Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών > Βέλγιο

Τελευταία ενημέρωση: 21-04-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών - Βέλγιο

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


Προκαταρκτική σημείωση: η παρούσα μελέτη αφορά τη νομική κατάσταση πριν τεθεί σε ισχύ η νέα νομοθεσία σχετικά με τη διαμεσολάβηση, που προβλέπεται για τις 30 Σεπτεμβρίου 2005.

Νομοθετικές και συναφείς διατάξεις σχετικά με την παρούσα σελίδα βρίσκονται στην ιστοσελίδα Federale Overheidsdienst Justitie Deutsch - français - Nederlands (ενοποιημένη νομοθεσία)

Πληροφορίες σχετικά με τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο "Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών — γενικές πληροφορίες".

Αυτός ο νέος φάκελος αποτελεί μία προσπάθεια παροχής περισσότερων πρακτικών πληροφοριών σχετικά με τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών στο Βέλγιο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Γενικοί οργανισμοί διαμεσολάβησης 1.
1.1. Het Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPINA English - français - Nederlands1.1.
1.2. Brussels Business Mediation Center (BBMC français - Nederlands1.2.
1.3. Antwerpse Kamer voor Bemiddeling en Arbitrag (AKaBa English - Nederlands1.3.
1.4. Electronic Consumer Dispute Resolution (ECODIR English - français1.4.
1.5. Kamer van Arbitrage en Bemiddeling Nederlands vzw 1.5.
1.6. Arbitrage- en Bemiddelingsinstelling (ABI) 1.6.
2. Οργανισμοί διαμεσολάβησης για ειδικές βιομηχανίες 2.
2.1. Verzoeningscommissie Bouw Nederlands 2.1.
2.2. Verzoeningscommissie voor tweedehands auto’s français - Nederlands 2.2.
2.3. Centrum Advocaat-Bemiddelaars in Familiezaken (CABF Nederlands2.3.
2.4. Association pour la Médiation Familiale (AMF français2.4.
2.5. Ombudsdienst English - français - Nederlands voor de financiële sector 2.5.
2.6. Ombudsdienst van de verzekeringen Nederlands 2.6.
2.7. Ombudsdiensten in de openbare dienstverlening français - Nederlands 2.7.
2.8. Ombudsdiensten bij overheden français - Nederlands 2.8.

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικούς τρόπους για την επίλυση των διαφορών. Ο πίνακας που ακολουθεί περιλαμβάνει τις διάφορες καταστάσεις στις οποίες θα μπορούσατε να βρεθείτε:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Ο κατάλογος που ακολουθεί δεν είναι πλήρης. Ορισμένοι από τους οργανισμούς είναι καθαρά ιδιωτικοί. Ορισμένοι λαμβάνουν δημόσια βοήθεια χωρίς να χάσουν το καθεστώς του ιδιωτικού οργανισμού. Άλλοι είναι κρατικοί (π.χ. ο συνήγορος του πολίτη).

1. Γενικοί οργανισμοί διαμεσολάβησης

1.1. Het Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPINA English - français - Nederlands)

Αρμοδιότητες

Ο CEPINA είναι ένας ανεξάρτητος εθνικός οργανισμός που καλύπτει όλες τις βιομηχανίες και αποτελείται από διευθυντές επιχειρήσεων, νομικούς συμβούλους, δικηγόρους και πανεπιστημιακούς καθηγητές και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 • Μελέτη και προώθηση της διαμεσολάβησης·
 • Oργάνωση επιστημονικών συνεδρίων με θέμα τη διαμεσολάβηση·
 • Διαχείριση περιπτώσεων διαμεσολάβησης·
 • Θέσπιση και διάδοση κανόνων διαμεσολάβησης·
 • Διορισμός ικανών, έντιμων και ανεξάρτητων διαμεσολαβητών·
 • Επίβλεψη και - εν ανάγκη – πρόταση λύσεων σε περιπτώσεις νομικών ή πρακτικών δυσκολιών που ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις προσδοκίες των μερών.

Είδος διαφορών: Αστικές και εμπορικές

Διαδικασία διαμεσολάβησης – Ο ίδιος ο CEPINA δεν είναι διαμεσολαβητής και δεν είναι αυτός που εγκρίνει τους διαμεσολαβητές. Ο CEPINA προσπαθεί να προτείνει τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα ως διαμεσολαβητές ανάλογα με την ιδιομορφία κάθε περίπτωσης. Οι διαμεσολαβητές αμείβονται κατ΄αποκοπήν βάσει ενός καταλόγου αμοιβών του CEPINA.

Κανόνες English - français - Nederlands

1.2. Brussels Business Mediation Center (BBMC français - Nederlands)

Καθήκοντα

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ο οργανισμός διαμεσολάβησης Brussels Business Mediation Center ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

 • Προώθηση της διαμεσολάβησης ως μίας διαδικασίας επίλυσης των εμπορικών διαφορών.
 • Παροχή των κατάλληλων δομών για την πραγματοποίηση της διαμεσολάβησης.
 • Παροχή της κατάλληλης εκπαίδευσης στους ανθρώπους οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε εμπορικές υποθέσεις.

Είδος διαφορών: Εμπορικές υποθέσεις

Διαδικασία διαμεσολάβησης – Προετοιμασία ενός καταλόγου διαμεσολαβητών αναγνωρισμένων από τον BBMC, από τον οποίο τα μέρη μπορούν να επιλέξουν κάποιο διαμεσολαβητή για την επίλυση της διαφοράς τους. Οι διαμεσολαβητές πληρώνονται με την ώρα.

Κανόνες – Κανόνες διαμεσολάβησης

1.3. Antwerpse Kamer voor Bemiddeling en Arbitrag (AKaBa English - Nederlands)

Καθήκοντα – Oργάνωση διαμεσολαβήσεων

Είδος διαφορών – Εμπορικές διαφορές

Διαδικασία διαμεσολάβησης – Προετοιμασία ενός καταλόγου διαμεσολαβητών αναγνωρισμένων από τον οργανισμό διαμεσολάβησης AkaBA, από τον οποίο τα μέρη μπορούν να επιλέξουν κάποιον διαμεσολαβητή για την επίλυση της διαφοράς τους. Οι διαμεσολαβητές δικαιούνται αμοιβή και απόδοση των δαπανών στις οποίες προβαίνουν.

Κανόνες English - Nederlands

1.4. Electronic Consumer Dispute Resolution (ECODIR English - français)

Καθήκοντα – Ο οργανισμός διαμεσολάβησης ECODIR βοηθά τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις για την πρόληψη των παραπόνων ή την επίλυση των διαφορών τους δια της ηλεκτρονικής οδού χρησιμοποιώντας μία γρήγορη, αποτελεσματική και φτηνή υπηρεσία.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ο ECODIR βοηθά τους καταναλωτές παρέχοντάς τους αποτελεσματικά μέσα επίλυσης των διαφορών τους δια της ηλεκτρονικής οδού. Ο ECODIR χρησιμοποιεί μία διαρθρωμένη διαδικασία διαπραγμάτευσης και (εν ανάγκη) διαμεσολάβησης – μέσω μιας ασφαλούς ιδιωτικής ηλεκτρονικής οδού. Το σύστημα είναι εύχρηστο ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται τα μέρη.

Ο ECODIR βοηθά τις επιχειρήσεις επίσης, επειδή τα παράπονα και τα αιτήματα των καταναλωτών υποβάλλονται ομαδικά σε αυτό, γεγονός που του επιτρέπει να διαχειρίζεται κατά πιο αποτελεσματικό τρόπο τις σχέσεις των πελατών. Οι πελάτες μάλιστα προτιμούν επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν αποτελεσματικές διαδικασίες εξέτασης των παραπόνων και επίλυσης των διαφορών.

Είδος διαφορών – Οι διαφορές ανακύπτουν στις περιπτώσεις ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η διαφορά αφορά τουλάχιστον έναν πελάτη. Η διαφορά δεν αφορά παράνομο περιεχόμενο, σωματικές βλάβες, οικογενειακά, φορολογικά και θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Διαδικασία διαμεσολάβησης – Ο ECODIR διαθέτει ένα ασφαλές ιδιωτικό ηλεκτρονικό δίκτυο μέσω του οποίου τα μέρη μιας διαφοράς μπορούν να διαπραγματευθούν μια κοινά αποδεκτή λύση χρησιμοποιώντας την διαπραγματευτική διαδικασία του ECODIR. Tα μέρη μπορούν εάν το επιθυμούν να καλέσουν για βοήθεια έναν εγκεκριμένο από τον ECODIR διαμεσολαβητή, ώστε να τους βοηθήσει για την επίλυση της διαφοράς. Η υπηρεσία παρέχεται ατελώς τόσο στους καταναλωτές όσο και στις επιχειρήσεις.

Κανονισμός English - français

1.5. Kamer van Arbitrage en Bemiddeling Nederlands vzw

Καθήκοντα – Ο προαναφερόμενος οργανισμός διαιτησίας και διαμεσολάβησης φέρνει σε επαφή δικηγόρους οι οποίοι είναι ειδικευμένοι σε έναν ή περισσότερους τομείς και οι οποίοι χάρη στην κατάρτισή τους, την εμπειρία τους και τη φήμη τους ασκούν με άνεση και ανθρωπιά το επάγγελμά τους.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Είδος διαφορών – Αστικές και εμπορικές διαφορές καθώς και διαφορές σε θέματα κατασκευών

Διαμεσολάβηση - Ο εν λόγω οργανισμός αποτελείται από διαμεσολαβητές.

Κανονισμός Nederlands σχετικά με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης

1.6. Arbitrage- en Bemiddelingsinstelling (ABI)

Καθήκοντα – Παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης

Είδος διαφορών – Εμπορικές διαφορές

Διαδικασία διαμεσολάβησης – O ABI εγκρίνει διαμεσολαβητές αλλά δεν εκδίδει σχετικούς καταλόγους. Τους διαμεσολαβητές τους πληρώνει ο ABI.

Κανονισμός - “Διαδικαστικοί κανόνες”

2. Οργανισμοί διαμεσολάβησης για ειδικές βιομηχανίες

2.1. Verzoeningscommissie Bouw Nederlands

Καθήκοντα – Διευθέτηση διαφορών ανάμεσα σε ιδιώτες (όχι εταιρείες) και στον εργολάβο τους ή στον αρχιτέκτονά τους.

Είδη διαφορών – Διαφορές σε θέματα κατασκευών

Διαδικασία διαμεσολάβησης – Προετοιμασία ενός καταλόγου εμπειρογνωμόνων από τον οποίο τα μέρη μπορούν να επιλέξουν έναν εμπειρογνώμονα για την επίλυση της διαφοράς τους. Τους εμπειρογνώμονες τους πληρώνουν τα μέρη. Ο προαναφερόμενος οργανισμός εργάζεται ατελώς.

Κανονισμός – Procedurereglement van de verzoeningscommissie “Bouw” Nederlands PDF File (PDF File 52.1 KB)

2.2. Verzoeningscommissie voor tweedehands auto’s français - Nederlands

Καθήκοντα – παροχή βοήθειας για την επίλυση διαφορών μεταξύ εμπόρων αυτοκινήτων και αγοραστών, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη σύμβαση “Federauto-Test-Aankoop / Federauto-Test-Achats ” για τις αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Είδος διαφορών – Διαφορές που αφορούν αγοραπωλησίες αυτοκινήτων: μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, επισκευές, πωλήσεις από επαγγελματίες εμπόρους και ιδιώτες.

Διαδικασία διαμεσολάβησης – Τα μέρη μπορούν να επιλέξουν ένα διαμεσολαβητή από κάποιο κατάλογο. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για την αμοιβή των διαμεσολαβητών, εκτός αν πρόκειται για εμπειρογνώμονες.

Κανονισμός – “Κανόνες διαδικασίας διαμεσολάβησης σχετικά με τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα”

2.3. Centrum Advocaat-Bemiddelaars in Familiezaken (CABF Nederlands)

Καθήκοντα – Προώθηση, χρησιμοποίηση και ανάπτυξη όλων των μορφών εξωδικαστικής επίλυσης των οικογενειακών διαφορών με την παροχή μιας ποικιλίας υπηρεσιών διαμεσολάβησης και κατάρτισης σχετικά με τον τρόπο χρησιμοποίησης αυτών των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών.

Είδος διαφορών – Οικογενειακές διαφορές

Διαδικασία διαμεσολάβησης – Τα μέρη είναι ελεύθερα να επιλέξουν έναν αναγνωρισμένο δικηγόρο ως διαμεσολαβητή. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται αμοιβή για τον διαμεσολαβητή.

2.4. Association pour la Médiation Familiale (AMF français)

Καθήκοντα – Προώθηση και οργάνωση της διαμεσολάβησης σε οικογενειακά θέματα και θέσπιση δεοντολογικών κανόνων στον τομέα αυτό.

Είδος διαφορών – Οικογενειακές διαφορές

Διαδικασία διαμεσολάβησης – Τα μέρη είναι ελεύθερα να επιλέξουν έναν αναγνωρισμένο δικηγόρο ως διαμεσολαβητή. Ο διαμεσολαβητής πληρώνεται από τα μέρη.

2.5. Ombudsdienst English - français - Nederlands voor de financiële sector

Καθήκοντα - Ο Ombudsman είναι ένας ανεξάρτητος διαμεσολαβητής ο οποίος βοηθά τους ιδιώτες για την επίλυση των προβλημάτων τους με την τράπεζά τους, τον χρηματιστή τους, τον διαχειριστή της περιουσίας τους, τον σύμβουλο επενδύσεων ή κάποιο χρηματοπιστωτικό οργανισμό.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Είδος διαφορών – Οικονομικές διαφορές

Διαδικασία διαμεσολάβησης - Ο Ombusdienst διατυπώνει μη δεσμευτικές γνώμες σχετικά με τα προβλήματα που τίθεται υπόψη του. Δεν προβλέπεται αμοιβή.

2.6. Ombudsdienst van de verzekeringen Nederlands

Καθήκοντα - Ο Ombudsman έχει ως αποστολή τη διερεύνηση διαφορών και την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης ανάμεσα σε ένα καταναλωτή (χωρίς καμία διάκριση) και σε μία ασφαλιστική εταιρεία, ένα διαμεσολαβητή ή ένα Datassur français - Nederlands

Είδος διαφορών – Ασφαλιστικές διαφορές

Διαδικασία διαμεσολάβησης - Ο Ombudsman παρεμβαίνει κατόπιν γραπτού αιτήματος. Διατυπώνει αιτιολογημένες γραπτές γνώμες το συντομότερο δυνατό αλλά σε κάθε περίπτωση εντός έξι μηνών. Δεν προβλέπεται καμία αμοιβή.

Κανονισμός - Charter - Bevoegdheden français - Nederlands

2.7. Ombudsdiensten in de openbare dienstverlening français - Nederlands

Οργανισμός διαμεσολάβησης για Ταχυδρομείο, Οργανισμό Σιδηροδρόμων, Τηλεπικοινωνίες & Υπηρεσία Ελέγχου των Ασφαλιστικών Εταιρειών (CDV)

2.8. Ombudsdiensten bij overheden français - Nederlands

Οργανισμός διαμεσολάβησης για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τις κυβερνήσεις των περιφερειών της Φλάνδρας και της Βαλλονίας, τη Γαλλόφωνη Κοινότητα και ορισμένες μικρές και μεγάλες πόλεις στο Βέλγιο.

Περιλαμβανομένων και των ομαδικών χρεών (άρθρα 1675/2 και επόμενα του Δικονομικού Κώδικα).

Άρθρο 216β του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

§ 1. Ο Εισαγγελέας, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται βάσει του άρθρου 216α, μπορεί να ζητήσει από κάποιον παραβάτη, εάν η φύση της παράβασης είναι τέτοια που πιστεύει ότι στον παραβάτη δεν πρέπει να επιβληθεί ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών ή μία πιο αυστηρή ποινή, να ζητήσει από αυτόν να επανορθώσει τη ζημιά που προέκυψε ως αποτέλεσμα της παράβασής του και να υποβάλει τη σχετική απόδειξη. Στην περίπτωση αυτή καλεί επίσης το θύμα και διαμεσολαβεί ως προς το ποσό της αποζημίωσης που θα πρέπει να πληρωθεί καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να πληρωθεί.

(...)

Άρθρο 972 του Δικονομικού Κώδικα.

Άρθρο 1258 του Δικονομικού Κώδικα.

« Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών - Γενικές Πληροφορίες | Βέλγιο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 21-04-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο