Komisja Europejska > EJN > Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów > Austria

Ostatnia aktualizacja: 24-10-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów - Austria

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Trwa przygotowywanie zaktualizowanej wersji, która będzie dostępna w europejskim portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

Jakie podstawowe metody pozasądowego rozstrzygania sporów są dostępne w Austrii? Jakie podstawowe metody pozasądowego rozstrzygania sporów są dostępne w Austrii?
A. Trybunały arbitrażowe A.
B. Procedury kolegiów rozjemczych do sporów związanych z prawem lokatorskim B.
C. Mediacja w sprawach cywilnych (zwłaszcza na tle prawa rodzinnego) C.
D. Kolegium rozjemcze do spraw telekomunikacji D.
E. Mediatorzy władz lokalnych E.
F. Trybunały arbitrażowe oraz kolegia rozjemcze stowarzyszeń prawników F.

 

Jakie podstawowe metody pozasądowego rozstrzygania sporów są dostępne w Austrii?

W przypadku rozstrzygania sporów rozróżnia się postępowania pozasądowe zinstytucjonalizowane w formie ustawy oraz postępowania funkcjonujące bez podstawy ustawowej.

Rozstrzyganie sporów uregulowane prawem dotyczy porozumień „pretoriańskich”, które odbywają się z udziałem sądu, lecz nie prowadzą do wydania decyzji przez sąd. Zgodnie z austriackim kodeksem postępowania cywilnego, porozumienie takie zakłada zamiar złożenia pozwu w związku z istniejącym sporem przez jedną ze stron, powołując się na pomoc sądu w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu przy pomocy i zgodnie z poradą sądu.

Inną możliwą formą pozasądowego rozstrzygania sporów jest uzyskanie egzekwowalnego aktu notarialnego. W punktach A) do E) poniżej przedstawiono szczegółowe informacje odnosnie do instytucji przewidzianych prawem do zajmowania się pozasądowym rozstrzyganiem sporów, jak np. trybunały arbitrażowe, kolegia rozjemcze do spraw lokatorskich, mediacji w sprawach cywilnych (zwłaszcza sporów rodzinnych), kolegia rozjemcze do spraw telekomunikacji oraz biura mediacji władz lokalnych. Poza powyższymi organami przedstawiciele samorządów zawodowych, na przykład prawników, notariuszy, lekarzy lub inżynierów lądowych, zaangażowani są w mediację w sporach między swymi członkami lub w sporach między swymi członkami a ich klientami. W punkcie F) przedstawiono dodatkowe informacje o trybunałach arbitrażowych oraz kolegiach rozjemczych austriackich stowarzyszeń prawników.

Do góryDo góry

Poza powyższymi metodami przewidzianymi prawem istnieje szereg nieuregulowanych prawem sposobów pozasądowego rozstrzygania lub unikania sporów, zwłaszcza w sprawach konsumenckich. Mogą to być nieformalne działy reklamacji stowarzyszeń i organizacji handlowych, komitety rozjemcze przy izbach handlowych, kolegia rozjemcze związane ze Stowarzyszeniem Informacji Konsumentów, biuro rozjemcze do spraw odpowiedzialnosci medycznej itd. Więcej informacji o ochronie konsumentów oraz zestawienie i opis austriackich instytucji pozasądowych znajduje się na stronach internetowych Komisji Europejskiej (http://ec.europa.eu/consumers/redress/out_of_court/adrdb_en.htm English).

Od 1 marca 2003 r. Austria wprowadziła kolegia rozjemcze do rozstrzygania sporów związanych z austriackimi domenami „.at”. Pojawiają się spory o prawo do własnosci domen „.at”, zwłaszcza spory o prawo do wykorzystywania nazwy oraz praw związanych z kodami identyfikacyjnymi, znakami towarowymi, własnoscią intelektualną oraz konkurencją. Dalsze informacje (w języku niemieckim i angielskim) znajdują się na stronie internetowej Deutsch - English.

W Austrii funkcjonuje również rzecznik praw obywatelskich ds. Internetu, który zajmuje się rozstrzyganiem sporów oraz skargami dotyczącymi „forum shopping”, tzn. wyszukiwaniem kraju o jurysdykcji własciwej dla spraw związanych z Internetem. Z usług rzecznika praw obywatelskich można skorzystać po zapłacie rocznej składki (obecnie 25 EUR). Dalsze informacje (w języku niemieckim i angielskim) znajdują się na stronie internetowej Deutsch.

Do góryDo góry

A. Trybunały arbitrażowe

Artykuły od 577 do 618 austriackiego kodeksu postępowania cywilnego stosuje się do wszystkich przypadków arbitrażu związanych z trybunałami arbitrażowymi z siedzibą w Austrii. Kodeks zawiera ogólne przepisy prawa w zakresie arbitrażu, niezależnie czy chodzi o wyłącznie krajowe, czy międzynarodowe procedury, spory między firmami czy inne sprawy. Dla grup wymagających specjalnej ochrony, np. konsumentów lub pracowników, istnieją odrębne zasady.

Z reguły wszystkie roszczenia majątkowe, które mogą być rozpatrywane w sądzie powszechnym, mogą zostać rozstrzygnięte przez porozumienie arbitrażowe. Roszczenia inne niż wyłącznie majątkowe mogą być rozstrzygnięte przez arbitraż, jeżeli strony są w stanie osiągnąć porozumienie. Natomiast roszczenia wynikające z pewnych obszarów prawa nie mogą być w obiektywny sposób rozstrzygnięte przez arbitraż (przede wszystkim roszczenia na tle prawa rodzinnego oraz lokatorskiego).

Trybunał arbitrażowy może zostać wezwany do rozstrzygnięcia sporu tylko, jeżeli zgadzają się na to obie strony. Porozumienie arbitrażowe musi odnosić się do konkretnego sporu prawnego lub przyszłych sporów wynikających z konkretnego stosunku prawnego.

Strony są w dużej mierze niezależne co do spraw poddawanych arbitrażowi. Wolno im decydować czy procedura ma mieć strukturę zgodną z ich własnymi lub innymi zasadami, chyba że występują obowiązkowe wymogi proceduralne. Obowiązkowe wymogi dotyczą zasady, że strony muszą być traktowane sprawiedliwie oraz że każda strona ma prawo do bycia wysłuchaną. Nienaruszalne jest również prawo stron do reprezentacji przez wybraną przez siebie osobę.

Do góryDo góry

Z zasady arbitraż kończy się decyzją, która ma taki sam cel i skutek jak wyrok sądu w sprawie cywilnej. Po przekazaniu decyzji stronom, uzyskuje ona ważnosć i może być egzekwowana po odpowiednio przewidzianym okresie. Decyzja arbitrażu stanowi nakaz egzekucyjny, który - jesli zajdzie taka koniecznosć - może być wyegzekwowany przez sąd.

Z pewnych przyczyn, wymienionych w kodeksie postępowania cywilnego, które nie mogą być anulowane, sąd powszechny może unieważnić decyzję arbitrażu na wniosek o unieważnienie takiej decyzji. Taką przyczyną może być odmówienie prawa do postępowania sądowego, brak odpowiedniej zgody na arbitraż, naruszenie obowiązkowych zasad arbitrażu, naruszenie obowiązkowych zasad arbitrażu i zasad procedury publicznej (ordre public), brak obiektywnej podstawy do arbitrażu oraz naruszenie zasad procedury publicznej (ordre public) w zakresie prawa majątkowego.

Przydatne linki

 • Austriackie ustawy Deutsch - English w federalnym systemie informacji prawnej
 • Austriackie federalne ministerstwo sprawiedliwosci Deutsch - English - français 
 • Instytucjonalny trybunał arbitrażowy Deutsch - English austriackiej izby handlowej

B. Procedury kolegiów rozjemczych do sporów związanych z prawem lokatorskim

W pewnych sporach związanych z ustawą o budownictwie komunalnym (Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz) lub ustawie o nieruchomosciach z 2002 r., które podlegają decyzjom sądu w postępowaniu niespornym, w przypadku gdy dane władze lokalne posiadają kolegia rozjemcze zajmujące się sporami na tle prawa lokatorskiego, lokalne procedury rozjemcze muszą zostać wszczęte przed przekazaniem sprawy do sądu. Władze lokalne w Graz, Innsbrucku, Klagenfurcie, Leoben, Linz, Mürzzuschlag, Neunkirchen, Salzburgu, St Pölten, Stockerau i Wiedniu posiadają takie kolegia.

Do góryDo góry

Prawo lokatorskie dotyczy m.in. przeprowadzania remontów i modernizacji, legalnosci uzgodnionych czynszów oraz podziału kosztów stałych.

W takim postępowaniu obowiązkowe jest złożenie sprawy do trybunału arbitrażowego zajmującego się sprawami lokatorskimi na terenie samorządu lokalnego posiadającego trybunał arbitrażowy. Dlatego też takie sprawy mogą być wnoszone do sądu wyłącznie po wczesniejszym skierowaniu do kolegium rozjemczego władz lokalnych, a kolegium rozjemcze wydało decyzję, lub jeżeli w ciągu trzech miesięcy postępowanie nie zostało zamknięte.

Rozprawy w kolegium rozjemczym odbywają się z zasady in camera. Dostęp do akt mają jedynie strony postępowania. Ponadto, pewne dokumenty znajdujące się w aktach nie mogą być udostępniane. Dzieje się tak w przypadkach, w których zapoznanie się z zawartoscią akt mogłoby naruszyć prawowite interesy jednej ze stron lub osoby trzeciej. Dotyczy to również przypadków potencjalnego zagrożenia funkcji władz lokalnych lub celów postępowania.

Reprezentacja prawna jest dopuszczalna, ale nie obowiązkowa.

Wnioski, pozwy, zawiadomienia, skargi lub inna korespondencja może być przesyłana za pomocą wszelkich dostępnych srodków technicznych, w tym telegrafu, teleksu, automatycznego przekazu danych lub innych srodków technologicznych. Wnioski mogą być także składane elektronicznie, jeżeli dane kolegium rozjemcze posiada odpowiedni sprzęt technologiczny.

Jednak w większosci spraw muszą się odbyć posiedzenia. Strony powinny stawić się osobiscie (a nie tylko być reprezentowane przez prawnika), ponieważ sam fakt osobistego stawiennictwa ułatwia polubowne rozwiązanie sporu. W zasadzie nie stanowi to problemu, ponieważ posiedzenia kolegium rozjemczego odbywają się na terytorium lokalnym, gdzie znajduje się wynajmowany lokal.

Do góryDo góry

Postępowania rozjemcze w sprawach lokalowych są zwolnione od opłat.

Jeżeli próba polubownego rozstrzygnięcia sporu nie powiedzie się, kolegium rozjemcze podejmuje decyzję w sprawie wniosku. Jesli jedna ze stron jest niezadowolona z decyzji kolegium rozjemczego, strona ta może wnioskować o przekazanie sprawy do sądu w ciągu czterech tygodni od doręczenia decyzji kolegium rozjemczego. Decyzja kolegium rozjemczego traci ważnosć po przekazaniu sprawy do sądu. Każda ze stron może również skierować sprawę do sądu, jeżeli postępowanie w kolegium rozjemczym nie zostało zakończone w okresie trzech miesięcy. W chwili prawidłowego złożenia takiego wniosku kolegium rozjemcze musi zawiesić postępowanie.

Jeżeli żadna ze stron nie skierowała sprawy do sądu w ciągu czterech tygodni od otrzymania decyzji kolegium rozjemczego, decyzja kolegium rozjemczego staje się wiążąca. Stanowi ona tym samym tytuł egzekucyjny. Po tym fakcie nie jest możliwe odwołanie się do sądu w sprawie lokalowej; na tym etapie prawo do apelacji i zadosćuczynienia może dotyczyć wyłącznie praw gwarantowanych w postępowaniu egzekucyjnym.

Przydatne linki

 • Miasto Wiedeń Deutsch - English
 • Graz - mieszkanie i podróżowanie po miescie Deutsch - English

C. Mediacja w sprawach cywilnych (zwłaszcza na tle prawa rodzinnego)

W tym przypadku chodzi o rozwiązywanie sporów we własciwosci sądu powszechnego. Ustawa o mediacji cywilnej (Zivilrechts-Mediacjas-Gesetz, BGBl I 2003/29) zawiera szczegółowe zasady mediacji w sporach we własciwosci powszechnego sądu cywilnego. W znaczeniu tej ustawy o mediacji można mówić jedynie, jeżeli mediator jest wykwalifikowanym specjalistą stosującym uznane metody.

Do góryDo góry

Prawo zobowiązuje mediatora do bezstronnego zachowania oraz zwracania szczególnej uwagi na działanie w interesie stron bez traktowania w sposób uprzywilejowany żadnej ze stron (mediator musi być bezstronny). Struktura postępowania w mediacji jest z reguły okreslana przez strony sporu, a porozumienie mediacyjne zawiera zasady tego postępowania. Tresć negocjacji mediacyjnych jest objęta tajemnicą zgodnie z art. 320 ust. 4 kodeksu postępowania cywilnego (ZPO), a mediatorzy nie mogą być wezwani na swiadków w żadnym rozpatrywanym po mediacji postępowaniu sądowym. Mediatorzy mają obowiązek zachować tajemnicę. Jeżeli naruszą ten obowiązek, grozi im postępowanie karne. Jedynie osoby wymienione na specjalnej liscie mogą działać jako mediatorzy. Rozwiązanie to zapewnia wymagany poziom kwalifikacji mediatorów.

Reprezentacja prawna nie jest obowiązkowa, lecz strony mogą być reprezentowane przez prawnika, chyba że uzgodnią inaczej.

Celem mediacji jest osiągnięcie porozumienia między stronami przy pomocy technik komunikacji mediatora. Z tego względu trudno prowadzić mediację stosując elektroniczne srodki komunikacji. Praca mediatorów wiąże się z obowiązkowymi kosztami. Koszty mediatora nie zależą od zakresu sporu, lecz od czasu poswięconego przez mediatora. Koszty mediacji są z zasady dzielone między uczestników. Strony sporu uzgadniają podział kosztów w trakcie postępowania. W zasadzie nie ma dofinansowania do kosztów udzielenia pomocy prawnej. W sporach rodzinnych dofinansowanie może być przyznane przez federalnego ministra zdrowia, rodziny i młodzieży, w zależnosci od dochodów rodziny.

Ponieważ procedura mediacji jest dobrowolna, może zostać zakończona przez strony w dowolnej chwili, a sprawa może być przekazana do sądu powszechnego. Zgodnie z art. 22 ustawy o mediacji cywilnej, mediacja zatrzymuje okres przedawnienia oraz inne ograniczenia czasowe, aby umożliwić zaprezentowanie praw i roszczeń związanych z mediacją, gdy mediacja zaczyna się i jest prowadzona przy pomocy uprawnionego mediatora. Dlatego też okres przedawnienia i inne ograniczenia czasowe zaczynają biec dopiero po zakończeniu mediacji.

Do góryDo góry

Celem mediacji jest osiągnięcie porozumienia między stronami. Porozumienie to nie może być narzucone przez sąd; jest to sugerowane rozwiązanie, na którym sąd może później oprzeć swoją decyzję. Nawet po wypracowaniu rozwiązania w trakcie mediacji, strony mogą wniesć sprawę do sądu powszechnego w dowolnym czasie.

Przydatne linki

 • Austriackie ustawy Deutsch - English w federalnym systemie informacji prawnej
 • Austriackie federalne ministerstwo sprawiedliwosci Deutsch - English - français

D. Kolegium rozjemcze do spraw telekomunikacji

Kolegium zajmuje się sporami związanymi z usługami telekomunikacyjnymi. Procedura jest stosowana przede wszystkim w sporach dotyczących rozliczenia rachunków lub kosztów, lecz może być również wykorzystana w skargach na jakosć oferowanych usług. Skargi mogą być składane zarówno przez konsumentów, jak i przez grupy nacisku. Natomiast korzystanie z kolegium rozjemczego nie jest obowiązkowe.

Do góryDo góry

Szczegóły procedury rozstrzygania sporów zawiera ustawa telekomunikacyjna z 2003 r. (TKG 2003). Artykuł 122 TKG 2003 nakłada na organ regulacyjny obowiązek okreslenia zasad procedury rozstrzygania sporów.

Spór może być rozstrzygnięty pozasądowo tylko gdy wszystkie zaangażowane strony złożą do kolegium rozjemczego wniosek na pismie, RTR-GmbH, po niepowodzeniu innych prób osiągnięcia porozumienia. Udział w postępowaniu jest dobrowolny dla wszystkich stron, a negocjacje mogą zostać zerwane w każdej chwili bez podania przyczyn.

Wnioskodawcy mogą być reprezentowani przez prawnika lub dowolną osobę, do której mają zaufanie na każdym etapie postępowania. W przypadku dostawców usług telekomunikacyjnych może okazać się konieczne imienne upoważnienie osoby na potrzeby prowadzenia postępowania i negocjowania oraz uzgodnienia rozwiązania akceptowanego przez strony.

Strony muszą przedstawić swoje argumenty na pismie lub w formie elektronicznej, co zakłada także przekazanie dokumentów. Na podstawie argumentów przedstawionych przez obie strony oraz opinii specjalisty technicznego, z którym się skonsultowano, kolegium rozjemcze przygotowuje propozycję rozwiązania, która może być podpisana przez strony i zwrócona do kolegium rozjemczego w okreslonym terminie. Jeżeli propozycja rozwiązania nie zostanie zwrócona, kolegium rozjemcze może wezwać wszystkich uczestników na ustne przesłuchanie, jeżeli uzna, że będzie to pomocne, a wnioskodawca nie zgłasza sprzeciwu. Zalecenie kolegium rozjemczego jest jedynie propozycją i nie jest egzekwowalne. Natomiast jeżeli obie strony wyrażą zgodę, zalecenie może uzyskać status porozumienia w prawie prywatnym.

Do góryDo góry

Samo postępowanie rozjemcze jest bezpłatne, lecz każda ze stron sporu musi poniesć koszty swojej reprezentacji prawnej. Jeżeli wnioskodawca nie jest konsumentem, kolegium rozjemcze może nakazać zapłatę rzeczywistych kosztów. Nie przewidziano dofinansowania do kosztów udzielenia pomocy prawnej, lecz w pewnych przypadkach konsumenci mogą uzyskać zwrot kosztów podróży.

Strony mogą skierować sprawę do sądu w dowolnym czasie w trakcie postępowania lub po jego zakończeniu. Po skierowaniu wniosku do kolegium rozjemczego data płatnosci faktury ulega odroczeniu do czasu zakończenia postępowania.

Przydatne linki

 • Austriackie ustawy Deutsch - English w federalnym systemie informacji prawnej
 • Organ regulacyjny ds. telekomunikacji stacjonarnej i bezprzewodowej Deutsch - English GmbH

E. Mediatorzy władz lokalnych

Biura mediacji władz lokalnych to instytucje publiczne założone na poziomie lokalnym. Nie mogą podejmować decyzji; ich zadaniem jest próba doprowadzenia do rozstrzygnięcia pewnych spraw pomiędzy stronami sporu, w tym roszczeń finansowych, praw do towarów i ruchomosci, sporów granicznych, sporów o własnosć oraz spraw o zniesławienie. Wniosek do mediatorów władz lokalnych jest dobrowolny.

Do góryDo góry

Biura mediacji władz lokalnych zakładane są na życzenie władz regionalnych. Mediatorzy ci pracują obecnie w szesciu landach Austrii.

Biura mediacji władz lokalnych składają się z reguły z trzech osób zaufania, wybranych przez lokalną radę. Zgodnie z wymogami ustawowymi w biurach mediacji władz lokalnych nie można przechowywać żadnych informacji na temat prowadzonych postępowań.

Od woli stron zależy czy pojawią się na przesłuchaniu osobiscie, czy upoważnią kogos do reprezentacji. Nie ma obowiązku reprezentacji prawnej. Strony nie muszą stawić się na przesłuchanie, ale muszą przedłożyć usprawiedliwienie swej nieobecnosci w odpowiednim terminie.

Mediatorzy władz lokalnych muszą wysłuchać obu stron. Postępowanie jest ustne; nie przewidziano możliwosci prowadzenia postępowania za pomocą mediów elektronicznych.

Postępowanie jest bezpłatne.

Jeżeli próba osiągnięcia porozumienia nie powiedzie się, sprawa może zostać skierowana do sądu powszechnego. Postępowanie nie ma wpływu na okres przedawnienia ani inne terminy.

Porozumienie osiągnięte przy pomocy mediatorów władz lokalnych ma taki sam skutek jak ugoda sądowa i dlatego jest egzekwowalne w sądowym procesie egzekucji.

F. Trybunały arbitrażowe oraz kolegia rozjemcze stowarzyszeń prawników

Do trybunałów arbitrażowych i kolegiów rozjemczych stowarzyszeń prawników mogą kierować się osoby pragnące rozstrzygnąć poza sądem spór cywilny, handlowy, gospodarczy lub lokatorski. Korzystanie z nich jest dobrowolne.

Każde stowarzyszenie prawników w Austrii kieruje się własnymi zasadami prowadzenia arbitrażu lub postępowania rozjemczego, a arbitraż lub postępowanie rozjemcze przed danym trybunałem arbitrażowym lub kolegium rozjemczym jest prowadzone zgodnie z zasadami danego stowarzyszenia. Procedura rozjemcza nie jest uregulowana prawem; szczegóły postępowania arbitrażowego przedstawiono w punkcie A) powyżej.

Do góryDo góry

Postanowienia umowy nakładające na strony obowiązek podjęcia próby pozasądowego rozstrzygnięcia sporu przed skierowaniem jej do sądu są wiążące w przypadku procedury arbitrażu, ale nie procedury rozjemczej.

Prawnicy są rozjemcami w postępowaniu rozjemczym, a arbitrzy w postępowaniu arbitrażowym prowadzonym w kolegiach rozjemczych lub trybunałach arbitrażowych założonych przez austriackie stowarzyszenia prawników. Rozjemcy i arbitrzy są zobowiązani wykonywać swoje obowiązki w sposób całkowicie niezależny i bezstronny, najlepiej jak potrafią oraz zgodnie z etyką zawodową prawnika. Zobowiązani są ponadto do zachowania w tajemnicy wszystkiego, co usłyszą w trakcie wykonywania tej funkcji oraz do zgłoszenia w otwarty sposób wszelkich okolicznosci, mogących narazić ich niezależnosć lub bezstronnosć wobec stron.

Obecnosć przedstawicieli prawnych lub doradców w trakcie procesu rozjemczego lub postępowania arbitrażowego jest oczywiscie możliwa, lecz nie ma takiego obowiązku. Nie przewidziano dofinansowania do kosztów udzielenia pomocy prawnej.

Koszt postępowania przed kolegium rozjemczym oraz wynagrodzenie rozjemcy są obliczane na podstawie tabeli opłat, którą można otrzymać od konkretnego stowarzyszenia prawników. Z reguły każda strona ponosi własne koszty (np. wynagrodzenie rozjemcy, koszty reprezentacji i doradztwa, wynagrodzenia tłumaczy ustnych i pisemnych). Natomiast strony mogą dobrowolnie wyrazić zgodę na inny podział kosztów.

Koszty postępowania przed trybunałem arbitrażowym oraz wynagrodzenie arbitra lub grupy arbitrów są obliczane na podstawie opłat za arbitraż. Są one ustalane od wartosci sporu oraz zgodnie ze skalą kosztów związanych z decyzją arbitrażu przygotowaną przez dane stowarzyszenie prawników. Zwrot kosztów i wydatków przysługuje stronie, która wygrała sprawę, chyba że uzgodniono inaczej w porozumieniu arbitrażowym lub postanowieniu o arbitrażu.

W postępowaniu rozjemczym w kolegium rozjemczym założonym przez austriackie stowarzyszenie prawników strony mogą wyrazić zgodę na zapis wyniku postępowania przez rozjemcę. Porozumienie to jest wiążące, lecz nie egzekwowalne. Wniosek o sprawdzenie zgodnosci musi zostać złożony do sądu okręgowego lub trybunału arbitrażowego. Następnie, w normalnej procedurze, można przeprowadzić egzekucję.

Decyzja arbitrażu wydana przez austriacki trybunał arbitrażowy stowarzyszenia prawników jest egzekwowalna po wygasnięciu terminu jej wykonania. Następnie, w normalnej procedurze, można przeprowadzić egzekucję (więcej szczegółów w punkcie A).

Przydatny link

 • Ogólne informacje są dostępne na stronie internetowej Deutsch Austriackiej Konfederacji Stowarzyszeń Prawników (Usługi/trybunał arbitrażowy), gdzie znajdują się również linki do stron poszczególnych stowarzyszeń prawników.

« Alternatywne sposoby rozwiązywania sporów - Informacje ogólne | Austria - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 24-10-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania