Európska komisia > EJS > Alternatívne spôsoby riešenia sporov > Česká republika

Posledná úprava: 28-02-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Česká republika

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Typy alternatívnych riešení sporov v Českej republike 1.
1.1. Rozhodcovské konanie 1.1.
1.2. Finančný arbiter 1.2.
1.3. Verejný ochranca práv (ombudsman) 1.3.
2. Vo väčšine situácií môžete využiť uvedené prostriedky alternatívneho riešenia sporov. Pre získanie ďalších informácií si zvoľte z nižšie uvedeného zoznamu druh sporu, ktorý Vás zaujíma. 2.
2.1. Spory medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi 2.1.
2.1.1. Rozhodcovské konanie 2.1.1.
2.1.2. Finančný arbiter 2.1.2.
2.2. Spory medzi podnikateľmi 2.2.
2.3. Spory medzi zamestnancami a zamestnávateľmi 2.3.
2.4. Rodinnoprávne spory 2.4.
2.5. Spory medzi fyzickými osobami 2.5.
2.6. Iné osobitné spory 2.6.

 

1. Typy alternatívnych riešení sporov v Českej republike

1.1. Rozhodcovské konanie

Rozhodcovské konanie prebieha pod kontrolou účastníkov na základe písomnej dohody, v ktorej sa účastníci dohodli, že ich spor bude rozhodovať určená nezávislá osoba. Touto osobou môže byť príležitostný rozhodca (každá plnoletá osoba spôsobilá na právne úkony) alebo stály rozhodcovský orgán (v Českej republike napríklad Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ceština - Deutsch - English) (Rozhodcovský súd pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky).

Tento typ alternatívneho riešenia sporov sa využíva na občianskoprávne majetkové spory. Predovšetkým ide o prípady, keď sa za odplatu prevádza právo (napríklad vlastnícke právo pri kúpnej zmluve) alebo iná majetková hodnota. Do tejto kategórie patria obchodné majetkové spory (napríklad spory z nájomných zmlúv), pracovnoprávne spory (vyplývajúce z neplatného skončenia pracovného pomeru alebo spory o mzdové nároky) a rodinnoprávne spory (vrátane výživného medzi plnoletými osobami). V rozhodcovskom konaní sa však nemôžu rozhodovať spory súvisiace s výkonom rozhodnutí a spory súvisiace s konkurzom alebo vyrovnaním.

HoreHore

1.2. Finančný arbiter

Finančný arbiter je orgán, ktorý rieši spory medzi poskytovateľmi finančných služieb (banky, sporiteľne a ďalšie organizácie, ktoré vykonávajú alebo sprostredkovávajú prevody peňazí) a ich zákazníkmi alebo medzi poskytovateľmi a používateľmi platobných nástrojov (napríklad kreditných kariet).

1.3. Verejný ochranca práv (ombudsman)

Tento orgán rieši sťažnosti (podnety) v prípade sporov so štátnou správou.

Ombudsman pomáha osobám, voči ktorým štátne orgány konali takým spôsobom, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi, alebo ktorý nie je v súlade so zásadami demokratického právneho štátu. Aj keď nemôže zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie týchto orgánov, môže pri zistení pochybenia požadovať, aby prijali nápravné opatrenia.

2. Vo väčšine situácií môžete využiť uvedené prostriedky alternatívneho riešenia sporov. Pre získanie ďalších informácií si zvoľte z nižšie uvedeného zoznamu druh sporu, ktorý Vás zaujíma.

2.1. Spory medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi

Ako už bolo uvedené v informačnom liste „ADR - komunitárne právo”, Komisia uverejnila na svojej internetovej stránke rozsiahly zoznam osôb, ktoré sa zaoberajú alternatívnym riešením spotrebiteľských sporov v členských štátoch. V tomto informačnom liste nájdete praktické informácie, ktoré Vám pomôžu rozhodnúť sa, ktorý typ alternatívneho riešenia sporov využijete. Taktiež tam nájdete údaje o ich štruktúre, oblasti použitia, procesných postupoch, nákladoch a ďalšie detaily. Tento zoznam si môžete pozrieť na tejto internetovej adrese Deutsch - English - français.

HoreHore

Môže sa stať, že sa budete musieť obrátiť na inštitúciu zaoberajúcu sa alternatívnym riešením sporov v inom členskom štáte. Ak chcete presne vedieť, na koho sa v takých prípadoch obrátiť, pozrite sa na internetovú stránku Európskej mimojustičnej siete pre riešenie cezhraničných sporov (EEJ-Net) alebo v prípade sporov týkajúcich sa finančných služieb na internetovú stránku FIN-NET dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi- svenska).

HoreHore

V Českej republike je možné riešiť tieto spory prostredníctvom rozhodcovského konania a v určitých oblastiach môže finančné spory rozhodovať finančný arbiter.

2.1.1. Rozhodcovské konanie

Rozhodcovské konanie sa môže použiť takmer na všetky spory v tejto oblasti, pretože veľká väčšina z nich patrí do kategórie majetkových sporov v zmysle uvedenej definície. Typickým príkladom môžu byť spory vznikajúce z kúpnej zmluvy.

Pravidlá rozhodcovského konania sú ustanovené v zákone č. 216/1994 Sb. o rozhodcovskom konaní a výkone rozhodcovských nálezov, v znení neskorších zmien a doplnkov ceština.

Rozhodcovské konanie sa využíva na základe písomnej rozhodcovskej zmluvy uzatvorenej medzi stranami (ústna dohoda je postačujúca v prípade, ak ju účastníci písomne potvrdia v čase do vydania rozhodcovského nálezu).

Spotrebiteľ môže uzavrieť s podnikateľom písomnú dohodu (rozhodcovskú doložku), v ktorej sa uvedie, že všetky spory vyplývajúce z určitej zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo a podobne) sa rozhodnú v rozhodcovskom konaní. Ak sa spor týka veci, na ktorú sa platne uzatvorila rozhodcovská doložka, nemôže v tejto veci konať súd. Navrhovateľ však môže začať súdne konanie, ak sa vec prejednáva pred rozhodcom v súlade s dohodou medzi účastníkmi.

HoreHore

Rozhodcovia sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti, čím sa zabezpečuje ochrana dôverných informácií strán sporu.

Rozhodcovská zmluva sa môže dojednať telegraficky, telexom alebo inými elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú prenos jej obsahu a určenie osôb, ktoré ju dojednali. Aj samotné konanie sa môže viesť týmito prostriedkami, ak sa na tom strany dohodnú.

V rozhodcovskom konaní strany nemusia mať právneho zástupcu. Trovy konania znášajú strany.

Rozhodnutie v rozhodcovskom konaní (nález) je konečné, záväzné a vynútiteľné právnymi prostriedkami (exekúcia). Rozhodcovské rozhodnutie sa môže zrušiť len zo zákonom stanovených dôvodov. Patria k nim formálne dôvody, ako napríklad ak rozhodoval nesvojprávny rozhodca (t.j. rozhodca, ktorý je neplnoletý alebo ktorý bol zbavený spôsobilosti na právne úkony alebo mu táto bola obmedzená), rozhodca, ktorého strany vopred nepoverili, a podobne. Návrh na zrušenie rozhodcovského nálezu súdom sa musí podať do troch mesiacov od doručenia rozhodcovského nálezu strane, ktorá zrušenie navrhuje.

Na tejto internetovej stránke Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore Českej republiky a Agrárnej komore Českej republiky nájdete odkaz na doporučené znenia rozhodcovských doložiek v zmluvách ceština.

Ďalšie užitočné internetové stránky: Rozhodcovský súd ceština

HoreHore

2.1.2. Finančný arbiter

Na tento orgán sa môžu obrátiť spotrebitelia so svojimi spormi s bankami a inými finančnými inštitúciami, ktoré sa týkajú poskytovania alebo sprostredkovania prevodu peňazí, používania platobných nástrojov, ako napríklad kreditných kariet alebo iných bankových služieb. Služby finančného arbitra je možné využiť napríklad v prípade, ak banka nevykoná klientom požadovanú transakciu alebo ju vykoná oneskorene alebo chybne. Ďalším typickým príkladom, kedy sa využíva tento typ alternatívneho riešenia sporov, je zneužitie klientovej kreditnej karty. Finančný arbiter je príslušný na rozhodovanie sporov, v ktorých hodnota sumy prevodu nepresahuje 50 000 EUR. Od pristúpenia Českej republiky do Európskej únie rieši finančný arbiter spory týkajúce sa transakcií vykonávaných v EUR v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

Konanie pred finančným arbitrom a jeho právomoci sú upravené zákonom č. 229/2002 PDF File (PDF File) Sb. o finančnom arbitrovi z 9. mája 2002 (ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2003).

Finančného arbitra volí Poslanecká snemovňa z osôb s dobrou povesťou, dostatočnou kvalifikáciou a skúsenosťami. Je viazaný povinnosťou mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej činnosti. Týmto sa zabezpečí spravodlivé vedenie konania a ochrana dôverných informácií.

Konanie pred finančným arbitrom nie je povinné. Namiesto neho sa môžu využiť iné prostriedky riešenia sporov vrátane bežného súdneho konania. Preto nie je možné podať návrh na začatie konania pred finančným arbitrom, ak už v rovnakej veci rozhodol súd alebo súdne konanie sa už začalo. To isté platí v prípade, ak spor je alebo už bol predmetom konania pred finančným arbitrom, alebo ak je predmetom iného rozhodcovského konania.

HoreHore

Návrh na začatie konania môže podať spotrebiteľ, ktorý je klientom určitej finančnej inštitúcie alebo držiteľom elektronického platobného prostriedku.

Návrh na začatie konania sa môže podať aj elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom. Môže sa tiež podať telexom, faxom alebo prostredníctvom verejnej dátovej siete bez zaručeného elektronického podpisu, ak sa tento návrh do troch dní doplní písomne alebo elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom. Návrh sa môže podať na tlačive vydanom finančným arbitrom. Klasické tlačivo nájdete tu ceština PDF File (PDF File 174 KB) a podanie v elektronickej forme tu ceština.

Aj samotné konanie sa môže viesť na diaľku v písomnej alebo elektronickej forme, finančný arbiter však môže od účastníkov požadovať ústne vysvetlenia.

Strany nemusia mať právneho zástupcu. Konanie nepodlieha poplatkom. Každý účastník znáša svoje vlastné trovy s výnimkou nákladov na tlmočenie, ktoré znáša finančná inštitúcia. To platí pre tlmočenie do jazyka, v ktorom je napísaná zmluva medzi navrhovateľom a finančnou inštitúciou, alebo v ktorom zvyčajne s inštitúciou písomne komunikoval. Na tento druh tlmočenia má navrhovateľ nárok.

Finančný arbiter rozhoduje vo veci samej nálezom, ktorý sa doručuje účastníkom do vlastných rúk. Námietky proti rozhodnutiu sa musia podať v zákonom stanovenej forme. Strany môžu podať odôvodnené námietky do 15 dní od doručenia nálezu. Práva na podanie námietok je možné sa vzdať. Podanie námietok má odkladný účinok. Finančný arbiter rozhodnutím o námietkach nález potvrdí alebo zmení. Písomné vyhotovenie rozhodnutia o námietkach sa doručí účastníkom a je konečné. Takýto nález je právoplatný a ďalšie námietky nie sú prípustné. Nález je vykonateľný súdom v súlade s Občianskym súdnym poriadkom po uplynutí lehoty na plnenie. Ak v náleze nie je výslovne určená lehota na plnenie, nález je vykonateľný okamžite po nadobudnutí právoplatnosti.

HoreHore

Ak spotrebiteľ nie je spokojný s riešením svojho sporu finančným arbitrom, môže sa v danej veci obrátiť na súd. Toto právo má aj príslušná finančná inštitúcia. Podaním návrhu na súd, začatím konania na rozhodcovskom orgáne, uzatvorením dohody o mimosúdnom vyrovnaní alebo stiahnutím návrhu pred nadobudnutím právoplatnosti nálezu sa nález stáva neplatným od vydania.

Ďalšie užitočné internetové stránky: Finančný arbiter ceština

2.2. Spory medzi podnikateľmi

Podnikatelia môžu na riešenie svojich majetkových sporov využívať predovšetkým rozhodcovské konanie. Detaily o tomto type alternatívneho riešenia sporov sú uvedené vyššie.

Ak má podnikateľ spor s bankou, môže využiť aj služby finančného arbitra. Detaily o podmienkach účinného využitia tohto typu alternatívneho riešenia sporov nájdete v časti venovanej sporom medzi podnikateľmi a spotrebiteľmi.

2.3. Spory medzi zamestnancami a zamestnávateľmi

Pri týchto druhoch sporov je možné využiť rozhodcovské konanie pre pracovnoprávne majetkové spory (neplatné skončenie pracovného pomeru, mzdové nároky a podobne). Detaily o rozhodcovskom konaní nájdete tu.

HoreHore

2.4. Rodinnoprávne spory

V tejto oblasti je možné z alternatívnych spôsobov riešenia sporov využiť iba rozhodcovské konanie, a aj to iba v úzkom počte sporov, ktoré musia mať majetkovú povahu a musia spĺňať podmienky ustanovené v zákone č. 216/1994 Sb. o rozhodcovskom konaní a výkone rozhodcovských nálezov ceština. Z neho vyplýva, že rozhodcovské konanie sa nemôže použiť napríklad pri rozvode manželstva. V praxi sa rozhodcovské konanie najlepšie uplatní pri sporoch o výživné medzi plnoletými osobami alebo vysporiadaní majetku v spoluvlastníctve manželov. Detaily o rozhodcovskom konaní nájdete tu.

2.5. Spory medzi fyzickými osobami

Aj fyzické osoby môžu na riešenie svojich majetkových sporov využiť rozhodcovské konanie. Detaily o tomto type alternatívneho riešenia sporov sú uvedené vyššie.

2.6. Iné osobitné spory

Ak niektorý druh sporu ešte nebol v tomto informačnom liste zvlášť uvedený, bude to pravdepodobne spor medzi fyzickými osobami a štátnou správou. V týchto prípadoch je možné využiť služby verejného ochrancu práv (ombudsmana).

Postavenie a právomoci ombudsmana upravuje zákon č. 349/1999 Sb. z 8. decembra 1999 o verejnom ochrancovi práv ceština.

HoreHore

Ombudsman pomáha osobám, voči ktorým štátne orgány konali takým spôsobom, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi, alebo ktorý nie je v súlade so zásadami demokratického právneho štátu.

Sťažnosť sa môže týkať ministerstiev alebo iných správnych orgánov s celoštátnou pôsobnosťou a im podliehajúcich správnych úradov (napríklad katastrálne úrady, úrady práce a finančné úrady), samosprávnych orgánov pri výkone štátnej správy, polície (samozrejme s výnimkou vyšetrovania), armády, Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie, zariadení, v ktorých sa vykonáva väzba, trest odňatia slobody, ústavná alebo ochranná výchova a ochranná liečba, ale aj verejných zdravotných poisťovní.

Ombudsman nemá právomoc zaoberať sa sťažnosťami na parlament, prezidenta republiky a vládu, Najvyšší kontrolný úrad, spravodajské služby Českej republiky, orgány činné v trestnom konaní, prokurátorov a súdy s výnimkou štátnej správy v súdnictve.

Ombudsmana volí Poslanecká snemovňa z kandidátov, ktorých navrhuje prezident a Senát. Funkcia ombudsmana je nezlučiteľná s funkciou prezidenta republiky, poslanca, senátora, sudcu alebo akoukoľvek funkciou vo verejnej správe. Ombudsman nesmie byť členom politickej strany alebo hnutia. Okrem toho, ombudsman nesmie vykonávať inú zárobkovú činnosť s výnimkou správy vlastného majetku a činností vedeckej, vzdelávacej, publicistickej, literárnej a umeleckej povahy, ak tieto činnosti nezasahujú do výkonu jeho funkcie, neznižujú jeho dôstojnosť a neohrozujú dôveru v jeho nezávislosť a nestrannosť. Ombudsman je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie. To platí aj po skončení jeho funkčného obdobia a vzťahuje sa to aj na zamestnancov jeho kancelárie. Štátne orgány, vrátane orgánov činných v trestnom konaní, sú oprávnené nahliadať do spisov ombudsmana alebo mu tieto spisy na základe zákona a so súhlasom ombudsmana odobrať. Ak k tomu ombudsman súhlas neudelí, vyžaduje sa súhlas predsedu Poslaneckej snemovne. Týmto je zabezpečené, že sa konanie u ombudsmana sa bude viesť nestranne a s ochranou dôverných údajov.

HoreHore

Osoba, ktorá sa obráti na ombudsmana z vlastného podnetu, nepotrebuje právneho zástupcu.

Kliknutím sem ceština môžete poslať sťažnosť ombudsmanovi v elektronickej forme alebo elektronickou poštou na túto adresu.

Podanie sťažnosti ombudsmanovi nepodlieha žiadnym poplatkom.

Ombudsman sa podnetom zaoberá nezávisle od toho, či už v danej veci rozhodol súd alebo prebieha súdne konanie, v týchto prípadoch má však právo danú sťažnosť neriešiť („odložiť“).

Ak ombudsman počas vyšetrovania nezíska dôkazy o porušení právnych predpisov alebo iných pochybeniach, informuje o tom osobu, ktorá sťažnosť podala, ako aj príslušný orgán.

Ak zistí, že došlo k porušeniu právnych predpisov alebo iným pochybeniam, vyzve príslušný orgán, aby sa do 30 dní k tejto veci vyjadril. Ak príslušný orgán po tejto výzve ombudsmanovi oznámi, že prijal alebo prijíma nápravné opatrenia, a ombudsman považuje tieto opatrenia za dostatočné, informuje o tom osobu, ktorá podala sťažnosť, ako aj príslušný orgán. Vo všetkých ostatných prípadoch musí ombudsman po doručení vyjadrenia alebo márnom uplynutí lehoty na podanie vyjadrenia informovať osobu, ktorá sťažnosť podala, ako aj príslušný orgán o svojom konečnom stanovisku, ktorého súčasťou je aj návrh nápravných opatrení.

Ombudsman môže navrhnúť najmä niektoré z týchto opatrení:

 1. začatie konania o preskúmaní rozhodnutia, úkonu alebo správneho postupu, ak ombudsman môže takéto konanie začať,
 2. vykonanie opatrení na zamedzenie nečinnosti,
 3. začatie disciplinárneho alebo obdobného konania,
 4. začatie stíhania pre trestný čin, priestupok alebo iný správny delikt,
 5. náhrada škody alebo uplatnenie nároku na náhradu škody.

Príslušný orgán je povinný informovať ombudsmana o prijatých nápravných opatreniach do 30 dní od doručenia konečného stanoviska. Ak tento orgán svoju povinnosť prijať nápravné opatrenia nesplní, alebo ak ombudsman považuje prijaté opatrenia za nedostatočné, má ombudsman dve možnosti. Vec oznámi nadriadenému orgánu alebo ak takýto orgán nie je, vláde, alebo informuje verejnosť.

Konanie ombudsmana však neovplyvňuje právo osoby, ktorá sťažnosť podala, obrátiť sa v danej veci na súd.

Ďalšie užitočné internetové stránky: Verejný ochranca práv (ombudsman) ceština - Deutsch - English - français

« Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Všeobecné informácie | Česká republika - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 28-02-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo