Európska komisia > EJS > Alternatívne spôsoby riešenia sporov > Rakúsko

Posledná úprava: 24-10-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Rakúsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

Aké sú základné spôsoby mimosúdneho riešenia sporov v Rakúsku? Aké sú základné spôsoby mimosúdneho riešenia sporov v Rakúsku?
A. Rozhodcovské súdy A.
B. Postupy zmierovacej rady na riešenie sporov týkajúcich sa ubytovania B.
C. Mediácia v občianskoprávnych veciach (najmä v rodinnom práve) C.
D. Zmierovacia rada pre telekomunikačné veci D.
E. Mediačné úrady miestnych orgánov E.
F. Rozhodcovské súdy a zmierovacie centrá združení právnikov F.

 

Aké sú základné spôsoby mimosúdneho riešenia sporov v Rakúsku?

Spravidla sa robí rozdiel medzi mimosúdnymi postupmi riešenia sporov, ktoré sú inštitucionalizované zákonom, a postupmi, ktoré fungujú bez právneho základu.

Riešenie sporov ustanovené zákonom zahŕňa prétorské“ riešenie sporov, ktoré sa uskutočňuje so zapojením a účasťou súdov, ale nevedie k rozhodnutiu súdov. Podľa rakúskej Zbierky občianskych konaní sa pri prétorskom riešení sporov predpokladá zámerné podanie týkajúce sa existujúcich sporov, ktoré rieši jedna zo strán žiadajúca o pomoc súd v snahe vyriešiť spor zmiernym spôsobom s pomocou sudcu a s využitím jeho poradenstva.

Ďalšou možnou formou mimosúdneho riešenia sporov je vytvorenie vykonateľného notárskeho nástroja. Podrobnosti o ďalších zákonných inštitúciách mimosúdneho riešenia sporov, medzi ktoré patria rozhodcovské súdy, zmierovacie rady vo veciach bývania, mediácia v občianskoprávnych veciach (najmä v oblasti rodinného práva), zmierovacie rady v telekomunikačných veciach a mediačné úrady miestnych orgánov možno nájsť ďalej v texte pod položkami A)E). Okrem všetkých týchto orgánov sa riešia spory medzi členmi profesijných orgánov, napríklad právnikov, verejných notárov, lekárov a stavebných inžinierov, alebo medzi členmi týchto orgánov a ich klientom. Pod písmenom F) možno nájsť ďalšie informácie o rozhodcovských súdoch a zmierovacích radách rakúskych združení právnikov.

HoreHore

Okrem všetkých týchto spôsobov stanovených zákonom existuje mnoho spôsobov mimosúdneho riešenia sporov alebo predchádzania sporom, ktoré nie sú ustanovené zákonom ,najmä vo veciach spotrebiteľov. Tieto spôsoby zahŕňajú oddelenia spoločenstiev a obchodných združení pre neformálne sťažnosti, zmierovacie výbory v obchodných komorách, zmierovacie rady, v ktorých je zastúpené Združenie pre informovanie spotrebiteľov, zmierovací úrad pre záležitosti týkajúce sa lekárskej zodpovednosti, atď. Viac informácií o ochrane spotrebiteľov a zoznam a opis mimosúdnych inštitúcií v Rakúsku môžete nájsť na internetovej stránke Európskej komisie (http://ec.europa.eu/consumers/redress/out_of_court/adrdb_en.htm English).

Od 1. marca 2003 má Rakúsko aj zmierovaciu radu na riešenie sporov týkajúcich sa rakúskych „.at“ domén. Ide o spory tákajúce sa vlastníctva na doménach „.at“, najmä spory o právo na používanie mena a práv týkajúcich sa identifikačných kódov, obchodných značiek, duševného vlastníctva a hospodárskej súťaže. Ďalšie informácie (v nemeckom a anglickom jazyku) možno nájsť na internetovej stránke Deutsch - English.

HoreHore

Existuje aj internetový ombudsman, ktorý poskytuje služby v oblasti zmierovania v sporoch a zaoberá podnetmi týkajúcimi sa hľadania najvhodnejšieho fóra (forum shopping), t. j. hľadanie s cieľom vybrať krajinu jurisdikcie pre prípad týkajúci sa Internetu. Služby ombudsmana sú k dispozícii po zaplatení ročného členského príspevku (v súčasnosti 25 eur). Ďalšie informácie (v nemeckom a anglickom jazyku) možno nájsť na internetovej stránke Deutsch.

A. Rozhodcovské súdy

Paragrafy 577 až 618 rakúskeho Občianskeho súdneho poriadku (Zivilprocessordnung - ZPO) sa vzťahujú na všetky rozhodcovské konania, do ktorých sú zapojené rozhodcovské súdy so sídlom v Rakúsku. Súdny poriadok vysvetľuje zákon o arbitráži všeobecne, pričom nerobí rozdiel medzi výlučne vnútroštátnymi a medzinárodnými postupmi, ani medzi obchodnými spormi a inými záležitosťami. Existujú aj osobitné pravidlá týkajúce sa skupín, ktoré si vyžadujú osobitnú ochranu, napríklad spotrebitelia a zamestnanci.

Všetky nároky týkajúce sa majetku, ktoré možno prerokúvať na bežných súdoch, sa môžu spravidla vyriešiť arbitrážnou dohodou. Nároky, ktoré sa netýkajú výlučne majetku, sa môžu vyriešiť arbitrážou, ak strany dokážu dospieť k dohode. Nároky, ktoré majú pôvod v určitých právnych oblastiach, sa však objektívne nemôžu vyriešiť arbitrážou (v podstate nároky týkajúce sa rodinného práva a práva na ubytovanie).

HoreHore

Na rozhodcovský súd sa možno obrátiť so žiadosťou o rozhodnutie iba vtedy, ak s tým strany súhlasia. Arbitrážna dohoda sa musí týkať konkrétneho právneho sporu alebo budúcich sporov vyplývajúcich z konkrétneho právneho vzťahu.

Vo veciach arbitráže sú strany väčšinou nezávislé. Môžu sa slobodne rozhodnúť, či si zostavia postup podľa svojich vlastných pravidiel alebo podľa osobitných pravidiel postupu, pokiaľ neexistujú povinné požiadavky, ktoré tomu odporujú. Povinné požiadavky zahŕňajú zásadu, že so stranami sa musí zaobchádzať spravodlivo a že každá strana má právo byť vypočutá. Právo strany na zastupovanie osobou podľa jej výberu je neporušiteľné.

Arbitráž sa spravidla končí nálezom, ktorý má rovnaký cieľ a účinok ako rozsudok v obvyklom občianskom prípade. Po doručení rozhodnutia stranám nadobúda rozhodnutie právny účinok a môže sa vykonať po lehote, ktorá musí byť stanovená. Rozhodnutie je exekučným titulom, ktorý sa v prípade potreby môže vynútiť súdmi.

V určitých prípadoch, ktoré sú uvedené v Občianskom súdnom poriadku a na ktoré nemožno neprihliadať, môže bežný súd zrušiť rozhodcovský nález prostredníctvom návrhu na zrušenie nálezu. Tieto dôvody zahŕňajú odoprenie práva na súdne vypočutie, chýbajúci riadny súhlas s arbitrážou, porušenie povinných pravidiel arbitráže a procesnej verejnej politiky (ordre public), chýbajúci objektívny základ pre arbitráž a porušenie zásad verejnej politiky (ordre public)v oblasti hmotného práva.

Užitočné odkazy

 • Rakúske právne predpisy Deutsch - English v spolkovom právnom informačnom systéme
 • Rakúske spolkové ministerstvo spravodlivosti Deutsch - English - français
 • Inštitucionálny rozhodcovský súd Deutsch - English Rakúskej obchodnej komory

B. Postupy zmierovacej rady na riešenie sporov týkajúcich sa ubytovania

V určitých sporoch týkajúcich sa zákona o neziskových združeniach pre bývanie (Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz) alebo zákona o majetku z roku 2002, o ktorých sa musí rozhodovať na súde v nesporových konaniach, v ktorých majú príslušné miestne orgány zmierovacie rady, ktoré sa zaoberajú spormi v oblasti právnych predpisov o nájme, sa miestne zmierovacie postupy musia začať skôr ako sa vec môže predložiť súdu. Miestne orgány v Grazi, Innsbrucku, Klagenfurte, Leobene, Linzi, Mürzzuschlagu, Neunkirchene, Salzburgu, St Pöltene, Stockeraue a Viedni majú v súčasnosti takéto prostriedky.

HoreHore

Právne predpisy o nájme sa môžu týkať vykonania údržby a zlepšení, legálnosti dohodnutých nájmov alebo rozdelenia prevádzkových nákladov.

V takýchto konaniach je povinné predložiť veci rozhodcovskému súdu zaoberajúcemu sa vecami nájmu v jednej z oblastí miestneho orgánu, v ktorej sa nachádza rozhodcovský súd. Takéto prípady sa preto môžu predložiť súdu iba vtedy, ak boli predtým predložené zmierovacej rade miestneho orgánu a keď už zmierovacia rada prijala rozhodnutie, alebo vtedy, ak konanie nebolo ukončené do troch mesiacov.

Vypočutia pred zmierovacou radou sa väčšinou konajú za zatvorenými dverami. K záznamom majú prístup iba strany konania. Okrem toho sú určité dokumenty vyňaté z práva na prístup k záznamom. Je tomu tak v prípade, keď by sa prezretím obsahu spisov mohli poškodiť zákonné záujmy jednej zo strán alebo tretej strany. Platí to aj v prípade, že by sa mohli ohroziť funkcie miestneho orgánu alebo ak by sa narušil účel konania.

Zastupovanie právnikom je povolené, ale nie je povinné.

Žiadosti, podania, oznámenia, podnety a iné oznámenia sa môžu zasielať akýmikoľvek dostupnými technickými prostriedkami, vrátane telegrafických prostriedkov, telexom, automatickým prenosom dát alebo akýmikoľvek inými technickými prostriedkami. Žiadosti sa môžu podať aj elektronicky, ak príslušná zmierovacia rada má k dispozícii požadované technické zariadenie.

Vypočutia sa však vo väčšine prípadov musia vykonať. Strany by sa mali dostaviť osobne (a nie sa jednoducho dať zastupovať právnikom), pretože sa tým podporuje zmierlivé vyriešenie sporu. Spravidla to nie je žiadny problémo, pretože konanie zmierovacej rady sa koná v oblasti miestneho orgánu, v ktorej sa nachádza prenajatá nehnuteľnosť.

HoreHore

Zmierovacie konanie vo veciach nájmu je bezplatné.

Ak pokus o zmierlivé vyriešenie sporu je neúspešný, zmierovacia rada musí prijať rozhodnutie o žiadosti. Ak jedna zo strán nie je spokojná s rozhodnutím zmierovacej rady, môže požiadať, aby sa vec predložila súdu do štyroch týždňov po doručení rozhodnutia zmierovacej rady. Rozhodnutie zmierovacej rady sa stáva neúčinným po predložení veci súdu. Vec môže súdu predložiť aj hociktorá zo strán, ak konanie pred zmierovacou radou nebolo ukončené do troch mesiacov. Zmierovacia rada musí hneď po riadnom podaní tohto druhu žiadosti zastaviť svoje konanie.

Ak žiadna zo strán nepredloží vec súdu do štyroch týždňov po doručení rozhodnutia zmierovacej rady, rozhodnutie zmierovacej rady sa stáva konečným. Potom predstavuje príkaz na vykonanie rozhodnutia. Potom už nie je možné predložiť túto vec týkajúcu sa nájmu súdu a súdnymi opravnými prostriedkami sú prostriedky stanovené vo vykonávacom konaní.

Užitočné odkazy

 • Mesto Viedeň Deutsch - English
 • Graz - bývanie a cestovanie v meste Deutsch - English

C. Mediácia v občianskoprávnych veciach (najmä v rodinnom práve)

Táto oblasť sa zaoberá riešením sporov, ktoré patria do pôsobnosti bežných súdov. Zákon o občianskoprávnej mediácii (Zivilrechts-Mediations-Gesetz, BGBl I 2003/29) stanovuje podrobné pravidlá o mediácii v sporoch, ktoré patria do pôsobnosti bežných občianskych súdov. O mediácii možno v zmysle tohto zákona hovoriť iba vtedy, ak mediátorom je kvalifikovaný odborník, ktorý používa uznané metódy.

HoreHore

Zákon vyžaduje, aby bol mediátor nestranný a venoval osobitnú pozornosť tomu, aby obom stranám poskytol služby bez toho, aby osobitne zvýhodnil jednu zo strán (musí byť voči každej z nich nestranný). O štruktúre mediačného konania spravidla rozhodujú strany sporu a táto mediačná dohoda určuje zásady konania. Obsah mediačných rokovaní je dôverný pre všetkých účastníkov a podľa § 320 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku (ZPO) nesmú byť mediátori predvolaní ako svedkovia v žiadnom následnom súdnom konaní. Mediátori sú viazaní zákonnou povinnosťou zachovať tajomstvo. Ak porušia svoju povinnosť zachovať tajomstvo, musia čeliť stíhaniu podľa trestného zákona. Ako mediátori môžu pôsobiť iba osoby zapísané v osobitnom zozname. Tým sa zaručuje, že majú požadovanú odbornú kvalifikáciu.

Právne zastupovanie nie je povinné, ale strany môžu byť zastupované právnikom, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Cieľom mediácie je dosiahnuť konsenzus medzi stranami pomocou komunikačných techník mediátora. Uskutočnenie mediácie prostredníctvom elektronickej komunikácie je preto obtiažne. S využitím mediátorov sú spojené povinné náklady. Náklady mediátora nezávisia od rozsahu spornej veci, ale od času, ktorý jej musí mediátor venovať. Náklady mediácie spravidla znášajú obaja účastníci sporu. Strany sporu sa dohodnú na rozdelení nákladov počas konania. V zásade neexistuje žiadne ustanovenie o poskytnutí právnej pomoci. V rodinných veciach môže prispieť spolkové ministerstvo zdravotníctva, rodiny a mládeže, v závislosti od príjmu rodiny.

Keďže mediačný postup je dobrovoľný, môžu ho strany kedykoľvek ukončiť a vec sa môže predložiť bežnému súdu. Podľa § 22 zákona o mediácii v oblasti občianskeho práva sa mediáciou prerušuje zákonné obmedzenie a iné časové obmedzenia, aby sa mohli skĺbiť práva a požiadavky spojené s mediáciou v prípadoch, keď sa mediácia začne a vykonáva s pomocou registrovaného mediátora. V dôsledku toho začína zákonné obmedzenie a iné časové obmedzenia znovu plynúť až po zastavení mediácie.

HoreHore

Cieľom mediačného konania je dosiahnuť konsenzus medzi stranami. Tento konsenzus sa nemôže vynútiť súdom; je to navrhnuté riešenie, na ktorom môže súd neskôr založiť svoje rozhodnutie. Strany môžu kedykoľvek predložiť vec bežnému súdu dokonca aj vtedy, keď sa v rámci mediačného konania našlo riešenie.

Užitočné odkazy

 • Rakúske právne predpisy Deutsch - English v spolkovom právnom informačnom systéme
 • Rakúske spolkové ministerstvo spravodlivosti Deutsch - English - français

D. Zmierovacia rada pre telekomunikačné veci

Táto rada sa zaoberá spormi týkajúcimi sa komunikačných služieb. Tento postup sa používa najmä v sporoch týkajúcich sa úhrady účtov alebo nákladov, ale môže sa použiť aj v prípade sťažností týkajúcich sa kvality poskytovaných služieb. Sťažnosti môžu podať spotrebitelia aj nátlakové skupiny. Zmierenie však nie je povinné.

HoreHore

Podrobnosti o postupe vyriešenia sporov sú stanovené v telekomunikačnom zákone z roku 2003 (TKG 2003). Paragraf 122 TKG 2003 vyžaduje, aby regulačný orgán stanovil pravidlá postupu riešenia sporov.

Spor sa môže vyriešiť mimosúdne iba vtedy, ak všetky zainteresované strany predložia písomnú žiadosť zmierovacej rade, RTR-GmbH, po tom, ako zlyhali iné pokusy o nájdenie riešenia. Účasť na konaní je pre všetky dotknuté strany dobrovoľná a rokovania sa môžu kedykoľvek prerušiť bez udania dôvodov.

Žiadateľov môže v ktoromkoľvek štádiu konania zastupovať právnik alebo akákoľvek osoba, ktorej dôverujú. Poskytovateľov telekomunikačných služieb možno požiadať, aby poverili určenú osobu zúčastniť sa na tomto konaní a rokovať a dohodnúť sa na vzájomne prijateľnom riešení.

Strany musia predložiť svoje tvrdenia písomne alebo v elektronickej forme. To platí aj v prípade zasielania dokumentov. Na základe tvrdení predložených oboma stranami a stanoviska technického odborníka, ktorý bol požiadaný o radu, vypracuje zmierovacia rada navrhované riešenie, ktoré môžu strany podpísať a vrátiť zmierovacej rade v stanovenej lehote. Ak sa podpísaný dokument nevráti, zmierovacia rada môže predvolať všetkých účastníkov na ústne vypočutie, ak sa domnieva, že je to účelné, a ak žiadateľ nemá námietky. Odporúčanie zmierovacej rady je iba návrhom a nemôže sa vynútiť. Ak však obe strany dajú svoj písomný súhlas s odporúčaním, odporúčanie môže nadobudnúť účinnosť vyriešenia sporu podľa súkromného práva.

Samotné zmierovacie konanie je bezplatné, ale každá strana sporu musí znášať náklady na odmenu svojho právnika. Ak žiadateľ nie je spotrebiteľom, zmierovacia rada ho môže požiadať, aby zaplatil skutočné výdavky. O poskytnutí právnej pomoci neexistuje žiadne ustanovenie, ale za určitých okolností sa spotrebiteľom uhrádzajú cestovné výdavky.

HoreHore

Strany môžu predložiť vec súdu kedykoľvek počas konania alebo dokonca aj vtedy, keď bolo konanie ukončené. Po podaní žiadosti zmierovacej rade sa dátum splatnosti faktúry oddiali až do skončenia konania.

Užitočné odkazy

 • Rakúske právne predpisy Deutsch - English v spolkovom právnom informačnom systéme
 • Regulačný orgán pre bezdrôtové siete a telekomunikácie Deutsch - English GmbH

E. Mediačné úrady miestnych orgánov

Mediačné úrady miestnych orgánov sú verejné orgány zriadené na miestnej úrovni. Nemôžu prijímať rozhodnutia; ich úlohou je pokúsiť sa o dosiahnutie vyriešenia sporu v určitých veciach medzi stranami sporu, vrátane finančných nárokov, práv na hnuteľné veci, hraničných sporov, vlastníckych sporov alebo sporov, ktoré zahŕňajú hanobenie charakteru. Podanie žiadosti mediačným úradom miestnych orgánov je dobrovoľné.

Mediačné úrady miestnych orgánov sa zriaďujú na príkaz regionálnych orgánov. Mediačné úrady sú v súčasnosti v šiestich rakúskych spolkových štátoch.

HoreHore

Mediačné úrady miestnych orgánov obvykle tvoria tri dôverné osoby, ktoré boli zvolené miestnou radou. Podľa zákona sa o zmierovacích konaniach konaných v mediačných úradoch miestnych orgánov nesmú viesť žiadne záznamy.

Strany sa môžu slobodne rozhodnúť, či sa na konanie dostavia osobne alebo či poveria niekoho, aby ich zastupoval. Zastupovanie právnikom nie je povinné. Strany sa nemusia zúčastniť konania, ale musia včas predložiť ospravedlnenie akejkoľvek neúčasti.

Mediačný úrad miestneho orgánu musí vypočuť obe strany. Konanie je ústne; neexistuje žiadne ustanovenie o uskutočnení konania cez elektronické média.

Konanie je bezplatné.

Ak je pokus o vyriešenie sporu neúspešný, vec sa môže predložiť bežnému súdu. Konanie nezasahuje do žiadnych premlčacích lehôt, ani iných dátumov splatnosti.

Vyriešenie sporu dosiahnuté s pomocou mediačného úradu miestneho orgánu má rovnaký účinok ako súdne vyriešenie sporu, a je preto vykonateľné na základe súdneho exekučného procesu.

F. Rozhodcovské súdy a zmierovacie centrá združení právnikov

Žiadosť na rozhodcovské súdy a zmierovacie centrá združení právnikov môžu podať osoby, ktoré sa snažia o mimosúdne riešenie sporov týkajúcich sa občianskeho, obchodného, hospodárskeho a nájomného práva. Ich použitie je dobrovoľné.

Každé združenie právnikov v Rakúsku má svoje vlastné pravidlá vykonania arbitráže alebo zmierovacieho konania a rozhodcovské alebo zmierovacie konanie pred konkrétnym rozhodcovským súdom alebo v zmierovacom centre sa uskutoční podľa pravidiel daného združenia. Zmierovací postup nie je stanovený zákonom; podrobnosti o rozhodcovských postupoch nájdete v oddiele A).

HoreHore

Zmluvné dohody, ktoré vyžadujú, aby pred predložením sporu súdu došlo k pokusu o dosiahnutie mimosúdneho vyriešenia sporu, sú pre rozhodcovské konanie záväzné, ale nie pre zmierovacie konanie.

Právnici sú prostredníkmi v zmierovacích konaniach a arbitrami v rozhodcovských konaniach konaných v zmierovacích centrách alebo na rozhodcovských súdoch zriadených rakúskymi združeniami právnikov. Prostredníci a arbitri sú viazaní plniť si svoje povinnosti úplne nezávisle a nestranne podľa svojho najlepšieho vedomia a schopnosti a v súlade so svojou profesijnou povinnosťou právnikov. Sú viazaní uchovávať tajomstvo o všetkom, čo počuli pri výkone tejto funkcie, a otvorene oznámiť všetky okolnosti, ktoré by mohli ohroziť ich nezávislosť alebo nestrannosť voči stranám.

Hoci existuje možnosť mať právneho zástupcu alebo poradcu počas zmierovacieho procesu alebo rozhodcovského konania, neexistuje pre to žiadna právna povinnosť. Neexistuje žiadne ustanovenie o právnej pomoci.

Náklady konania v zmierovacom centre a poplatky za prostredníka sa vypočítajú podľa tabuľky poplatkov, ktorú možno získať od príslušného združenia právnikov. Každá strana musí v zásade znášať svoje vlastné náklady (napríklad, poplatky za zmierovanie, poplatky za zastupovanie a konzultačné poplatky, odmeny pre prekladateľov a tlmočníkov). Strany však môžu uzavrieť voľnú vnútornú dohodu o podieľaní sa na nákladoch.

Náklady na konanie pred rozhodcovským súdom a poplatky za arbitra alebo porotu arbitrov sa vypočítajú podľa poplatkov za arbitráž. Tieto poplatky sa určia podľa hodnoty sporu a vypočítajú sa podľa sadzobníka nákladov, ktorý je pripojený k arbitrážnym pravidlám vypracovaným príslušným združením právnikov. Zaplatenie nákladov a výdavkov sa stanovuje podľa toho, kto vyhrá prípad, pokiaľ nie je v arbitrážnej dohode alebo arbitrážnej doložke dohodnuté inak.

V zmierovacom konaní v zmierovacom centre zriadenom združením rakúskych právnikov sa môžu strany dohodnúť na prostredníkovi zaznamenávajúcom výsledok zmierovacieho konania. Táto dohoda je záväzná, ale nie vykonateľná. Štátnemu súdu alebo rozhodcovskému súdu sa musí podať žiadosť o vyhovenie. Dohoda sa potom môže vykonať obvyklým spôsobom.

Rozhodcovský nález rozhodcovského súdu rakúskych právnikov je vykonateľný po uplynutí lehoty plnenia. Vykonanie sa potom môže uskutočniť obvyklým spôsobom (ďalšie podrobnosti sú uvedené v oddiele A).

Užitočný odkaz

 • Všeobecné informácie sú k dispozícii na internetovej stránke Deutsch Rakúskej konfederácie združení právnikov (služby/rozhodcovský súd), na ktorej sú uvedené aj odkazy na internetové stránky jednotlivých združení právnikov.

« Alternatívne spôsoby riešenia sporov - Všeobecné informácie | Rakúsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 24-10-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo