")
 • Fælles erklæring PDF File (PDF File 59 KB) fra Rådet og Kommissionen om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager
 • Direktiv 98/10/EF om ONP-vilkår for taletelefonitjenesten og om udbud af forsyningspligtydelser på teleområdet under konkurrenceforhold
 • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet- og tjenester (rammedirektiv)
 • Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet om gennemførelsen af det indre marked for energi
 • Kommissionens henstilling af 4. april 2001 om principper for udenretslige organer til mindelig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet
 • Kommissionens henstilling af 30. marts 1998 om de principper, der finder anvendelse på organer med ansvar for udenretslig bilæggelse af tvister på forbrugerområdet
 • Europæisk adfærdskodeks for mæglere English PDF File (PDF File 118 KB)
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af mægling på det civil - og handelsretlige område

« Alternativ konfliktløsning - Generelle oplysninger | EU-ret - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 30-07-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige