Euroopa Komisjon > EGV > Vaidluste alternatiivsed lahendused > Belgia

Viimati muudetud: 09-11-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Vaidluste alternatiivsed lahendused - Belgia

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Eelmärkus: käesolev vahendusmenetluse ülevaade on, enne uue asjaomase seadusandluse oodatavat jõustumist 30. septembril 2005. aastal, võrreldav õigusliku seisukohaga.

Seadusandlikud ja sarnased sätted, millele on viidatud käesoleval leheküljel, on saadaval Föderaalse Avaliku Õigusteenistuse (Federale Overheidsdients Justitie) veebilehel (õigusaktide terviktekstid). Deutsch - français - Nederlands

Vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta vaata veebilehte "vaidluste kohtuväline lahendamine - üldteave“.

Käesolev ülevaade püüab pakkuda rohkem praktilist teavet vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta Belgias. 

SISUKORD

1. Üldised vahendusmenetluse organisatsioonid 1.
1.1. Belgia arbitraaži ja vahendusmenetluse keskus (CEPINA English- français- Nederlands1.1.
1.2. Brüsseli Ärivahendusmenetluse Keskus (BBMC français- Nederlands1.2.
1.3. Antwerpeni vahendusmenetluse ja arbitraaži koda (AKaBa English- Nederlands1.3.
1.4. Tarbijavaidluste lahendamine sidevahendi abil (ECODIR English- français1.4.
1.5. Arbitraaži ja vahendusmenetluse koda Nederlands (Kamer van Arbitrage en Bemiddeling vzw) 1.5.
1.6. Arbitraaži ja vahendusmenetluse büroo (Arbitrage- en Bemiddelingsinstelling (ABI) 1.6.
2. Vahendusmenetluse organid eri tööstusharude tarvis 2.
2.1. Ehitustööstuse lepituskomisjon 2.1.
2.2. Kasutatud autodega français- Nederlands seotud vaidluste komisjon 2.2.
2.3. Perekonnaasjade advokaatide ja vahendajate keskus (CABF Deutsch - English - français - Nederlands2.3.
2.4. Perevahendusmenetluse ühendus (AMF français2.4.
2.5. Pangandusombudsman English- français- Nederlands 2.5.
2.6. Kindlustusombudsman français - Nederlands 2.6.
2.7. Avalike teenuste ombudsman français- Nederlands 2.7.
2.8. Ametivõimude ombudsman français- Nederlands 2.8.

 

Millised on üldiselt vaidluste kohtuvälise lahendamise eri võimalused Belgias?

Lisaks vahekohtumenetlusele ja ombudsmanile, on vaidluste kohtuvälise lahendamise peamiseks vormiks vahendusmenetlus tsiviil- ja kaubandusasjades.

Vahendusmenetlus on mehhanism, mis on mõeldud lahendama üleskerkinud või kerkivaid vaidlusi, et pooled saaksid oma positsioone arutada ja nende suhtes läbi rääkida ning jõuda kokkuleppele. Vahendusmenetluses aitab kolmas pool, vahendaja, leida pooltel vaidlusele kompromisslahenduse.

Vahendusmenetlus nõuab pooltelt täit koostööd ning nende valmisolekut osaleda avatud ja konstruktiivses arutelus, et probleeme lahendades vältida kohustuslikku menetluskorda.

Milliseid vaidlusi on võimalik vahendusmenetluses lahendada?

Vahendusmenetlus on võimalik tsiviil- ja kaubandusasjades, kaasa arvatud töö- ja tarbijavaidlused. Vahendusmenetlus on samuti kasutatav võlanõuete ja kriminaalasjade puhul.

Kas vaidluste kohtuvälise lahendamise asjaomane võimalus on kohustuslik seaduse või kohtumääruse alusel?

Põhimõtteliselt on pooltel vaba voli otsustada, kas kasutada vahendusmenetlust või mitte. Kuid on ka erandeid. Näiteks kui kohus tellib ekspertiisiakti, peab eksperdi taotluseks olema pooltevahelise leppimise julgustamine; abielulahutusasjade puhul teavitab kohus pooli kaalutlemisväärsetest asjaoludest, mis tema arvates võivad aidata saavutada leppimist.

Kas asjaomane vaidluste kohtuvälise lahendamise võimalus on seadusega reguleeritud?

Käesoleva ülevaate koostamise ajal (2005. aasta juunis) puuduvad Belgia õiguses vahendusmenetluse üldsätted. Ent Belgia Ametlikus Teatajas (Belgian Official Gazette) on avaldatud 21. veebruari 2005. aasta kohtumenetluse seaduse muutmise seadus (vahendusmenetlus). Seaduse tervikuna jõustumine on kavandatud mitte hiljemaks kui 30. september 2005. a. Kuni vahendusmenetluse seaduse vastuvõtmise ja jõustumiseni on olemas hulk eriomaseid üksiksätteid. 19. veebruari 2001. aasta seadus tõi kohtumenetluse seadusesse sisse vahendusmenetluse perekonnaasjades (neljas osa, II raamat, II jagu, I peatükk bis). Veel on olemas hulk kohtuväliseid tribunale asjade tarvis nagu tarbijalepingud (näiteks kasutatud sõidukite korral) ja riigi äriühingute jaoks (post, raudtee). 

Lepingus võib olla sätestatud, et lepinguline vaidlus lahendatakse enne kohtusse pöördumist kohtuväliselt. Kas taoline asjaomase vaidluste kohtuvälise lahendamise võimaluse kasutamise kohustus on mõlema poole jaoks siduv?

Üldise lepinguõiguse alusel on lepingu kehtivad sätted poolte jaoks siduvad ning nende täitmise eiramise korral riskib kõnealune pool kohtuliku vaidlusega.  

Kuidas tagada, et asjaomane vaidluste kohtuvälise lahendamise võimalus oleks õigussüsteemile omasel määral usaldusväärne? Eelkõige, kuidas tagada, et läbirääkimised hoitakse konfidentsiaalsed?  

Kuni uue vahendusmenetluse seaduse jõustumiseni on vahendusmenetlus reguleeritud üksnes vahendusmenetluse organite sisemäärustikega, väljaarvatud perekonnaasjades.

Kas on vajalik kasutada õigusabi? Milline on juristi roll vaidluste sellisel kohtuvälisel lahendamisel?

Vahendusmenetluses osalevad sageli advokaadid ja ekspert-tunnistajad, kuid see ei ole kohustuslik.

Kas vaidlust saab kohtuväliselt lahendada poolte füüsilise kohalolekuta, eeskätt sidevahendite abil?

See sõltub vahendusmenetluse korraldajast (vaata alljärgnevat).

Kas asjaomane vaidluste kohtuvälise lahendamise võimalus on tasuta? Kui mitte, kuidas jagatakse kulud? Kas on võimalik saada õigusabi? (vaata teemat – Õigusabi - üldteave)

See sõltub vahendusmenetluse korraldajast (vaata alljärgnevat).

Kui kasutada asjaomast vaidluste kohtuvälise lahendamise võimalust, kuid vaidlust ei õnnestu lahendada, kas on veel võimalik esitada asi kohtule arutamiseks?

Alati on võimalik kasutada vahekohtu- või kohtumenetlust, juhul kui vahendusmenetlus ei too endaga kaasa soovitud tulemust. Õigusi käsitlevate eraõiguslike vaidluste lahendamine ja täitmisele pööratavate otsuste langetamine või määruste andmine on põhiseaduse järgi nimetatud menetluste ainupädevuses (põhiseaduse artikkel 144).

Kui kasutada asjaomast vaidluste kohtuvälise lahendamise võimalust ning vaidlus õnnestub lahendada , siis millises vormis sõlmitakse kokkulepe?

Tulemusliku vahendusmenetluse resultaadiks on vahenduslahend, mis kujutab endast uut lepingut. Juhul kui üks pooltest ei järgi vahenduslahendit, siis ebasoodsasse olukorda jäänud pool ei saa lahendit jõustada nii nagu on võimalik jõustada vahekohtu otsust või kohtuotsust, vaid ta peab kõigepealt algatama vahekohtu- või kohtumenetluse.

(allikas: VERBIST, H., DE VUYST, B, Arbitrage en alternative dispute resolution in België: een overzicht van de in België aanwezige arbitrage- en mediatie-instellingen en ombudsdiensten, Arbitrage et modes alternatifs de règlement des conflits en Belgique: une étude des institutions d'arbitrage et de médiation et des services d'ombudsman présents en Belgique, Brugge, Die Keure, 2002, 536 p.)

Enamikel juhtudel on vaidlusi võimalik lahendada kohtuväliselt. Alljärgnevas loetelus on esitatud organisatsioonid, mille poole on võimalik pöörduda:

NB.

Alljärgnev loetelu ei ole täiuslik. Mõned organisatsioonidest on täielikult eraorganisatsioonid. Mõned neist saavad riigitoetust, kaotamata erasektori staatust. Teised on ametlikud institutsioonid (näiteks ombudsmanid).

1. Üldised vahendusmenetluse organisatsioonid

1.1. Belgia arbitraaži ja vahendusmenetluse keskus (CEPINA English- français- Nederlands)

Ülesanded

CEPINA on sõltumatu üleriigiline kogu tööstust hõlmav institutsioon, mis koosneb ärijuhtidest, ettevõtete juristidest, advokaatidest ja ülikooliõppejõududest, kes taotlevad järgmisi eesmärke:

 • Vahendusmenetluse uurimine ja edendamine;
 • Vahendusmenetlusaineliste teaduskollokviumite organiseerimine;
 • Vahendusmenetluse praktiliste asjadega tegelemine;
 • Vahendusmenetluse eeskirjade koostamine ja levitamine;
 • Pädevate, pühendunud ja sõltumatute vahendajate ametissemääramine;
 • Menetluste kontrollimine – kus kohane – pakkudes lahendusi õiguslikes või muudes olulistes, ent keerukates küsimustes, mis kattuvad poolte taotlustega nii palju kui võimalik.

Vaidluste liik: tsiviil- ja kaubandusasjad

Vahendusmenetlus  CEPINA iseenesest ei ole vahendaja ega akrediteeri vahendajaid. CEPINA püüab vahendajana ametisse määrata kõige sobivamaid isikuid, võttes arvesse asja eripära. Vahendajatele makstakse kindlat tasu CEPINA tariifi järgi.

ÜlesÜles

Eeskirjad English - français - Nederlands

1.2. Brüsseli Ärivahendusmenetluse Keskus (BBMC français- Nederlands)

Ülesanded

Brüsseli Ärivahendusmenetluse Keskus taotleb järgmisi eesmärke:

 • Vahendusmenetluse kui ärivaidluste lahendamise menetluse edendamine;
 • Adekvaatsete struktuuride loomine, mille raames vahendusmenetlust korraldada;
 • Piisava väljaõppe tagamine inimestele, kes pakuvad ärivahendusmenetluse teenuseid.

Vaidluste liik: kaubandusasjad

Vahendusmenetlus – BBMC koostab tunnustatud vahendajatest nimekirja, kelle hulgast võivad pooled valida vaidluste lahendamiseks vahendaja. Vahendajatele on ette nähtud tunnitasu.

Eeskirjad – Vahendusmenetluse eeskirjad

ÜlesÜles

1.3. Antwerpeni vahendusmenetluse ja arbitraaži koda (AKaBa English- Nederlands)

Ülesanded – vahendusmenetluse korraldamine

Vaidluste liik - kaubandusasjad

Vahendusmenetlus – AKaBA koostab tunnustatud vahendajatest nimekirja, kelle hulgast võivad pooled valida vaidluste lahendamiseks vahendaja. Vahendajatel on õigus tasule ja kuluhüvitisele.

Eeskirjad English - Nederlands

1.4. Tarbijavaidluste lahendamine sidevahendi abil (ECODIR English- français)

Ülesanded - ECODIR aitab tarbijatel ja ettevõtetel ennetada või lahendada kaebusi või vaidlusi kasutades on-line kiiret, tulemuslikku ja taskukohast teenust.

ÜlesÜles

ECODIR on kasulik tarbijatele, tagades neile tulemusliku vahendi kaebuste lahendamiseks on-line. ECODIR kasutab struktureeritud läbirääkimiste menetlust ja (kui vajalik) vahendusmenetlust – kõike seda usalduslikus ja turvalises on-line keskkonnas. Nimetatud süsteemi on kerge kasutada, olenemata sellest, kus pooled asuvad.

ECODIR on samuti kasulik ettevõtetele, sest tarbijakaebused ja -nõuded esitatakse ettevõtetele töödeldud kujul, võimaldades tegeleda tarbijasuhetega tulemuslikumalt. Lisaks eelistavad tarbijad tegeleda ettevõtetega, kelle kaebuste ja vaidluste käsitlemise menetlused on tulemuslikud.

Vaidluste liik – Asjakohane vaidlus tekkis sidevahendi abil sõlmitud lepingust. Vaidluse üheks osapooleks on tarbija. Asjakohane vaidlus ei hõlma ebaseaduslikku sisu, kehalist kahju, perekonna-, maksu- ja intellektuaalse omandi asju.

Vahendusmenetlus - ECODIR tagab turvalise privaatse veebikeskkonna, kus vaidluse osapooled võivad kokku leppida vastastikku vastuvõetavas lahenduses, kasutades ECODIRi läbirääkimismenetlust. Pooled võivad endale appi paluda kvalifitseeritud ECODIRi vahendaja, kes aitaks neil lahendada vaidlust, kui mõlemad seda soovivad. Nimetatud teenus on tasuta nii tarbijatele kui ettevõtetele.

Eeskirjad English - français

ÜlesÜles

1.5. Arbitraaži ja vahendusmenetluse koda Nederlands (Kamer van Arbitrage en Bemiddeling vzw)

Ülesanded – Arbitraaži ja vahendusmenetluse koda taotleb oma ametikohustusi pädevalt ja inimlikult täitvate juristide ühendamist, kes arvestades juristide haridust, kogemust ja mainet spetsialiseeruvad ühele või mitmele õigusvaldkonnale.

Vaidluste liik – tsiviil- ja kaubandusasjad ning ehitus

Vahendusmenetlus - kõnealune koda koosneb vahendajatest

Vahendusmenetluse eeskirjad Nederlands 

1.6. Arbitraaži ja vahendusmenetluse büroo (Arbitrage- en Bemiddelingsinstelling (ABI)

Ülesanded – vahendusteenuste pakkumine

Vaidluste liik – kaubandusasjad

Vahendusmenetlus – ABI tunnustab vahendajaid nimekirju väljastamata. Vahendajate tasustamise korraldab ABI.

Eeskirjad “Menetluseeskirjad”

2. Vahendusmenetluse organid eri tööstusharude tarvis

2.1. Ehitustööstuse lepituskomisjon

Ülesanded – Üksikklientide (mitte äriühingute) ning asjaomaste ehitajate ja arhitektide vaheliste vaidluste lahendamine.

ÜlesÜles

Vaidluste liik – ehitusalased vaidlused.

Vahendusmenetlus – Ekspertide nimekirja koostamine, kelle hulgast on pooltel võimalik teha valik vaidluste lahendamiseks. Ekspertide honorari tasuvad pooled; komisjon tasu ei võta.

Eeskirjad – Ehitustööstuse lepituskomisjoni menetluseeskirjad (Procedurereglement van den verzoegningscommissie “Bouw”) Nederlands PDF File (PDF File 52.1 KB)

2.2. Kasutatud autodega français- Nederlands seotud vaidluste komisjon

Ülesanded – Abi vaidluste lahendamiseks edasimüüjate ja ostjate vahel, kes kasutavad kasutatud autode puhul “Federauto-Test-Aankoop / Federauto-Test-Achats'i” standardlepingut.

Vaidluste liik – Mootorsõidukitega tehtavatest tehingutest tulenevad vaidlused, mis hõlmavad kasutatud autosid, autohooldust, elukutseliste edasimüüjate ja eraisikute müügitehinguid.

Vahendusmenetlus – Pooled saavad vahendaja valida nimekirjast. Vahendajatele ei ole ette nähtud tasu, väljaarvatud juhul, kui nad on riiklikud eksperdid.

ÜlesÜles

Eeskirjad – “Kasutatud autode suhtes kohaldatavad vahendusmenetluse eeskirjad”

2.3. Perekonnaasjade advokaatide ja vahendajate keskus (CABF Deutsch - English - français - Nederlands)

Ülesanded – Perekonnaasjades vaidluste kohtuvälise lahendamise kõikide vormide edendamine, kasutamine ning arendamine, nähes ette mitmeid vahendusteenuste vorme ning pakkudes koolitust vaidluste kohtuvälise lahendamise vormide kasutamiseks.

Vaidluste liik – perevaidlused

Vahendusmenetlus – Pooltel on vabadus valida tunnustatud vahendusmenetluse advokaatide vahel. Vahendusadvokaadile on ette nähtud tasu.

2.4. Perevahendusmenetluse ühendus (AMF français)

Funktsioon – Perevahendusmenetluse edendamine ja korraldamine ning kõnealuses valdkonnas kutse-eetika eeskirjade koostamine.

ÜlesÜles

Vaidluste liik - perevaidlused

Vahendusmenetlus – Pooltel on vabadus valida tunnustatud vahendusmenetluse advokaatide vahel. Vahendaja tasustamine on poolte kohustus.

2.5. Pangandusombudsman English- français- Nederlands

Ülesanded – Pangandusombudsman on erapooletu vahendaja, kes aitab eraisikutel lahendada nende probleeme suhetes panga, maakleri, varahalduri, investeerimisnõustaja või krediidiasutusega.

Vaidluste liik - finantsvaidlused

Vahendusmenetlus – Ombudsman väljastab talle esitatud probleemi kohta mitte-siduva arvamuse. Nimetatud teenus on tasuta.

2.6. Kindlustusombudsman français - Nederlands

Ülesanded – Nimetatud ombudsmani ülesandeks on uurida vaidlusi ja olla vahendajaks tarbija (ükskõik millises ulatuses) ja kindlustusseltsi, vahendaja või Datassur'i vahel. français - Nederlands

ÜlesÜles

Vaidluste liik – tarbijavaidlused kindlustusandjatega.

Vahendusmenetlus – Ombudsmani poole pöördutakse kirjalikult. Viimane koostab põhistatud kirjaliku arvamuse võimalikult kiiresti, kuid igal juhul kuue kuu jooksul. Nimetatud teenus on tasuta.

Eeskirjad – Põhimäärus – Bevoegdheden français - Nederlands

2.7. Avalike teenuste ombudsman français- Nederlands

Kus – Posti, raudtee, telekommunikatsiooni ja kindlustuse inspektsioon (CDV)

2.8. Ametivõimude ombudsman français- Nederlands

Kus – Föderaalvalitsus, Flaami ja Vallooni piirkonna omavalitsus, prantsuskeelne kogukond ning mõned linnad ja väikelinnad Belgias

« Vaidluste alternatiivsed lahendused - Üldteave | Belgia - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 09-11-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik