Europos Komisija > ETIT > Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai > Belgija

Naujausia redakcija: 09-11-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai - Belgija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


Įžanginė pastaba. Šioje apžvalgoje apibūdinama teisinė padėtis prieš įsigaliojant naujiems tarpininkavimą reglamentuojantiems teisės aktams, kurie turėtų įsigalioti iki 2005 m. rugsėjo 30 d.

Su įstatymų ir kitomis šiame puslapyje nurodytomis nuostatomis galima susipažinti Federale Overheidsdienst Justitie Deutsch - français - Nederlands (suvestiniai teisės aktai).

Apie alternatyvius ginčų sprendimo būdus skaitykite skyriuje „Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai – bendro pobūdžio informacija".

Ši nauja apžvalga yra bandymas pasiūlyti labiau praktinio pobūdžio informacijos apie alternatyvius ginčų sprendimo būdus Belgijoje. 

TURINIO LENTELE

1. Bendrosios tarpininkavimo organizacijos 1.
1.1. Belgijos arbitražo ir tarpininkavimo centras (CEPINA English- français- Nederlands1.1.
1.2. Briuselio verslo tarpininkavimo centras (BBMC français- Nederlands1.2.
1.3. Antverpeno tarpininkavimo ir arbitražo rūmai (AKaBa English- Nederlands1.3.
1.4. Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas (ECODIR English- français1.4.
1.5. Arbitražo ir tarpininkavimo rūmai Nederlands 1.5.
1.6. Arbitražo ir tarpininkavimo institucija (ABI) 1.6.
2. Tarpininkavimo įstaigos konkretiems sektoriams 2.
2.1. Statybų ginčų taikinimo komisija 2.1.
2.2. Naudotų automobilių français- Nederlands įsigijimo ginčų komisija 2.2.
2.3. Šeimos bylų tarpininkų – advokatų centras (CABF Deutsch - English - français - Nederlands2.3.
2.4. Šeimos tarpininkavimo asociacija (AMF français2.4.
2.5. Bankininkystės sektoriaus ombudsmenas English- français- Nederlands 2.5.
2.6. Draudimo sektoriaus ombudsmenas français - Nederlands 2.6.
2.7. Viešųjų paslaugų ombudsmenas français- Nederlands 2.7.
2.8. Valdžios institucijų ombudsmenas français- Nederlands 2.8.

 

Kokios skirtingos alternatyvių ginčo sprendimo būdų rūšys apskritai taikomos Belgijoje?

Be arbitražo ir ombudsmeno, pagrindinė alternatyvių ginčo sprendimų būdų forma yra tarpininkavimas civilinėse ir komercinėse bylose.

Tarpininkavimas yra mechanizmas, skirtas spręsti kilusius arba numatomus ginčus, kai šalys aptaria ir derasi dėl savo požiūrių ir pasieka susitarimą. Tarpininkavimas reiškia, kad trečioji šalis – tarpininkas – padeda šalims siekti kompromisinio savo ginčo sprendimo.

Tarpininkavimui būtinas visiškas šalių bendradarbiavimas ir jų pasiryžimas dalyvauti atviroje ir konstruktyvioje diskusijoje savo problemai išspręsti bei privalomos procedūroms išvengti.

Kokio pobūdžio ginčus galima spręsti taikant šią alternatyvių ginčo sprendimo būdų rūšį?

Tarpininkavimas yra įmanomas civilinėse ir komercinėse bylose, sprendžiant pramoninius ir vartotojų ginčus. Tarpininkavimas taip pat yra įmanomas skolų atveju ir baudžiamosiose bylose.

Ar šios alternatyvių ginčo sprendimo būdų rūšies panaudojimas yra privalomas vadovaujantis įstatymais ar teismo nutarties sąlygomis?

Šalys iš esmės gali pačios spręsti, ar reikėtų kreiptis tarpininkavimo. Tačiau yra išimčių. Pavyzdžiui, jei teismas įsako pateikti eksperto ataskaitą, ekspertas privalo siekti garantuoti šalių susitaikymą; ištuokos bylose, teismas praneša šalims apie aplinkybes, kurios, jo nuomone, galėtų padėti susitaikyti.

Ar šią alternatyvių ginčo sprendimo būdų rūšį reglamentuoja įstatymai?

Rengiant šį skyrių (2005 m. birželis), Belgijos teisėje nebuvo bendrų tarpininkavimą reglamentuojančių taisyklių. Tačiau Belgijos oficialiajame leidinyje buvo paskelbtas 2005 m. vasario 21 d. Teismų kodekso (pakeitimas) (tarpininkavimas) įstatymas. Visas įstatymas turi įsigalioti ne vėliau kaip 2005 m. rugsėjo 30 d. Kol Tarpininkavimo įstatymas nėra galutinai patvirtintas ir neįsigaliojo, mes teturime keletą specifinių pavienių nuostatų. 2001 m. vasario 19 d. įstatymu Teismų kodeksas buvo papildytas tarpininkavimo šeimos bylose klausimu (Ketvirtoji dalis, II knyga, II antraštinė dalis, I skyrius bis). Be to, veikia nemažai neteisminio pobūdžio arbitražo įstaigų, kurios nagrinėja tokius klausimus, pavyzdžiui, vartotojų sutartys (pvz., naudotos transporto priemonės) ir viešosios korporacijos (pvz., pašto tarnyba, geležinkeliai).

Sutartyse gali būti numatytos išlygos, kuriose nustatyta, kad, prieš kreipiantis į teismą, bet kokį su sutartimi susijusį ginčą bus bandoma spręsti alternatyviais ginčo sprendimo būdais. Ar tokios išlygos yra privalomos abiem šios alternatyvių ginčo sprendimo būdų rūšies šalims?

Vadovaujantis bendrąja sutarčių teise, galiojančios sutarties išlygos yra privalomos šalims, o jų nesilaikant, nuostatas pažeidžiančiai šaliai gresia teismo bylos rizika.

Kaip garantuoti, kad jūsų taikomo alternatyvaus ginčo sprendimo būdo patikimumas atitinka reikalaujamą teisingumo vykdymo lygį? Ar tikrai galima garantuoti, kad bus išsaugotas derybų konfidencialumas?

Neįsigaliojus naujajam Tarpininkavimo įstatymui, tarpininkavimą reglamentuoja vien tik tarpininkavimo įstaigų nuostatai, išskyrus šeimos bylas.

Ar būtina kreiptis teisinių konsultacijų? Koks yra advokato vaidmuo naudojantis šia alternatyvių ginčo sprendimo būdų rūšimi?

Advokatai ir liudijantys ekspertai dažnai dalyvauja tarpininkavimo bylose, bet tai nėra privaloma.

Ar galima taikyti šią alternatyvių ginčo sprendimo būdų rūšį nuotoliniu būdu, konkrečiai naudojantis elektroninėmis ryšių priemonėmis?

Tai priklauso nuo tarpininkavimo įstaigos (žr. toliau).

Ar ši alternatyvių ginčo sprendimo būdų rūšis yra nemokama? Jei ne, kaip yra paskirstomos išlaidos? Ar įmanoma gauti teisinę pagalbą? (žr. temą Teisinė pagalba – bendro pobūdžio informacija)

Tai priklauso nuo tarpininkavimo įstaigos (žr. toliau).

Jeigu naudojantis šia alternatyvių ginčo sprendimo būdų rūšimi negalima išspręsti ginčo, ar vis dar įmanoma kreiptis į teismą?

Jei tarpininkavimas nedavė pageidaujamo rezultato, visada galima kreiptis į arbitražą arba teismus. Vadovaujantis Konstitucija, jie turi išskirtinius įgaliojimus spręsti ginčus dėl teisių civilinėse bylose ir priimti vykdytinus nutarimus (Konstitucijos 144 straipsnis).

Jeigu naudodamiesi šia alternatyvių ginčo sprendimo būdų rūšimi išsprendžiate ginčą, kaip įforminamas šis susitarimas?

Sėkmingo tarpininkavimo rezultatas yra taikus susitarimas, kuris iš esmės yra nauja sutartis. Jeigu viena iš šalių nesilaiko susitarimo, nukentėjusioji šalis negali siekti jį įvykdyti kaip arbitražo nutarimą ar teismo sprendimą, todėl pirmiausia turi iškelti bylą arbitraže arba teisme.

(Šaltinis: VERBIST, H., DE VUYST, B, Arbitrage en alternative dispute resolution in België: een overzicht van de in België aanwezige arbitrage- en mediatie-instellingen en ombudsdiensten, Arbitrage et modes alternatifs de règlement des conflits en Belgique: une étude des institutions d'arbitrage et de médiation et des services d'ombudsman présents en Belgique, Brugge, Die Keure, 2002 m., 536 p.)

Daugelyje bylų jūs galite pasirinkti alternatyvius ginčo sprendimo būdus. Toliau pateiktame sąraše nurodytos įvairios padėtys, į kurias jūs galite patekti:

PASTABA

Toliau pateiktas sąrašas nėra išsamus. Kai kurios organizacijos yra visiškai privačios. Kai kurios organizacijos, neprarasdamos privataus sektoriaus statuso, gauna valstybinę paramą. Kitos yra oficialios įstaigos (pavyzdžiui, ombudsmenas).

1. Bendrosios tarpininkavimo organizacijos

1.1. Belgijos arbitražo ir tarpininkavimo centras (CEPINA English- français- Nederlands)

Funkcija

CEPINA yra nepriklausoma nacionalinė įstaiga, aprėpianti visus sektorius ir vienijanti įmonių vadovus, verslo teisės ekspertus, advokatus ir universitetų dėstytojus, bei siekianti šių tikslų:

 • tarpininkavimo nagrinėjimas ir skatinimas;
 • mokslinių kolokviumų tarpininkavimo klausimais organizavimas;
 • praktinis tarpininkavimo bylų tvarkymas;
 • tarpininkavimo taisyklių rengimas ir skleidimas;
 • kompetentingų, atsidavusių ir nepriklausomų tarpininkų skyrimas;
 • procedūrų priežiūra, jei tinkama, siūlant teisinių ar materialiųjų problemų sprendimus, kurie kuo labiau atitinka šalių siekimus.

Ginčų rūšis – civiliniai ir komerciniai ginčai

Tarpininkavimo procedūra – CEPINA nėra tarpininkas ir neįgalioja tarpininkų. CEPINA, atsižvelgdama į konkretų bylos pobūdį, stengiasi skirti tarpininku tinkamiausią asmenį. Tarpininkams yra mokama taikant fiksuotus CEPINA įkainius.

viršųviršų

Taisyklės English - français - Nederlands

1.2. Briuselio verslo tarpininkavimo centras (BBMC français- Nederlands)

Funkcija

Briuselio verslo tarpininkavimo centras siekia šių tikslų:

 • tarpininkavimo, kaip verslo ginčų sprendimo procedūros, skatinimas;
 • tinkamų struktūrų, kuriose gali būti vykdomas tarpininkavimas, teikimas;
 • tinkamo mokymo organizavimas verslo tarpininkavimo paslaugas teikiantiems žmonėms.

Ginčų rūšis – komercinės bylos

Tarpininkavimo procedūra – Briuselio verslo tarpininkavimo centro pripažintų tarpininkų sąrašo, kuriame šalys gali pasirinkti tarpininką savo ginčui, rengimas. Tarpininkų paslaugos yra atlyginamos pagal valandos įkainius.

Taisyklės – tarpininkavimo taisyklės.

viršųviršų

1.3. Antverpeno tarpininkavimo ir arbitražo rūmai (AKaBa English- Nederlands)

Funkcija – tarpininkavimo organizavimas

Ginčų rūšis – komercinės bylos

Tarpininkavimo procedūra –AKaBA pripažintų tarpininkų sąrašo, kuriame šalys gali pasirinkti tarpininką savo ginčui, rengimas. Tarpininkai turi teisę į mokestį ir išlaidų atlyginimą.

Taisyklės English - Nederlands

1.4. Elektroninis vartotojų ginčų sprendimas (ECODIR English- français)

Funkcija – ECODIR padeda vartotojams ir įmonėms užkirsti kelią jų skundams ir ginčams ar juos išspręsti internetu, pasinaudojant greita, veiksminga ir prieinama paslauga.

viršųviršų

ECODIR padeda vartotojams ir siūlo jiems veiksmingas priemones išspręsti jų skundus internetu. ECODIR taiko struktūrinį derybų ir (jei reikia) tarpininkavimo procesą – viskas vyksta privačioje ir saugioje interneto aplinkoje. Sistemą paprastai galima naudoti nepriklausomai nuo to, kur yra šalys.

ECODIR taip pat padeda įmonėms, nes vartotojų skundai ir reikalavimai joms yra pateikiami sukomplektuoti – tai leidžia įmonėms veiksmingiau reguliuoti santykius su vartotojais. Tuo tarpu vartotojai teikia pirmenybę bendradarbiavimui su įmonėmis, kurios taiko veiksmingas skundų ir ginčų valdymo procedūras.

Ginčų rūšis – ginčas kilo iš elektroninio sandorio. Ginče dalyvauja bent vienas vartotojas. Ginčas nėra susijęs su neteisėtu turiniu, kūno sužalojimais, šeimos, mokesčių ir intelektinės nuosavybės klausimais.

Tarpininkavimo procedūra – ECODIR teikia saugią privačią interneto erdvę, kurioje ginčo šalys, naudodamosi ECODIR derybų procesu, gali derėtis dėl abiem priimtino sprendimo. Šalys, jei jos abi to pageidauja, gali kreiptis pagalbos į kvalifikuotą ECODIR tarpininką, kuris padėtų joms spręsti ginčą. Paslauga vartotojams ir įmonėms yra nemokama.

Taisyklės English - français

viršųviršų

1.5. Arbitražo ir tarpininkavimo rūmai Nederlands

Funkcija – Arbitražo ir tarpininkavimo rūmų tikslas yra suburti vienoje arba daugiau teisės sričių besispecializuojančių teisininkų, kurie pagal savo išsimokslinimą, patirtį ir reputaciją privalo kompetentingai ir humaniškai atlikti savo profesines pareigas.

Ginčų rūšis – civilinės ir komercinės bylos bei statyba

Tarpininkavimas – į rūmų personalą įeina tarpininkai.

Tarpininkavimo taisyklės Nederlands 

1.6. Arbitražo ir tarpininkavimo institucija (ABI)

Funkcija – tarpininkavimo paslaugų teikimas

Ginčų rūšis – komercinės bylos

Tarpininkavimo procedūra – ABI pripažįsta tarpininkus, bet sąrašų neskelbia. Tarpininkų užmokestis derinamas per ABI.

Taisyklės – reglamentas

2. Tarpininkavimo įstaigos konkretiems sektoriams

2.1. Statybų ginčų taikinimo komisija

Funkcija – ginčų tarp individualių klientų (ne įmonių) ir jų rangovo bei architekto sprendimas.

viršųviršų

Ginčų rūšis – statybų ginčai

Tarpininkavimo procedūra – ekspertų sąrašo, iš kurio šalys gali pasirinkti ekspertą savo ginčui spręsti, rengimas. Ekspertų mokesčius sumoka šalys; Komisija mokesčio nereikalauja.

Taisyklės – Statybų ginčų taikinimo komisijos nuostatai Nederlands PDF File (PDF File 52.1 KB)

2.2. Naudotų automobilių français- Nederlands įsigijimo ginčų komisija

Funkcija – teikti pagalbą sprendžiant ginčus tarp prekybos agentų ir pirkėjų, kurie naudojasi standartine „Federauto-Test-Aankoop/Federauto-Test-Achats“ pasiūlyta naudotų automobilių įsigijimo sutartimi.

Ginčų rūšis – ginčai, susiję su variklinių transporto priemonių sandoriais: naudoti automobiliai, remontas, pardavimas, atliekamas profesionalių prekybos agentų ir privačių asmenų.

Tarpininkavimo procedūra – šalys gali pasirinkti tarpininką iš sąrašo. Užmokesčio tarpininkams sąlygų nenumatyta, nebent jie yra oficialūs ekspertai.

viršųviršų

Taisyklės – „Tarpininkavimo, įsigyjant naudotas transporto priemones, taisyklės“

2.3. Šeimos bylų tarpininkų – advokatų centras (CABF Deutsch - English - français - Nederlands)

Funkcija – visų neteisminio ginčo sprendimo formų skatinimas, taikymas ir plėtojimas šeimos bylose, įvairiausių tarpininkavimo paslaugų teikimas ir mokymas naudotis šiais alternatyviais ginčo sprendimo būdais.

Ginčų rūšis – šeimos ginčai

Tarpininkavimo procedūra – šalys gali pačios pasirinkti pripažintą tarpininkavimo advokatą. Taikoma užmokesčio sąlyga.

2.4. Šeimos tarpininkavimo asociacija (AMF français)

Funkcija – šeimos tarpininkavimo skatinimas ir organizavimas, profesinės etikos taisyklių šioje srityje rengimas.

viršųviršų

Ginčų rūšis – šeimos ginčai

Tarpininkavimo procedūra – šalys gali laisvai pasirinkti pripažintą tarpininkavimo advokatą. Užmokestį tarpininkui sumoka šalys.

2.5. Bankininkystės sektoriaus ombudsmenas English- français- Nederlands

Funkcija – bankininkystės sektoriaus ombudsmenas yra nešališkas tarpininkas, padedantis privatiems asmenims spręsti problemas, susijusias su bankais, biržos makleriu, turto valdytoju, patarėju investicijų klausimais ar kredito įstaiga.

Ginčų rūšis – finansiniai

Tarpininkavimo procedūra – ombudsmenas skelbia neprivalomą nuomonę apie jam pateiktą problemą. Mokestis netaikomas.

2.6. Draudimo sektoriaus ombudsmenas français - Nederlands

Funkcija – ombudsmeno funkcija yra tirti ginčus ir tarpininkauti tarp vartotojo (bet kokios socialinės padėties) ir draudimo bendrovės, tarpininko arba „Datassur“ français - Nederlands.

viršųviršų

Ginčų rūšis – vartotojų ginčai draudimo sektoriuje

Tarpininkavimo procedūra – į ombudsmeną būtina kreiptis raštu. Jis kiek įmanoma anksčiau, o visais atvejais per šešis mėnesius parengia pagrįstą nuomonę ir pateikia ją raštu. Mokestis netaikomas.

Taisyklės – Įstatai – įgaliojimai français - Nederlands

2.7. Viešųjų paslaugų ombudsmenas français- Nederlands

Kur – pašto tarnyba, geležinkeliai, telekomunikacijų ir draudimo inspekcija (CDV)

2.8. Valdžios institucijų ombudsmenas français- Nederlands

Kur – federalinė vyriausybė, Flandrijos ir Valonijos regionų vyriausybės, prancūzų bendruomenė ir kai kurie Belgijos didmiesčiai ir miestai

« Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai - Bendro pobūdžio informacija | Belgija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 09-11-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė