Europa-Kommissionen > ERN > Alternativ konfliktløsning > Tjekkiet

Seneste opdatering : 28-02-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Alternativ konfliktløsning - Tjekkiet

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Alternative konfliktløsningsformer i Den Tjekkiske Republik 1.
1.1. Voldgift 1.1.
1.2. Voldgiftsmand i finansielle sager 1.2.
1.3. Ombudsmand 1.3.
2. Du kan bruge ovenstående former for alternativ konfliktløsning i de fleste situationer. Yderligere oplysninger kan fås ved at vælge den relevante konflikt fra nedenstående liste. 2.
2.1. Konflikter mellem forbrugere og erhvervsdrivende 2.1.
2.1.1. Voldgift 2.1.1.
2.1.2. Voldgiftsmand i finansielle sager 2.1.2.
2.2. Konflikter mellem erhvervsdrivende 2.2.
2.3. Konflikter mellem ansatte og deres arbejdsgivere 2.3.
2.4. Konflikter mellem familiemedlemmer 2.4.
2.5. Konflikter mellem privatpersoner 2.5.
2.6. Øvrige specifikke konflikter 2.6.

 

1. Alternative konfliktløsningsformer i Den Tjekkiske Republik

1.1. Voldgift

Voldgift finder sted under parternes kontrol på grundlag af en skriftlig aftale, hvori parterne fastsætter, at deres konflikt skal løses af en dertil udpeget uvildig part. Det kan enten være en særligt udpeget voldgiftsmand (enhver myndig voksen, der har kompetence i juridiske spørgsmål) eller et permanent voldgiftsorgan (i Den Tjekkiske Republik f.eks. Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR ceština - Deutsch - English) (Voldgiftsret tilknyttet Den Tjekkiske Republiks erhvervskammer og Den Tjekkiske Republiks landbrugskammer).

Denne form for alternativ konfliktløsning kan bruges til tvister vedrørende fast ejendom. Den er hovedsagelig beregnet til sager, hvor der mod betaling overføres en rettighed (for eksempel ejendomsret i forbindelse med en købsaftale) eller et aktiv. Denne kategori omfatter tvister om kommerciel ejendomsret (for eksempel konflikter i forbindelse med leasingaftaler), arbejdsretlige konflikter (på grund af uberettiget ophævelse af ansættelseskontrakter eller lønkrav) og familiekonflikter (bl.a. underholdsbidrag mellem voksne). Voldgift må imidlertid ikke bruges til at løse konflikter, der opstår under gennemførelsen af retsafgørelser eller i forbindelse med konkurs eller akkord.

TopTop

1.2. Voldgiftsmand i finansielle sager

Dette organ varetager konfliktløsning mellem finansielle serviceudbydere (banker, sparekasser og andre organisationer, der udfører eller formidler pengeoverførsler) og deres kunder eller mellem udstedere og brugere af betalingsmidler (f.eks. kreditkort).

1.3. Ombudsmand

Dette organ behandler på given foranledning klager vedrørende konflikter med statslige myndigheder.

Ombudsmanden bistår personer, som myndighederne har behandlet på en lovstridig måde eller på en måde, der ikke er i overensstemmelse med demokratiske retsstatsprincipper. Ombudsmanden må ikke ændre eller tilsidesætte ministeriers beslutninger, men kan henstille, at de træffer afhjælpende foranstaltninger, hvis han/hun fastslår, at de har handlet uretfærdigt.

2. Du kan bruge ovenstående former for alternativ konfliktløsning i de fleste situationer. Yderligere oplysninger kan fås ved at vælge den relevante konflikt fra nedenstående liste.

2.1. Konflikter mellem forbrugere og erhvervsdrivende

Som allerede nævnt under “Alternativ konfliktløsning - fællesskabsret”, har Kommissionen på sit websted offentliggjort en liste over en lang række organer, der beskæftiger sig med alternativ konfliktløsning på forbrugerområdet i de enkelte medlemsstater. I denne oversigt er der praktiske oplysninger, så man kan beslutte, hvilken type alternativ konfliktløsning man skal vælge. Der er også information om ordningernes struktur, ansvarsområder, procedurer, omkostninger osv. Denne liste ligger på følgende internet-adresse Deutsch - English - français.

TopTop

Man kan meget vel få brug for at kontakte en alternativ konfliktløsningsinstitution i en anden medlemsstat. For at finde frem til, præcis hvem der skal kontaktes i sager om finansielle tjenesteydelser, kan du søge på det europæiske udenretlige netværks websted om løsning af grænseoverskridende konflikter (EEJ-Net) eller på webstedet FIN-NET.

I Den Tjekkiske Republik kan disse konflikter løses ved voldgift, og på visse områder kan konflikter i finansielle anliggender afgøres af voldgiftsmanden i finansielle sager.

2.1.1. Voldgift

Voldgift er mulig ved næsten alle tvister på dette område, eftersom de fleste drejer sig om fast ejendom som defineret ovenfor. En typisk konflikt kan opstå på grund af en salgsaftale.

Reglerne om voldgift er fastlagt i lov nr. 216/1994 Sb. om voldgiftssager og håndhævelse af voldgiftskendelser, med senere ændringer.

Voldgift gennemføres på grundlag af en skriftlig voldgiftsaftale, der er indgået af parterne (en mundtlig aftale kan også accepteres, forudsat at deltagerne bekræfter den skriftligt, når voldgiftskendelsen afsiges).

Forbrugeren skal indgå en skriftlig aftale med den erhvervsdrivende (voldgiftsklausul) om, at alle tvister, der opstår vedrørende en bestemt aftale (f.eks. salgsaftale, aftale om arbejdsvilkår osv.), skal løses ved voldgift. Såfremt en konflikt vedrører en sag, som er omfattet af en gældende voldgiftsklausul, kan denne sag ikke afgøres ved domstolene. Sagsøgeren kan dog anlægge en retssag, hvis spørgsmålet drøftes for voldgiftsmanden i overensstemmelse med aftalen mellem parterne.

TopTop

Voldgiftsmænd har tavshedspligt, således at de oplysninger, konfliktens parter ønsker at holde fortrolige, beskyttes.

Voldgiftsmænd kan forhandle en aftale pr. telegram, telex eller alle elektroniske midler, der giver dem mulighed for at overføre deres budskab og udpege personer til at forhandle aftalen. Selve sagsbehandlingen kan også gennemføres med disse midler, hvis parterne er enige heri.

I voldgiftssager kan parterne undlade at have en juridisk repræsentant. Parterne bærer sagsomkostningerne.

Afgørelsen i voldgiftssagen (kendelsen) er endelig, bindende og kan tvangsfuldbyrdes (beslaglæggelse). Voldgiftsmandens afgørelse kan kun tilsidesættes af lovfæstede årsager. Der kan være tale om tekniske årsager, som f.eks. at voldgiftsmanden ikke har kompetence til at fungere som sådan (dvs. en voldgiftsmand, der ikke er voksen, eller som har fået sin tilladelse til at fungere som voldgiftsmand trukket tilbage eller begrænset), at voldgiftsmanden ikke fået forudgående tilladelse hertil af parterne osv. En dom om tilsidesættelse af voldgiftsmandens afgørelse skal afsiges senest tre måneder efter den dato, hvor den pågældende afgørelse blev meddelt den part, der søger at få den annulleret.

Der findes en omtale af overdragelse af beføjelser i afsnittet om Anbefalet ordlyd for voldgiftsklausuler i kontrakter ceština på webstedet for den voldgiftsret, der er tilknyttet Den Tjekkiske Republiks erhvervskammer og Den Tjekkiske Republiks landbrugskammer.

Andre nyttige internetsteder: Voldgiftsretten ceština

TopTop

2.1.2. Voldgiftsmand i finansielle sager

Forbrugerne kan indbringe deres tvister med banker eller andre finansielle institutioner for dette organ, når de drejer sig om f.eks. gennemførelse eller formidling af pengeoverførsler, brug af betalingsmidler såsom kreditkort eller andre banktjenesteydelser. Den finansielle voldgiftsmand kan også være en mulighed, hvis banker ikke udfører den transaktion, en kunde beder om, eller udfører den for sent eller med fejl. En anden typisk sag, hvor denne form for alternativ konfliktløsning bruges, er misbrug af en kundes kreditkort. Den finansielle voldgiftsmand har kompetence til at afgøre sager, hvor det overførte beløb ikke overstiger 50 000 EUR. Siden Den Tjekkiske Republik blev medlem af EU, har den finansielle voldgiftsmand haft ansvaret for at løse konflikter vedrørende eurotransaktioner i EU og EØS.

Sager, der behandles af den finansielle voldgiftsmand, og dette organs beføjelser er omfattet af lov 229/2002 PDF File (PDF File) sml. om voldgiftsmanden i finansielle sager af 9. maj 2002 (der trådte i kraft den 1. januar 2003).

Den finansielle voldgiftsmand udpeges af det tjekkiske parlament og skal være en person med et godt omdømme og med relevante kvalifikationer og erfaring. Den pågældende har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, han/hun får under sit arbejde. Det sikrer, at sagen gennemføres retfærdigt, og at fortrolige oplysninger beskyttes.

Voldgift er ikke obligatorisk. Andre konfliktløsningsmidler, inklusive traditionelle retssager, kan bruges som alternativ. Det er derfor ikke muligt at indlede en sag for den finansielle voldgiftsmand, hvis en domstol allerede har afsagt dom i samme sag, eller hvis der allerede er en retssag undervejs. Det samme gælder, hvis konflikten er eller allerede har været indbragt for den finansielle voldgiftsmand, eller hvis den har været genstand for anden voldgiftsbehandling.

TopTop

En forbruger, der er kunde i en bestemt finansinstitution eller er indehaver af et elektronisk betalingsmiddel, kan indlede en sag.

En sag kan også indledes elektronisk, hvis der bruges en sikker elektronisk underskrift. Det er også muligt at indlede en sag pr. telex, fax eller et offentligt datanet uden en avanceret elektronisk underskrift, på betingelse af at anmodningen om at indlede sagen underskrives senest tre dage efter enten skriftligt eller med en avanceret elektronisk underskrift. Anmodningen kan også fremsættes på en formular, som voldgiftsmanden stiller til rådighed. Klik her ceština PDF File (PDF File 174 KB) for at få standardformularen eller her ceština for at få den elektroniske formular.

Selve behandlingen kan gennemføres uden parternes tilstedeværelse enten skriftligt eller elektronisk, men voldgiftsmanden kan bede deltagerne om at afgive mundtlige forklaringer.

Parterne kan undlade at have en juridisk repræsentant. Der skal ikke betales afgifter for voldgiftsbehandlingen. Hver deltager bærer sine egne udgifter med undtagelse af tolkning, som finansinstitutionen betaler for. Det gælder tolkning til det sprog, sagsøgerens aftale med institutionen er skrevet på, eller til det sprog hvorpå den pågældende sædvanligvis kommunikerer skriftligt med institutionen. Sagsøgeren har ret til denne type tolkning.

TopTop

Voldgiftsmanden afsiger en kendelse i hver sag, som meddeles parterne personligt. Indsigelser mod afgørelsen skal rejses efter de gældende regler. Parterne kan fremsætte begrundede indsigelser senest 14 dage efter at have modtaget kendelsen. Det er muligt at give afkald på retten til at gøre indsigelser. Fremsættelse af indsigelser har opsættende virkning. Voldgiftsmanden kan med sin afgørelse om de rejste indsigelser enten opretholde eller ændre kendelsen. En skriftlig kopi af afgørelsen om indsigelserne overbringes parterne og anses for at være endelig. Denne afgørelse er juridisk bindende, og det er ikke tilladt at fremsætte yderligere indsigelser. Afgørelsen kan tvangsfuldbyrdes af domstolene i overensstemmelse med retsplejeloven, når fristen for dens gennemførelse er overskredet. Såfremt fristen ikke er eksplicit anført i afgørelsen, kan den fuldbyrdes, når den bliver juridisk bindende.

Hvis forbrugeren ikke er tilfreds med den finansielle voldgiftsmands løsning af konflikten, kan den pågældende indbringe sagen for domstolen. Det har den berørte finansinstitution også ret til. Afgørelsen bliver ugyldig, hvis konflikten indbringes for domstolen eller en voldgiftsret, hvis der indgås en udenretslig aftale, eller hvis begæringen trækkes tilbage, før afgørelsen bliver juridisk bindende.

Andre nyttige internetsteder: Voldgiftsmand i finansielle sager ceština

2.2. Konflikter mellem erhvervsdrivende

Erhvervsdrivende kan især bruge voldgift til at løse konflikter vedrørende fast ejendom. Se nærmere oplysninger ovenfor om denne form for alternativ konfliktløsning.

TopTop

Hvis en erhvervsdrivende har en tvist med en bank, kan den pågældende også gøre brug af den finansielle voldgiftsmand. Nærmere oplysninger om betingelserne for at bruge denne form for alternativ konfliktløsning effektivt kan ses i ovenstående afsnit om konflikter mellem erhvervsdrivende og forbrugere.

2.3. Konflikter mellem ansatte og deres arbejdsgivere

I denne type konflikt kan voldgift bruges til arbejdsretlige spørgsmål (uberettiget ansættelsesophør, lønkrav osv.). Klik her for nærmere oplysninger om voldgift.

2.4. Konflikter mellem familiemedlemmer

På dette område er det kun muligt at bruge voldgift som en alternativ konfliktløsningsmulighed og kun i få konflikter vedrørende ejendomsret, der opfylder betingelserne i lov nr. 216/1994 sml. om voldgiftssager og fuldbyrdelse af voldgiftskendelser ceština. Heraf følger, at voldgift f.eks. ikke kan bruges ved skilsmisse. I praksis ser det ud til, at voldgift er mest velegnet til konflikter om underholdsbidrag mellem voksne eller afgørelser vedrørende ægtefællers fælles formue. Klik her for nærmere oplysninger om voldgift.

2.5. Konflikter mellem privatpersoner

Privatpersoner kan også bruge voldgift til at løse konflikter vedrørende fast ejendom. Se nærmere oplysninger ovenfor om denne form for alternativ konfliktløsning.

TopTop

2.6. Øvrige specifikke konflikter

Hvis konflikttypen endnu ikke er blevet specifikt nævnt her, drejer det sig sandsynligvis om en konflikt mellem privatpersoner og staten. I den type sager skal du henvende dig til ombudsmanden.

Ombudsmandens status og beføjelser er fastlagt i lov 349/1999 sml. af 8. december 1999 om ombudsmanden.

Ombudsmanden bistår personer, som myndighederne har behandlet på en lovstridig måde eller på en måde, der ikke var i overensstemmelse med principperne for en demokratisk retsstat.

Klagen kan involvere ministerier eller andre administrative myndigheder med ansvar for hele landet og afdelinger, der rapporterer til dem (f.eks. tinglysningskontor, arbejdsformidlinger og økonomiafdelinger), lokale myndigheder, som varetager statslige anliggender, politiet (naturligvis med undtagelse af efterforskningsenheder), hæren, rådet for radio- og tv-spredning, fængsler og interneringscentre, pleje- eller forvaringsinstitutioner, sanatorier og offentlige sygeforsikringsorganer.

Ombudsmanden har ingen beføjelser til at henvise klager til parlamentet, republikkens præsident og regeringen, det øverste revisionskontor, de tjekkiske efterretningstjenester, de myndigheder, der har ansvaret for straffesager, statsadvokaturen og domstolene med undtagelse af den statslige forvaltning af domstolene.

Ombudsmanden udpeges af det tjekkiske parlament blandt kandidater, der foreslås af præsidenten og senatet. Funktionen som ombudsmand kan ikke varetages samtidig med funktionen som republikkens præsident, medlem af parlamentet, senator eller dommer og alle funktioner i den offentlige forvaltning. Ombudsmanden må ikke være medlem af et politisk parti eller en politisk bevægelse. Endvidere må ombudsmanden ikke påtage sig andre betalte hverv med undtagelse af at forvalte sine private aktiver eller udføre aktiviteter af videnskabelig, uddannelsesmæssig, udgivelsesmæssig, litterær eller kunstnerisk art, forudsat at disse ikke er i vejen for hans/hendes mulighed for at udføre sit hverv eller truer med at skade ombudsmandens kontor eller tilliden til hans/hendes uafhængighed eller upartiskhed. Ombudsmanden har også tavshedspligt med hensyn til de oplysninger, han/hun har haft adgang til under udøvelsen af sit hverv. Dette gælder også efter embedsperiodens udløb og gælder ligeledes de ansatte på ombudsmandens kontor. Ministerier, herunder dem, der har ansvaret for straffesager, har lov til at konsultere ombudsmandens arkiver og kan med tilladelse fra ombudsmanden fjerne dem, hvis der er juridisk grundlag for at gøre det. Hvis ombudsmanden nægter at give sin tilladelse, kræves der godkendelse fra formanden for deputeretkammeret. Dette sikrer, at sager, der behandles af ombudsmandens kontor, håndteres upartisk og fortroligt.

TopTop

Personer, der henvender sig til ombudsmanden på eget initiativ, behøver ikke en juridisk repræsentant.

Klik her ceština for at sende en klage til ombudsmanden elektronisk eller sende en e-mail til ombudsmandens adresse.

Der skal ikke betales gebyr for at sende en klage til ombudsmanden.

Ombudsmanden kontrollerer uafhængigt, hvorvidt en domstol har dømt i den pågældende sag, eller hvorvidt der er retssager undervejs, men har i disse sager ret til ikke at behandle visse klager (”udsætte dem”).

Såfremt ombudsmanden i løbet af sine undersøgelser ikke finder bevis på, at der er begået lovbrud eller anden forseelse, informerer han/hun klageren og den berørte myndighed herom.

Hvis ombudsmanden konstaterer, at der har fundet sådanne uregelmæssigheder sted, bliver den relevante myndighed opfordret til at fremsende sine kommentarer inden 30 dage. Hvis den pågældende myndighed som svar på denne opfordring bekræfter, at den har truffet eller er i gang med at træffe korrigerende foranstaltninger, og hvis ombudsmanden anser disse foranstaltninger for at være tilstrækkelige, skal klageren og den pågældende myndighed orienteres om denne afgørelse. I alle andre sager skal ombudsmanden ved modtagelse af de ønskede kommentarer eller efter udløbet af fristen for indsendelse af kommentarer orientere klageren og den berørte myndighed om sin endelige afgørelse; en del af denne afgørelse vil være et forslag til korrigerende foranstaltninger.

TopTop

De vigtigste foranstaltninger, ombudsmanden kan anbefale, er:

 1. indledning af sagsbehandling med henblik på at revidere en beslutning, foranstaltning eller regeringsprocedure, hvor det er muligt for ombudsmanden at indlede en sådan procedure
 2. iværksættelse af foranstaltninger for at forhindre passivitet
 3. iværksættelse af disciplinære sanktioner eller lignende
 4. retsforfølgelse for en kriminel handling, forseelse eller anden mindre alvorlig lovovertrædelse
 5. betaling af erstatning eller fremsættelse af et krav om erstatning.

Den berørte myndighed skal senest 30 dage efter at have modtaget den endelige afgørelse informere ombudsmanden om, hvilken korrigerende foranstaltning der er truffet. Hvis myndigheden ikke opfylder sin forpligtelse til at træffe korrigerende foranstaltninger, eller hvis ombudsmanden mener, at den foranstaltning, den har truffet, er utilstrækkelig, har han/hun to muligheder: enten at orientere en højere myndighed eller, hvis der ikke findes en sådan, regeringen, eller at orientere offentligheden.

En henvendelse til ombudsmanden påvirker ikke klagerens ret til at lægge sag an ved domstolen.

Andre nyttige internetsteder: Ombudsmanden ceština - Deutsch - English - français

« Alternativ konfliktløsning - Generelle oplysninger | Tjekkiet - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 28-02-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige