Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών > Κύπρος

Τελευταία ενημέρωση: 24-03-2009
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών - Κύπρος

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Ποιοι είναι, κατ’αρχήν, από γενικής σκοπιάς, οι διαφορετικοί τύποι ΕΕΔ στην Κύπρο 1.
2. Διαφορές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων 2.
3. Διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων 3.
4. Διαφορές μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών 4.
5. Διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών 5.
6. Οικογενειακές διαφορές 6.
7. Διαφορές μεταξύ ατόμων 7.
8. Άλλες συγκεκριμένες περιπτώσεις 8.

 

1. Ποιοι είναι, κατ’αρχήν, από γενικής σκοπιάς, οι διαφορετικοί τύποι ΕΕΔ στην Κύπρο

(α) Διαιτησία

(β) Επίλυση Εργατικών Διαφορών

(γ) Νομοσχέδιο για τη Διαμεσολάβηση σε Οικογενειακές Υποθέσεις (Υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων)

(δ) Νομοσχέδιο για την Εξώδικη Διευθέτηση των Καταναλωτικών Απαιτήσεων με την Παραπομπή τους σε Διαιτησία (Υποβλήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων)

2. Διαφορές μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων

Έχει υποβληθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο για την Εξώδικη Διευθέτηση των Καταναλωτικών Απαιτήσεων με την Παραπομπή τους σε Διαιτησία, το οποίο βρίσκεται υπό μελέτη.

3. Διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων

 • Οποιοδήποτε είδος διαφοράς που είναι ή μπορεί να αποτελέσει θέμα μιας συμφωνίας διαιτησίας
 • Όταν υπάρχει γραπτή συμφωνία διαιτησίας , αυτή είναι αμετάκλητη εκτός με άδεια του δικαστηρίου. Τα μέρη όμως δύνανται να αποφασίσουν ελεύθερα κατά πόσο θα συνάψουν συμφωνία διαιτησίας.
 • Η Διαιτησία ρυθμίζεται από τον Περί Διαιτησίας Νόμο, Κεφ. 4 (ή από τον Περί Διεθνούς Εμπορικής Διαιτησίας Νόμο, Ν.101/1987)
 • Είναι δυνατόν να υπάρχει συμβατική ρήτρα η οποία να προνοεί ότι οποιαδήποτε διαφορά πηγάζει από τη σύμβαση θα υπόκειται σε Διαιτησία και τέτοια ρήτρα είναι δεσμευτική για τα μέρη της συμφωνίας διατησίας.
 • Τα μέρη θα πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν υποβάλει την υπόθεση τους σε προσοντούχο Διαιτητή.
 • Η εξασφάλιση νομικής συμβουλής δεν είναι αναγκαία όμως συστήνεται στις περισσότερες περιπτώσεις ανάλογα με το πόσο περίπλοκη είναι η υπόθεση.
 • Δεν υπάρχει πρόνοια στον σχετικό νόμο για διεξαγωγή τέτοιας διαδικασίας εξ αποστάσεως.
 • Τα έξοδα της διαδικασίας καταβάλλονται από τα μέρη. Δεν παρέχεται Νομική Αρωγή. Το επιτυχόν μέρος θα πρέπει να προσβλέπει στην ανάκτηση των εξόδων του με την έκδοση της απόφασης του Διαιτητή.
 • Μετά την προσφυγή σε Διαιτησία , το Δικαστήριο δύναται να επέμβει μόνο όπου γίνονται συγκεκριμένοι ισχυρισμοί από οποιοδήποτε από τα μέρη και ειδικότερα όπου μπορεί να αποδειχθεί ότι ο διαιτητής έχει επιδείξει απρεπή συμπεριφορά ή έχει διαχειριστεί κακώς την διαδικασία ή όπου η διαιτητική απόφαση έχει δοθεί παράτυπα και τότε το Δικαστήριο δύναται να παραμερίσει την απόφαση αυτή.
 • Η απόφαση Διαιτητή , δύναται , κατόπιν άδειας του Δικαστηρίου να εκτελεστεί κατά τον ίδιο τρόπο όπως μια απόφαση ή διαταγή δικαστηρίου και σε τέτοια περίπτωση μπορεί να εκδοθεί απόφαση δικαστηρίου σύμφωνη με την διαιτητική απόφαση.

4. Διαφορές μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών

 • Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών , εκτός προσωπικών διαφορών.
 • Δεν είναι υποχρεωτική διαδικασία. Ρυθμίζεται από τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων που συμφωνείται μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.
 • Δεν ρυθμίζεται από νομοθεσία αλλά από τον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.
 • Είναι δυνατόν να υπάρχουν συμβατικές ρήτρες (στις Συλλογικές Συμβάσεις) οι οποίες να ορίζουν ρητά ότι οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων θα υπόκειται στη διαδικασία αυτή και οι ρήτρες αυτές είναι δεσμευτικές.
 • Η διαδικασία αυτή διεξάγεται από υψηλά προσοντούχους κυβερνητικούς υπαλλήλους. Η διαδικασία όμως δεν είναι εμπιστευτικής φύσεως.
 • Η εξασφάλιση νομικής συμβουλής δεν είναι αναγκαία όμως τα μέρη μπορούν να το πράξουν εάν το επιθυμούν.
 • Η διαδικασία αυτή δεν έχει διεξαχθεί ποτέ εξ'αποστάσεως.
 • Η διαδικασία είναι χωρίς χρέωση.
 • Όπου η προσφυγή στην διαδικασία δεν επιφέρει αποτέλεσμα, είναι δυνατόν να παραπεμφθεί το ζήτημα στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών ή σε Διαιτησία. Δεν υπάρχει περίοδος παραγραφής.
 • Οι Συλλογικές Συμβάσεις (το αποτέλεσμα της διαδικασίας ) δεν μπορούν να εκτελεστούν κατά τον ίδιο τρόπο όπως μια δικαστική απόφαση όμως είναι δυνατή η προσφυγή στο δικαστήριο.

5. Διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών

Δεν υπάρχει διαθέσιμο οποιοδήποτε συγκεκριμένο ΕΕΔ.

6. Οικογενειακές διαφορές

Έχει υποβληθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται υπό συζήτηση και το οποίο υιοθετεί σε μεγάλο βαθμό τις εισηγήσεις της Σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Διαμεσολάβηση στην Οικογένεια (Σύσταση αρ. 12(98)1, ημερ. 21.1.98).

7. Διαφορές μεταξύ ατόμων

Δεν υπάρχει διαθέσιμο οποιοδήποτε συγκεκριμένο ΕΕΔ εκτός από τη διαιτησία (βλέπε διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων).

8. Άλλες συγκεκριμένες περιπτώσεις

Δεν υπάρχει διαθέσιμο οποιοδήποτε συγκεκριμένο ΕΕΔ εκτός από τη διαιτησία ( βλέπε διαφορές μεταξύ επιχειρήσεων).

« Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών - Γενικές Πληροφορίες | Κύπρος - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 24-03-2009

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο