Европейска комисия > ЕСМ > Алтернативно разрешаване на спорове > Белгия

Последна актуализация: 25-03-2009
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Алтернативно разрешаване на спорове - Белгия

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. В момента се работи по нейното актуализиране, след което тя ще бъде достъпна на Европейския портал за електронно правосъдие.


Предварителна забележка: настоящото изследване се отнася за правното положение преди влизането в сила на новото законодателство за медиацията, което се очаква да влезе в сила към 30 септември 2005 г.

Посочените на тази страница законодателни и сходни на тях разпоредби могат да бъдат намерени на Federale Overheidsdienst Justitie Deutsch - français - Nederlands (консолидирано законодателство)

Относно алтернативното разрешаване на спорове вж. „Алтернативно разрешаване на спорове - обща информация“.

Това ново досие е опит да се предложи повече практическа информация за АРС (алтернативното разрешаване на спорове) в Белгия. 

TABLE OF CONTENTS

1. Организации за обща медиация 1.
1.1. Белгийски център за арбитраж и медиация (CEPINA English - français - Nederlands1.1.
1.2. Брюкселски център за бизнес-медиация (BBMC français - Nederlands1.2.
1.3. Камара за медиация и арбитраж на Антверпен (AKaBa English - Nederlands1.3.
1.4. Електронно разрешаване на потребителски спорове (ECODIR English - français1.4.
1.5. Kamer van Arbitrage en Bemiddeling Nederlands vzw 1.5.
1.6. Arbitrage- en Bemiddelingsinstelling (ABI) 1.6.
2. Органи за медиация на конкретни отрасли 2.
2.1. Verzoeningscommissie Bouw Nederlands 2.1.
2.2. Уреждане на спорове във връзка с употребявани автомобили français - Nederlands 2.2.
2.3. Centrum Advocaat-Bemiddelaars in Familiezaken (CABF Nederlands2.3.
2.4. Association pour la Médiation Familiale (AMF français2.4.
2.5. Омбудсман English - français - Nederlands за банковия отрасъл 2.5.
2.6. Омбудсман за застрахователния Nederlands отрасъл 2.6.
2.7. Омбудсмани français - Nederlands за публични услуги 2.7.
2.8. Oмбудсмани за публичните органи français - Nederlands 2.8.

 

Най-общо кои са различните видове АРС в Белгия?

Отделно от арбитража и омбудсмана, основната форма на алтернативното разрешаване на спорове (АРС) е медиацията по граждански и търговски въпроси.

Медиацията е механизъм, който има за цел да разрешава споровете, които са възникнали или могат да се очакват, като се накарат страните да обсъдят и договорят позициите си и да постигнат споразумение. Медиацията означава, че трета страна, медиаторът, помага на страните да потърсят компромисно решение на спора си.

Медиацията изисква пълното сътрудничество на страните и тяхната воля да се ангажират в открита и конструктивна дискусия за разрешаване на проблема си, за да могат да бъдат избегнати задължителните производства.

Какви видове спорове могат да бъдат разрешавани чрез този вид АРС?

Медиацията е възможна по граждански и търговски въпроси, включително трудовоправни и потребителски спорове. Медиация е възможна също така по отношение на дългове и наказателноправни въпроси.

Задължително ли е прибягването до този вид АРС по закон или по силата на съдебно постановление?

Страните по принцип са свободни да решат дали да прибягнат до медиация. Но има изключения. Например: когато съд нареди експертиза, вещото лице трябва да се опита да осигури помирение между страните; в бракоразводни дела съдът информира страните за съображенията, които според него могат да помогнат за постигането на помирение.

Този вид АРС уреден ли е от закона?

По времето на писане на настоящия текст (юни 2005 г.) в белгийското право не съществуват общи правила относно медиацията. Но белгийският държавен вестник публикува закона от 21 февруари 2005 г. за изменение на Съдебния кодекс по отношение на медиацията. Целият закон трябва да влезе в сила не по-късно от 30 септември 2005 г. До приемането и влизането в сила на закона за медиацията всичко, с което разполагаме, са определен брой конкретни откъслечни разпоредби. Законът от 19 февруари 2001 г. въведе медиацията по семейни въпроси в Съдебния кодекс (част четвърта, книга ІІ, дял ІІ, глава І bis). Съществуват и редица извънсъдебни органи за въпроси като потребителските договори (напр. за употребявани автомобили) и публичните предприятия (пощите, железниците).

Възможно е да има договорни клаузи, според които всеки свързан с договора спор следва да бъде предмет на АРС, преди да бъде отнесен към съд. Имат ли подобни клаузи задължителна сила за двете страни при този вид АРС?

Въз основа на общото договорно право, валидните клаузи в един договор са задължителни за страните и неспазването им излага неизправната страна на риска срещу нея да бъде заведено дело.

Как да бъдете сигурни, че избраният вид АРС се ползва със степента на надеждност, каквато правораздаването изисква? По-специално, как да бъдете сигурни, че преговорите ще останат поверителни?

До влизането в сила на новия закон за медиацията, медиацията се урежда единствено от собствените правилници на органите за медиация, освен по семейни въпроси.

Необходимо ли е да се потърси правна консултация? Каква е ролята на адвоката при този вид АРС?

Адвокатите и свидетели-вещи лица често участват в производства за медиация, но това не е задължително.

Може ли този вид АРС да бъде извършен дистанционно, по-специално чрез електронни средства?

Това зависи от органа за медиация (вж. по-долу).

Безплатен ли е този вид АРС? Ако не, как се разпределят разноските? Възможно ли е да се получи правна помощ? (вж. темата Правна помощ - обща информация)

Това зависи от органа за медиация (вж. по-долу).

Ако прибегнете до този вид АРС, но спорът не бъде разрешен, възможно ли е все още да се обърнете към съд?

Винаги е възможно да се обърнете към арбитраж или съд, ако медиацията не е успяла да постигне желания резултат. По конституция те имат изключителното правомощие да уреждат спорове относно права по гражданскоправни въпроси и да издават изпълнителни титули (член 144 от конституцията).

Ако прибегнете до този вид АРС и спорът бъде разрешен, под каква форма се сключва постигнатото споразумение?

Резултатът от успешната медиация е приятелско споразумение, което всъщност е нов договор. Ако една от страните не спази това споразумение, засегнатата страна не може да поиска принудителното му изпълнение, както е при арбитражно постановление или съдебно решение съда, а първо трябва да заведе арбитражно или съдебно производство.

(източник: VERBIST, H., DE VUYST, B, Arbitrage en alternative dispute resolution in België: een overzicht van de in België aanwezige arbitrage- en mediatie-instellingen en ombudsdiensten, Arbitrage et modes alternatifs de règlement des conflits en Belgique: une étude des institutions d'arbitrage et de médiation et des services d'ombudsman présents en Belgique, Brugge, Die Keure, 2002, 536 p.)

В повечето случаи можете да потърсите алтернативно разрешаване на спора. Списъкът по-долу обхваща различните ситуации, в които можете да попаднете:

ЗАБЕЛЕЖКА:

Списъкът по-долу няма претенциите да бъде изчерпателен. Някои от организациите са изцяло частни. Някои получават държавна подкрепа, без да губят статута си на частни. Други са официални органи (напр. омбудсманите).

1. Организации за обща медиация

1.1. Белгийски център за арбитраж и медиация (CEPINA English - français - Nederlands)

Функция: CEPINA е независим национален орган, който обхваща всички отрасли и се състои от стопански ръководители, юрисконсулти, адвокати и университетски преподаватели, като преследва следните цели:

 • изследване и подпомагане на медиацията;
 • организиране на научни колоквиуми по въпросите на медиацията;
 • разрешаване на практически казуси по медиация;
 • изработване и разпространяване на правила за медиацията;
 • назначаване на компетентни, отдадени на работата си и независим медиатори;
 • надзор на процедурите чрез, когато е необходимо, предлагане на решения на правни или фактически трудности, които отговарят възможно най-добре на желанията на страните.

Видове спорове: Граждански и търговски

НагореНагоре

Процедура на медиация: CEPINA сам по себе си не е медиатор и не акредитира медиатори. CEPINA полага усилия да определи възможно най-подходящото лице за медиатор, като взема предвид конкретния характер на казуса. На медиаторите се заплащат твърди възнаграждения според тарифите на CEPINA.

Правила English - français - Nederlands

1.2. Брюкселски център за бизнес-медиация (BBMC français - Nederlands)

Функция: Брюкселският център за бизнес-медиация преследва следните цели:

НагореНагоре

 • подпомагане на медиацията като процедура за уреждане на бизнес-спорове;
 • предоставяне на адекватни структури, в които може да се осъществи медиацията;
 • предоставяне на адекватно обучение за лицата, които изпълняват услуги по бизнес-медиация.

Видове спорове: търговски въпроси.

Процедура на медиация: изготвяне на списък на признатите медиатори на ВВМС, измежду които страните могат да изберат медиатор за спора си. Услугите на медиаторите се заплащат почасово.

Правила: правила на медиацията.

1.3. Камара за медиация и арбитраж на Антверпен (AKaBa English - Nederlands)

Функция: организация за медиация.

Видове спорове: търговски въпроси.

НагореНагоре

Процедура на медиация: изготвяне на списък на признатите медиатори на AKaBA, измежду които страните могат да изберат медиатор за спора си. Медиаторите имат право на възнаграждение и възстановяване на направените разноски.

Правила English - Nederlands

1.4. Електронно разрешаване на потребителски спорове (ECODIR English - français)

Функция: ECODIR подпомага потребителите и предприятията да предотвратят или разрешат оплакванията и споровете си по електронен път посредством бърза, ефикасна услуга на достъпна цена.

ECODIR подпомага потребителите, като им предоставя ефективно средство за разрешаване на проблемите им по електронен път. ECODIR използва структуриран процес за преговори и (ако е необходима) медиация - всичко това в една частна и сигурна електронна среда. Системата е лесна за използване, независимо от местоположението на страните.

НагореНагоре

ECODIR подпомага и предприятията, защото оплакванията и рекламациите на потребителите им се предоставят в обобщен формат, което им позволява да управляват по-ефикасно отношенията си с клиентите. А потребителите предпочитат да се обръщат към предприятия, които разполагат с ефективни процедури за управление на оплакванията и споровете.

Видове спорове: Спорът трябва да произтича от сделка по електронен път и да включва поне един потребител. Спорът не може да засяга незаконно съдържание, телесни повреди, семейни проблеми, данъчното облагане и интелектуална собственост.

Процедура на медиация: ECODIR предоставя сигурно частно пространство в интернет, в което страните по даден спор могат да преговарят за взаимно приемливо решение посредством процеса на преговаряне на ECODIR. Страните могат да поискат помощта на квалифициран медиатор на ECODIR, който да им помогне да разрешат спора си, ако и двете страни желаят това. Услугата е безплатна както за потребителите, така и за предприятията.

НагореНагоре

Правила English - français

1.5. Kamer van Arbitrage en Bemiddeling Nederlands vzw

Функция: Преследваната от Камарата за арбитраж и медиация цел е да събере адвокати, специализирани в една или повече области на правото, които посредством своето образование, опит и репутация, са длъжни да упражняват професията си компетентно и с хуманно отношение към хората.

Видове спорове: граждански и търговски въпроси и строителство.

Медиация: камарата се състои от медиатори.

Правила Nederlands на процедурата на медиация

НагореНагоре

1.6. Arbitrage- en Bemiddelingsinstelling (ABI)

Функция: предоставяне на услуги по медиация.

Видове спорове: търговски въпроси.

Процедура на медиация: ABI признава медиаторите, но не издава списъци. Заплащането на медиаторите се урежда чрез ABI.

Правила: „Процедурен правилник“.

2. Органи за медиация на конкретни отрасли

2.1. Verzoeningscommissie Bouw Nederlands

Функция: уреждане на спорове между индивидуални клиенти (не предприятия) и техния изпълнител и архитект.

Видове спорове: спорове във връзка със строителство.

Процедура на медиация: изготвяне на списък на експерти, измежду които страните могат да изберат медиатор за спора си. Възнаграждението на експертите се заплаща от страните, на комисията не се заплаща такса.

НагореНагоре

Правила: Procedurereglement van de verzoeningscommissie „Bouw“ Nederlands PDF File (PDF File 52.1 KB).

2.2. Уреждане на спорове във връзка с употребявани автомобили français - Nederlands

Функция: предоставяне на помощ в уреждането на спорове между продавачи и купувачи, които използват стандартния договор, предложен от „Federauto-Test-Aankoop / Federauto-Test-Achats“ за употребявани автомобили.

Видове спорове: спорове във връзка със сделки с моторни превозни средства: употребявани автомобили, ремонти, продажби чрез професионални продавачи и частни лица.

Процедура на медиация: страните могат да изберат медиатор от списък. Не се предвижда възнаграждение на експертите, освен ако не са официални експерти.

НагореНагоре

Правила: „Процедурен правилник на медиацията във връзка с употребявани автомобили“.

2.3. Centrum Advocaat-Bemiddelaars in Familiezaken (CABF Nederlands)

Функция: представяне, използване и развитие на всички форми на извънсъдебно разрешаване на спорове по семейни въпроси, чрез предоставяне на разнообразни форми на медиаторски услуги и обучение в използването на тези форми на алтернативното разрешаване на спорове.

Видове спорове: семейни спорове.

Процедура на медиация: страните са свободни да изберат признат адвокат по медиация. Неговото възнаграждение е предвидено.

2.4. Association pour la Médiation Familiale (AMF français)

Функция: подпомага и организира семейната медиация и съставя правила за професионалната етика в тази област.

НагореНагоре

Видове спорове: семейни спорове.

Процедура на медиация: страните са свободни да изберат признат адвокат по медиация. Те заплащат възнаграждението му.

2.5. Омбудсман English - français - Nederlands за банковия отрасъл

Функция: омбудсманът за банковия отрасъл е безпристрастен медиатор, който помага на частните лица да разрешат проблемите си с банка, борсов посредник, разпоредител на активи, инвестиционен съветник или кредитно учреждение.

Видове спорове: финансови.

Процедура на медиация: омбудсманът издава незадължително мнение по поставения му проблем. Няма такса.

2.6. Омбудсман за застрахователния Nederlands отрасъл

Функция: функцията на омбудсмана е да проучи споровете и да осигури медиацията между потребител (в каквото и да е негово качество) и застрахователна компания, посредник или Datassur français - Nederlands.

НагореНагоре

Видове спорове: потребителски спорове в застрахователния отрасъл

Процедура на медиация: контактът с омбудсмана става в писмена форма. Той издава мотивирано писмено становище при първа възможност и при всички случаи в срок до шест месеца. Няма такса.

Правила: Charter - Bevoegdheden français - Nederlands.

2.7. Омбудсмани français - Nederlands за публични услуги

Къде: пощите, железниците, телекомуникациите и Инспекцията за контрол на застраховането.

2.8. Oмбудсмани за публичните органи français - Nederlands

Къде: федералното правителство, регионалните правителствата на Фландрия и Валония, Френската общност и някои градове в Белгия.

« Алтернативно разрешаване на спорове - Обща информация | Белгия - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 25-03-2009

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство