Europese Commissie > EJN > Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting > Oostenrijk

Laatste aanpassing: 24-10-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting - Oostenrijk

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De pagina wordt bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

Wat zijn de belangrijkste vormen van buitengerechtelijke geschillenbeslechting in Oostenrijk? Wat zijn de belangrijkste vormen van buitengerechtelijke geschillenbeslechting in Oostenrijk?
A. Scheidsgerechten A.
B. Bemiddelingsprocedures in huisvestingsaangelegenheden B.
C. Bemiddeling in burgerlijke zaken (i.h.b. in familierechtelijke geschillen) C.
D. Bemiddelingsorgaan voor geschillen op het gebied van telecommunicatie D.
E. Gemeentelijke bemiddelingsinstanties E.
F. Scheidsgerechten en bemiddelingsorganen van de orden van advocaten F.

 

Wat zijn de belangrijkste vormen van buitengerechtelijke geschillenbeslechting in Oostenrijk?

In beginsel onderscheidt men twee vormen van buitengerechtelijke geschillenbeslechting, namelijk vormen die wettelijk zijn geïnstitutionaliseerd en vormen die niet door de wet zijn geregeld.

Tot de vormen van geschillenbeslechting waarin de wet voorziet behoren onder andere de prätorische Vergleiche (schikkingen voor het kantongerecht). Hoewel de rechtbanken aan dergelijke schikkingen meewerken, gaat het niet om gerechtelijke beslissingen. Naar de opvatting van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Zivilprozessordnung – ZPO) veronderstelt deze vorm van schikking dat de intentie aanwezig is om een vordering in te stellen. Er moet dus steeds sprake zijn van een al bestaand geschil, dat wordt bijgelegd doordat een partij een beroep op de rechtbank doet teneinde met advies en hulp van de rechter tot een minnelijke schikking te komen.

Een andere wijze van buitengerechtelijke geschillenbeslechting is het opmaken van een executoriale notariële akte. De onderstaande paragrafen A) tot en met E) bevatten een gedetailleerde beschrijving van andere wettelijk geregelde voorzieningen voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting, zoals scheidsgerechten, bemiddelingsinstanties voor huisvestingsaangelegenheden, bemiddeling in burgerlijke zaken (i.h.z. in familierechtelijke geschillen), het bemiddelingsorgaan voor geschillen op het gebied van telecommunicatie en gemeentelijke bemiddelingsinstanties. Bovendien moet in dit verband worden gewezen op de bemiddelingsactiviteiten van beroepsorganisaties (van advocaten, notarissen, artsen, architecten en dergelijke) bij geschillen tussen aangesloten leden onderling en tussen leden en cliënten. Onder F) treft u nadere informatie aan over de scheidsgerechten en bemiddelingsorganen van de orden van advocaten.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Naast deze wettelijk vastgelegde vormen bestaan er vooral voor consumentenzaken diverse niet door de wet geregelde vormen van buitengerechtelijke geschillenbeslechting of -preventie. Daartoe behoren onder andere informele klachteninstanties van vakverenigingen en brancheorganisaties, geschillencommissies bij de Kamers van Koophandel, geschillencommissies waarin de Verein für Konsumenteninformation (Oostenrijkse consumentenbond) zitting heeft en een scheidsrechterlijke instantie voor kwesties van medische aansprakelijkheid. Voor een opsomming en beschrijving van buitengerechtelijke instanties in Oostenrijk wordt verwezen naar de homepage van de Europese Commissie op het gebied van consumentenbescherming http://ec.europa.eu/consumers/redress/out_of_court/adrdb_en.htm English).

Daarnaast kent Oostenrijk sinds 1 maart 2003 een bemiddelingsorgaan voor geschillen over .at-domeinen. Deze geschillen gaan over de eigendom van een .at-domein en hebben vooral betrekking op handelsnaamrechten, merkrechten, auteursrechten en mededingingsregels. Nadere informatie (ook in het Engels) is te vinden op de website Deutsch - English.

Tot slot is voor klachten en geschillenbeslechting op het gebied van forumshopping op internet de „Internet-ombudsman“ beschikbaar. Men kan een beroep doen op zijn diensten wanneer men een lidmaatschap aangaat (de contributie bedraagt momenteel 25 EUR per jaar). Meer informatie (ook in het Engels) is te vinden op de website Deutsch.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

A. Scheidsgerechten

De bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering over arbitrage, namelijk § 577 tot en met § 618, dienen te worden toegepast op alle arbitrageprocedures waarbij het scheidsgerecht in Oostenrijk is gevestigd. Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering maakt geen onderscheid tussen zuiver binnenlandse en internationale procedures noch tussen geschillen in handelszaken en andere aangelegenheden, maar voorziet in een algemeen arbitragerecht. Daarnaast bestaan er speciale regels voor groepen die in het bijzonder moeten worden beschermd, zoals consumenten en werknemers.

In beginsel kunnen alle vermogensrechtelijke vorderingen die voor een gewone rechtbank horen te worden ingesteld, voorwerp zijn van een overeenkomst tot arbitrage. Vorderingen die niet of niet uitsluitend betrekking hebben op een vermogensrecht, komen voor arbitrage in aanmerking indien partijen in staat zijn over het voorwerp van geschil een compromis te sluiten. Vorderingen op bepaalde rechtsgebieden komen echter in objectieve zin niet voor arbitrage in aanmerking. Het gaat daarbij voornamelijk om aanspraken op het gebied van het familierecht en de woningwetgeving.

Het scheidsgerecht is uitsluitend bevoegd op basis van de overeenkomst tussen partijen. De overeenkomst tot arbitrage moet betrekking hebben op een bepaald rechtsgeschil of op geschillen die in de toekomst uit een bepaalde rechtsverhouding voortvloeien.

Voor het voeren van de arbitrageprocedure geldt zoveel mogelijk het beginsel van de autonomie van partijen. Het staat partijen derhalve vrij voor de procedure eigen regels op te stellen of de procesvoering op een bepaald reglement te baseren, zolang dwingende bepalingen zulks niet in de weg staan. Dwingende bepalingen zijn bijvoorbeeld het beginsel dat partijen recht hebben op een eerlijke behandeling en het beginsel dat iedere partij in de gelegenheid moet worden gesteld om te worden gehoord. Ook het recht van een partij om zich door een gevolmachtigde van haar keuze te laten vertegenwoordigen, kan niet worden aangetast.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De arbitrageprocedure eindigt in de regel met de scheidsrechterlijke uitspraak (Schiedsspruch), die in doel en werking overeenkomt met het vonnis in een gewone civiele procedure. De scheidsrechterlijke uitspraak gaat met de kennisgeving aan partijen in kracht van gewijsde en kan na het verstrijken van een eventueel vastgestelde prestatietermijn ten uitvoer worden gelegd. De scheidsrechterlijke uitspraak is een executoriale titel, op grond waarvan de rechtbank de gedwongen tenuitvoerlegging kan gelasten.

Om bepaalde, dwingende redenen, die in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden opgesomd, kan een scheidsrechterlijke uitspraak door middel van een vordering tot nietigverklaring voor de gewone rechtbank ongeldig worden verklaard (redenen zijn bijvoorbeeld de schending van het recht te worden gehoord, het ontbreken van een subjectieve voorwaarde voor arbitrage, schending van dwingende bepalingen van het arbitragerecht en van fundamentele procesrechtelijke beginselen, schending van objectieve voorwaarden voor arbitrage of van fundamentele beginselen van materieel recht).

Nuttige links

 • Oostenrijkse wetgeving Deutsch - English in het federale rechtsinformatiesysteem
 • Oostenrijks ministerie van Justitie Deutsch - English - français
 • Permanent scheidsgerecht Deutsch - English van de Oostenrijkse handelskamer

B. Bemiddelingsprocedures in huisvestingsaangelegenheden

Voor bepaalde geschillen op het gebied van de huurwet (Mietrechtsgesetz), de woningwet (Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz) en de wet inzake appartementsrechten (Wohnungseigentumsgesetz 2002), waarover de rechtbank in een niet-contentieuze procedure moet beslissen, moet - alvorens men zich tot de rechtbank wendt - eerst een bemiddelingsprocedure bij de gemeente worden ingeleid, indien de gemeente waar het gehuurde zich bevindt, over een bemiddelingsorgaan voor dergelijke aangelegenheden beschikt. Dat is op dit moment het geval in de gemeenten Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Leoben, Linz, Mürzzuschlag, Neunkirchen, Salzburg, St. Pölten, Stockerau en Wenen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Bij het huurrecht gaat het daarbij bijvoorbeeld om procedures inzake het uitvoeren van reparaties of onderhoudswerkzaamheden, inzake de vraag of de hoogte van de overeengekomen huurprijs geoorloofd is en inzake de verdeling van de gebruikskosten.

Bij zulke aangelegenheden is men verplicht zich tot het bemiddelingsorgaan te wenden, indien het gehuurde zich bevindt in een van de genoemde gemeenten met een bemiddelingsorgaan. Men kan zich in zulke gevallen dus alleen tot de rechtbank wenden, wanneer a) de zaak eerst bij het bemiddelingsorgaan van de gemeente aanhangig is gemaakt en b) het bemiddelingsorgaan al een uitspraak heeft gedaan dan wel de procedure niet binnen drie maanden heeft afgerond.

Ten aanzien van de vertrouwelijkheid moet worden opgemerkt dat de zittingen voor het bemiddelingsorgaan in beginsel niet openbaar zijn. Alleen de betrokken partijen hebben recht op inzage van de stukken. Bovendien geldt dit recht op inzage niet voor stukken waarvan inzage zou betekenen dat de gerechtvaardigde belangen van een partij of van derden zouden worden aangetast, de taken van het bemiddelingsorgaan in gevaar zouden komen of het doel van de procedure zou worden geschaad.

Vertegenwoordiging door een advocaat is niet noodzakelijk, maar wel toegestaan.

Aanvragen, verzoekschriften, kennisgevingen, klachten en andere mededelingen aan het bemiddelingsorgaan kunnen, afhankelijk van de beschikbare technische mogelijkheden, ook telegrafisch, per telex of fax, langs elektronische weg of op iedere andere wijze die technisch mogelijk is, worden voorgelegd. Verzoeken kunnen dus ook langs elektronische weg worden ingediend, wanneer het desbetreffende bemiddelingsorgaan over de noodzakelijke technische voorzieningen beschikt.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

In de meeste gevallen is echter een mondelinge zitting noodzakelijk, waarop de partijen alleen al in het belang van een minnelijke regeling van het geschil bij voorkeur persoonlijk verschijnen (en bijvoorbeeld niet alleen hun advocaat). Dit zal in de regel ook geen probleem zijn, omdat de bemiddelingsprocedure altijd plaatsvindt in de gemeente waarin het gehuurde is gelegen.

Aan de bemiddelingsprocedure in huurzaken zijn geen kosten verbonden.

Indien de poging tot een minnelijke regeling van het geschil geen succes heeft, dient het bemiddelingsorgaan over het verzoek te beslissen. Wanneer een partij niet tevreden is met de uitspraak van het bemiddelingsorgaan, kan zij de zaak binnen vier weken na kennisgeving van de uitspraak aanhangig maken bij de rechter. Door de zaak aanhangig te maken bij de rechter wordt de uitspraak van het bemiddelingsorgaan buiten werking gesteld. Daarnaast kan elk der partijen zich tot de rechtbank wenden wanneer de procedure bij het bemiddelingsorgaan niet binnen drie maanden is afgerond. Zodra een dergelijk verzoek op de voorgeschreven wijze is ingediend, moet het bemiddelingsorgaan de procedure staken.

Wanneer geen der partijen de zaak binnen vier weken na kennisgeving van de uitspraak bij de rechter aanhangig maakt, gaat de uitspraak in kracht van gewijsde. Deze is dan een executoriale titel. Voor het desbetreffende huurgeschil kan men zich dan niet meer tot een rechtbank wenden; alleen de rechtsmiddelen die in de tenuitvoerleggingsprocedure zijn voorzien, staan nog open.

Nuttige links

 • Webservice van de stad Wenen Deutsch - English
 • Graz - wonen en verkeer Deutsch - English

C. Bemiddeling in burgerlijke zaken (i.h.b. in familierechtelijke geschillen)

Doel is het oplossen van conflicten ten aanzien waarvan de gewone rechter tot oordelen bevoegd is. De wet inzake bemiddeling in burgerlijke zaken (Bundesgesetz über Mediation in Zivilrechtssachen – BGBl (staatsblad) I 2003/29) bevat een uitvoerige regeling voor bemiddeling ten behoeve van het oplossen van conflicten ten aanzien waarvan in principe de gewone rechter tot oordelen bevoegd is. Van bemiddeling in de zin van deze wet is alleen sprake wanneer bemiddeling plaatsvindt door een gediplomeerd bemiddelaar die gebruik maakt van erkende methoden.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De mediator moet volgens de wet onpartijdig zijn en dient zich op bijzondere wijze voor de partijen in te zetten zonder daarbij een van hen te bevoorrechten („Allparteilichkeit“). In beginsel wordt de opzet van de bemiddelingsprocedure door de conflictpartijen bepaald. De uitgangspunten voor de procedure worden vastgelegd in een bemiddelingsovereenkomst. De inhoud van de bemiddelingsgesprekken is vertrouwelijk; dat geldt voor alle betrokkenen. Volgens § 320, sub 4, ZPO mogen mediators niet als getuige worden gehoord in een eventueel volgend rechtsgeding. Mediators zijn onderworpen aan de wettlijke plicht tot geheimhouding. Schending van de plicht tot geheimhouding wordt bestraft. Alleen personen die in een bepaald register staan ingeschreven, mogen als mediator optreden. Daardoor is gegarandeerd dat deze personen over de vereiste beroepskwalificaties beschikken.

Men is niet verplicht om zich door een advocaat te laten vertegenwoordigen. De partijen kunnen zich echter door een advocaat laten vertegenwoordigen, tenzij anderszins is overeengekomen.

Doel van bemiddeling is om met behulp van de communicatietechnieken van de mediator overeenstemming tussen de partijen te bereiken. Daarom zal een bemiddelingsprocedure die via elektronische communicatiemiddelen verloopt, weinig effectief zijn. Aan het inschakelen van een mediator zijn kosten verbonden. De kosten zijn niet afhankelijk van het geldelijk belang van de zaak, maar van de hoeveelheid door de mediator geïnvesteerde tijd. De kosten voor bemiddeling worden in beginsel door de partijen gedeeld. De conflictpartijen stellen tijdens de procedure een verdeelsleutel vast. Beroep op rechtsbijstand is in principe niet mogelijk. In familierechtelijke aangelegenheden kan het ministerie van Volksgezondheid, Jeugd en Gezin een subsidie verstrekken, afhankelijk van de hoogte van het gezinsinkomen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Aangezien een bemiddelingsprocedure op basis van vrijwilligheid wordt gevoerd, kunnen partijen de procedure op ieder moment beëindigen en zich tot de gewone rechter wenden. Krachtens § 22 van de wet mediation in burgerlijke zaken worden verjaring en andere termijnen voor het doen gelden van rechten en vorderingen die het voorwerp zijn van bemiddeling, geschorst op het moment dat een geregistreerde mediator met de bemiddeling begint. De schorsing geldt voor de duur van de bemiddelingsprocedure. Dat betekent dat de verjaring of andere termijn pas weer verder loopt nadat de bemiddeling is stopgezet.

Doel van de bemiddelingsprocedure is het bereiken van overeenstemming tussen de partijen. Uitvoering van de schikking kan niet door de rechter worden afgedwongen. De schikking is veeleer een voorstel voor een oplossing dat als basis kan dienen voor de daaropvolgende beslissing van de rechter. Ook na het bereiken van een oplossing in een bemiddelingsprocedure kunnen partijen zich te allen tijde tot de gewone rechter wenden.

Nuttige links:

 • Oostenrijkse wetgeving Deutsch - English in het federale rechtsinformatiesysteem
 • Oostenrijks ministerie van Justitie Deutsch - English - français

D. Bemiddelingsorgaan voor geschillen op het gebied van telecommunicatie

Het betreft hier geschillen in verband met communicatiediensten. Het gaat in de eerste plaats om conflicten over factureringen en kosten. In deze procedure kunnen echter ook klachten over de kwaliteit van de geboden diensten worden behandeld. Klachten kunnen niet alleen door consumenten, maar ook door belangenorganisaties worden ingediend. Men is echter niet verplicht om geschillen aan dit bemiddelingsorgaan voor te leggen.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De procedure is nader uitgewerkt in de telecommunicatiewet (Telekommunikationsgesetz – TKG 2003). § 122 TKG 2003 bepaalt dat de nationale toezichthoudende instantie richtlijnen moet vaststellen voor de wijze waarop de geschillenprocedure moet worden gevoerd.

Een buitengerechtelijke beslechting van een geschil is slechts mogelijk wanneer alle betrokkenen daartoe een schriftelijk verzoek indienen bij het bemiddelingsorgaan (Rundfunk & Telekom Regulierungs-GmbH – Oostenrijkse toezichthouder op de telecommunicatiemarkt) en wanneer andere pogingen tot beslechting van het geschil zijn mislukt. Voor alle conflictpartijen geldt dat deelname op basis van vrijwilligheid geschiedt. De onderhandelingen kunnen te allen tijde zonder opgaaf van redenen worden stopgezet.

De partijen die een klacht indienen, kunnen zich in elk stadium van de procedure laten vertegenwoordigen door een advocaat of andere vertrouwenspersoon. De aanbieders van telecommunicatiediensten dienen op verzoek een persoon aan te wijzen die gemachtigd is om aan de bemiddelingsprocedure deel te nemen, te onderhandelen en in te stemmen met een oplossing die in goed overleg is bereikt.

Argumenten van partijen en documenten moeten schriftelijk of langs elektronische weg worden voorgelegd. Het bemiddelingsorgaan legt op basis van hetgeen door beide partijen naar voren is gebracht en op basis van een ingewonnen technisch advies een voorstel voor een oplossing voor, dat partijen binnen een bepaalde termijn ondertekend aan het bemiddelingsorgaan kunnen terugzenden. Wordt het voorstel niet geretourneerd, dan kan het bemiddelingsorgaan een mondelinge zitting beleggen met alle betrokkenen, mits zulks zinvol wordt geacht en niet door de klagende partij wordt afgewezen. De aanbeveling van het bemiddelingsorgaan is slechts een voorstel waarvan de uitvoering nog niet door de rechter kan worden afgedwongen. Met schriftelijke toestemming van beide partijen kan de aanbeveling echter de status krijgen van een privaatrechtelijke schikking.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De bemiddelingsprocedure zelf is kosteloos, maar iedere partij draagt wel de kosten voor degene die haar vertegenwoordigt. Wanneer de klagende partij geen consument is, kan het bemiddelingsorgaan van haar vergoeding van de gemaakte onkosten verlangen. In rechtsbijstand is niet voorzien, maar onder bepaalde voorwaarden kan een consument een reiskostenvergoeding ontvangen.

Het staat partijen vrij om zich zowel tijdens als na de bemiddelingsprocedure tot de rechter te wenden. Wanneer het bemiddelingsorgaan eenmaal met een zaak is belast, wordt de vervaldag van een factuur uitgesteld totdat de gehele procedure is afgerond.

Nuttige links:

 • Oostenrijkse wetgeving Deutsch - English in het federale rechtsinformatiesysteem
 • Rundfunk & Telekom Regulierungs Deutsch - English-GmbH (toezichthouder op de telecommunicatiemarkt)

E. Gemeentelijke bemiddelingsinstanties

Gemeentelijke bemiddelingsinstanties zijn publieke instellingen op gemeentelijk niveau. Ze mogen geen beslissingen nemen, maar alleen aansturen op het vrijwillig treffen van schikkingen, bijvoorbeeld over geldvorderingen en aanspraken op roerende zaken, erfgrensgeschillen, eigendomsgeschillen of geschillen over aantasting van iemands eer of goede naam. Inschakeling van gemeentelijke bemiddelingsinstanties geschiedt op basis van vrijwilligheid.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Gemeentelijke bemiddelingsinstanties worden ingesteld door de wetgever van de desbetreffende deelstaat. Momenteel zijn er gemeentelijke bemiddelingsinstanties in zes deelstaten.

De gemeentelijke bemiddelingsinstanties bestaan uit vertrouwenspersonen (meestal drie), die door de gemeenteraad worden gekozen. Volgens de wettelijke bepalingen mag van de schikkingsonderhandelingen bij de gemeentelijke bemiddelingsinstantie geen proces-verbaal worden opgemaakt.

Het is aan de partijen om te beslissen of ze zelf op de zitting voor de bemiddelingsinstantie verschijnen of dat ze zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde. Men is niet verplicht om zich door een advocaat te laten vertegenwoordigen. In beginsel is men niet verplicht op de zitting te verschijnen. Partijen moeten zich echter wel tijdig verontschuldigen.

De gemeentelijke bemiddelingsinstantie dient beide partijen te horen. Het gaat om een mondelinge procedure. Afhandeling langs elektronische weg is niet mogelijk.

De procedure is kosteloos.

Indien de schikkingsgesprekken op niets uitlopen, kan de zaak aanhangig worden gemaakt bij de gewone rechter. De procedure heeft geen invloed op verjaringstermijnen of andere termijnen.

Een voor een gemeentelijke bemiddelingsinstantie getroffen schikking heeft dezelfde werking als een gerechtelijke schikking en kan daarom in het kader van een tenuitvoerleggingsprocedure worden afgedwongen.

F. Scheidsgerechten en bemiddelingsorganen van de orden van advocaten

Op de scheidsgerechten en bemiddelingsorganen van de orden van advocaten kan een beroep worden gedaan voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen op het gebied van het burgerlijk recht, handelsrecht, economisch recht en huurrecht. Gebruikmaking van deze bemiddelingsorganen geschiedt op basis van vrijwilligheid.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De bemiddelings- of arbitrageprocedure voor een bemiddelingsorgaan of scheidsgerecht van een Oostenrijkse orde van advocaten wordt gevoerd op basis van het bemiddelings- of arbitragereglement van de desbetreffende orde van advocaten. Voor de bemiddelingsprocedure bestaat geen wettelijke regeling; voor de arbitrageprocedure wordt verwezen naar de informatie onder punt A).

Schriftelijke overeenkomsten volgens welke eerst een poging tot buitengerechtelijke beslechting van een geschil moet worden gedaan alvorens men zich tot de rechter wendt, zijn bindend voor de arbitrageprocedure, maar niet voor de bemiddelingsprocedure.

Bij een bemiddelings- of arbitrageprocedure voor een bemiddelingsorgaan of scheidsgerecht van een Oostenrijkse orde van advocaten treden advocaten op als bemiddelaar respectievelijk arbiter. De bemiddelaars en arbiters dienen hun functie volledig onafhankelijk en onpartijdig en naar eer en geweten uit te oefenen, met inachtneming van hun professionele verplichtingen als advocaat. Zij zijn omtrent alles wat hun in deze functie ter kennis is gekomen, tot geheimhouding verplicht en dienen alle omstandigheden te melden die hun onafhankelijkheid of onpartijdigheid ten opzichte van de partijen zouden kunnen belemmeren.  

Zowel voor de bemiddelings- als voor de arbitrageprocedure geldt dat er geen wettelijke verplichting bestaat om een advocaat als vertegenwoordiger of adviseur in te schakelen, maar het is natuurlijk wel mogelijk. Men kan geen beroep doen op rechtsbijstand.

De kosten voor het voeren van een procedure voor een bemiddelingsorgaan en het honorarium voor de bemiddelaar zijn gebaseerd op tarieven die zijn opgenomen in de tarieventabel die bij de desbetreffende orde van advocaten verkrijgbaar is. In beginsel draagt iedere partij de kosten die zij zelf maakt (zoals bemiddelingskosten, kosten voor vertegenwoordiging en consult, tolk- en vertaalkosten). Het staat partijen echter vrij om onderling een regeling voor de verdeling van de kosten af te spreken.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

De kosten voor het voeren van een procedure voor een scheidsgerecht en de bezoldiging van de arbiter of het college van arbiters zijn gebaseerd op de tarieven voor arbitrage. Deze worden bepaald door het geldelijk belang van de zaak en berekend aan de hand van de kostentabel die de desbetreffende orde van advocaten aan haar arbitragereglement heeft toegevoegd. De kosten van de winnende partij worden vergoed, tenzij in de overeenkomst tot arbitrage of in het arbitragebeding een afwijkende regeling is opgenomen.

Bij een bemiddelingsprocedure voor een bemiddelingsorgaan van een Oostenrijkse orde van advocaten sluiten de partijen een overeenkomst, waarbij de bemiddelaar het resultaat van de schikking op verzoek van partijen in een proces-verbaal kan vastleggen. Deze overeenkomst is weliswaar bindend, maar geen executoriale titel. Naleving van de overeenkomst kan alleen voor een gewone rechtbank of voor een scheidsgerecht worden geëist. Vervolgens kan in het kader van een normale tenuitvoerleggingsprocedure om uitvoering worden verzocht.

De uitspraak van een scheidsgerecht van een Oostenrijkse orde van advocaten kan na het verstrijken van de prestatietermijn ten uitvoer worden gelegd. Vervolgens kan in het kader van een normale tenuitvoerleggingsprocedure om uitvoering worden verzocht (zie ook onder punt A)).

Nuttige link

 • Algemene informatie kan worden opgevraagd via de homepage Deutsch van de Österreichischer Rechtsanwaltskammertag (landelijke orde van advocaten) door op Service en Schiedsgericht te klikken. De website bevat ook links naar de websites van de afzonderlijke orden van advocaten.

« Alternatieve wijzen van geschillenbeslechting - Algemene informatie | Oostenrijk - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 24-10-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk