Europos Komisija > ETIT > Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai > Austrija

Naujausia redakcija: 30-11-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai - Austrija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Šiuo metu rengiamas atnaujintas turinys, kuris bus pateiktas Europos e. teisingumo portale.


 

TURINIO LENTELE

Kokie yra pagrindiniai neteisminiai ginčų sprendimo būdai, kuriais galima pasinaudoti Austrijoje? Kokie yra pagrindiniai neteisminiai ginčų sprendimo būdai, kuriais galima pasinaudoti Austrijoje?
A. Specializuoti arbitražo teismai A.
B. Taikinimo tarybos procedūros nagrinėjant su apgyvendinimu susijusius ginčus B.
C. Tarpininkavimas civilinės teisės bylose (visų pirma šeimos teisės bylose) C.
D. Telekomunikacijos ginčų taikinimo taryba D.
E. Vietos valdžios institucijų tarpininkavimo įstaigos E.
F. Specializuoti arbitražo teismai ir advokatų asociacijų taikinimo centrai F.

 

Kokie yra pagrindiniai neteisminiai ginčų sprendimo būdai, kuriais galima pasinaudoti Austrijoje?

Paprastai yra skiriamos neteisminės ginčų sprendimo procedūros, kurias reglamentuoja įstatymai, ir procedūros, kurių įstatymai nereglamentuoja.

Vienas iš įstatymo nustatytų ginčų sprendimo būdų yra praetorian sprendimas, kuris vyksta dalyvaujant teismams, tačiau šiuo atveju teismai sprendimo nepriima. Pagal Austrijos civilinio proceso kodeksą praetorian sprendimas yra prielaida pateikti numatytą pareiškimą, susijusį su esamais ginčais. Šie ginčai yra sprendžiami vienai iš šalių paprašius teismo pagalbos, kai su teisėjo pagalba ir patarimu siekiama ginčą išspręsti taikiai.

Kita galima neteisminė ginčų sprendimo forma - vykdytino notaro dokumento priėmimas. Išsamesnę informaciją apie įstatyme numatytas neteismines ginčų sprendimo institucijas, tokias kaip specializuoti arbitražo teismai, su gyvenamųjų namų ginčais susijusios taikinimo tarybos, taikinimas civilinės teisės bylose (ypač šeimos teisės klausimais), su telekomunikacijų ginčais susijusios taikinimo tarybos, galima rasti toliau A-E dalyse. Be visų minėtų institucijų, profesinių įstaigų, pvz., advokatų, valstybės notarų, gydytojų ir civilinių inžinierių, atstovai tarpininkauja nagrinėjant jų tarpusavio narių ginčus ir ginčus, kylančius tarp narių ir jų klientų. F dalyje galima rasti papildomos informacijos apie Austrijos advokatų asociacijos specializuotus arbitražo teismus ir taikinimo tarybas.

viršųviršų

Be visų šių įstatymo nustatytų būdų, taip pat esama daugybės ne įstatymų nustatytų ginčų sprendimo ne teisme arba jų išvengimo būdų, ypač su vartotojais susijusiais klausimais. Tai yra neoficialūs profesinių sąjungų ir prekybos asociacijų skundų skyriai, Prekybos rūmų taikinimo komitetai, taikinimo tarybos, kuriose dalyvauja Vartotojų informacijos asociacija, ginčų, susijusių su gydytojų atsakomybe, taikinimo įstaiga ir t. t. Daugiau informacijos apie vartotojų apsaugą, Austrijos neteisminių institucijų sąrašą ir jų aprašymą galite rasti apsilankę Europos Komisijos interneto tinklalapyje (http://ec.europa.eu/consumers/redress/out_of_court/adrdb_en.htm English).

Nuo 2003 m. kovo 1 d. Austrijoje taip pat veikia taikinimo taryba, nagrinėjanti ginčus, susijusius su Austrijos interneto domeno vardu „.at“. Tai yra ginčai dėl interneto domeno vardo „.at“, visų pirma ginčai dėl teisės naudoti šį vardą ir teisės, susijusios su identifikacijos kodais, prekės ženklais, intelektine nuosavybe ir konkurencija. Daugiau informacijos (vokiečių ir anglų kalbomis) galite rasti internete Deutsch - English.

Taip pat yra interneto ombudsmenas, kuris teikia taikinimo paslaugas sprendžiant ginčus ir nagrinėja skundus, susijusius su palankiausio teismo pasirinkimu, t. y. valstybės, turinčios jurisdikciją nagrinėti su internetu susijusią bylą, pasirinkimas. Ombudsmeno paslaugomis galima pasinaudoti sumokėjus metinį narystės mokestį (šiuo metu jis yra 25 eurai). Daugiau informacijos (vokiečių ir anglų kalbomis) galima rasti internete Deutsch.

viršųviršų

A. Specializuoti arbitražo teismai

Austrijos civilinio proceso kodekso 577-618 straipsniai taikomi visiems arbitražo procesams, kuriuose dalyvauja Austrijoje esantys specializuoti arbitražo teismai. Kodekse yra nustatytas bendras arbitražo procesas, neišskiriant grynai vidaus ir tarptautinių procedūrų arba verslo ginčų ir kitų bylų. Taip pat yra konkrečių normų, susijusių su grupėmis, kurioms reikia specialios apsaugos, pavyzdžiui, vartotojais ir darbuotojais.

Iš esmės dėl visų turtinių reikalavimų, nagrinėtinų bendrosios kompetencijos teisme, gali būti susitariama sudarant arbitražinį susitarimą. Reikalavimai, kurie nėra išimtinai susiję su turtu, gali būti nagrinėjami arbitražo būdu, jeigu šalys gali pasiekti susitarimą. Tačiau reikalavimai, kylantys iš tam tikrų teisės sričių, negali būti objektyviai nagrinėjami arbitražo būdu (iš esmės reikalavimai, susiję su šeimos teise ir apgyvendinimo teisėmis).

Į specializuotą arbitražo teismą kreiptis dėl sprendimo priėmimo galima tik jeigu šalys dėl to sutaria. Arbitražiniame susitarime privaloma nurodyti konkretų teisinį ginčą arba būsimus ginčus, kilsiančius iš tam tikro teisinio santykio.

Šalys gali laisvai išspręsti su arbitražu susijusius klausimus. Jos gali laisvai nuspręsti, ar procedūrą nustatyti savo nuožiūra, ar pagal konkrečias taisykles, išskyrus atvejus, kai taikomi kitokią tvarką nustatantys privalomieji reikalavimai. Atsižvelgiant į vieną iš privalomųjų reikalavimų principų, šalys turi būti laikomos sąžiningomis ir kiekviena šalis turi teisę būti išklausyta. Šalies teisė turėti savo pasirinktą atstovą yra neginčijama.

viršųviršų

Paprastai arbitražo procesas pasibaigia priėmus sprendimą, kurio tikslas ir pasekmės yra tokios pat, kaip ir teismo sprendimo, priimto išnagrinėjus įprastą civilinę bylą. Šalims įteiktas sprendimas teisiškai galioja ir gali būti vykdomas pasibaigus privalomam nustatyti terminui. Arbitražo sprendimas yra vykdytinas dokumentas, kurį prireikus gali įvykdyti teismai.

Dėl tam tikrų Civilinio proceso kodekse nustatytų sąlygų, kurių negalima nepaisyti, bendrosios kompetencijos teismas gali panaikinti arbitražo sprendimą, jeigu yra pateikiamas prašymas panaikinti arbitražo sprendimą. Be kitų priežasčių, tai taip pat yra teisės į teisminį nagrinėjimą atsisakymas, tinkamo sutikimo nagrinėti ginčą arbitražo tvarka trūkumas, prieštaravimai privalomosioms taisyklėms, reglamentuojančioms arbitražą ir viešąją tvarką (ordre public), objektyvaus pagrindo ginčą nagrinėti arbitražo tvarka nebuvimas ir prieštaravimai viešajai tvarkai (ordre public) atsižvelgiant į materialinę teisę.

Naudingos nuorodos:

 • Austrijos įstatymai Deutsch - English federalinės teisinės informacijos sistemoje;
 • Austrijos federalinė teisingumo ministerija Deutsch - English - français;
 • Austrijos prekybos rūmų Specializuotas arbitražo teismas Deutsch - English.

B. Taikinimo tarybos procedūros nagrinėjant su apgyvendinimu susijusius ginčus

Kilus tam tikriems ginčams, susijusiems su Ne pelno siekiančių gyvenamųjų namų asociacijų įstatymu (Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz) arba 2002 m. Turto įstatymu, kurie turi būti sprendžiami teisme ne ginčo tvarka, kai atitinkamos vietos valdžios institucijos turi nuomos teisės ginčus nagrinėjančias taikinimo tarybas, prieš perduodant ginčą spręsti teismui pirmiausia turi būti taikomos vietos taikinimo procedūros. Grace, Insbruke, Klagenfurte, Leobene, Lince, Miurcušlage, Nojenkirchene, Zalcburge, Sant Poltene, Štokerau ir Vienoje esančios vietos valdžios institucijos teikia tokias taikinimo paslaugas.

viršųviršų

Nuomos teisė gali būti susijusi su priežiūra ir remontu, nuomos mokesčio teisėtumu arba pridėtinių išlaidų padalijimu.

Tokiose procedūrose ginčus, susijusius su nuoma vienoje iš vietos valdžios institucijos sričių, kurioje yra specializuotas arbitražo teismas, būtina perduoti spręsti šiam arbitražo teismui. Dėl to tokios bylos gali būti perduotos teismui tik jeigu jos iš pradžių buvo pateiktos nagrinėti vietos valdžios institucijos taikinimo tarybai ir ši taryba jau priėmė sprendimą arba jeigu byla nebuvo išnagrinėta per tris mėnesius.

Taikinimo taryba ginčus paprastai nagrinėja uždarame teismo posėdyje. Tik bylos šalys gali naudotis bylos įrašais. Be to, tam tikriems dokumentams teisė pasinaudoti bylos įrašais netaikoma. Taip yra tuomet, kai tiriant dokumentų turinį gali būti pažeisti vienos iš šalių arba trečiosios šalies teisėti interesai. Ši taisyklė taip pat yra taikoma, kai dėl tokio dokumentų tyrimo būtų sukeltas pavojus vietos valdžios institucijos funkcijų vykdymui arba jeigu tai kliudytų pasiekti bylos tikslą.

Advokato atstovavimas yra leidžiamas, tačiau nėra privalomas.

Prašymus, pareiškimus, pranešimus ir kitus dokumentus galima išsiųsti naudojant visas prieinamas technines priemones, įskaitant telegrafo priemones, teleksą, automatinį duomenų perdavimą arba kitas technologines priemones. Jeigu atitinkama taikinimo taryba turi reikiamą techninę įrangą, prašymus taip pat galima pateikti elektronine forma.

Tačiau dažniausiai posėdį, kuriame bus nagrinėjamas ginčas, reikia rengti. Šalys turėtų pačios atvykti (o ne tik būti atstovaujamos advokato), nes tai skatina taikiai išspręsti ginčą. Paprastai dėl to jokių sunkumų neiškyla, nes procedūra vyksta vietos valdžios institucijos, kurios teritorijoje yra nuomojamas turtas, taikinimo taryboje.

viršųviršų

Taikinimo procedūros, susijusios su nuomos klausimais, yra nemokamos.

Jeigu ginčo nepavyksta išspręsti taikiai, taikinimo taryba turi priimti sprendimą dėl prašymo. Jeigu viena iš šalių nėra patenkinta taikinimo tarybos priimtu sprendimu, ji per keturias savaites nuo taikinimo tarybos sprendimo įteikimo dienos gali paprašyti bylą perduoti teismui. Taikinimo tarybos sprendimas tampa negaliojantis nuo to laiko, kai byla perduodama teismui. Kiekviena iš šalių taip pat gali perduoti bylą teismui, jeigu taikinimo taryba per tris mėnesius nepriima sprendimo. Tinkamai pateikus šios rūšies prašymą, taikinimo taryba privalo sustabdyti taikinimo procedūras.

Jeigu nė viena iš šalių per keturias savaites nuo taikinimo tarybos sprendimo įteikimo neperdavė bylos nagrinėti teismui, taikinimo tarybos sprendimas tampa galutinis. Tuomet šis sprendimas yra prilyginamas vykdomajam raštui. Tokiu atveju šio nuomos ginčo negalima perduoti spręsti teismui; šiuo atveju vienintelės teisės paduoti apeliacinį skundą ir pasinaudoti teisminiais teisių gynimo būdais yra tos, kurios nustatytos vykdymo procedūroje.

Naudingos nuorodos

 • Vienos miestas Deutsch - English;
 • Gracas - miesto gidas Deutsch - English.

C. Tarpininkavimas civilinės teisės bylose (visų pirma šeimos teisės bylose)

Šioje dalyje nagrinėjamas konfliktų, kurie priklauso bendrosios kompetencijos teismų jurisdikcijai, sprendimas. Civilinės teisės tarpininkavimo įstatyme (Zivilrechts-Mediations-Gesetz, BGBl I 2003/29) yra nustatytos išsamios taisyklės dėl tarpininkavimo sprendžiant konfliktus, priklausančius bendrosios kompetencijos teismo jurisdikcijai. Atsižvelgiant į šį įstatymą apie tarpininkavimą galima kalbėti tik jeigu tarpininkas yra kvalifikuotas ekspertas, taikantis pripažintus tarpininkavimo metodus.

viršųviršų

Tarpininkas turi būti nešališkas ir ypač rūpintis šalimis, neteikdamas pirmenybės nė vienai iš jų (jis privalo būti nešališkas visoms šalims). Tarpininkavimo procedūros struktūrą iš esmės nustato konflikto šalys, ir šiame susitarime dėl tarpininkavimo yra nustatomi procedūros principai. Tarpininkaujant vykstančių diskusijų turinys yra slaptas visiems dalyviams ir pagal Civilinio proceso kodekso (ZPO) 320 straipsnio 4 dalį tarpininkai negali būti kviečiami liudyti jokiame vėliau vykstančiame teismo procese. Tarpininkai privalo laikytis pareigos saugoti teisinę paslaptį. Jeigu tarpininkai pažeidžia pareigą saugoti paslaptį, jiems bus pradėtas baudžiamasis persekiojimas pagal baudžiamosios teisės nuostatas. Tarpininkauti gali tik specialiame sąraše įrašyti tarpininkai. Tai užtikrina, kad jie turės tinkamą eksperto kvalifikaciją.

Teisinis atstovavimas nėra privalomas, tačiau šalims gali atstovauti advokatas, išskyrus atvejus, kai susitariama kitaip.

Tarpininkavimo tikslas - pasiekti susitarimą tarp šalių taikant tarpininko bendravimo techniką. Dėl to tarpininkauti bendraujant elektroninėmis priemonėmis yra sunku. Naudojantis tarpininko paslaugomis reikia sumokėti privalomas išlaidas. Tarpininkavimo išlaidas iš esmės pasidalija tarpininkavimo procedūros dalyviai. Ginčo šalys susitaria dėl išlaidų padalijimo tarpininkavimo procedūros metu. Šiuo atveju iš esmės nėra nuostatos dėl teisinės pagalbos suteikimo. Šeimos bylose Federalinė sveikatos, šeimos ir jaunimo reikalų ministerija, atsižvelgdama į šeimos pajamas, gali sumokėti tam tikrą įmoką.

Kadangi tarpininkavimo procedūra yra savanoriška, šalys gali bet kuriuo metu nutraukti ją, o klausimą perduoti spręsti bendrosios kompetencijos teismui. Pagal Civilinės teisės tarpininkavimo įstatymo 22 straipsnį pradėjus tarpininkavimo procedūrą yra nutraukiami ieškinio senaties ir kiti terminai, siekiant, kad prasidėjus tarpininkavimo procedūrai, kuri vykdoma su registruoto tarpininko pagalba, su tarpininkavimu susijusios teisės ir reikalavimai būtų aiškūs. Todėl ieškinio senaties ir kiti terminai iš naujo pradedami skaičiuoti tik užbaigus tarpininkavimo procedūrą.

viršųviršų

Tarpininkavimo procedūros tikslas - pasiekti, kad šalys sudarytų susitarimą. Šio susitarimo teismas negali vykdyti; tai yra siūlomas sprendimas, kuriuo remdamasis teismas vėliau gali priimti sprendimą. Net jei šalys susitarimą sudarė tarpininkavimo procedūros metu, jos bet kuriuo metu gali perduoti ginčą spręsti bendrosios kompetencijos teismui.

Naudingos nuorodos

 • Austrijos įstatymai Deutsch - English federalinėje teisinės informacijos sistemoje;
 • Austrijos federalinė teisingumo ministerija Deutsch - English - français.

D. Telekomunikacijos ginčų taikinimo taryba

Taryba nagrinėja su ryšių paslaugomis susijusius ginčus. Procedūra visų pirma yra taikoma sprendžiant su sąskaitų arba išlaidų apmokėjimu susijusius ginčus, tačiau ji taip pat gali būti taikoma nagrinėjant skundus dėl siūlomų paslaugų kokybės. Skundus gali pateikti tiek vartotojai, tiek suinteresuotos grupės. Tačiau taikinimas nėra privalomas.

viršųviršų

Išsami ginčų sprendimo procedūros tvarka yra nustatyta 2003 m. Telekomunikacijų įstatyme (TKG, 2003). 2003 m. Telekomunikacijų įstatymo 122 straipsnyje yra nustatytas reikalavimas reguliavimo tarnybai priimti konfliktų sprendimų procedūros taisykles.

Ginčą neteismine tvarka galima spręsti tik jeigu visos dalyvaujančios šalys, nepavykus ginčo išspręsti kitais būdais, taikinimo tarybai (RTR-GmbH) pateikia prašymus. Visos susijusios šalys procedūroje dalyvauja savanoriškai, o derybas galima bet kuriuo metu nutraukti nenurodant konkrečių priežasčių.

Visuose procedūros etapuose pareiškėjams gali atstovauti advokatas arba kuris nors kitas jų pasitikėjimą turintis asmuo. Telekomunikacijos paslaugų teikėjų gali būti prašoma įgalioti konkretų asmenį vykdyti šias procedūras ir derėtis bei sutarti dėl abiem pusėms priimtino sprendimo.

Šalys savo argumentus turi pateikti rašytine arba elektronine forma. Ši taisyklė taip pat yra taikoma ir perduodant dokumentus. Atsižvelgdama į abiejų šalių pateiktus argumentus ir techninio eksperto, su kuriuo buvo konsultuojamasi, nuomonę, taikinimo taryba parengia siūlomą sprendimą, kurį šalys per konkretų terminą gali pasirašyti ir grąžinti taikinimo tarybai. Jeigu sprendimas negrąžinamas, taikinimo taryba gali iškviesti visus dalyvius į žodinį nagrinėjimą, jeigu mano, kad tai bus naudinga, ir jeigu pareiškėjas tam neprieštarauja. Taikinimo tarybos rekomendacija yra tik pasiūlymas ir jis nėra vykdytinas. Tačiau jeigu abi šalys pateikia savo rašytinį sutikimą dėl rekomendacijos, ji gali įgyti susitarimo pagal privatinę teisę galią.

viršųviršų

Taikinimo procedūra yra nemokama, tačiau kiekviena iš ginčo šalių turi sumokėti savo advokato mokesčių išlaidas. Jeigu pareiškėjas nėra vartotojas, taikinimo taryba gali prašyti, kad jis sumokėtų faktines išlaidas. Nuostatos dėl teisinės pagalbos suteikimo nėra, tačiau esant tam tikroms aplinkybėms vartotojams yra atlyginamos kelionės išlaidos.

Šalys bet kuriuo procedūros metu arba net jai pasibaigus gali perduoti ginčą spręsti teismui. Taikinimo tarybai pateikus prašymą ginčijamos sąskaitos apmokėjimo data yra atidedama iki proceso pabaigos.

Naudingos nuorodos

 • Austrijos įstatymai Deutsch - English federalinėje teisinės informacijos sistemoje;
 • Bevielio ryšio ir telekomunikacijų reguliavimo tarnyba Deutsch - English GmbH

E. Vietos valdžios institucijų tarpininkavimo įstaigos

Vietos valdžios institucijų tarpininkavimo įstaigos yra vietos lygiu sudaromos viešosios įstaigos. Jos negali priimti sprendimų; jų paskirtis – pamėginti sudaryti ginčo šalių susitarimus konkrečiais klausimais, įskaitant finansinius reikalavimus, teises į visą turtą, pasienio ginčus, nuosavybės ginčus arba su šmeižtu susijusius klausimus. Kreiptis į vietos valdžios institucijų tarpininkavimo įstaigas galima savanoriškai.

viršųviršų

Vietos valdžios institucijų tarpininkavimo įstaigos yra sudaromos regiono valdžios institucijų įsakymu. Šiuo metu tarpininkavimo įstaigos yra šešiose Austrijos federacijos žemėse.

Vietos valdžios institucijų tarpininkavimo įstaigas paprastai sudaro trys pasitikėjimo pagrindu vietos tarybos išrinkti asmenys. Pagal įstatymų reikalavimus jokie vietos valdžios institucijų tarpininkavimo įstaigose vykusių sprendimo procedūrų įrašai šiose įstaigose negali būti saugomi.

Šalys gali laisvai pasirinkti, procedūroje dalyvauti asmeniškai ar įgalioti kokį nors asmenį jai atstovauti. Advokato atstovavimas nėra būtinas. Iš šalių nėra reikalaujama dalyvauti procedūroje, tačiau ji turi pateikti atsiprašymą dėl nedalyvavimo tinkamu laiku.

Vietos valdžios institucijos tarpininkavimo įstaiga turi išklausyti abi šalis. Procedūra yra žodinė; nėra nuostatos dėl procedūros eigos elektronine forma.

Procedūra yra nemokama.

Šalims nepasiekus susitarimo, jos gali ginčą perduoti bendrosios kompetencijos teismui. Procedūra neturi įtakos jokiems ieškinio senaties terminams arba kitoms tinkamoms datoms.

Susitarimas, sudarytas su vietos valdžios institucijų taikinimo įstaigų pagalba, turi tokį pat poveikį, kaip ir teismo susitarimas, ir dėl to jis yra vykdytinas pagal teismo vykdymo procesą.

F. Specializuoti arbitražo teismai ir advokatų asociacijų taikinimo centrai

Specializuotų arbitražo teismų ir advokatų asociacijų taikinimo centrų paslaugomis gali naudotis tie asmenys, kurie siekia neteismine tvarka išspręsti ginčus, susijusius su civiline, komercine ir ekonomikos teise bei nuomos teise. Šių institucijų paslaugomis naudojamasi savanoriškai.

viršųviršų

Kiekviena advokatų asociacija Austrijoje turi savo arbitražo arba taikinimo procedūrų taisykles, ir arbitražo arba taikinimo procedūros konkrečiame specializuotame arbitražo teisme arba taikinimo centre vyks pagal atitinkamos asociacijos taisykles. Taikinimo procedūra nėra nustatyta įstatyme; norėdami gauti daugiau informacijos apie arbitražo procedūras žr. A skiltį.

Sutarčių, kuriose yra nustatyta, kad prieš perduodant ginčą spręsti teismui turi būti mėginama jį išspręsti taikiai neteismine tvarka, privaloma laikytis arbitražo procese, tačiau taikinimo procese jos nėra įpareigojančios.

Advokatai yra taikintojai taikinimo procese, o arbitrai vadovauja arbitražo procesui, kuris atitinkamai vyksta taikinimo centruose arba specializuotuose arbitražo teismuose, kuriuos sudarė Austrijos advokatų asociacija. Taikintojai ir arbitrai privalo savo pareigas atlikti visiškai nepriklausomai ir nešališkai, remdamiesi geriausiomis savo žiniomis ir gebėjimais ir vadovaudamiesi savo, kaip advokatų, pareigomis. Jie privalo saugoti paslaptį, susijusią su viskuo, ką sužino vykdydami savo funkcijas, ir viešai neatskleisti visų aplinkybių, kurios gali pažeisti jų nepriklausomumą arba nešališkumą šalių atžvilgiu.

Taikinimo arba arbitražo procese gali dalyvauti teisinis atstovas, tačiau teisinio reikalavimo turėti tokį atstovą nėra. Nuostatos, susijusios su teisine pagalba, nėra.

Proceso išlaidos taikinimo centre ir taikintojo mokesčiai yra apskaičiuojama pagal mokesčių lentelę, kurią galima gauti atitinkamoje advokatų asociacijoje. Iš esmės kiekviena šalis turi padengti savo išlaidas (pvz., taikinimo mokesčiai, atstovavimo ir konsultavimo mokesčiai, vertėjų žodžiu arba raštu mokesčiai). Tačiau šalys gali pasidalyti išlaidas, laisvai sudarydamos vidaus susitarimą.

Proceso išlaidos specializuotame arbitražo teisme ir arbitro arba arbitrų kolegijos mokesčiai yra apskaičiuojami pagal arbitražo mokesčius. Šie mokesčiai yra nustatomi pagal ginčo vertę ir apskaičiuojami pagal išlaidų skalę, pridedamą prie atitinkamos advokatų asociacijos sudaromų arbitražo taisyklių. Išlaidų atlyginimo tvarką nustato bylą laimėjusi šalis, išskyrus atvejus, kai kitaip nustatoma arbitražiniame susitarime arba arbitražinėje išlygoje.

Austrijos advokatų asociacijos sudarytame taikinimo centre vykstant taikinimo procesui, šalys gali susitarti dėl taikintojo, kuris oficialiai užrašys taikinimo rezultatą. Šio susitarimo laikytis yra privaloma, tačiau jis nėra vykdytinas. Apeliacinis skundas dėl laikymosi turi būti paduotas valstybės teismui arba specializuotam arbitražo teismui. Po to kreiptis dėl vykdymo galima įprasta tvarka.

Austrijos advokatų specializuoto arbitražo teismo sprendimas yra vykdytinas pasibaigus vykdymo terminui. Pasibaigus šiam terminui, dėl vykdymo galima kreiptis įprasta tvarka (daugiau informacijos žr. A skiltį).

Naudinga nuoroda

 • Bendrą informaciją galima rasti Austrijos advokatų asociacijų konfederacijos interneto tinklalapyje Deutsch (Paslaugos / specializuoti arbitražo teismai), kuriame taip pat yra pateikiamos nuorodos į tam tikrų advokatų asociacijų interneto tinklalapius.

« Alternatyvūs ginčų sprendimo būdai - Bendro pobūdžio informacija | Austrija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 30-11-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė