Evropska komisija > EPM > Alternativne rešitve sporov > Belgija

Zadnja sprememba: 09-11-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Alternativne rešitve sporov - Belgija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Trenutno jo posodabljamo in bo na voljo na evropskem portalu e-pravosodje.


Uvodna opomba: ta pregled obravnava pravni položaj pred začetkom veljavnosti nove zakonodaje o mediaciji, ki bo po pričakovanjih začela veljati do 30. septembra 2005.

Zakonodajne in podobne določbe, na katere se sklicuje besedilo na tej strani, so na voljo na spletni strani Federale Overheidsdienst Justitie Deutsch - français - Nederlands (prečiščena zakonodaja).

Za informacije o alternativnem reševanju sporov glejte „Alternativno reševanje sporov – splošne informacije“.

S to novo dokumentacijo je na voljo več praktičnih informacij o alternativnem reševanju sporov v Belgiji. 

KAZALO

1. Organizacije za splošno mediacijo 1.
1.1. Center za arbitražo in mediacijo Belgije (CEPINA English- français- Nederlands1.1.
1.2. Center za poslovno mediacijo Bruselj (BBMC français- Nederlands1.2.
1.3. Zbornica za mediacijo in arbitražo Antwerpen (AKaBa English- Nederlands1.3.
1.4. Elektronsko reševanje potrošniških sporov (ECODIR English- français1.4.
1.5. Kamer van Arbitrage en Bemiddeling Nederlands vzw 1.5.
1.6. Arbitrage- en Bemiddelingsinstelling (ABI) 1.6.
2. Organi za mediacijo za posebne industrije 2.
2.1. Verzoeningscommissie Bouw 2.1.
2.2. Komisija za spore v zvezi z rabljenimi avtomobili français- Nederlands 2.2.
2.3. Centrum Advocaat-Bemiddelaars in Familiezaken (CABF Deutsch - English - français - Nederlands2.3.
2.4. Association pour la Médiation Familiale (AMF français2.4.
2.5. Varuh človekovih pravic English- français- Nederlands za bančno industrijo 2.5.
2.6. Varuh človekovih pravic za zavarovalništvo français - Nederlands 2.6.
2.7. Varuhi človekovih pravic za javne storitve français- Nederlands 2.7.
2.8. Varuhi človekovih pravic za organe z javnimi pooblastili français- Nederlands 2.8.

 

Katere vrste alternativnega reševanja sporov se, s splošnega vidika, uporabljajo v Belgiji?

Razen arbitraže in varuhov človekovih pravic je glavna vrsta alternativnega reševanja sporov mediacija v civilnih in gospodarskih zadevah.

Mediacija je mehanizem za reševanje sporov, ki so se že pojavili ali jih je mogoče pričakovati, tako da se stranke pripravi na razpravo in pogajanja o njihovih stališčih ter sklenitev sporazuma. Mediacija pomeni, da tretja stranka, mediator, pomaga strankam najti sporazumno rešitev njihovega spora.

Pri tem je potrebno polno sodelovanje strank ter njihova pripravljenost za odprto in uspešno razpravo za rešitev težave, tako da se lahko izognejo obveznim postopkom.

Kakšne vrste sporov je mogoče rešiti s to vrsto alternativnega reševanja sporov?

Mediacija se lahko uporablja v civilnih in gospodarskih zadevah, vključno z industrijskimi in potrošniškimi spori. Na voljo je tudi v zvezi z dolgovi in kazenskimi zadevami.

Ali je uporaba te vrste alternativnega reševanja sporov obvezna v skladu z zakonom ali pogoji sodnega naloga?

Stranke se lahko običajno prosto odločijo, ali želijo uporabiti mediacijo ali ne. Vseeno obstajajo izjeme. Na primer: če sodišče odredi izvedensko poročilo, si mora izvedenec prizadevati za zagotovitev sprave med strankami; v primerih razveze zakonske zveze pa sodišče obvesti stranki o vidikih, za katere meni, da lahko pomagajo doseči spravo.

Ali je ta vrsta alternativnega reševanja sporov urejena z zakonodajo?

V času priprave besedila (junij 2005) pravo Belgije ne predvideva splošnih pravil o mediaciji. Vseeno je bil v uradnem listu Belgije objavljen Zakon o spremembi Sodnega zakonika (o mediaciji) z dne 21. februarja 2005. Celotni zakon bo začel veljati najpozneje 30. septembra 2005. Do sprejetja in začetka veljavnosti Zakona o mediaciji ima Belgija na voljo le več posebnih posameznih določb. Zakon z dne 19. februarja 2001 je v Sodni zakonik uvedel mediacijo v družinskih zadevah (poglavje I a naslova II zvezka II dela štiri). Obstaja tudi več zunajsodnih sodišč za zadeve, kot so potrošniške pogodbe (npr. rabljena vozila) in javne družbe (pošta, železnica).

Obstajajo lahko pogodbene klavzule, ki določajo, da morajo za vsak spor, povezan s pogodbo, potekati alternativni načini reševanja sporov pred predložitvijo spora sodišču. Ali so takšne klavzule zavezujoče za stranki za to vrsto alternativnega reševanja sporov?

Na podlagi splošnega pogodbenega prava so veljavne klavzule v pogodbi zavezujoče za stranke in njihovo neizpolnjevanje izpostavi stranko, ki ne izpolnjuje obveznosti, nevarnosti, da bo sprožen sodni postopek.

Kako je mogoče zagotoviti, da je alternativno reševanje sporov, ki se uporablja, tako zanesljivo, kot zahteva učinkovito sodno varstvo? In še zlasti, kako je mogoče zagotoviti, da bodo pogajanja zaupna?

Do začetka veljavnosti novega Zakona o mediaciji urejajo mediacijo le predpisi organov, ki izvajajo mediacijo, razen v družinskih zadevah.

Ali je treba poiskati pravni nasvet? Kakšna je vloga odvetnika pri tej vrsti alternativnega reševanja sporov?

Odvetniki in izvedene priče pogosto sodelujejo v postopku mediacije, vendar pa to ni obvezno.

Ali se lahko ta vrsta alternativnega reševanja sporov izvaja na daljavo, zlasti z elektronskimi sredstvi?

To je odvisno od organa, ki izvaja mediacijo (glejte spodaj).

Ali je ta vrsta alternativnega reševanja sporov brezplačna? Če ni, kako se porazdelijo stroški? Ali je mogoče dobiti pravno pomoč? (glejte temo Pravna pomoč – splošne informacije).

To je odvisno od organa, ki izvaja mediacijo (glejte spodaj).

Če se uporabi ta vrsta alternativnega reševanja sporov in ni mogoče rešiti spora, ali je še vedno mogoče spor predložiti sodišču?

Če z mediacijo niso doseženi želeni rezultati, je vedno mogoče uporabiti arbitražo ali iti na sodišče. Ta imajo v skladu z ustavo izključno pristojnost za reševanje sporov, povezanih s pravicami v civilnih zadevah, in za izdajo izvršljivih odločb (člen 144 Ustave).

Če se uporabi ta vrsta alternativnega reševanja sporov in je rešitev spora uspela, kakšno obliko ima sporazum?

Rezultat uspešne mediacije je sporazumna poravnava, ki je pravzaprav nova pogodba. Če ena od strank ne ravna v skladu s poravnavo, druga stranka ne more zahtevati njene izvršitve kot arbitražne odločbe ali sodne odločbe, ampak mora najprej sprožiti arbitražo ali sodni postopek.

(Vir: VERBIST, H., DE VUYST, B., Arbitrage en alternative dispute resolution in België: een overzicht van de in België aanwezige arbitrage- en mediatie-instellingen en ombudsdiensten, Arbitrage et modes alternatifs de règlement des conflits en Belgique: une étude des institutions d'arbitrage et de médiation et des services d'ombudsman présents en Belgique, Brugge, Die Keure, 2002, 536 str.)

Alternativno reševanje sporov je mogoče uporabiti v večini zadev. V nadaljevanju so navedene različne okoliščine, v katerih se lahko oseba znajde:

POMNITE:

Spodnji seznam ni nujno popoln. Nekatere organizacije so povsem zasebne. Nekatere od njih prejemajo javno podporo in so še vedno subjekti v zasebnem sektorju. Druge so uradni organi (npr. varuhi človekovih pravic).

1. Organizacije za splošno mediacijo

1.1. Center za arbitražo in mediacijo Belgije (CEPINA English- français- Nederlands)

Vloga

CEPINA je neodvisen nacionalni organ, ki zajema vse industrije ter združuje menedžerje, odvetnike s področja poslovnega prava, pravnike in univerzitetne profesorje, ki si prizadevajo za naslednje:

 • študij in spodbujanje mediacije;
 • organizacija znanstvenih posvetovanj na temo mediacije;
 • obravnavanje dejanskih primerov mediacije;
 • oblikovanje in razširjanje pravil o mediaciji;
 • imenovanje usposobljenih, imenovanih in neodvisnih mediatorjev;
 • nadzor postopkov – če je primerno – s predlaganjem rešitev pravnih ali materialnih težav, ki kar najbolj ustrezajo prizadevanjem strank.

Vrsta sporov: civilni in gospodarski.

Postopek mediacije – sam center CEPINA ni mediator in ne pooblašča mediatorjev. Prizadeva si za imenovanje najprimernejše osebe za mediatorja, ob upoštevanju posebne narave zadeve. Mediatorji so plačani pavšalno glede na lestvice CEPINA.

Na vrh straniNa vrh strani

Pravila English - français - Nederlands

1.2. Center za poslovno mediacijo Bruselj (BBMC français- Nederlands)

Vloga

Center za poslovno mediacijo Bruselj si prizadeva za naslednje:

 • spodbujanje mediacije kot postopka za reševanje poslovnih sporov;
 • zagotavljanje ustreznih struktur, kjer lahko poteka mediacija;
 • zagotavljanje ustreznega usposabljanja za osebe, ki izvajajo poslovno mediacijo.

Vrsta sporov: gospodarske zadeve.

Postopek mediacije – priprava seznama priznanih mediatorjev BBMC, s katerega lahko stranke izberejo mediatorja za reševanje svojega spora. Storitve mediatorjev se plačajo po urnih postavkah.

Pravila – pravila o mediaciji.

Na vrh straniNa vrh strani

1.3. Zbornica za mediacijo in arbitražo Antwerpen (AKaBa English- Nederlands)

Vloga – organizacija mediacije.

Vrsta sporov – gospodarske zadeve.

Postopek mediacije – priprava seznama priznanih mediatorjev AKaBA, s katerega lahko stranke izberejo mediatorja za svoj spor. Mediatorji so upravičeni do prejemanja honorarjev in povračila stroškov.

Pravila English - Nederlands

1.4. Elektronsko reševanje potrošniških sporov (ECODIR English- français)

Vloga – ECODIR pomaga potrošnikom in podjetjem preprečiti ali rešiti pritožbe in spore prek spleta s hitro, učinkovito in ugodno storitvijo.

Na vrh straniNa vrh strani

ECODIR pomaga potrošnikom, tako da jim zagotavlja učinkovit način za spletno reševanje pritožb. Uporablja strukturiran postopek pogajanj in (če je potrebno) mediacije – vse v zasebnem in varnem spletnem okolju. Sistem je preprost za uporabo, ne glede na to, kje so stranke.

ECODIR pomaga tudi podjetjem, ker jim potrošniške pritožbe in zahtevke predstavi v celoviti obliki – s tem omogoča učinkovitejše upravljanje odnosov s strankami. Razen tega stranke raje poslujejo s podjetji, ki imajo oblikovane učinkovite postopke upravljanja pritožb in sporov.

Vrsta sporov – spor, ki je nastal na podlagi spletne transakcije. Spor vključuje najmanj enega potrošnika. Spor ni povezan s prepovedano vsebino, osebno škodo, družinskimi vprašanji, davčnimi vprašanji in vprašanji intelektualne lastnine.

Postopek mediacije – ECODIR zagotavlja varen spletni prostor, v katerem se lahko stranki v sporu dogovorita o vzajemno sprejemljivi rešitvi, pri tem pa uporabita pogajalski postopek ECODIR. Stranki lahko vprašata za pomoč usposobljenega mediatorja ECODIR, ki jima pomaga pri reševanju spora, če to želita obe stranki. Storitev je brezplačna za potrošnike in podjetja.

Pravila English - français

1.5. Kamer van Arbitrage en Bemiddeling Nederlands vzw

Vloga – zbornica za arbitražo in mediacijo si prizadeva, da bi združila pravnike, specializirane za eno ali več pravnih področij ter ki so zaradi usposabljanja, izkušenj in ugleda dolžni opravljati svoj poklic na primeren in spoštljiv način.

Na vrh straniNa vrh strani

Vrsta sporov – civilne in gospodarske zadeve ter gradbeništvo.

Mediacija – zbornico sestavljajo mediatorji.

Pravila Nederlands postopka mediacije

1.6. Arbitrage- en Bemiddelingsinstelling (ABI)

Vloga – zagotavljanje storitev mediacije.

Vrsta sporov – gospodarske zadeve.

Postopek mediacije – ABI skrbi za priznavanje mediatorjev, vendar ne izdaja seznamov. Plačilo mediatorjev ureja ABI.

Pravila – „Poslovnik“.

2. Organi za mediacijo za posebne industrije

2.1. Verzoeningscommissie Bouw

Vloga – reševanje sporov med posameznimi strankami (ne gospodarskimi družbami) ter njihovim izvajalcem in arhitektom.

Vrsta sporov – gradbeni spori.

Postopek mediacije – priprava seznama strokovnjakov, s katerega lahko stranke izberejo strokovnjaka za reševanje spora. Honorarje strokovnjakov plačajo stranke; Komisija ne zaračuna ničesar.

Pravila – Procedurereglement van de verzoeningscommissie “Bouw” Nederlands PDF File (PDF File 52.1 KB)

Na vrh straniNa vrh strani

2.2. Komisija za spore v zvezi z rabljenimi avtomobili français- Nederlands

Vloga – zagotavljanje pomoči pri reševanju sporov med prodajalci in kupci, ki uporabljajo standardno pogodbo, ki jo predlaga „Federauto-Test-Aankoop/Federauto-Test-Achats“ za rabljene avtomobile.

Vrsta sporov – spori v zvezi s posli z motornimi vozili: rabljenimi avtomobili, popravili, prodajo s strani poklicnih prodajalcev in fizičnih oseb.

Postopek mediacije – stranke lahko izberejo mediatorja na seznamu. Določeno ni nobeno plačilo za mediatorje, razen če so uradni strokovnjaki.

Pravila – „Pravila o postopku mediacije v zvezi z rabljenimi vozili“.

2.3. Centrum Advocaat-Bemiddelaars in Familiezaken (CABF Deutsch - English - français - Nederlands)

Vloga – spodbujanje, uporaba in razvoj vseh oblik zunajsodnega reševanja sporov v družinskih zadevah, zagotavljanje več vrst storitev mediacije in usposabljanja za uporabo teh oblik alternativnega reševanja sporov.

Na vrh straniNa vrh strani

Vrsta sporov – družinski spori.

Postopek mediacije – stranke lahko prosto izberejo priznanega odvetnika za mediacijo. Določeno je plačilo.

2.4. Association pour la Médiation Familiale (AMF français)

Vloga – spodbujanje in organizacija družinske mediacije ter priprava pravil poklicne etike na tem področju.

Vrsta sporov – družinski spori.

Postopek mediacije – stranke lahko prosto izberejo priznanega odvetnika za mediacijo. Mediatorja plačajo stranke.

2.5. Varuh človekovih pravic English- français- Nederlands za bančno industrijo

Vloga – Varuh človekovih pravic za bančno industrijo je nepristranski mediator, ki pomaga fizičnim osebam rešiti težave z banko, borznim posrednikom, upraviteljem premoženja, naložbenim svetovalcem ali kreditno ustanovo.

Na vrh straniNa vrh strani

Vrsta sporov – finančni.

Postopek mediacije – Varuh človekovih pravic izda nezavezujoče mnenje o težavi, ki mu je predložena. Storitev je brezplačna.

2.6. Varuh človekovih pravic za zavarovalništvo français - Nederlands

Vloga – Varuh človekovih pravic preiskuje spore ter zagotavlja mediacijo med potrošnikom (ne glede na njegov položaj) in zavarovalnico, posrednikom ali združenjem Datassur. français - Nederlands

Vrsta sporov – potrošniški spori na področju zavarovalništva.

Postopek mediacije – na Varuha se je treba obrniti pisno. Varuh pripravi utemeljeno pisno mnenje v najkrajšem možnem času, v vsakem primeru pa v šestih mesecih. Storitev je brezplačna.

Pravila – Charter - Bevoegdheden. français - Nederlands

2.7. Varuhi človekovih pravic za javne storitve français- Nederlands

Kje – pošta, železnica, inšpektorat za telekomunikacije in zavarovalništvo (CDV).

2.8. Varuhi človekovih pravic za organe z javnimi pooblastili français- Nederlands

Kje – zvezna vlada, flamska in valonska regionalna vlada, francoska skupnost ter nekatera mesta in kraji v Belgiji.

« Alternativne rešitve sporov - Splošne informacije | Belgija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 09-11-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo