Európska komisia > EJS > Alternatívne spôsoby riešenia sporov > Belgicko

Posledná úprava: 09-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Belgicko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Úvodná poznámka: Tento prehľad sa týka právneho stavu pred vstupom do platnosti nových právnych predpisov o sprostredkovaní, ktorých vstup do platnosti sa očakáva do 30. septembra 2005.

Legislatívne a podobné ustanovenia uvádzané na tejto strane si možno prezrieť na adrese Federale Overheidsdienst Justitie Deutsch - français - Nederlands (konsolidované právne predpisy)

Čo sa týka alternatívneho riešenia sporov, pozri „Alternative dispute resolution - general information„(Alternatívne riešenie sporov – všeobecné informácie).

Tento nový dokument je pokusom poskytnúť praktickejšiu informáciu o ARS (alternatívne riešenie sporov) v Belgicku 

OBSAH

1. Hlavné organizácie sprostredkovania 1.
1.1. Belgické stredisko pre arbitráž a sprostredkovanie (CEPINA English- français- Nederlands1.1.
1.2. Bruselské stredisko pre obchodné sprostredkovanie (BBMC français- Nederlands1.2.
1.3. Antwerpská komora sprostredkovania a arbitráže (AKaBa English- Nederlands1.3.
1.4. Elektronické riešenie obchodných sporov (ECODIR English- français1.4.
1.5. Kamer van Arbitrage en Bemiddeling Nederlands vzw 1.5.
1.6. Arbitrage- en Bemiddelingsinstelling (ABI) 1.6.
2. Orgány sprostredkovania pre špecifické odvetvia 2.
2.1. Verzoeningscommissie Bouw 2.1.
2.2. Komisia pre spory o vozidlách z druhej ruky français- Nederlands 2.2.
2.3. Centrum Advocaat-Bemiddelaars in Familiezaken (CABF Deutsch - English - français - Nederlands2.3.
2.4. Association pour la Médiation Familiale (AMF français2.4.
2.5. Ombudsman English- français- Nederlands pre bankový sektor 2.5.
2.6. Ombudsman pre sektor poisťovníctva français - Nederlands 2.6.
2.7. Ombudsmani pre verejné služby français- Nederlands 2.7.
2.8. Ombudsmani pre verejné úrady français- Nederlands 2.8.

 

Aké sú z celkového pohľadu jednotlivé druhy ARS v Belgicku?

Okrem arbitráže a ombudsmanov je hlavnou formou alternatívneho riešenia sporov (ARS) sprostredkovanie v občianskych a obchodných záležitostiach.

Sprostredkovanie je mechanizmom určeným na riešenie vzniknutých alebo očakávaných sporov, prinútením strán, aby prediskutovali a prerokovali svoje stanoviská a dospeli k dohode. Sprostredkovanie znamená, že tretia strana, sprostredkovateľ, pomáha stranám nájsť kompromisné riešenie ich sporu.

Sprostredkovanie si vyžaduje plnú spoluprácu strán a ich ochotu zúčastniť sa otvorenej a konštruktívnej diskusie na vyriešenie ich problému, aby sa dalo vyhnúť povinným postupom.

Aké druhy sporov možno riešiť prostredníctvom tohto druhu ARS?

Sprostredkovanie je možné v občianskych a obchodných záležitostiach, vrátane pracovnoprávnych a spotrebiteľských sporov. Sprostredkovanie je tiež k dispozícii vo vzťahu k záležitostiam týkajúcim sa dlhov a trestných činov.

Je využitie tohto druhu ARS povinné podľa zákona alebo podľa podmienok nariadenia súdu?

Strany sa môžu v zásade voľne rozhodnúť, či využijú sprostredkovanie alebo nie. Existujú však výnimky. Napríklad: ak súd nariadi vypracovanie znaleckého posudku, znalec sa musí snažiť dosiahnuť súhlas strán; v prípadoch rozvodu súd informuje strany o predstavách, o ktorých sa domnieva, že by mohli pomôcť dosiahnuť súhlas.

Je tento druh ARS regulovaný zákonom?

V čase písania (jún 2005) v Belgicku neexistujú žiadne všeobecné predpisy pre sprostredkovanie. Belgický úradný vestník však uverejnil zákon súdneho zákonníka (dodatok) (sprostredkovanie) z 21. februára 2005. Celý zákon má byť platný najneskôr 30. septembra 2005. V očakávaní prijatia a vstupu do platnosti zákona o sprostredkovaní, jediné čo máme, je určitý počet špecifických čiastkových ustanovení. Zákon z 19. februára 2001 zaviedol do súdneho zákonníka sprostredkovanie v rodinných záležitostiach (časť štyri, kniha II, hlava II, kapitola Ia). A existuje množstvo mimosúdnych tribunálov pre záležitosti ako spotrebiteľské zmluvy (napr. vozidlá z druhej ruky) a verejné podniky (pošta, železnica).

Mohli by existovať zmluvné klauzuly, ktoré stanovujú, že akýkoľvek spor týkajúci sa zmluvy bude predložený na ARS pred každým obrátením sa na súd. Sú takéto klauzuly záväzné pre dve strany u tohto druhu ARS?

Na základe všeobecného zmluvného práva sú platné klauzuly v zmluve záväzné pre strany a ich nedodržanie vystavuje nedodržiavajúcu stranu riziku súdnej žaloby.

Ako sa dá zabezpečiť, aby ARS, ktoré ste použili, malo stupeň spoľahlivosti, ktorý si vyžaduje výkon spravodlivosti? Predovšetkým ako zabezpečiť, aby sa rokovania udržali utajené?

V očakávaní vstupu do platnosti nového zákona o sprostredkovaní sprostredkovanie riadia iba vlastné predpisy orgánov sprostredkovania, s výnimkou záležitostí týkajúcich sa rodiny.

Je potrebné hľadať právne poradenstvo? Aká je úloha právnika u tohto druhu ARS?

Sprostredkovacieho konania sa často zúčastňujú advokáti a súdni znalci, nie je to však povinné.

Môže sa tento druh ARS vykonávať na diaľku, predovšetkým elektronickými prostriedkami?

Závisí to od orgánu sprostredkovania (pozri nižšie).

Je tento druh ARS bezplatný? Ak nie, ako sa rozdeľujú výdavky? Je možné dosiahnuť poskytnutie právnej pomoci? (pozri tému Legal aid - general information (Právna pomoc – základné informácie)).

Závisí to od orgánu sprostredkovania (pozri nižšie).

Ak ste použili tento druh ARS, ale nedokázali ste vyriešiť spor, je ešte možné obrátiť sa na súd?

Ak sprostredkovanie nemá želaný výsledok, vždy je možné obrátiť sa na arbitráž alebo na súdy. Majú výlučnú právomoc podľa ústavy riešiť právne spory v občianskych záležitostiach a vydávať vymáhateľné rozhodnutia (článok 144 ústavy).

Ak máte možnosť využiť tento druh ARS a podarí sa vám vyriešiť spor, akú formu má táto dohoda?

Výsledkom úspešného sprostredkovania je priateľský zmier, ktorý je svojím účinkom novou zmluvou. Ak s vyriešením nesúhlasí jedna zo strán, strana, ktorá je v nevýhode, ho nemôže vynútiť ako arbitrážne rozhodnutie alebo rozhodnutie súdu, ale musí najprv začať arbitrážne alebo súdne konanie.

(Zdroj: VERBIST, H., DE VUYST, B, Arbitrage en alternative dispute resolution in België: een overzicht van de in België aanwezige arbitrage- en mediatie-instellingen en ombudsdiensten, Arbitrage et modes alternatifs de règlement des conflits en Belgique: une étude des institutions d'arbitrage et de médiation et des services d'ombudsman présents en Belgique, Brugge, Die Keure, 2002, s. 536.)

Vo väčšine prípadov môžete využiť alternatívne riešenie sporu. Uvedený zoznam obsahuje rôzne situácie, v ktorých sa môžete nachádzať:

Pozn.

Uvedený zoznam nemusí byť úplný. Niektoré organizácie sú čisto súkromné. Niektoré dostávajú štátnu podporu bez toho, aby stratili svoj štatút súkromného sektoru. Iné sú úradnými orgánmi (napr. ombudsmani).

1. Hlavné organizácie sprostredkovania

1.1. Belgické stredisko pre arbitráž a sprostredkovanie (CEPINA English- français- Nederlands)

Funkcia

CEPINA je nezávislým národným orgánom, ktorý pokrýva všetky odvetvia a skladá sa z manažérov podnikov, podnikových právnikov, advokátov a univerzitných učiteľov, ktorí sledujú nasledujúce ciele:

 • študovanie a podporovanie sprostredkovania;
 • organizovanie vedeckých kolokvií o predmete sprostredkovania;
 • spracovanie praktických prípadov sprostredkovania;
 • vytváranie a šírenie pravidiel sprostredkovania;
 • menovanie kompetentných, angažovaných a nezávislých sprostredkovateľov;
 • dohľad nad postupmi prostredníctvom – v prípade vhodnosti – ponúknutia riešení právnych alebo vecných problémov, ktoré sú čo najvhodnejšie pre záujmy strán.

Druhy sporov: Občianske a obchodné

Postup sprostredkovania - CEPINA nie je sprostredkovateľom, ani neakredituje sprostredkovateľov. CEPINA sa snaží určiť za sprostredkovateľa najvhodnejšiu možnú osobu, pričom berie do úvahy špecifickú povahu prípadu. Sprostredkovatelia sú platení paušálnymi sadzbami podľa taríf CEPINA.

HoreHore

Pravidlá English - français - Nederlands

1.2. Bruselské stredisko pre obchodné sprostredkovanie (BBMC français- Nederlands)

Funkcia

Bruselské stredisko pre obchodné sprostredkovanie sleduje tieto ciele:

 • podporu sprostredkovania ako postup urovnania obchodného sporu;
 • zabezpečenie primeraných štruktúr, v ktorých sa môže vykonávať sprostredkovanie;
 • zabezpečovanie primeraného školenia pre ľudí vykonávajúcich činnosť služieb sprostredkovania.

Druhy sporov: obchodné záležitosti

Postup sprostredkovania – vypracovanie zoznamu sprostredkovateľov uznávaných zo strany BBMC, z ktorých si strany môžu vybrať sprostredkovateľa ich sporu. Služby sprostredkovateľov sa odmeňujú podľa hodinových sadzieb.

HoreHore

Pravidlá – pravidlá sprostredkovania

1.3. Antwerpská komora sprostredkovania a arbitráže (AKaBa English- Nederlands)

Funkcia – organizácia sprostredkovania

Druh sporov – obchodné záležitosti

Postup sprostredkovania – príprava zoznamu sprostredkovateľov uznávaných zo strany AkaBA, z ktorých si strany môžu vybrať sprostredkovateľa pre ich spor. Sprostredkovatelia majú nárok na poplatky a náhradu výdavkov.

Pravidlá English - Nederlands

1.4. Elektronické riešenie obchodných sporov (ECODIR English- français)

Funkcia – systém ECODIR pomáha spotrebiteľom a podnikom predchádzať sťažnostiam a sporom alebo riešiť ich online s využitím rýchlej, účinnej a cenovo prístupnej služby.

HoreHore

Systém ECODIR má pre spotrebiteľov výhodu, že im poskytuje účinný prostriedok riešenia ich sťažností online. Systém ECODIR používa štruktúrovaný proces rokovania a (v prípade potreby) sprostredkovania – všetko s privátnom a bezpečnom prostredí online. Systém sa ľahko používa bez ohľadu na to, kde sa strany nachádzajú.

Systém ECODIR má výhodu aj pre podniky, pretože sťažnosti spotrebiteľov a ich žiadosti sa im predkladajú v súhrnnom formáte, čo im umožňuje efektívnejšie spracovávanie vzťahov so zákazníkmi. A zákazníci dávajú prednosť rokovaniu s podnikmi, ktoré majú účinné postupy riešenia sťažností a sporov.

Druh sporov – spor vznikol z transakcie online. Spor obsahuje najmenej jedného spotrebiteľa. Spor sa netýka otázok nezákonného obsahu, ujmy podniku, zdanenia, rodiny a duševného vlastníctva.

Postup sprostredkovania – systém ECODIR poskytuje bezpečný privátny internetový priestor, v ktorom môžu strany sporu prerokovať navzájom akceptovateľné riešenie použitím procesu rokovania systému ECODIR. Ak si to obidve strany želajú, môžu požiadať o pomoc kvalifikovaného sprostredkovateľa systému ECODIR, aby im pomohol pri riešení ich sporu. Služba je bezplatná tak pre spotrebiteľov, ako aj pre podniky.

Pravidlá English - français

HoreHore

1.5. Kamer van Arbitrage en Bemiddeling Nederlands vzw

Funkcia – cieľom, ktorý sleduje Komora pre arbitráž a sprostredkovanie je dať dohromady právnikov špecializujúcich sa na jednu alebo viac oblastí práva, ktorí sú svojím vzdelaním, skúsenosťami a reputáciou povinní vykonávať svoju profesiu kompetentným spôsobom a humánne.

Druh sporov – občianske a obchodné záležitosti a stavebné spory

Sprostredkovanie – komora sa skladá zo sprostredkovateľov.

Pravidlá Nederlands postupu sprostredkovania

1.6. Arbitrage- en Bemiddelingsinstelling (ABI)

Funkcia – poskytovanie služieb sprostredkovania

Druh sporov – obchodné záležitosti

Postup sprostredkovania – ABI uznáva sprostredkovateľov, ale nevydáva zoznamy. Odmeňovanie sprostredkovateľov upravuje ABI.

Pravidlá – „Pravidlá postupu“

2. Orgány sprostredkovania pre špecifické odvetvia

2.1. Verzoeningscommissie Bouw

Funkcia – urovnanie sporov medzi jednotlivými klientmi (nie spoločnosťami) a ich dodávateľom a architektom.

HoreHore

Druh sporov – stavebné spory

Postup sprostredkovania – príprava zoznamu odborníkov, z ktorých si strany môžu vybrať odborníka, ktorý má urovnať ich spor. Poplatky odborníkom platia strany; Komisia si neúčtuje žiadny poplatok.

Pravidlá – Procedurereglement van de verzoeningscommissie „Bouw” Nederlands PDF File (PDF File 52.1 KB)

2.2. Komisia pre spory o vozidlách z druhej ruky français- Nederlands

Funkcia – poskytovanie pomoci pri urovnaní sporov medzi obchodníkmi a kupujúcimi, ktorí využívajú štandardnú zmluvu navrhnutú organizáciou „Federauto-Test-Aankoop / Federauto-Test-Achats“ pre vozidlá z druhej ruky.

Druh sporov – spory týkajúce sa transakcií s motorovými vozidlami: vozidlá z druhej ruky, opravy, predaj profesionálnymi obchodníkmi a súkromnými osobami.

Postup sprostredkovania – strany si môžu vybrať sprostredkovateľa zo zoznamu. Neexistuje žiadne ustanovenie pre odmeňovanie sprostredkovateľov, okrem prípadu, ak sú úradnými znalcami.

HoreHore

Pravidlá – „Pravidlá postupu sprostredkovania pri vozidlách z druhej ruky“

2.3. Centrum Advocaat-Bemiddelaars in Familiezaken (CABF Deutsch - English - français - Nederlands)

Funkcia – podpora s použitím a rozvojom všetkých foriem mimosúdneho urovnania sporov v záležitostiach rodiny, ktorá poskytuje množstvo foriem služieb sprostredkovania a školenie používania týchto foriem alternatívneho riešenia sporov.

Druh sporov – rodinné spory

Postup sprostredkovania – strany si môžu voľne vybrať uznávaného sprostredkujúceho advokáta. Existuje ustanovenie pre odmeňovanie.

2.4. Association pour la Médiation Familiale (AMF français)

Funkcia – podpora a organizovanie rodinného sprostredkovania a návrh pravidiel profesionálnej etiky v tejto oblasti.

HoreHore

Druh sporov – rodinné spory

Postup sprostredkovania – strany si môžu voľne vybrať uznávaného sprostredkujúceho advokáta. Sprostredkovateľa odmeňujú strany.

2.5. Ombudsman English- français- Nederlands pre bankový sektor

Funkcia – ombudsman pre bankový sektor je nestranný sprostredkovateľ, ktorý pomáha súkromným osobám vyriešiť ich problémy s ich bankou, burzovým maklérom, správcom aktív, investičným poradcom alebo úverovou inštitúciou.

Druh sporov – finančné

Postup sprostredkovania – ombudsman vydáva nezáväzný názor na predložený problém. Neexistuje žiadny poplatok.

2.6. Ombudsman pre sektor poisťovníctva français - Nederlands

Funkcia – funkciou ombudsmana je preskúmať spory a zabezpečiť sprostredkovanie medzi spotrebiteľom (v akejkoľvek kompetencii) a poisťovacou spoločnosťou, sprostredkovateľom alebo Datassur français - Nederlands

HoreHore

Druh sporov – spotrebiteľské spory v sektore poisťovníctva

Postup sprostredkovania – ombudsmana treba osloviť písomnou formou. Čo najskôr a v každom prípade do šiestich mesiacov vypracuje zdôvodnený písomný názor. Neexistuje žiadny poplatok.

Pravidlá - Charter - Bevoegdheden français - Nederlands

2.7. Ombudsmani pre verejné služby français- Nederlands

Kde – inšpektorát pre poštu, železnice, telekomunikácie a poisťovníctvo (CDV)

2.8. Ombudsmani pre verejné úrady français- Nederlands

Kde – Federálna vláda, flámska a valónska regionálna vláda, francúzska komunita a určité veľkomestá a mestá v Belgicku

« Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Všeobecné informácie | Belgicko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 09-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo