Europa-Kommissionen > ERN > Alternativ konfliktløsning > Belgien

Seneste opdatering : 21-04-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Alternativ konfliktløsning - Belgien

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


Indledende bemærkning: I denne oversigt beskrives retstillingen forud for den nye lovgivning om mediation/mægling, som forventes at træde i kraft (i sin helhed) den 30. september 2005.

Den lovgivning og tilsvarende bestemmelser, der henvises til i denne oversigt, kan findes på Federale Overheidsdienst Justitie Deutsch - français - Nederlands (under konsolideret lovgivning).

Med hensyn til alternativ konfliktløsning henvises til "Alternatieve geschillenbeslechting - algemene informatie" (alternativ konfliktløsning — generelle oplysninger).

Formålet med denne oversigt er at stille yderligere praktiske oplysninger om alternativ konfliktløsning i Belgien til rådighed. 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Almene mediations/mæglingsorganisationer 1.
1.1. Het Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPINA English - français - Nederlands) – det belgiske voldgifts- og mediations/mæglingscenter 1.1.
1.2. Brussels Business Mediation Center (BBMC français - Nederlands1.2.
1.3. Antwerpse Kamer voor Bemiddeling en Arbitrage (AKaBa English - Nederlands) – Antwerpens mediations/mæglings- og voldgiftskammer 1.3.
1.4. Electronic Consumer Dispute Resolution (ECODIR English - français) – elektronisk løsning af konflikter i forbrugersager 1.4.
1.5. Kamer van Arbitrage en Bemiddeling Nederlands (kammeret for voldgift og mediation/mægling) 1.5.
1.6. Arbitrage- en Bemiddelingsinstelling (ABI) – voldgifts- og mediations/mæglingsorgan 1.6.
2. Mediations/mæglingsorganer for specifikke brancher 2.
2.1. Verzoeningscommissie Bouw Nederlands (forligsudvalget for byggebranchen) 2.1.
2.2. Verzoeningscommissie voor tweedehands auto’s français - Nederlands (forligsudvalget for brugtvognshandel) 2.2.
2.3. Centrum Advocaat-Bemiddelaars in Familiezaken (CABF Nederlands)(center for advokater, der foretager mediation/mægling i familiesager) 2.3.
2.4. Association pour la Médiation Familiale (AMF français)(centret for familiemediation/mægling) 2.4.
2.5. Ombudsmanden English - français - Nederlands for banksektoren 2.5.
2.6. Ombudsmanden  for forsikringssektoren Nederlands 2.6.
2.7. Ombudsdiensten in de openbare dienstverlening français - Nederlands– ombudsmanden for offentlige tjenesteydelser 2.7.
2.8. Ombudsdiensten in de openbare dienstverlening français - Nederlands– ombudsmanden for offentlige myndigheder 2.8.

 

Alternativ konfliktløsning kan anvendes i de fleste tilfælde. Herunder angives de forskellige situationer, som man kan befinde sig i:

1. Almene mediations/mæglingsorganisationer

1.1. Het Centrum voor Arbitrage en Mediatie (CEPINA English - français - Nederlands) – det belgiske voldgifts- og mediations/mæglingscenter

Funktion

CEPINA er et uafhængigt nationalt organ, som omfatter alle brancher og består af virksomhedsledere, virksomhedsjurister, advokater og universitetslærere, med følgende mål:

 • undersøgelse og fremme af mediation/mægling
 • afholdelse af videnskabelige seminarer om mediation/mægling
 • vejledning i mediations/mæglingsprocedurer
 • udarbejdelse og udbredelse af bestemmelser vedrørende mediation/mægling
 • udnævnelse af kompetente, pligtopfyldende og uafhængige mediatorer/mæglere
 • overvågning af procedurer ved – i passende omfang – at tilbyde løsninger af juridiske eller materielle vanskeligheder, som så vidt muligt indfrier parternes forventninger.

Konflikttyper: civilretlige og handelsretlige

Mediations/mæglingsprocedure – CEPINA fungerer ikke selv som mediator/mægler og beskæftiger sig heller ikke med akkreditering af mediatorer/mæglere. CEPINA bestræber sig på at udpege den bedst egnede person som mediator/mægler set i forhold til sagens særlige natur. Mediatorerne/mæglerne betales et fast beløb efter CEPINA's tariffer.

TopTop

Bestemmelser English - français - Nederlands

1.2. Brussels Business Mediation Center (BBMC français - Nederlands)

Funktion

Brussels Business Mediation Center har følgende mål:

 • at fremme mediation/mægling som en procedure til løsning af handelsretlige konflikter
 • at opbygge en struktur, som muliggør mediation/mægling
 • at sikre tilstrækkelig uddannelse til de personer, som udfører mediation/mægling mellem virksomheder.

Konflikttyper: Handelsretlige konflikter

Mediations/mæglingsprocedure – udarbejdelse af en liste over BBMC-autoriserede mediatorer/mæglere, ud fra hvilken parterne kan vælge en person til at foretage mediation/mægling i deres konflikt. Mediatorernes/mæglernes tjenesteydelser afregnes pr. time.

Bestemmelser – bestemmelser vedrørende mediation/mægling

TopTop

1.3. Antwerpse Kamer voor Bemiddeling en Arbitrage (AKaBa English - Nederlands) – Antwerpens mediations/mæglings- og voldgiftskammer

Funktion – mediations/mæglingsorganisation

Konflikttyper – handelsretlige konflikter

Mediations/mæglingsprocedure – udarbejdelse af en liste over AKaBA-autoriserede mediatorer/mæglere, ud fra hvilken parterne kan vælge en person til at foretage mediation/mægling i deres konflikt. Mediatorerne/mæglerne har krav på vederlag og refusion af udgifter.

Bestemmelser English - Nederlands

1.4. Electronic Consumer Dispute Resolution (ECODIR English - français) – elektronisk løsning af konflikter i forbrugersager

Funktion – ECODIR bistår forbrugerne og erhvervslivet med forebyggelse og løsning af klager og tvister online gennem hurtige og effektive tjenester til overkommelige priser.

TopTop

ECODIR er et effektivt redskab, som gør det muligt at behandle forbrugerklager online. I EDODIR følger forhandlingsprocessen og en eventuel mediations/mæglingsproces en fast struktur, og det hele foregår i et lukket og sikkert online-miljø. Systemet er let at anvende, uanset hvor parterne befinder sig.

ECODIR indebærer også en fordel for virksomhederne, fordi de modtager forbrugerklagerne i en fast form og således mere effektivt kan håndtere forbrugersagerne. Dertil kommer, at kunderne foretrækker at handle hos virksomheder, som har effektive klage- og konfliktprocedurer.

Konflikttype – konflikt vedrørende en online-overførsel. Konflikten vedrører mindst én forbruger. Den vedrører ikke ulovligt indhold, personskade, familie, skat eller intellektuelle ejendomsrettigheder.

Mediations/mæglingsprocedure – ECODIR stiller et lukket og sikret rum på internettet til rådighed, hvor konfliktens parter gennem ECODIR's forhandlingsproces kan forhandle sig frem til en acceptabel løsning. Hvis begge parter ønsker det, kan de bede om bistand fra en kompetent ECODIR-mediator/mægler, som kan hjælpe dem med at løse deres konflikt. Denne tjeneste er gratis både for forbrugerne og virksomhederne.

Bestemmelser English - français

1.5. Kamer van Arbitrage en Bemiddeling Nederlands (kammeret for voldgift og mediation/mægling)

Funktion – formålet med kammeret for voldgift og mediation/mægling er at samle jurister med speciale inden for ét eller flere lovområder, som i kraft af deres uddannelse, erfaring og omdømme, kan forventes at udøve deres fag på kompetent og hensynsfuld vis.

TopTop

Konflikttyper – civilretlige konflikter, erhvervsmæssige konflikter og konflikter på bygge- og anlægsområdet

Mediation/mægling – kammeret består af mediatorer/mæglere.

Bestemmelser Nederlands for mediations/mæglingsproceduren

1.6. Arbitrage- en Bemiddelingsinstelling (ABI) – voldgifts- og mediations/mæglingsorgan

Funktion – mediations/mæglerydelser

Konflikttyper – erhvervsmæssige konflikter

Mæglingsprocedure – ABI autoriserer mediatorer/mæglere, men udsender ikke lister. Mediatorernes/mæglernes vederlag varetages af ABI.

Bestemmelser – "forretningsorden"

2. Mediations/mæglingsorganer for specifikke brancher

2.1. Verzoeningscommissie Bouw Nederlands (forligsudvalget for byggebranchen)

Funktion – løsning af konflikter mellem de enkelte bygherrer (ikke virksomheder) og deres entreprenør og arkitekt.

Konflikttyper – konflikter på bygge- og anlægsområdet

Mediations/mæglingsprocedure – udarbejdelse af en liste over sagkyndige, som parterne kan vælge til at løse deres konflikt. De sagkyndiges vederlag betales af parterne, der skal ikke betales vederlag.

TopTop

Bestemmelser - Procedurereglement van de verzoeningscommissie “Bouw” Nederlands PDF File (PDF File 52.1 KB) (forretningsorden for forligsudvalget for byggebranchen)

2.2. Verzoeningscommissie voor tweedehands auto’s français - Nederlands (forligsudvalget for brugtvognshandel)

Funktion – bistand til løsning af konflikter mellem forhandlere og købere, som anvender den standardkontrakt til brugtvognshandel, som anbefales af "Federauto-Test-Aankoop / Federauto-Test-Achats".

Konflikttype - konflikter vedrørende handel med motorkøretøjer: brugte biler, reparationer, salg gennem professionelle forhandlere og privatpersoner.

Mediations/mæglingsprocedure – parterne kan vælge en mediator/mægler fra en liste. Der findes ingen bestemmelser om vederlag til mediatorer/mæglere, medmindre der er tale om eksperter.

Bestemmelser – "bestemmelser om mediations/mæglingsprocessen i forbindelse med brugtvognshandel"

2.3. Centrum Advocaat-Bemiddelaars in Familiezaken (CABF Nederlands)(center for advokater, der foretager mediation/mægling i familiesager)

Funktion – fremme, anvendelse og udvikling af alle former for udenretslig tvistbilæggelse i familiesager og udbud af en række former for mediations/mæglingstjenester og uddannelse i anvendelsen af disse alternative konfliktløsningsformer.

TopTop

Konflikttyper – familiekonflikter

Mediations/mæglingsprocedure – parterne kan frit vælge en autoriseret advokat, der foretager mediation/mægling. Der betales vederlag til mediatoren/mægleren.

2.4. Association pour la Médiation Familiale (AMF français)(centret for familiemediation/mægling)

Funktion – fremme og gennemførelse af familiemediation/mægling samt udfærdigelse af etiske regler på området.

Konflikttyper – familiekonflikter

Mediations/mæglingsprocedure – parterne kan frit vælge en autoriseret advokat, der foretager mediation/mægling. Mediatorens/mæglerens vederlag betales af parterne.

2.5. Ombudsmanden English - français - Nederlands for banksektoren

Funktion – ombudsmanden for banksektoren er en uvildig mediator/mægler, som hjælper privatpersoner med at løse deres tvister med banker, børsmæglere, kapitalforvaltere, investeringsrådgivere eller kreditinstitutter.

TopTop

Konflikttyper – konflikter på finansområdet

Mediation/mæglingsprocedure – ombudsmanden udsender en ikke-bindende udtalelse om den tvist, som er blevet ham forelagt. Der skal ikke betales vederlag.

2.6. Ombudsmanden  for forsikringssektoren Nederlands

Funktion - ombudsmanden har til opgave at undersøge konflikter og foretage mediation/mægling mellem en forbruger (uanset i hvilken form denne optræder) og et forsikringsselskab, en mellemmand eller Datassur français - Nederlands.

Konflikttyper – forbrugerkonflikter i forsikringssektoren

Mediations/mæglingsprocedure – henvendelse til ombudsmanden skal ske skriftligt. Denne udarbejder så hurtigt som muligt og senest inden for seks måneder en begrundet udtalelse. Der skal ikke betales vederlag.

Bestemmelser - Charter - Bevoegdheden français - Nederlands (beføjelsescharteret)

TopTop

2.7. Ombudsdiensten in de openbare dienstverlening français - Nederlands– ombudsmanden for offentlige tjenesteydelser

Område: postvæsenet, jernbanerne (NMBS), telekommunikations- og forsikringstilsynet (CDV).

2.8. Ombudsdiensten in de openbare dienstverlening français - Nederlands– ombudsmanden for offentlige myndigheder

Område: de føderale myndigheder, de regionale regeringer i Flandern og Vallonien, det franske fællesskab og visse byer og kommuner i Belgien.

Herunder kollektiv gæld (artikel 1675/2 ff. i Gerechtelijk Wetboek (retsplejeloven).

Artikel 216ter i Wetboek van Strafvordering (straffeloven).

§ 1. Den offentlige anklager kan, uden at dette berører de beføjelser, som han har i henhold til artikel 216bis, indkalde en lovovertræder, og, hvis han skønner, at overtrædelsen er af en sådan art, at lovovertræderen skal straffes med frihedsstraf på to år eller derover, opfordre vedkommende til at erstatte eller genoprette den skade, der er forvoldt, og bevise, at genoprettelse har fundet sted, eller at der er betalt erstatning. I sådanne tilfælde skal anklageren også indkalde offeret og ved mægling bestemme erstatningen, og dennes betaling.

(...)

Artikel 972 i retsplejeloven.

Artikel 1258 i retsplejeloven.

« Alternativ konfliktløsning - Generelle oplysninger | Belgien - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 21-04-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige