Europos Komisija > ETIT > Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai > Čekija

Naujausia redakcija: 28-02-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai - Čekija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

1. Alternatyvaus ginčų sprendimo rūšys Čekijoje 1.
1.1. Arbitražas 1.1.
1.2. Finansų arbitras 1.2.
1.3. Ombudsmenas 1.3.
2. Pirmiau minėtas AGS rūšis galima taikyti daugeliu atvejų. Norėdami gauti daugiau informacijos, pasirinkite ginčo rūšį iš toliau pateikiamo sąrašo. 2.
2.1. Ginčai tarp verslininkų ir vartotojų 2.1.
2.1.1. Arbitražas 2.1.1.
2.1.2. Finansų arbitras 2.1.2.
2.2. Ginčai tarp verslininkų 2.2.
2.3. Ginčai tarp darbuotojų ir darbdavių 2.3.
2.4. Šeimos ginčai 2.4.
2.5. Ginčai tarp asmenų 2.5.
2.6. Kiti specifiniai ginčai 2.6.

 

1. Alternatyvaus ginčų sprendimo rūšys Čekijoje

1.1. Arbitražas

Arbitražo proceso eigą kontroliuoja šalys, remdamosi rašytine sutartimi, kurioje nustatyta, kad šalių ginčą išspręs jų paskirtas nepriklausomas trečiasis asmuo. Tai gali būti nepriklausomas arbitras (visi pilnamečiai asmenys, kompetentingi spręsti teisinius klausimus) arba nuolatinė arbitražo institucija (pvz., Čekijoje: Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ceština - Deutsch - English) (Arbitražo teismas prie Čekijos ekonomikos rūmų ir Čekijos žemės ūkio rūmų).

Ši alternatyvaus ginčų sprendimo rūšis gali būti taikoma sprendžiant civilinius turtinius ginčus. Ji dažniausiai taikoma tais atvejais, kai mokėjimu perduodama teisė (pvz., pirkimo sutartyje – teisė į nuosavybę) arba turtas. Šiai kategorijai taip pat priklauso komerciniai turtiniai ginčai (pvz., dėl išperkamosios nuomos sutarties kylantys ginčai), su darbo teisiniais santykiais susiję ginčai (kylantys dėl neteisėto darbo sutarties nutraukimo arba reikalavimo sumokėti darbo užmokestį) ir šeimos ginčai (dėl sutuoktinių tarpusavio išlaikymo). Tačiau arbitražo tvarka negalima spręsti ginčų, kylančių iš sprendimų įgyvendinimo, arba ginčų, susijusių su konkurencija ar žalos atlyginimu.

viršųviršų

1.2. Finansų arbitras

Tai yra institucija, nagrinėjanti ir sprendžianti ginčus tarp finansinių paslaugų teikėjų (bankai, taupomieji bankai ir kitos organizacijos, kurios atlieka pinigų pervedimus arba tarpininkauja pervedant pinigus) ir jų klientų arba tarp mokėjimo priemonę (pvz., kreditinę kortelę) išdavusios kredito įstaigos ir ją naudojančio asmens.

1.3. Ombudsmenas

Ši institucija nagrinėja kieno nors iniciatyva pateiktus skundus dėl ginčų su valstybinėmis institucijomis.

Ombudsmenas padeda žmonėms, su kuriais valstybinės institucijos elgėsi ne taip, kaip nustatyta įstatymuose, arba nesilaikydamos demokratinėms valstybėms būdingo įstatymų viršenybės principo. Ombudsmenas ne visada gali pakeisti arba panaikinti valstybinės institucijos sprendimą, tačiau jis gali rekomenduoti taikyti korekcines priemones, jeigu nustato, kad institucija veikė neteisėtai.

2. Pirmiau minėtas AGS rūšis galima taikyti daugeliu atvejų. Norėdami gauti daugiau informacijos, pasirinkite ginčo rūšį iš toliau pateikiamo sąrašo.

2.1. Ginčai tarp verslininkų ir vartotojų

Kaip jau minėta informaciniame leidinyje „AGS - Bendrijos teisė“, Komisijos tinklalapyje paskelbtas išsamus AGS institucijų, valstybėse narėse sprendžiančių vartotojų ginčus, sąrašas. Šiame informaciniame leidinyje rasite praktinės informacijos, padėsiančios nuspręsti, kuria iš AGS rūšių pasinaudoti. Taip pat rasite informacijos apie AGS institucijų struktūrą, veiklos sritis, taikomą procedūrą, išlaidas ir kitus dalykus. Šį sąrašą galima rasti internete Deutsch - English - français.

viršųviršų

Jums gali prireikti kreiptis į kitoje valstybėje narėje esančią AGS instituciją. Norėdami tiksliai sužinoti, į kurią instituciją kreiptis, ieškokite informacijos Europos neteisminio tinklo interneto puslapyje apie ginčų tarp skirtingose valstybėse narėse esančių asmenų sprendimą (EEJ-Net) arba tinklalapyje FIN-NET dansk - Deutsch - ελληνικά - English - español - français - italiano - Nederlands - português - suomi- svenska, kai ginčai yra susiję su finansinėmis paslaugomis.

viršųviršų

Čekijoje šie ginčai gali būti išsprendžiami pasinaudojant arbitražu ir tam tikrais atvejais finansinius ginčus gali išspręsti finansų arbitras.

2.1.1. Arbitražas

Šioje srityje arbitražą galima naudoti sprendžiant visus ginčus, nes dauguma jų, kaip pirmiau minėta, priskiriami turtiniams ginčams. Būdingas ginčas gali kilti iš pardavimo sutarties.

Arbitražo proceso normos yra išdėstytos Arbitražo proceso ir arbitražo sprendimų vykdymo įstatyme Nr. 216/1994 ceština su vėlesniais pakeitimais.

Arbitražas vyksta remiantis tarp šalių sudaryta rašytine sutartimi dėl arbitražo (taip pat gali būti sudaroma žodinė sutartis, jeigu šalys ją raštu patvirtina arbitražui paskelbus sprendimą).

Vartotojas turi sudaryti rašytinę sutartį su verslininku (arbitražinė išlyga), kuris sutinka, kad visi iš tam tikros sutarties (pvz., pardavimo sutarties, sutarties dėl darbo sąlygų ir t. t.) kylantys ginčai bus sprendžiami arbitražo tvarka. Jeigu ginčas yra dėl klausimo, priskiriamo arbitražinei išlygai, teismas negali spręsti šio klausimo. Tačiau jeigu klausimą išnagrinėja arbitras, remiantis tarp šalių sudaryta sutartimi, pareiškėjas vis tiek gali pareikšti ieškinį teisme.

viršųviršų

Arbitrai turi pareigą išsaugoti paslaptį. Tai užtikrina informacijos, kurios ginčo šalys nenori atskleisti, slaptumo apsaugą.

Arbitrai gali vesti derybas naudodami telegramas, teleksą arba kitas elektronines priemones, leidžiančias jiems perduoti pranešimą ir paskirti asmenį, kuris vestų derybas dėl sutarties. Procesas tarp šalių jų sutikimu taip pat gali vykti naudojant šias priemones.

Arbitražo procese teisinis šalių atstovavimas nėra būtinas. Šalys pasidalija proceso išlaidas.

Arbitražo proceso sprendimas (nutarimas) yra galutinis, įpareigojantis ir jį galima įvykdyti naudojant teisines priemones (areštą). Arbitro sprendimas gali būti panaikinamas dėl teisinių priežasčių. Prie jų priskiriamos formalios priežastys, kaip antai: arbitras neturi teisės atlikti arbitro pareigų (t. y. nepilnametis arbitras arba arbitras, kurio įgaliojimai buvo panaikinti ar apriboti), arbitras negavo išankstinio šalių sutikimo ir t. t. Arbitro sprendimą panaikinantis teismo nutarimas turi būti paskelbtas per tris mėnesius nuo arbitro sprendimo, kurį šalys siekia panaikinti, įteikimo dienos.

Informaciją apie įgaliojimų perdavimą galite rasti Arbitražo teismo prie Čekijos ekonomikos rūmų ir Čekijos žemės ūkio rūmų interneto puslapio skyriuje dėl rekomenduojamų arbitražinių išlygų sutartyse formuluočių ceština.

Kiti naudingi interneto puslapiai: Arbitražo teismas ceština.

viršųviršų

2.1.2. Finansų arbitras

Vartotojai finansų arbitrui gali perduoti savo ginčus su bankais ir kitomis finansinėmis institucijomis dėl pinigų pervedimo paslaugos suteikimo, mokėjimo priemonių, tokių kaip kreditinės kortelės, naudojimo arba kitų bankų teikiamų paslaugų. Finansų arbitro paslaugomis taip pat galima naudotis, kai bankai neatlieka bankinių operacijų, kurių reikalauja klientas, arba jas atlieka uždelsdami ar klaidingai. Kitas būdingas atvejis, kai ši AGS rūšis yra taikoma – netinkamas kliento kreditinės kortelės naudojimas. Finansų arbitras yra kompetentingas priimti sprendimą tais atvejais, kai pervedamų pinigų suma neviršija 50 000 EUR. Čekijai įstojus į Europos Sąjungą, Čekijos finansų arbitras tapo atsakingas už ginčų dėl eurų pervedimo Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje sprendimą.

Finansų arbitro nagrinėjamų ginčų procesą ir jo įgaliojimus reglamentuoja finansų arbitro 2002 m. gegužės 9 d. įstatymas 229/2002 PDF File (PDF File) (bendrasis įstatymas) (šis įstatymas įsigaliojo 2003 m. sausio 1 d.).

Finansų arbitrą skiria Čekijos parlamentas ir juo turi būti geros reputacijos, kvalifikuotas ir turintis patirtį asmuo. Jis privalo išsaugoti darbo metu gautos informacijos slaptumą. Tai užtikrina sąžiningą proceso eigą ir slaptos informacijos apsaugą.

Arbitražas nėra privaloma ginčų sprendimo forma. Taip pat gali būti taikomi kiti ginčų sprendimo būdai, įskaitant ir teisminį nagrinėjimą. Tačiau negalima pradėti proceso, kuriam vadovautų finansų arbitras, jeigu teismas jau yra priėmęs sprendimą dėl to paties ginčo arba jeigu ginčą jau nagrinėja teismas. Ta pati taisyklė taikoma ir tuomet, kai ginčas yra arba bus perduotas nagrinėti finansų arbitrui arba kai arbitražas dėl to paties ginčo yra priėmęs sprendimą.

viršųviršų

Procesą gali pradėti konkrečios finansinės institucijos klientu esantis vartotojas arba elektroninės mokėjimo priemonės savininkas.

Procesą taip pat galima pradėti naudojant elektronines priemones, tokias kaip patikimas elektroninis parašas. Taip pat galima pradėti procesą naudojant teleksą, faksą arba viešą duomenų tinklą be išankstinio elektroninio parašo, jeigu pareiškimas pradėti procesą asmeniškai arba naudojant išankstinį elektroninį parašą pasirašomas per tris dienas. Pareiškimas taip pat gali būti pateikiamas naudojant arbitro pateiktą formą. Norėdami gauti standartinę formą (pdf), spauskite čia ceština PDF File (PDF File 174 KB), o jeigu norite gauti elektroninę formą – čia ceština.

Pats procesas gali vykti nuotoliniu būdu, rašytiniu būdu arba naudojant elektronines priemones, tačiau arbitras gali reikalauti, kad šalys pateiktų žodinius paaiškinimus.

Teisinis šalių atstovavimas nėra būtinas. Procesas neapmokestinamas. Kiekviena šalis apmoka savo išlaidas, išskyrus vertimo paslaugas, kurias apmoka finansinė institucija. Čia kalbama apie vertimą į tą kalbą, kuria yra sudaryta pareiškėjo sutartis su finansine institucija arba kuria klientas paprastai su ja susirašinėja.

Arbitras paskelbia sprendimą ir visais atvejais jį įteikia šalims asmeniškai. Prieštaravimai sprendimui turi būti pateikiami tinkama teisine forma. Šalys pagrįstus prieštaravimus gali pateikti per 15 dienų nuo sprendimo gavimo dienos. Teisės prieštarauti galima atsisakyti. Prieštaravimų pateikimas sustabdo sprendimo vykdymą. Arbitras, atsižvelgdamas į pareikštus prieštaravimus, gali patvirtinti arba pakeisti sprendimą. Rašytinė sprendimo dėl pareikštų prieštaravimų kopija įteikiama šalims, ir toks sprendimas laikomas galutiniu. Šis sprendimas yra privalomas, ir jokie vėlesni prieštaravimai negalimi. Pasibaigus sprendimo savanoriško įvykdymo terminui sprendimą pagal Civilinio proceso kodekso nuostatas gali įvykdyti teismai. Jeigu galutinis įvykdymo terminas sprendime aiškiai nenurodomas, sprendimą galima įvykdyti, kai jis tampa teisiškai privalomas.

viršųviršų

Jeigu vartotojas nepatenkintas finansų arbitro sprendimu dėl ginčo, jis gali kreiptis į teismą. Finansinė institucija, kuri buvo viena iš ginčo šalių, taip pat turi teisę kreiptis į teismą. Sprendimas tampa negaliojantis, kai kreipiamasi į teismą, ginčas perduodamas arbitražo teismui, ginčas išsprendžiamas sudarant taikos sutartį ir iki sprendimui tampant teisiškai įpareigojančiu pareiškimas yra atsiimamas.

Kiti naudingi interneto puslapiai: Finansų arbitras ceština.

2.2. Ginčai tarp verslininkų

Verslininkai gali naudoti arbitražą visų pirma spręsdami turtinius ginčus. Žr. pirmiau dėl išsamesnio šios rūšies AGS apibūdinimo.

Jeigu ginčas kyla tarp verslininko ir banko, verslininkas gali naudotis finansų arbitro paslaugomis. Išsamesnės informacijos apie sąlygas, kuriomis ši AGS rūšis gali būti veiksmingai panaudota, žr. pirmesniame skyriuje dėl ginčų tarp verslininkų ir vartotojų.

2.3. Ginčai tarp darbuotojų ir darbdavių

Šiuo atveju arbitražu galima naudotis su darbo teisiniais santykiais susijusiuose ginčuose (neteisėtas darbo sutarties nutraukimas, reikalavimai sumokėti darbo užmokestį ir t. t.). Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie arbitražą, spauskite čia.

viršųviršų

2.4. Šeimos ginčai

Šioje srityje kaip alternatyvų ginčo sprendimo būdą galima naudoti tik arbitražą ir tai tik tuose ginčuose, kurie apima turtą ir atitinka Arbitražo proceso ir arbitražo sprendimų vykdymo įstatymo Nr. 216/1994 (bendrasis įstatymas) ceština nustatytas sąlygas. Tai reiškia, kad arbitražu negalima naudotis, pvz., santuokos nutraukimo atveju. Praktikoje arbitražas atrodo tinkamiausias ginčams dėl sutuoktinių tarpusavio išlaikymo arba susitarimams dėl bendro sutuoktinių turto. Norėdami gauti išsamesnę informaciją apie arbitražą, spauskite čia.

2.5. Ginčai tarp asmenų

Siekdami išspręsti tarpusavio turtinius ginčus, asmenys taip pat gali naudotis arbitražu. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šią AGS rūšį žr. pirmiau.

2.6. Kiti specifiniai ginčai

Jeigu šiame informaciniame leidinyje konkreti ginčo rūšis nebuvo aiškiai nurodyta, tai turbūt yra ginčas tarp asmens ir valstybinės institucijos. Tokiais atvejais reikia naudotis ombudsmeno paslaugomis.

Ombudsmeno statusą ir įgaliojimus reglamentuoja 1999 m. gruodžio 8 d. Ombudsmeno įstatymas Nr. 349/1999 (bendrasis įstatymas) ceština.

viršųviršų

Ombudsmenas padeda žmonėms, su kuriais valstybinės institucijos elgėsi ne taip, kaip nustatyta įstatymuose, arba nesilaikydamos demokratinėms valstybėms būdingo įstatymų viršenybės principo.

Skundžiamos gali būti valstybinės arba kitos visos šalies mastu veikiančios administracinės institucijos ir joms atskaitingi departamentai (pvz., žemės registras, įdarbinimo įstaigos ir finansų departamentai), kariuomenė, Radijo ir televizijos laidų transliavimo taryba, kalėjimai ir įkalinimo įstaigos, institucijų priežiūrą arba apsauginį asmens laikymą kalėjimo kameroje atliekančios įstaigos, sanatorijos ir institucijos, atsakingos už valstybinį sveikatos draudimą.

Ombudsmenas neturi įgaliojimų perduoti skundų Parlamentui, Respublikos Prezidentui ir Vyriausybei, Aukščiausiajai kontrolės institucijai, Čekijos žvalgybos tarnybai, institucijoms, atsakingoms už baudžiamųjų bylų nagrinėjimą, prokurorams ir teismams, išskyrus valstybės teismų administraciją.

Ombudsmeną skiria Čekijos parlamentas iš Prezidento ir Senato pasiūlytų kandidatų. Ombudsmeno pareigos nesuderinamos su Respublikos Prezidento, parlamento nario, senatoriaus ar teisėjo pareigomis bei visomis viešojo administravimo funkcijomis. Ombudsmenas negali būti politinės partijos ar politinio judėjimo nariu. Be to, ombudsmenas negali užsiimti kita mokama veikla, išskyrus savo asmeninio turto valdymą arba mokslinio, pedagoginio, leidybinio, literatūrinio ar meninio pobūdžio veiklą, jeigu tai netrukdo jo pagrindinei veiklai arba nekenkia ombudsmeno pareigybei ar nemažina pasitikėjimo jo nepriklausomumu ir nešališkumu. Ombudsmenas taip pat turi paslaptyje laikyti informaciją, kurią jis sužino vykdydamas savo pareigas. Tai taikoma ir pasibaigus ombudsmeno kadencijai bei ombudsmeno institucijoje dirbusiems asmenims. Valstybinės institucijos, įskaitant ir tas, kurios yra atsakingos už baudžiamųjų bylų nagrinėjimą, turi teisę susipažinti su ombudsmeno nagrinėjamomis bylomis ir gali, ombudsmenui leidus, perduoti jas nagrinėti kitai institucijai, jeigu tam yra teisinis pagrindas. Jeigu ombudsmenas atsisako suteikti leidimą bylą perduoti, būtinas Atstovų Rūmų pirmininko patvirtinimas. Šitaip užtikrinama, kad ombudsmeno institucijos sprendžiami klausimai bus nagrinėjami objektyviai ir slaptai.

viršųviršų

Fiziniams asmenims, kurie kreipiasi į ombudsmeną savo iniciatyva, teisinis atstovavimas nėra būtinas.

Spauskite čia ceština, jeigu norite pateikti elektroninį skundą ombudsmenui arba siųskite elektroninį laišką šiuo adresu.

Už skundo pateikimą ombudsmenui mokesčiai nemokami.

Ombudsmenas, nepriklausomai nuo to, ar teismas priėmė sprendimą skundžiamu klausimu, ar teismo procesas dėl to tik prasidėjo, patikrina skundą, tačiau jis turi teisę nenagrinėti tam tikrų skundų („atidėti“).

Jeigu tirdamas skundą ombudsmenas neranda jokių įrodymų, patvirtinančių įstatymo pažeidimo arba nusižengimo buvimą, jis apie tai informuoja skundą padavusį asmenį ir atitinkamą instituciją.

Jeigu jis nustato, kad įstatymai buvo pažeisti, atitinkamai institucijai bus pasiūlyta per 30 dienų pateikti savo paaiškinimus. Jeigu atsakydama į šį pasiūlymą institucija patvirtina, kad ji taikė korekcines priemones, ir jeigu ombudsmenas mano, kad šių priemonių pakanka, jis apie šį savo sprendimą informuoja skundą padavusį asmenį ir skundžiamą instituciją. Visais kitais atvejais ombudsmenas, gavęs prašomus paaiškinimus arba remdamasis termino paaiškinimams pateikti pasibaigimu, privalo informuoti skundą padavusį asmenį ir skundžiamą instituciją apie savo galutinį sprendimą. Šiame sprendime pateikiamas pasiūlymas dėl korekcinių priemonių taikymo.

Pagrindiniai veiksmai, kuriuos gali rekomenduoti ombudsmenas, yra šie:

viršųviršų

 1. pradėti sprendimo peržiūrėjimo, veiksmo ar valstybinės institucijos veiklos patikrinimo procesą, kai ombudsmenas gali pradėti tokį procesą;
 2. imtis priemonių, kuriomis būtų užkirstas kelias neveikimui;
 3. pradėti drausminę ar panašią bylą;
 4. pradėti baudžiamąjį persekiojimą už nusikaltimą, baudžiamąjį nusižengimą ar kitą administracinį pažeidimą;
 5. sumokėti nuostolius arba pateikti ieškinį dėl nuostolių atlyginimo.

Per 30 dienų nuo galutinio sprendimo priėmimo susijusi institucija turi informuoti ombudsmeną apie taikytas korekcines priemones. Jeigu institucija nevykdo jai priklausančios pareigos taikyti korekcines priemones arba jeigu ombudsmenas mano, kad veiksmai, kurių ėmėsi institucija, nėra pakankami, ombudsmenas tokiu atveju turi dvi galimybes: informuoti aukštesniąją instituciją arba, jeigu tokios institucijos nėra, informuoti Vyriausybę arba visuomenę.

Kreipimasis į ombudsmeną neturi įtakos pareiškėjo teisei pateikti ieškinį teismui.

Kiti naudingi interneto puslapiai: Ombudsmenas ceština - Deutsch - English - français

« Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai - Bendro pobūdžio informacija | Čekija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 28-02-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė