Europese Commissie > EJN > Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting > België

Laatste aanpassing: 16-08-2005
Printversie Voeg toe aan favorieten

Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting - België

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


Opmerking vooraf: dit dossier geeft de toestand weer zoals die nog zal bestaan zolang de nieuwe bemiddelingswetgeving nog niet van kracht zal zijn. Er wordt verwacht dat deze wetgeving uiterlijk op 30 september 2005 (geheel) in werking zal treden.

De artikelen van wetten of besluiten waarnaar in dit dossier wordt verwezen kunnen worden gevonden op Federale Overheidsdienst Justitie en daarin bij geconsolideerde wetgeving

Aangaande de alternatieve wijzen van geschillenbeslechting kan U een algemeen overzicht vinden in het dossier "Alternatieve geschillenbeslechting - algemene informatie".

In dit nieuw dossier trachten wij U meer praktische informatie te geven over de ADR (Alternative Dispute Resolution) in België. 

INHOUDSOPGAVE

1. Algemene mediatieorganisaties 1.
1.1. Het Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPINA1.1.
1.2. Brussels Business Mediation Center (BBMC1.2.
1.3. Antwerpse Kamer voor Bemiddeling en Arbitrage (AKaBa1.3.
1.4. Electronic Consumer Dispute Resolution (ECODIR1.4.
1.5. Kamer van Arbitrage en Bemiddeling  1.5.
1.6. Arbitrage- en Bemiddelingsinstelling (ABI) 1.6.
2. Sectorgebonden mediatie-instellingen 2.
2.1. Verzoeningscommissie Bouw 2.1.
2.2. Verzoeningscommissie voor tweedehands auto’s 2.2.
2.3. Centrum Advocaat-Bemiddelaars in Familiezaken (CABF2.3.
2.4. Association pour la Médiation Familiale (AMF2.4.
2.5. Ombudsdienst voor de financiële sector 2.5.
2.6. Ombudsdienst van de verzekeringen 2.6.
2.7. Ombudsdiensten in de openbare dienstverlening 2.7.
2.8. Ombudsdiensten bij overheden 2.8.

 

U kan in de meeste gevallen een beroep doen op een of andere alternatieve wijze van geschillenbeslechting. Om hierover meer te weten kan U in de lijst hieronder de beschrijving kiezen van de toestand waarin U zich bevindt:

Opmerking

De lijst die hierna volgt heeft niet de pretentie volledig te zijn. Sommige van de organisaties zijn zuivere privéorganisaties. Sommige krijgen steun van de overheid zonder daarom hun hoedanigheid van privéorganisatie te verliezen. Andere maken deel uit van de overheid (vb. de overheidsombudsmannen).

1. Algemene mediatieorganisaties

1.1. Het Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPINA)

Opdracht

CEPINA is een nationale, intersectorale en onafhankelijke instelling, samengesteld uit bedrijfsleiders, bedrijfsjuristen, advocaten en hoogleraren met als opdrachten:

 • mediatie bestuderen en promoten;
 • wetenschappelijke colloquia omtrent mediatie organiseren;
 • mediatieprocedures begeleiden;
 • reglementen voor mediatie opstellen en ter beschikking stellen;
 • bekwame, toegewijde en onafhankelijke mediators benoemen;
 • toezien op het goede verloop van de procedure door–indien nodig– een oplossing te bieden voor juridische of materiële moeilijkheden, die zo goed mogelijk aan de verwachtingen van de partijen tegemoet komt.

Type van geschillen: Burgerlijke geschillen & Commerciële geschillen

Wijze van bemiddeling - CEPINA is zelf geen bemiddelaar en erkent geen bemiddelaars. CEPINA streeft ernaar om de meest geschikte persoon als bemiddelaar te benoemen, rekening houdend met de specificiteit van de zaak. De bemiddelaars worden forfaitair vergoed op basis van de CEPINA tarieflijsten.

Reglement

1.2. Brussels Business Mediation Center (BBMC)

Opdracht

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Het Brussels Business Mediation Center of het Centrum voor Handelsbemiddeling van Brussel heeft volgende opdrachten:

 • bemiddeling promoten als wijze van geschillenregeling in handelszaken;
 • een adequate structuur opbouwen om bemiddelingen te kunnen laten plaatsvinden;
 • een aangepaste opleiding verschaffen aan personen die commerciële bemiddelingen uitvoeren.

Type van geschillen: Commerciële geschillen

Wijze van bemiddeling - Opstellen van een lijst van door het BBMC erkende bemiddelaars waaruit de partijen iemand kunnen kiezen om hun geschil aan voor te leggen. De bemiddelaars worden voor hun prestaties vergoed per uur.

Reglement - Bemiddelingsreglement

1.3. Antwerpse Kamer voor Bemiddeling en Arbitrage (AKaBa)

Opdracht - Organisatie van bemiddeling

Type van geschillen - Commerciële geschillen

Wijze van bemiddeling - Opstellen van een lijst van door AKaBA erkende bemiddelaars waaruit de partijen iemand kunnen kiezen om hun geschil aan voor te leggen. De bemiddelaars hebben recht op een honorarium en een vergoeding voor hun gemaakte kosten.

Reglement

1.4. Electronic Consumer Dispute Resolution (ECODIR)

Opdracht - ECODIR helps consumers and businesses prevent or resolve their complaints and disputes online using a quick, efficient and affordable service.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

ECODIR benefits consumers by providing them with an effective means of solving their complaints online. ECODIR uses a structured process of negotiation and (if required) mediation - all in a private and secure online environment. The system is easy to use, no matter where the parties are located.

ECODIR benefits businesses too, because consumer complaints and claims are presented to them in a packaged format - allowing them to manage customer relations more efficiently. And customers prefer to deal with businesses that have effective complaint and dispute management procedures.

Type van geschillen - The dispute arose out of an online transaction. The dispute involves at least one consumer. The dispute does not concern illicit content, corporal damages, family, taxation and intellectual property issues.

Wijze van bemiddeling - ECODIR provides a secure private web-space in which the parties to a dispute can negotiate a mutually acceptable solution using ECODIR's negotiation process. The parties can call for the help of a qualified ECODIR mediator to assist them in solving their dispute if they both wish. The service is free to both consumers and businesses.

Reglement (en)

1.5. Kamer van Arbitrage en Bemiddeling

Opdracht - De Kamer van Arbitrage en Bemiddeling stelt zich ten doel juristen te verenigen die gespecialiseerd zijn in een of meerdere takken van het recht en die op grond van hun opleiding, ervaring en achtbaar-heid gehouden zijn hun beroep op een bekwame en menselijke wijze uit te oefenen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Type van geschillen - Burgerlijke geschillen & Commerciële geschillen & Bouwgeschillen

Wijze van bemiddeling - De Kamer groepeert bemiddelaars.

Reglement van de bemiddelingsprocedure

1.6. Arbitrage- en Bemiddelingsinstelling (ABI)

Opdracht - Verstrekken van bemiddeling

Type van geschillen - Commerciële geschillen

Wijze van bemiddeling - ABI erkent bemiddelaars, maar stelt geen lijst op. De bemiddelaars worden vergoed via ABI.

Reglement - “Regels van het geding”

2. Sectorgebonden mediatie-instellingen

2.1. Verzoeningscommissie Bouw

Opdracht - Het beslechten van bouwgeschillen tussen de particuliere bouwheer (niet: vennootschappen) en zijn aannemer en architect.

Type van geschillen - Bouwgeschillen

Wijze van bemiddeling - Opstellen van een lijst van deskundigen waaruit de partijen iemand kunnen kiezen om in hun geschil te bemiddelen. De deskundigen worden door de partijen vergoed, de commissie werkt gratis.

ReglementProcedurereglement van de verzoeningscommissie “Bouw”(pdf)

Bovenkant paginaBovenkant pagina

2.2. Verzoeningscommissie voor tweedehands auto’s

Opdracht - Verlenen van hulp bij het oplossen van geschillen tussen de beroepsverkoper en de koper, waarbij in hun contractuele relatie een verkoopscontract “Federauto-Test-Aankoop” voor tweedehands voertuigen werd gebruikt.

Type van geschillen - Geschillen met betrekking tot de handel in autovoertuigen: tweedehands voertuigen, herstellingen, verkoop door professionelen en door particulieren.

Wijze van bemiddeling - Partijen kunnen een bemiddelaar kiezen uit een lijst. Er is geen vergoeding voorzien voor de bemiddelaars, tenzij het experten betreft.

Reglement - Reglement “verzoeningsprocedure tweedehands voertuigen”

2.3. Centrum Advocaat-Bemiddelaars in Familiezaken (CABF)

Opdracht - De promotie, het gebruik en de ontwikkeling van alle vormen van buitengerechtelijke geschillenregeling in familiezaken, alsook het verstrekken van verschillende diensten inzake bemiddeling en de vorming tot het gebruik van deze alternatieve vormen van geschillenregeling.

Type van geschillen - Familiale geschillen

Wijze van bemiddeling - Partijen hebben de vrije keuze om een erkende advocaat-bemiddelaar aan te duiden. Er is een vergoeding voor de bemiddelaar voorzien.

2.4. Association pour la Médiation Familiale (AMF)

Opdracht - Het promoten en organiseren van familiale bemiddeling en het opstellen van deontologische regels.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Type van geschillen - Familiale geschillen

Wijze van bemiddeling - Partijen hebben de vrije keuze om een erkende advocaat-bemiddelaar aan te duiden. De bemiddelaar wordt vergoed door de partijen.

2.5. Ombudsdienst voor de financiële sector

Opdracht - De Ombudsdienst voor de financiële sector is een onpartijdige bemiddelaar die natuurlijke personen helpt bij het oplossen van een probleem met zijn bank, beursvennootschap, vermogensbeheerder, beleggingsadviseur of kredietmaatschappij.

Type van geschillen - Financiële geschillen

Wijze van bemiddeling - De Ombudsdienst stelt een niet-bindend advies op betreffende het voorgelegde probleem. Het beroep op de Ombudsdienst is gratis.

2.6. Ombudsdienst van de verzekeringen

Opdracht - De Ombudsdienst heeft als opdracht geschillen te onderzoeken en daarbij te bemiddelen tussen een consument (in welke hoedanigheid die ook optreedt), en een verzekeringsmaatschappij, een bemiddelaar, of Datassur.

Type van geschillen - Consumentengeschillen in de verzekeringssector

Wijze van bemiddeling - De Ombudsdienst wordt schriftelijk aangezocht. Hij formuleert zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen zes maanden, een gemotiveerd schriftelijk advies. Zijn tussenkomst is gratis.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Reglement - Charter - Bevoegdheden

2.7. Ombudsdiensten in de openbare dienstverlening

Waar - De Post, NMBS, Telecommunicatiesector & Controledienst voor de Verzekeringen (CDV)

2.8. Ombudsdiensten bij overheden

Waar - Federale Overheid en Vlaamse Overheid & Waalse Gewest en Franse Gemeenschap & Enkele steden en gemeenten in België

onder meer de collectieve schuldenregeling (artikelen 1675/2 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek)

Art. 216ter van het Wetboek van Strafvordering

§ 1. De procureur des Konings kan, onverminderd de bevoegdheid hem toegekend door artikel 216bis, de dader van een misdrijf oproepen en, voor zover het feit niet van die aard schijnt te zijn dat het gestraft moet worden met een hoofdstraf van meer dan twee jaar correctionele gevangenisstraf of een zwaardere straf, hem verzoeken de door het misdrijf veroorzaakte schade te vergoeden of te herstellen en hem het bewijs hiervan voor te leggen. In voorkomend geval roept hij ook het slachtoffer op en bemiddelt hij over de schadevergoeding en de regeling ervan.

(…)

artikel 972 van het Gerechtelijk Wetboek

artikel 1258 van het Gerecht elijk Wetboek

« Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting - Algemene informatie | België - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 16-08-2005

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk