Europeiska Kommissionen > ERN > Alternativa system för tvistlösning > Belgien

Senaste uppdatering: 19-04-2006
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Alternativa system för tvistlösning - Belgien

EJN logo

Sidan är inaktuell. Vi håller på att uppdatera informationen och kommer att flytta den till den europeiska juridikportalen.


Inledande anmärkning: detta dokument beskriver situationen sådan den kommer att vara tills den nya förlikningslagen trätt i kraft. Denna lag förväntas (i sin helhet) träda i kraft den 30 september 2005.

De paragrafer eller beslut som det hänvisas till i detta dokument finns på webbplatsen Federale Overheidsdienst Justitie Deutsch - français - Nederlands (Federala offentliga tjänsten för justitiefrågor), närmare bestämt under konsoliderad lagstiftning.

För en allmän genomgång av alternativa system för tvistlösning, se ”Alternativa system för tvistlösning - Allmän information”.

Här försöker vi presentera mer praktisk information om alternativa sätt att lösa tvister i Belgien. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Allmänna medlingsorganisationer 1.
1.1. Het Centrum voor Arbitrage en Mediatie – Centret för skiljedomar och medling (CEPINA English - français - Nederlands1.1.
1.2. Brussels Business Mediation Center – Bryssels affärsmedlingscentrum (BBMC français - Nederlands1.2.
1.3. Antwerpse Kamer voor Bemiddeling en Arbitrage – Antwerpens medlings- och skiljedomskammare (AKaBa English - Nederlands1.3.
1.4. Electronic Consumer Dispute Resolution – Förordning om elektronisk tvistlösning (ECODIR English - français1.4.
1.5. Kamer van Arbitrage en Bemiddeling Nederlands –  Skiljedoms- och medlingskammaren (stiftelse) 1.5.
1.6. Arbitrage- en Bemiddelingsinstelling (ABI) – Skiljedoms- och medlingsorgan 1.6.
2. Sektorsspecifika medlingsorgan. 2.
2.1. Medlingsnämnden för byggärenden Nederlands 2.1.
2.2. Verzoeningscommissie voor tweedehands auto’s – Förlikningsnämnden för begagnade bilarfrançais - Nederlands 2.2.
2.3. Centrum Advocaat-Bemiddelaars in Familiezaken (CABFNederlands) – Centret för medlande advokater i familjeärenden 2.3.
2.4. Association pour la Médiation Familiale (AMF français) – Familjemedlingsbyrån 2.4.
2.5. Ombudsmannen English - français - Nederlands för finanssektorn 2.5.
2.6. Försäkringsombudsmannen Nederlands 2.6.
2.7. Ombudsdiensten in de openbare dienstverlening français - Nederlands – Ombudsmannen för offentlig verksamhet 2.7.
2.8. Ombudsdiensten bij overheden français - Nederlands – Ombudsmän inom myndigheterna 2.8.

 

I de flesta fall kan man tillgripa andra former av alternativ tvistlösning. För närmare upplysningar därom, kan du i nedanstående förteckning välja ett alternativ som är relevant för den situation som du befinner dig i.

Observera

Nedanstående förteckning avser inte att vara fullständig. Vissa av organisationerna är helt privata. Vissa av dem får stöd av myndigheterna utan att därför förlora sin karaktär av privata organisationer. Andra är myndigheter (t.ex. ombudsmännen).

1. Allmänna medlingsorganisationer

1.1. Het Centrum voor Arbitrage en Mediatie – Centret för skiljedomar och medling (CEPINA English - français - Nederlands)

Uppdrag

Cepina är en nationellt, sektorsövergripande och fristående organ som består av företagsledare, affärsjurister, advokater och högskolelärare som arbetar för att uppnå följande mål:

 • Att studera och främja medling
 • Att genomföra vetenskapliga seminarier om medling
 • Att handleda vid medling
 • Att utforma och tillhandahålla medlingsregler
 • Att utnämna kompetenta, engagerade och oberoende medlare
 • Att tillämpa övervakningsförfaranden som – i tillämpliga fall – ger lösningar på juridiska eller materiella svårigheter som motsvarar parternas ambitioner så nära som möjligt.

Typ av tvister: civilrättsliga tvister och affärstvister

Förlikningsförfarande – Cepina är i sig inte ett medlingsorgan och auktoriserar inte medlare. Cepina strävar efter att den person som är bäst lämpad beroende på ärendet ska utnämnas till medlare. Medlarna får betalt på grundval av Cepinas tariffer.

Till börjanTill början

Regler English - français - Nederlands

1.2. Brussels Business Mediation Center – Bryssels affärsmedlingscentrum (BBMC français - Nederlands)

Uppdrag

Brussels Business Mediation Center eller Bryssels affärsmedlingscentrum har följande uppdrag:

 • Främjande av medling som ett tvistlösningsförfarande i affärssammanhang
 • Inrättande av en adekvat struktur som medger medling
 • Inrättande av en lämplig fortbildning för affärsmedlare

Typ av tvister: Affärstvister

Förlikningsförfarande – Upprättande av en förteckning över medlare som auktoriserats av BBMC, från vilken parterna kan välja någon som de kan medla i deras tvist. Medlarna tar ut ersättning per timme.

Regler – Förlikningsregler

Till börjanTill början

1.3. Antwerpse Kamer voor Bemiddeling en Arbitrage – Antwerpens medlings- och skiljedomskammare (AKaBa English - Nederlands)

Uppdrag – Genomförande av medling

Typ av tvister: Affärstvister

Förlikningsförfarande – Upprättande av en förteckning över medlare som auktoriserats av AKaBA, från vilken parterna kan välja någon som kan medla i deras tvist. Medlaren har rätt till ett arvode och ersättning för utgifter.

Regler English - Nederlands

1.4. Electronic Consumer Dispute Resolution – Förordning om elektronisk tvistlösning (ECODIR English - français)

Uppdrag – Ecodir hjälper konsumenter och företag att förebygga eller lösa klagomål och tvister via nätet genom en snabb, effektiv och billig tjänst.

Till börjanTill början

Ecodir innebär ett stöd till konsumenter genom att erbjuda dem ett effektivt sätt att nå en lösning på deras klagomål via nätet. Ecodir använder sig av ett strukturerat förhandlings- och (om nödvändigt) medlingsförfarande i en avskärmad och säker on-linemiljö. Systemet är lätt att använda, oavsett var parterna befinner sig.

Ecodir innebär även ett stöd till företag, eftersom klagomål och anspråk från konsumenter når dem i fastställd form, vilket gör att konsumentkontakterna kan hanteras mer effektivt. Dessutom föredrar konsumenter att ha kontakt med företag som erbjuder effektiva förfaranden vid hanteringen av klagomål och tvister.

Typ av tvister – Tvist angående en nättransaktion. Tvisten gäller minst en konsument. Tvisten gäller inte olagligt innehåll, kroppsskada och inte heller familjerättsliga, skatterättsliga eller immaterialrättsliga frågor.

Förlikningsförfarande – Ecodir erbjuder en säker och avskärmad nätmiljö där parterna i en tvist ömsesidigt kan framförhandla en godtagbar lösning genom att använda Ecodirs förhandlingsförfarande. Parterna kan begära hjälp från en Ecodirmedlare för att denna ska bistå dem med att lösa tvisten om båda parter så önskar. Denna tjänst är kostnadsfri för både konsumenter och företag.

Regler English - français

Till börjanTill början

1.5. Kamer van Arbitrage en Bemiddeling Nederlands –  Skiljedoms- och medlingskammaren (stiftelse)

Uppdrag – Målet för Skiljedoms- och medlingskammaren är att samla jurister specialiserade på en eller flera lagstiftningsområden och som genom sin utbildning, erfarenhet och goda rykte förväntas utöva sitt yrke på ett kompetent och medmänskligt sätt.

Typ av tvister: civilrättsliga tvister, affärstvister och byggnadstvister.

Förlikningsförfarande – Kammaren består av medlare

Regler för förlikningsförfarandet Nederlands

1.6. Arbitrage- en Bemiddelingsinstelling (ABI) – Skiljedoms- och medlingsorgan

Uppdrag – Tillhandahållande av medling

Typ av tvister: Affärstvister

Förlikningsförfarande – ABI godkänner medlare, men upprättar ingen förteckning. Medlarna får ersättning av ABI.

Regler – ”Förfaranderegler”

2. Sektorsspecifika medlingsorgan.

2.1. Medlingsnämnden för byggärenden Nederlands

Uppdrag – Lösande av byggnadstvister mellan enskilda byggherrar (inte företag) och deras entreprenörer och arkitekter.

Till börjanTill början

Typer av tvister – Byggtvister

Medlingsförfaranden – Upprättande av en förteckning över sakkunniga, från vilken parterna kan välja någon som kan medla i deras tvist. Ersättningen till de sakkunniga betalas av parterna, nämnden arbetar gratis.

Regler – Procedurereglement van de verzoeningscommissie “Bouw” Nederlands PDF File (PDF File 52.1 KB) – Förfaranderegler för medlingsnämnden för byggärenden

2.2. Verzoeningscommissie voor tweedehands auto’s – Förlikningsnämnden för begagnade bilarfrançais - Nederlands

Uppdrag – Bistånd vid lösning av tvister mellan professionella försäljare och köpare, som använder standardkontraktet från Federauto-Test-Aankoop för begagnade motorfordon.

Typ av tvister – Tvister som gäller handeln med bilar: begagnade bilar, reparationer och försäljning som sköts av professionella eller privata försäljare.

Förlikningsförfarande – Parterna kan välja en medlare från en förteckning. Medlaren erhåller ingen ersättning, såvida inte det gäller experter.

Till börjanTill början

Regler – Verzoeningsprocedure tweedehands voertuigen – Medlingsförfarande för begagnade bilar

2.3. Centrum Advocaat-Bemiddelaars in Familiezaken (CABFNederlands) – Centret för medlande advokater i familjeärenden

Uppdrag – Främjande, utnyttjande och utveckling av alla former av tvistlösning utanför domstol i familjeärenden samt tillhandahållande av diverse medlingstjänster och fortbildning i bruket av dessa alternativa former av tvistlösning.

Typ av tvister – Familjetvister

Förlikningsförfaranden – Det står parterna fritt att anlita en auktoriserad medlande advokat. Ersättning utgår till medlaren.

2.4. Association pour la Médiation Familiale (AMF français) – Familjemedlingsbyrån

Uppdrag – Främjande och utformning av medling i familjeärenden samt inrättande av etiska regler på området.

Typ av tvister – Familjetvister

Förlikningsförfaranden – Det står parterna fritt att anlita en auktoriserad medlande advokat. Den ersättning som utgår till medlaren betalas av parterna.

2.5. Ombudsmannen English - français - Nederlands för finanssektorn

Uppdrag – Ombudsmannen för finanssektorn är en opartisk medlarfunktion som hjälper fysiska personer med att lösa problem som de har med sin bank, börsmäklare, kapitalförvaltare, investeringsrådgivare eller sitt kreditinstitut.

Till börjanTill början

Typ av tvister – Finansiella tvister

Typ av medling – Ombudsmannen tillhandahåller råd om hur det aktuella problemet ska kunna lösas. Ombudsmannens tjänster är kostnadsfria.

2.6. Försäkringsombudsmannen Nederlands

Uppdrag – Ombudsmannens uppdrag är att undersöka tvister och därvid medla mellan en konsument (i vilken egenskap denne än uppträder) och ett försäkringsbolag, en medlare eller Datassur.

Typ av tvister – Konsumenttvister inom försäkringssektorn

Typa av förlikning – Ombudsmannen kontaktas brevledes. Denne formulerar snarast, men senast inom sex månader, ett motiverat skriftligt yttrande. Ombudsmannens tjänster är kostnadsfria.

Regler - Charter - Bevoegdheden français - Nederlands – Behörighetsförteckningen

2.7. Ombudsdiensten in de openbare dienstverlening français - Nederlands – Ombudsmannen för offentlig verksamhet

Var - Posten, järnvägen (NMBS) samt telekommunikationssektorn och försäkringsinspektionen (CDV)

2.8. Ombudsdiensten bij overheden français - Nederlands – Ombudsmän inom myndigheterna

Var – Den federala regeringen, de regionala regeringarna i Flandern och Vallonien, den franska gemenskapen samt enskilda städer och kommuner i Belgien.

Bl.a. kollektiva skulduppgörelser (artikel 1675/2 och följande artiklar i civilrättslagen).

Paragraf 216 bis i Wetboek van Strafvordering (”straffrättslagen”).

§ 1. Allmän åklagare kan, utan begränsningar av de befogenheter som tillerkänns honom i paragraf 216a, kalla en lagöverträdare och, om han bedömer att brottet är av sådan natur att det kan medföra fängelse i två år eller mer, ålägga denne att gottgöra eller rätta till den skada som brottet orsakat och styrka att så verkligen har skett. I förekommande fall ska åklagare även kalla offret och medla mellan parterna om ersättningens omfattning och hur den ska betalas.

(…)

Paragraf 972 i Gerechtelijk Wetboek

Paragraf 1258 i Gerechtelijk Wetboek

« Alternativa system för tvistlösning - Allmän information | Belgien - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 19-04-2006

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket