Eiropas Komisija > ETST > Alternatīva strīdu izšķiršana > Beļģija

Pēdējo reizi atjaunots: 09-11-2006
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Alternatīva strīdu izšķiršana - Beļģija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pašreiz saturs tiek atjaunināts un tiks publicēts Eiropas e-tiesiskuma portālā.


Sākotnēja piezīme: šim pētījumam ir juridisks spēks pirms jauno starpniecības tiesību stāšanās spēkā, kas paredzama 2005. gada 30 septembrī.

Šajā lapā minētie tiesību akti un tiem līdzīgie noteikumi pieejami Federale Overheidsdienst Justitie Deutsch - français - Nederlands (tiesību aktu apkopojums)

Par alternatīviem strīdu risinājumiem skatīt "Alternative dispute resolution - general information" “Alternatīvie strīdu risinājumi – vispārīga informācija”.

Šis jaunais dosjē piedāvā praktiskāk izmantojamu informāciju par ASR (alternatīvo strīdu risināšanu) Beļģijā. 

SATURS

1. Vispārējās starpniecības organizācijas 1.
1.1. Beļģijas Šķīrējtiesas un starpniecības centrs (CEPINA English- français- Nederlands1.1.
1.2. Briseles Uzņēmējdarbības starpniecības centrs (BBMC français- Nederlands1.2.
1.3. Antverpenes Starpniecības un šķīrējtiesas palāta (AKaBa English- Nederlands1.3.
1.4. Elektroniskā patērētāju strīdu risināšana (ECODIR English- français1.4.
1.5. Kamer van Arbitrage en Bemiddeling Nederlands vzw 1.5.
1.6. Šķīrējtiesa - en Bemiddelingsinstelling (ABI) 1.6.
2. Specifisko nozaru starpniecības organizācijas 2.
2.1. Verzoeningscommissie Bouw 2.1.
2.2. Second-hand cars français- Nederlands Strīdu par lietotām automašīnām izskatīšanas komisija 2.2.
2.3. Centrum Advocaat-Bemiddelaars in Familiezaken (CABF Deutsch - English - français - Nederlands2.3.
2.4. Association pour la Médiation Familiale (AMF français2.4.
2.5. Ombudsman English- français- Nederlands Ombudsmenis banku nozarē 2.5.
2.6. Ombudsman for the insurance industry français - Nederlands Ombudsmenis apdrošināšanas nozarē 2.6.
2.7. Ombudsmen for public services français- Nederlands 2.7.
2.8. Ombudsmen for public authorities français- Nederlands 2.8.

 

Kas no vispārējā viedokļa ir dažādi ASR veidi Beļģijā?

Bez arbitrāžas un ombudsmeņa, galvenais alternatīvais strīdu risināšanas veids ir starpniecība civil un komerclietās.

Starpniecība ir mehānisms, ar ko paredzēts risināt strīdus, kas ir radušies vai ir paredzams, ka radīsies, liekot pusēm izteikt un apspriest savus viedokļus un panākt vienošanos. Starpniecība nozīmē to, ka trešā puse – starpnieks palīdz pusēm to strīdā meklēt kompromisa risinājumu.

Starpniecībai nepieciešama pušu pilnīga sadarbība un vēlēšanās iesaistīties atklātā un lietišķā diskusijā, lai atrisinātu viņu problēmu tā, lai varētu izvairīties no mandātprocedūrām.

Kāda veida strīdus ir iespējams atrisināt ar šāda veida ASR?

Starpniecība ir iespējama civil un komerclietās, tostarp ražošanas un komercstrīdos. Starpniecību var izmantot arī attiecībā uz parādiem un krimināllietās.

Vai šāda veida ASR izmantošana ir obligāta saskaņā ar likumu vai tiesas rīkojuma noteikumiem?

Pamatā puses var brīvi lemt par to, vai izmantot starpniecību vai ne. Taču ir izņēmumi. Piemēram, ja tiesa pasūta eksperta slēdzienu, ekspertam jāmēģina panākt pušu izlīgumu; laulības šķiršanas lietās tiesa paziņo pusēm apsvērumus, kuri pēc tās uzskatiem varētu palīdzēt panākt izlīgumu.

Vai šāda veida ASR ir noteikta ar likumu?

Dokumenta izstrādes laikā (2005. gada jūnijs) Beļģijā nav vispārēju noteikumu par starpniecību. Taču 2005. gada 21. februārī Beļģijas Oficiālais Laikraksts ir publicējis Tiesu kodeksa (grozījumi) (starpniecība) aktu. Kopumā šim aktam ir jāstājas spēkā ne vēlāk kā 2005. gada 30. septembrī. Kamēr Starpniecības akts tiks pieņemts un stāsies spēkā, mūsu rīcībā ir tikai virkne specifisku atsevišķu noteikumu. Ar 2001. gada 19. februāra aktu noteica starpniecību ģimenes lietās tiesu kodeksā (Ceturtā daļa, II grāmata, II virsraksts, I nodaļa bis). Ir virkne ārpustiesas tribunālu tādās lietās kā patērētāju līgumi (piem., par lietotiem transportlīdzekļiem) un valsts organizācijas (pasts, dzelzceļš).

Līgumu pantos varētu būt noteikts tas, ka pirms griešanās tiesā jebkurš strīds saistībā ar līgumu ir pakļauts ASR. Vai šādi noteikumi ir saistoši abām pusēm šī veida ASR?

Pamatojoties uz vispārīgiem noteikumiem par līgumiem, spēkā esošie līguma panti pusēm ir saistoši un to neizpildes dēļ puse, kas nav izpildījusi savas saistības pakļauj sevi tiesāšanās riskam.

Kā pārliecināties par to, ka jūsu izmantotajai ASR ir tāds uzticamības līmenis, kādu prasa tiesību administrēšana? Kā konkrēti pārliecināties par to, ka ir nodrošināta sarunu konfidencialitāte?

Kamēr Starpniecības akts stāsies spēkā, izņemot ģimenes lietas, starpniecību reglamentē tikai pašu starpniecības organizāciju noteikumi.

Vai ir nepieciešams meklēt juridisku konsultāciju? Kāda ir jurista loma šī veida ASR?

Advokāti un eksperti liecinieki bieži tiek iesaistīti starpniecības procesos, bet tas nav obligāti.

Vai šī veida ASR var notikt neklātienē, īpaši ar elektroniskajiem saziņas līdzekļiem?

Atkarībā no starpniecības organizācijas (skatīt tālāk).

Vai šī veida ASR ir bez maksas? Ja nē, kā šīs izmaksas tiek sadalītas? Vai ir iespējams saņemt juridisko palīdzību? (skatīt tēmu Juridiskā palīdzība – vispārīga informācija Legal aid - general information)

Atkarībā no starpniecības organizācijas (skatīt tālāk).

Ja izmantojat šī veida ASR, bet nespējat strīdu atrisināt, vai ir vēl iespēja griezties tiesā?

Ja ar starpniecību nav iespējams panākt vēlamo rezultātu, vienmēr ir iespējams griezties šķīrējtiesā vai tiesās. Saskaņā ar konstitūciju tām ir ekskluzīvas pilnvaras atrisināt strīdus par tiesībām civillietās un izdot tiesību izpildes rīkojumus (Konstitūcijas 144. pants).

Ja izmantojat šī veida ASR un panākat strīda atrisinājumu, kāda ir šādas vienošanās forma?

Veiksmīgas starpniecības rezultāts ir draudzīgs mierizlīgums, kas faktiski ir jauns līgums. Ja kāda no pusēm neievēro mierizlīgumu, tā puse, kas atrodas nelabvēlīgā situācijā, nevar to īstenot tā, kā šķīrējtiesas rīkojumu vai tiesas spriedumu, bet vispirms tai ir jāsāk šķīrējtiesas vai tiesas process.

(avots: VERBIST, H., DE VUYST, B, Arbitrage en alternative dispute resolution in België: een overzicht van de in België aanwezige arbitrage- en mediatie-instellingen en ombudsdiensten, Arbitrage et modes alternatifs de règlement des conflits en Belgique: une étude des institutions d'arbitrage et de médiation et des services d'ombudsman présents en Belgique, Brugge, Die Keure, 2002, 536 p.)

Lielākoties jūs varat izmantot alternatīvo strīdu risināšanu. Tālāk minētas dažādas situācijas, kurās jūs varētu atrasties:

NB.

Tālāk minētais saraksts nav pilnīgs. Dažas organizācijas ir pilnīgi privātas. Dažas saņem valsts atbalstu, nezaudējot privātuzņēmuma statusu. Citas ir oficiālas organizācijas (piem., ombudsmenis).

1. Vispārējās starpniecības organizācijas

1.1. Beļģijas Šķīrējtiesas un starpniecības centrs (CEPINA English- français- Nederlands)

Darbība

CEPINA ir neatkarīga valsts organizācija, kas ietver visas nozares un tajā ir uzņēmumu vadītāji, uzņēmējdarbības juristi, advokāti un universitātes pasniedzēji, kuru mērķi ir:

 • starpniecības pētījumi un veicināšana,
 • zinātnisko kolokviju par starpniecības tēmu organizēšana,
 • starpniecības lietu izskatīšana praksē,
 • starpniecības noteikumu izstrāde un izplatīšana,
 • kompetentu, pārliecinātu un neatkarīgu starpnieku iecelšana,
 • tiesas procesu uzraudzība – ja nepieciešams – piedāvājot juridisku vai materiālu grūtību risinājumus, kas, cik vien tas iespējams, atbilst pušu centieniem.

Strīdu veidi: Civil un komercstrīdi

Starpniecības procedūra - CEPINA pati par sevi nav starpniece un neakreditē starpniekus. Ņemot vērā lietas specifiku, CEPINA cenšas par starpnieku nozīmēt iespējami piemērotāko personu. Starpniekiem maksā pēc izlīdzinātām likmēm CEPINA noteiktajos apjomos.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Rules Noteikumi English - français - Nederlands

1.2. Briseles Uzņēmējdarbības starpniecības centrs (BBMC français- Nederlands)

Darbība

Briseles uzņēmējdarbības starpniecības centram ir šādi mērķi:

 • starpniecības kā uzņēmējdarbības strīdu risināšanas procedūras veicināšana,
 • atbilstošu struktūru nodrošināšana, kurās starpniecība var notikt,
 • atbilstošas apmācības nodrošināšanas cilvēkiem, kas sniedz uzņēmējdarbības starpniecības pakalpojumus.

Strīdu veids: Komerclietas

Starpniecības procedūra – BBMC apstiprināto starpnieku saraksta sagatavošana, no kuriem puses var izvēlēties starpnieku sava strīda risināšanai. Starpnieku pakalpojumi tiek apmaksāti pēc stundu likmes.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Noteikumi – Starpniecības noteikumi

1.3. Antverpenes Starpniecības un šķīrējtiesas palāta (AKaBa English- Nederlands)

Darbība - Starpniecības organizēšana

Strīdu veids - Komerclietas

Starpniecības procedūra – AKaBA atzītu starpnieku saraksta sagatavošana, no kuriem puses var izvēlēties starpnieku sava strīda risināšanai. Starpniekiem ir tiesības uz komisijas maksu un izdevumu atlīdzināšanu.

Rules Noteikumi English - Nederlands

1.4. Elektroniskā patērētāju strīdu risināšana (ECODIR English- français)

Darbība - ECODIR palīdz patērētājiem un uzņēmumiem novērst vai atrisināt savas sūdzības un strīdus tiešsaistē, izmantojot ātru, efektīvu un pieejamu pakalpojumu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

ECODIR sniedz labumu patērētājiem, nodrošinot tiem efektīvu sūdzību izskatīšanas līdzekli tiešsaistē. ECODIR izmanto strukturētu sarunu procesu un (ja nepieciešams) starpniecību privātā un drošā tiešsaistes vidē. Sistēma ir viegli lietojama neatkarīgi no pušu atrašanās vietas.

ECODIR sniedz labumu arī uzņēmumiem, jo patērētāju sūdzības un pretenzijas tiek iesniegtas tiem gatavā formātā, līdz ar to attiecības ar patērētājiem ir vadāmas efektīvāk. Patērētāji dod priekšroku tādiem uzņēmumiem, kuriem ir efektīvas sūdzību un pretenziju vadības procedūras.

Strīdu veidi – Strīds ir radies tiešsaistes darījumā. Tajā iesaistīts vismaz viens patērētājs. Strīds neattiecas uz nelikumīga satura, miesas bojājumu, ģimenes, nodokļu un intelektuālā īpašuma jautājumiem.

Starpniecības procedūra - ECODIR nodrošina drošu, slēgtu tīkla telpu, kur strīdā iesaistītās puses var sarunu ceļā nonākt pie savstarpēji pieņemama risinājuma, izmantojot ECODIR sarunu procedūru. Pēc abu pušu vēlēšanās tās var lūgt kvalificētu ECODIR starpnieku palīdzēt tām atrisināt strīdu. Kā patērētājiem, tā uzņēmumiem tas ir bezmaksas pakalpojums.

Rules Noteikumi English - français

Lapas augšmalaLapas augšmala

1.5. Kamer van Arbitrage en Bemiddeling Nederlands vzw

Darbība – Starpniecības un šķīrējtiesas palātas mērķis ir savest kopā juristus, kas specializējas vienā vai vairākās tiesību nozarēs un, kas pēc izglītības, pieredzes un reputācijas kompetenti un ar humānu pieeju strādā savā profesijā.

Strīdu veidi – Civil un komerclietas un celtniecība

Starpniecība - Palāta sastāv no starpniekiem.

Rules Noteikumi Nederlands Starpniecības procedūras noteikumi

1.6. Šķīrējtiesa - en Bemiddelingsinstelling (ABI)

Darbība – starpniecības pakalpojumu nodrošināšana

Strīdu veids - komerclietas

Starpniecības procedūra - ABI apstiprina starpniekus, bet neizdod to sarakstus. Starpnieku atlīdzību nodrošina caur ABI.

Noteikumi - “Procedūras noteikumi”

2. Specifisko nozaru starpniecības organizācijas

2.1. Verzoeningscommissie Bouw

Darbība – Strīdu risināšana starp individuāliem klientiem (kas nav uzņēmumi), viņu nolīgtajiem darbuzņēmējiem un arhitektiem.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Strīdu veidi – celtniecības strīdi

Starpniecības procedūra – Ekspertu sarakstu sagatavošana, no kuriem puses var izvēlēties ekspertu sava strīda risināšanai. Ekspertu atlīdzību apmaksā puses. Komisija apmaksu nepieprasa.

Noteikumi – Procedurereglement van de verzoeningscommissie “Bouw” Nederlands PDF File (PDF File 52.1 KB)

2.2. Second-hand cars français- Nederlands Strīdu par lietotām automašīnām izskatīšanas komisija

Darbība – Palīdzības nodrošinājums strīdu risināšanā starp dīleriem un pircējiem, kas izmanto “Federauto-Test-Aankoop / Federauto-Test-Achats ” ieteikto standarta līgumu lietotām automašīnām.

Strīdu veidi – Strīdi saistībā ar autotransporta līdzekļiem: lietotām automašīnām, remontu, tirdzniecību, ko veic profesionāli dīleri un privātpersonas.

Starpniecības procedūra – Puses var izvēlēties starpnieku no saraksta. Nav noteikumu par starpnieku atlīdzību, ja vien tie nav oficiāli eksperti.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Noteikumi – “Starpniecības procedūras noteikumi par lietotiem transportlīdzekļiem”

2.3. Centrum Advocaat-Bemiddelaars in Familiezaken (CABF Deutsch - English - français - Nederlands)

Darbība – Visu veidu ārpustiesas strīdu risināšanas ģimenes lietās veicināšana, izmantošana un izstrāde, nodrošinot starpniecības pakalpojumu visdažādākos veidus un apmācību šo alternatīvo strīdu risināšanas veidu izmantošanā.

Strīdu veidi – ģimenes strīdi

Starpniecības procedūra – Puses var brīvi izvēlēties apstiprinātu starpniecības advokātu. Ir paredzēta atlīdzība.

2.4. Association pour la Médiation Familiale (AMF français)

Darbība – Starpniecības ģimenes jautājumos veicināšana un organizēšana un profesionālās ētikas noteikumu izstrāde šajā jomā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Strīdu veidi - ģimenes strīdi

Starpniecības procedūra - Puses var brīvi izvēlēties apstiprinātu starpniecības advokātu. Starpnieku atalgo puses.

2.5. Ombudsman English- français- Nederlands Ombudsmenis banku nozarē

Darbība – Ombudsmenis banku nozarē ir neatkarīgs starpnieks, kas privātpersonām palīdz risināt viņu problēmas ar banku, biržas mākleri, īpašumu pārvaldnieku, ieguldījumu konsultantu vai kredītiestādi.

Strīdu veidi - finanšu

Starpniecības procedūra – Ombudsmenis sniedz nesaistošu atzinumu par viņam iesniegto problēmu. Tas notiek bez maksas.

2.6. Ombudsman for the insurance industry français - Nederlands Ombudsmenis apdrošināšanas nozarē

Darbība – Ombudsmeņa funkcijās ir izskatīt strīdus un nodrošināt starpniecību starp patērētāju (jebkurā kapacitātē) un apdrošināšanas kompāniju, starpnieku vai Datassur. français - Nederlands

Lapas augšmalaLapas augšmala

Strīdu veidi – Patērētāju strīdi apdrošināšanas nozarē

Starpniecības procedūra – Pie ombudsmeņa jāgriežas rakstiski. Pie pirmās iespējas, bet noteikti sešu mēnešu laikā viņš izsniedz pamatotu rakstisku atzinumu. Tas notiek bez maksas.

Noteikumi - Charter - Bevoegdheden français - Nederlands

2.7. Ombudsmen for public services français- Nederlands

Attiecas uz – pastu, dzelzceļiem, Telekomunikāciju un apdrošināšanas inspekciju (CDV)

2.8. Ombudsmen for public authorities français- Nederlands

Attiecas uz – federālo valdību, flāmu un valoņu reģionālajām valdībām, franču kopienu un dažādām pilsētām Beļģijā

« Alternatīva strīdu izšķiršana - Vispārīgas ziņas | Beļģija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 09-11-2006

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste