Evropská komise > ESS > Alternativní způsoby řešení sporů > Belgie

Poslední aktualizace: 09-11-2006
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Alternativní způsoby řešení sporů - Belgie

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Aktualizace stránky se právě připravuje. Stránka bude poté k dispozici na portálu evropské e-justice.


Úvodní poznámka: toto je přehled právní situace před přijetím nových právních předpisů o mediaci, které by měly začít platit od 30. září 2005.

Právní a obdobná ustanovení uvedená na této stránce lze nalézt na Federale Overheidsdienst Justitie (konzolidované právní předpisy)Deutsch - français - Nederlands

Co se týče alternativních způsobů řešení sporů, viz Alternativní způsoby řešení sporů – obecné informace.

Tato nová složka je pokusem poskytnout více praktických informací o alternativních způsobech řešení sporů (AZŘS) v Belgii. 

OBSAH

1. Obecné mediační organizace 1.
1.1. Belgické centrum pro arbitráž a mediaci (CEPINA English- français- Nederlands1.1.
1.2. Bruselské centrum obchodní mediace (BBMC français- Nederlands1.2.
1.3. Antverpská mediační a arbitrážní komora (AKaBa English- Nederlands1.3.
1.4. Elektronické řešení spotřebitelských sporů (ECODIR English- français1.4.
1.5. Kamer van Arbitrage en Bemiddeling vzw Nederlands 1.5.
1.6. Arbitrage- en Bemiddelingsinstelling (ABI) 1.6.
2. Mediační orgány pro konkrétní odvětví 2.
2.1. Verzoeningscommissie Bouw 2.1.
2.2. Komise pro řešení sporů týkajících se ojetých vozidel français- Nederlands 2.2.
2.3. Centrum Advocaat-Bemiddelaars in Familiezaken (CABF Deutsch - English - français - Nederlands2.3.
2.4. Association pour la Médiation Familiale (AMF français2.4.
2.5. Ombudsman English- français- Nederlands pro bankovnictví 2.5.
2.6. Ombudsman pro pojišťovnictví français - Nederlands 2.6.
2.7. Ombudsmani pro veřejné služby français- Nederlands 2.7.
2.8. Ombudsmani pro veřejnoprávní orgány français- Nederlands 2.8.

 

Jaké jsou z obecného hlediska různé druhy AZŘS v Belgii?

Kromě arbitráže a veřejných ochránců práv je hlavní formou alternativního způsobu řešení sporů (AZŘS) mediace v občanských a obchodních záležitostech.

Mediace vyžaduje plnou spolupráci stran a jejich ochotu vést otevřenou a konstruktivní diskusi k řešení problému, aby se bylo možno vyhnout mandatornímu řízení.

Jaké druhy sporů je možno řešit pomocí tohoto druhu AZŘS?

Mediaci lze využít v občanských a obchodních záležitostech včetně pracovních a spotřebitelských sporů. Mediace je rovněž dostupná při řešení dluhů a trestních věcí.

Je zvolení tohoto druhu AZŘS povinné ze zákona nebo podle podmínek soudního nařízení?

Strany mají v zásadě možnost si zvolit, zda mediace využijí, nebo ne. Existují však výjimky. Pokud například soud nařídí odbornou zprávu, musí se odborník snažit o smíření mezi dotčenými stranami; v případě rozvodu informuje soud strany o okolnostech, o nichž se domnívá, že by mohly pomoci dosáhnout smíření.

Je tento druh AZŘS upraven zákonem?

V době psaní tohoto příspěvku (červen 2005) neexistují v belgickém právu žádná obecná pravidla pro mediaci. Dne 21. února 2005 však belgický Úřední věstník zveřejnil zákon o mediaci ve formě novely soudního zákoníku. Celý zákon by měl začít platit nejpozději 30. září 2005. Před přijetím zákona o mediaci a jeho vstupem v platnost máme pouze několik zvláštních postupných ustanovení. Zákon ze dne 19. února 2001 zavedl mediaci v záležitostech rodiny do soudního zákoníku (část čtvrtá, kniha II, hlava II, kapitola Ib).Existuje také několik mimosoudních tribunálů pro záležitosti, jako jsou spotřebitelské smlouvy (např. ojetá vozidla) a veřejné společnosti (pošta, železnice).

Některá smluvní ustanovení mohou stanovit, že veškeré spory týkající se smlouvy se budou nejprve řešit pomocí AZŘS, než se postoupí soudu. Jsou tato ustanovení závazná pro obě strany při tomto druhu AZŘS?

Na základě obecného smluvního práva jsou platná ustanovení smlouvy pro smluvní strany závazná a jejich neplnění vystavuje stranu, která je porušuje, riziku soudní žaloby.

Jak zajistit, aby AZŘS, který jste zvolili, byl takového stupně spolehlivosti, jaký vyžaduje výkon spravedlnosti? Jak zvláště zajistit, aby byla zachována důvěrnost jednání?

Do té doby, než vstoupí v platnost nový zákon o mediaci, se mediace řídí výhradně vlastními předpisy mediačních orgánů, kromě záležitostí rodiny.

Je třeba vyhledat právní pomoc? Jaká je úloha právního zástupce při tomto druhu AZŘS?

Advokáti a svědci z řad odborníků se mediačních řízení často účastní, není to však povinné.

Může se tento druh AZŘS provádět distančně, zvláště pomocí elektronických prostředků?

To záleží na mediačním orgánu (viz níže).

Poskytuje se tento druh AZŘS zdarma? Pokud ne, jak jsou rozděleny výdaje? Je možno získat právní pomoc? (viz téma Právní pomoc – obecné informace )

To záleží na mediačním orgánu (viz níže).

Pokud jste zvolili tento druh AZŘS, ale spor se vám vyřešit nepodařilo, je možné se obrátit na soud?

Pokud mediace nepřinese požadovaný výsledek, je kdykoli možné obrátit se na rozhodčí řízení nebo soudy. Podle ústavy mají tyto orgány výhradní pravomoc řešit spory týkající se práv v občanských záležitostech a vydávat vykonatelná rozhodnutí (článek 144 ústavy).

Pokud jste zvolili tento druh AZŘS a spor se vám podařilo vyřešit, jakou formu bude mít tato dohoda?

Výsledkem úspěšné mediace je přátelské urovnání, což je v podstatě nová smlouva. Pokud jedna strana toto urovnání nedodrží, nemůže znevýhodněná strana požádat o jeho výkon jako v případě rozhodčího nálezu nebo soudního rozhodnutí, ale musí nejprve zahájit rozhodčí nebo soudní řízení.

(Zdroj: VERBIST, H., DE VUYST, B, Arbitrage en alternative dispute resolution in België: een overzicht van de in België aanwezige arbitrage- en mediatie-instellingen en ombudsdiensten, Arbitrage et modes alternatifs de règlement des conflits en Belgique: une étude des institutions d'arbitrage et de médiation et des services d'ombudsman présents en Belgique, Brugge, Die Keure, 2002, 536 stran.)

Alternativní způsob řešení sporů lze zvolit ve většině případů. Níže uvedený seznam zahrnuje různé situace, ve kterých se můžete octnout:

Poznámka

Níže uvedený seznam není vyčerpávající. Některé organizace jsou zcela soukromé. Některé jsou podporovány z veřejných zdrojů, aniž by ztratily svůj status soukromé organizace. Jiné jsou úředními orgány (např. ombudsmani).

1. Obecné mediační organizace

1.1. Belgické centrum pro arbitráž a mediaci (CEPINA English- français- Nederlands)

Funkce

CEPINA je nezávislým vnitrostátním orgánem, který zahrnuje všechna průmyslová odvětví a skládá se z obchodních manažerů, obchodních právníků, advokátů a vysokoškolských učitelů, kteří usilují o následující cíle:

 • studium a podpora mediace;
 • organizování vědeckých konferencí na téma mediace;
 • provádění praktických případů mediace;
 • vytváření a rozšiřování pravidel pro mediaci;
 • jmenování způsobilých, odhodlaných a nezávislých mediátorů;
 • dohled nad postupy nabízením řešení (v příslušných případech) právních nebo hmotných problémů, které by co nejvíce splňovaly přání stran sporu.

Druh sporů: občanské a obchodní

Mediační postup – sama CEPINA není mediátorem a neprovádí akreditaci mediátorů. CEPINA se snaží vybrat do funkce mediátora nejvhodnější osobu, s přihlédnutím ke konkrétní povaze věci. Mediátoři jsou placeni paušální sazbou podle sazebníku CEPINY.

NahoruNahoru

Pravidla English - français - Nederlands

1.2. Bruselské centrum obchodní mediace (BBMC français- Nederlands)

Funkce

Bruselské centrum obchodní mediace sleduje tyto cíle:

 • podpora mediace jakožto postupu při řešení obchodních sporů;
 • zajišťování odpovídající struktury, v níž může mediace probíhat;
 • poskytování odpovídající odborné přípravy pro osoby nabízející mediační služby v oblasti obchodu.

Druh sporů: obchodní záležitosti

Mediační postup – vypracování seznamu mediátorů uznávaných BBMC, z něhož si strany sporu mohou vybrat mediátora pro svůj spor. Služby mediátora se hradí podle hodinové sazby.

Pravidla – pravidla pro mediaci

NahoruNahoru

1.3. Antverpská mediační a arbitrážní komora (AKaBa English- Nederlands)

Funkce  organizování mediace

Druh sporů  obchodní záležitosti

Mediační postup – vypracování seznamu mediátorů uznávaných AKaBA, z něhož si strany sporu mohou vybrat mediátora pro svůj spor. Mediátoři mají nárok na honorář a náhradu výdajů.

Pravidla English - Nederlands

1.4. Elektronické řešení spotřebitelských sporů (ECODIR English- français)

Funkce – ECODIR pomáhá spotřebitelům a firmám předcházet stížnostem a sporům nebo je řešit online za použití rychlé, účinné a cenově dostupné služby.

NahoruNahoru

ECODIR přináší výhody spotřebitelům tím, že jim poskytuje účinný prostředek řešení jejich stížností online. ECODIR používá strukturovaný proces jednání a (pokud se požaduje) mediace, a to vše v prostředí soukromí a bezpečí online. Systém se snadno používá bez ohledu na to, kde se strany nacházejí.

ECODIR přináší výhody i firmám, neboť stížnosti a nároky spotřebitelů se jim předkládají v souborném formátu, což jim umožňuje účinněji řídit vztahy se spotřebiteli.Zákazníci také raději jednají s firmami, které používají účinné postupy řešení stížností a sporů.

Druh sporů – spory, které vznikly v souvislosti s obchodem online. Dotčený spor musí zahrnovat alespoň jednoho spotřebitele. Spor se nesmí týkat nezákonného obsahu, tělesných škod, rodiny, daní a otázek duševního vlastnictví.

Mediační postup – ECODIR poskytuje bezpečný soukromý prostor na internetu, v němž si strany sporu mohou dohodnout vzájemně přijatelné řešení za použití vyjednávacího postupu ECODIRu. Pokud si to obě strany přejí, mohou požádat kvalifikovaného mediátora ECODIRu, aby jim pomohl při řešení jejich sporu. Tato služba je bezplatná jak pro spotřebitele, tak pro firmy.

Pravidla English - français

NahoruNahoru

1.5. Kamer van Arbitrage en Bemiddeling vzw Nederlands

Funkce – Cílem Komory pro arbitráž a mediaci je shromáždit právníky specializující se na jednu nebo více oblastí práva, u kterých je zřejmé, že díky svému vzdělání, zkušenostem a pověsti budou vykonávat své povolání kvalifikovaně a s prvkem lidskosti.

Druh sporů – občanské a obchodní záležitosti a stavebnictví

Mediace – komora je složena z mediátorů.

Pravidla Nederlands pro mediační postup

1.6. Arbitrage- en Bemiddelingsinstelling (ABI)

Funkce – poskytování mediačních služeb

Druh sporů – obchodní záležitosti

Mediační postup ABI uznává mediátory, ale nevydává jejich seznamy. Odměna mediátorů se sjednává prostřednictvím ABI.

Pravidla – „Jednací řád“

2. Mediační orgány pro konkrétní odvětví

2.1. Verzoeningscommissie Bouw

Funkce – řešení sporů mezi jednotlivými zákazníky (nikoli společnostmi) a jejich dodavatelem a architektem.

NahoruNahoru

Druh sporů – spory ve stavebnictví

Mediační postup – vypracování seznamu odborníků, z něhož si strany sporu mohou vybrat odborníka pro řešení svého sporu. Honorář odborníků hradí strany sporu, komise si neúčtuje žádný poplatek.

Pravidla – Procedurereglement van de verzoeningscommissie “Bouw” Nederlands PDF File (PDF File 52.1 KB)

2.2. Komise pro řešení sporů týkajících se ojetých vozidel français- Nederlands

Funkce – poskytování podpory při řešení sporů mezi prodejci a kupci, kteří používají standardní smlouvu navrženou „Federauto-Test-Aankoop / Federauto-Test-Achats“ pro ojetá vozidla.

Druh sporů – spory týkající se transakcí s motorovými vozidly: ojetá vozidla, opravy, prodej ze strany profesionálních prodejců a soukromých osob.

Mediační postup – strany si mohou vybrat mediátora ze seznamu. Odměna mediátorů není stanovena, ledaže se jedná o úřední odborníky.

NahoruNahoru

Pravidla – „Pravidla pro mediační postup týkající se ojetých vozidel“

2.3. Centrum Advocaat-Bemiddelaars in Familiezaken (CABF Deutsch - English - français - Nederlands)

Funkce – podpora, využívání a rozvíjení všech forem mimosoudního urovnání sporů v rodinných záležitostech, poskytování různých forem mediačních služeb a školení při využívání těchto forem alternativních způsobů řešení sporů.

Druh sporů – rodinné spory

Mediační postup – strany si mohou zvolit uznávaného advokáta v oblasti mediace. Odměnu stanoví příslušné ustanovení.

2.4. Association pour la Médiation Familiale (AMF français)

Funkce – podpora a zprostředkování mediace v rodinných záležitostech a vypracovávání pravidel profesionální etiky v této oblasti.

NahoruNahoru

Druh sporů – rodinné spory

Mediační postup – strany si mohou zvolit uznávaného advokáta v oblasti mediace. Odměnu mediátorovi hradí strany sporu.

2.5. Ombudsman English- français- Nederlands pro bankovnictví

Funkce – ombudsman pro bankovnictví je nestranným mediátorem, který pomáhá soukromým osobám řešit jejich problémy s bankami, makléři, majetkovými poradci, investičními poradci nebo kreditními institucemi.

Druh sporů - finanční

Mediační postup – ombudsman vydá nezávazné stanovisko k problému, který mu byl předložen. Neplatí se žádný poplatek.

2.6. Ombudsman pro pojišťovnictví français - Nederlands

Funkce – funkcí ombudsmana je šetřit spory a dělat prostředníka mezi spotřebitelem (v jakékoli funkci) a pojišťovnou, zprostředkovatelem nebo Datassur. français - Nederlands

NahoruNahoru

Druh sporů – spory spotřebitelů s pojišťovnami

Mediační postup – ombudsmana je třeba oslovit písemně. Ombudsman vypracuje odůvodněné písemné stanovisko v co nejkratší lhůtě, v každém případě do šesti měsíců. Neplatí se žádný poplatek.

Pravidla - Charter - Bevoegdheden français - Nederlands

2.7. Ombudsmani pro veřejné služby français- Nederlands

Kde – pošta, železnice, telekomunikace a pojišťovací inspektorát (CDV)

2.8. Ombudsmani pro veřejnoprávní orgány français- Nederlands

Kde – federální vláda, vlámská a valonská regionální vláda, francouzská komunita a některá města a velkoměsta v Belgii

« Alternativní způsoby řešení sporů - Obecné informace | Belgie - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 09-11-2006

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království