Evropská komise > ESS > Alternativní způsoby řešení sporů > Právo Společenství

Poslední aktualizace: 06-08-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Alternativní způsoby řešení sporů - Právo Společenství

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Pośledni aktualizacje viz English

Evropská unie se velice podrobně zajímá o alternativní způsoby řešení sporů.

Evropská komise zveřejnila v dubnu 2001 materiál k diskusi o alternativních způsobech řešení sporů. V červenci 2004 Komise představila Kodex chování pro zprostředkovatele English PDF File (PDF File 118 KB), schválený a přijatý velkým počtem odborníků na zprostředkování, a v říjnu 2004 Komise přijala a předložila Evropskému parlamentu a Evropské radě předlohu rámcové směrnice o zprostředkování.

Zelená kniha, kodex chování a předloha směrnice tvoří společně část současné práce Evropského společenství na zřizování prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a zejména na zlepšování přístupu ke spravedlnosti. Podle názoru Komise podpora zprostředkování a jiných forem alternativních řešení sporů napomáhá řešit spory a přispívá k omezení starostí, času a finančních nákladů spojených se soudním řízením, čímž občanům reálnou cestou pomáhá chránit jejich zákonná subjektivní práva.

V návaznosti na Vídeňský akční plán z roku 1998 a závěry zasedání Evropské rady v Tampere v roce 1999 vyzvala Rada ministrů spravedlnosti a vnitra Komisi, aby předložila Zelenou knihu o alternativních způsobech řešení sporů v oblasti občanského a obchodního práva (s výjimkou rozhodčího řízení), která by analyzovala stávající situaci a zahájila rozsáhlou konzultaci s cílem připravit konkrétní opatření, jež je potřeba přijmout. Na prvním místě měla být možnost stanovit základní zásady, ať už obecné nebo ve specifických oblastech, které by poskytly nezbytné záruky pro to, aby řešení sporů mimosoudní cestou nabízelo stupeň bezpečnosti, který je v soudnictví vyžadován.

Komise ve své Zelené knize připomíná, že na rozvoj těchto forem řešení sporů nelze pohlížet jako na možnost odstranění obtíží ve fungování soudů, ale spíše jako na jinou, více konsensuální formu dosažení smíru ve společnosti a řešení sporů, která je navíc v řadě případů vhodnější než řešit spory zásahem třetí osoby, například u soudu nebo rozhodčího řízení.

NahoruNahoru

Alternativní způsoby řešení sporů, jako je například zprostředkování, umožňují stranám obnovit dialog a při vyjednávání najít skutečné řešení svého sporu, místo aby zůstávaly uzavřeny v konfrontační logice, z níž obvykle vychází na jedné straně vítěz a na druhé straně poražený. Význam potřeby takových řešení je zcela zřejmý např. v oblasti rodinných sporů, ale jeho možná využitelnost je velmi rozsáhlá a zahrnuje i další typy sporů.

Alternativní způsoby se stále více používají ve složitých obchodních sporech, jejichž strany si přejí vyřešit spor, ale zároveň co nejlépe uchovat stávající obchodní vztahy. Stále častější jsou tyto způsoby řešení ve sporech týkajících se lékařského pochybení. V těchto případech, které jsou často velmi citlivé, vede zprostředkování k přijetí novátorských řešení a přináší důmyslné způsoby nápravy, které by soud podle svých pravomocí často nařídit nemohl.

Zelená kniha rovněž nabízí prostřednictvím všech předložených informací a vznesených otázek příležitost k rozšíření povědomí o těchto alternativních, často nových formách řešení sporů mezi co největším počtem lidí. Tato osvěta se zaměřovala zejména na strany sporu, soudce, státní zástupce a jiné právní profese.

Hlavním cílem Zelené knihy bylo najít odpovědi na otázky týkající se křehké rovnováhy mezi nutností zachovat pružnost těchto postupů, a přitom zaručit jejich kvalitu, a požadavkem harmonického skloubení se soudními řízeními. Zelená kniha rovněž upozornila na výsledky, jichž bylo dosaženo, a na iniciativy, které již byly v této oblasti členskými státy a na úrovni Společenství přijaty.

Zveřejněním této Zelené knihy přispěla Komise k pokračování debaty probíhající v členských státech i na mezinárodní úrovni o způsobu, jak nejlépe zajistit prostředí, ve kterém by se alternativní způsoby řešení sporů co nejlépe rozvíjely.

21 otázek položených v Zelené knize se týkalo určujících prvků jednotlivých alternativních způsobů řešení sporů, jako jsou ustanovení zajišťující dohody, že spory budou řešeny alternativními způsoby, problém lhůt pro vydržení a promlčení, požadavek na zachování mlčenlivosti, platnost souhlasů, účinnost dohod vzešlých z těchto postupů, zejména ohledně jejich vymahatelnosti, vzdělání zprostředkovatelů a jiných třetích osob, jejich akreditace a pravidla v rámci jejich odpovědnosti.

NahoruNahoru

Kodex chování English PDF File (PDF File 118 KB)

Kodex chování stanoví soubor norem, které lze používat při zprostředkování a kterými se mediační organizace mohou řídit. Byl vypracován ve spolupráci se širokou řadou organizací a jednotlivců, mezi nimiž byli zkušení odborníci, kteří se zprostředkováním zabývají, a další, kteří mají zájem o rozvoj zprostředkování v Evropské unii. Kodex byl přijat na zasedání v červenci 2004, jehož se zúčastnili i tito odborníci, a Komise byla potěšena, že se do tohoto procesu mohla zapojit a mít příležitost mu napomáhat.

Návrh směrnice o zprostředkování

Návrh Komise byl přijat kolegiem Komise v říjnu 2004 a okamžitě zaslán Evropskému parlamentu a Radě. Návrh byl připraven podle Zelené knihy a obnášel i rozsáhlé konzultace se subjekty, kterých se zprostředkování týká. Tento proces přípravy probíhal současně s procesem přípravy kodexu chování a mnoho osob se zapojilo do obou z nich.

Návrh směrnice usiluje o to, aby se zprostředkování více využívalo, a za tímto účelem se do právních systémů členských států zavedou určitá pravidla. Tato pravidla upravují oblast důvěrnosti mediačního postupu a zprostředkovatelů jako svědků, výkon dohod o řešení sporů vyplynuvších ze zprostředkování, dočasné přerušení běhu lhůt pro vydržení promlčecích lhůt v průběhu zprostředkování, a tak odstraňují jednu potenciální překážku používání zprostředkování a bez úsilí regulovat nebo harmonizovat právo členských států takto podněcovat souhlas s odborným školením zprostředkovatelů a přijímat normy chování, které budou zajišťovat kvalitu zprostředkování na soudržném základě v celé Unii.

Komise doufá, že směrnice bude schválena a přijata v, aby poskytla další potenciální pobídku k rozvoji mediace soudržně v celé Evropské unii, a tak skutečně posílila spravedlnost, které se dostává evropským občanům všech členských států.

Zelená kniha rovněž poukázala na řadu úspěchů, kterých již bylo dosaženo

Alternativní řešení sporů již bylo přímo či nepřímo doporučeno řadou nástrojů a návrhů Společenství. Členským státům bylo doporučeno, aby alternativní řešení sporů zavedly nebo alespoň podpořily jeho zavádění a používání.

NahoruNahoru

Můžeme uvést následující příklady:

 • Komise se zaměřila obecně na finanční aspekty alternativních způsobů. Dne 18. ledna 2002 předložila návrh směrnice English PDF File (PDF File 85 KB) o soudní pomoci, ve které se stanoví, že pro zajištění snadnějšího přístupu k alternativním způsobům řešení sporů osobám bez prostředků je možné za určitých podmínek rozšířit soudní pomoc i na tyto mimosoudní postupy.
 • Pokud jde o vztahy v rodině, Komise se snažila podpořit alternativní způsoby řešení sporů v návrhu nařízení o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, který zveřejnila dne 3. května 2002.
 • Pokud jde o spory v oblasti spotřebitelského práva spojené s elektronickým obchodem, je role alternativních způsobů řešení sporů zdůrazněna jednak ve směrnici 2000/31/ES o elektronickém obchodu a jednak ve společném prohlášení Rady a Komise English PDF File (PDF File 61 KB), učiněném v rámci přijetí nařízení zvaného „Brusel I“, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.
 • Směrnice 98/10/ES o uplatnění otevřeného přístupu k síti (ONP) pro hlasovou telefonii a o univerzální službě v oblasti telekomunikací v konkurenčním prostředí vyzývá členské státy, aby vytvořily takové postupy řešení sporů, které by byly „snadno přístupné a v zásadě málo nákladné, aby bylo možné tyto spory řešit spravedlivě a transparentně a ve vhodný čas“.
 • Směrnice 2002/21/ES o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací stanoví, že se zavedou mimosoudní způsoby pro řešení sporů, ke kterým může docházet mezi odborníky v této oblasti.
 • V návrhu směrnice předloženém dne 13. března 2001, který se týká trhu s elektřinou a zemním plynem, Komise výslovně vyzvala členské státy, aby zavedly postupy pro řešení sporů mezi dodavateli a zákazníky, jež by splňovaly zásady, které Komise stanovila v doporučení pro oblast spotřebitelských sporů ze dne 30. března 1998 (viz níže).

Komise totiž zašla v některých oblastech dále, než je pouhé doporučení k zavedení alternativních způsobů řešení sporů. Usilovala o zlepšení postavení a účinnosti alternativních způsobů řešení spotřebitelských sporů.

NahoruNahoru

Kvalita alternativních řešení sporů

Společenství důsledně rozlišuje mezi dvěma velkými kategoriemi alternativních způsobů řešení sporů, kterých mohou spotřebitelé použít při řešení svých sporů s obchodníky:

 • Postupy, v nichž třetí strana pomáhá stranám sporu se dohodnout, avšak nezaujímá přitom formálně stanovisko k případnému jednomu nebo jinému řešení sporu.

Komise se ujala iniciativy, aby měla jistotu, že v mimosoudních postupech pro urovnání spotřebitelských sporů jsou dodržovány určité zásady. Komise za tímto účelem vydala dne 4. dubna 2001 doporučení týkající se postupů, v nichž třetí strana nezaujímá stanovisko, ale pouze pomáhá stranám sporu, aby samy našly řešení. Toto doporučení uvádí čtyři zásady: nestrannost, transparentnost, účinnost a spravedlnost.

 • Postupy, v nichž sama třetí strana nalézá řešení, která pak předkládá stranám sporu:

Cílem iniciativy Komise je zajistit, aby se při těchto postupech dodržovaly určité zásady.

Vydala proto dne 30. března 1998 doporučení týkající se postupů, v nichž třetí strana ve sporu rozhodne, a to způsobem pro strany buď závazným, nebo nezávazným. Toto doporučení se vztahuje rovněž na rozhodčí řízení v oblasti spotřebitelských sporů. Toto doporučení obsahuje sedm základních zásad: nezávislost, transparentnost, možnost vyjádření obou stran, účinnost, zákonnost, svobodu a zastupování. Členské státy vytvořily soupis orgánů zodpovědných za mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, které podle jejich názoru splňují doporučení Komise. Tyto vnitrostátní soupisy byly předány Komisi a jsou k nahlédnutí na internetových stránkách Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele Deutsch - English - français (GŘ SANCO).

NahoruNahoru

Účinnost alternativních způsobů řešení sporů

Komise stála u zrodu dvou evropských sítí vnitrostátních soudních orgánů, jejichž společným cílem je usnadnit spotřebitelům přístup k mimosoudním postupům při řešení přeshraničních sporů, tedy v případě, kdy obchodník sídlí v jiném členském státě, než ve kterém má bydliště spotřebitel. Obě tyto sítě sledují stejný cíl, fungují však odlišným způsobem:

 • Evropská mimosoudní síť "EEJ-Net" English je systém, který poskytuje pomoc a informace spotřebitelům; skládá se z kontaktních míst v jednotlivých členských státech, v Norsku a na Islandu. Všechna tato kontaktní místa zprostředkovávají informace 400 orgánům, které podle členských států splnily požadavky dvou doporučení Komise týkajících se zásad pro orgány zodpovědné za mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.
 • Síť pro mimosoudní řešení sporů v odvětví finančních služeb "FIN-NET" Deutsch - English - français spojuje zhruba třicet vnitrostátních orgánů pravomocných v oblasti mimosoudních řešení sporů v tomto odvětví, které splňují požadavky prvního doporučení Komise. Síť FIN-NET umožňuje spotřebitelům, kteří se potýkají s určitým problémem v odvětví finančních služeb (bankovnictví, pojištění, investice), přímý přístup k jednomu ze způsobů mimosoudního řešení sporů.

Podpora konkrétních iniciativ

Vedle těchto normativních činností poskytuje Evropská unie některým iniciativám také finanční podporu, a to zejména v oblasti řešení spotřebitelských sporů elektronickou cestou. Komise se např. finančně podílela na spuštění projektu ECODIR English - français (Electronic COnsumer DIspute Resolution Platform), což je elektronická platforma pro řešení sporů.

NahoruNahoru

Referenční dokumenty

 • Shrnutí Deutsch - English - français PDF File (PDF File 120 KB) reakcí na Zelenou knihu o alternativních způsobech řešení sporů.
 • Zelená kniha English PDF File (PDF File 280 KB) o alternativních způsobech řešení sporů v oblasti občanského a obchodního práva.
 • SMĚRNICE RADY č. 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech.
 • Nařízení Rady (ES) č. 2201/203 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1347/2000 a mění nařízení (ES) č. 44/2001 ve věcech týkajících se výživného.
 • Směrnice 2000/31/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu, na vnitřním trhu (směrnice o elektronickém obchodu).
 • Společné prohlášení dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska PDF File (PDF File 61 KB) Rady a Komise o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.
 • Směrnice 98/10/ES o uplatnění otevřeného přístupu k síti (ONP) pro hlasovou telefonii a o univerzální službě v oblasti telekomunikací.
 • Směrnice 2002/21/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice).
 • Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Dokončení vnitřního trhu s energetikou.
 • Doporučení Komise ze dne 4. dubna 2001 týkající se zásad pro mimosoudní orgány zodpovědné za řešení spotřebitelských sporů dohodou.
 • Doporučení Komise ze dne 30. března 1998 týkající se zásad pro orgány zodpovědné za mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.
 • Evropský kodex chování pro zprostředkovatele English PDF File (PDF File 118 KB) 
 • Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech zprostředkování v občanských a obchodních záležitostech

« Alternativní způsoby řešení sporů - Obecné informace | Právo Společenství - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 06-08-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království