Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Softvér pre online systémy zberu vyvinutý Komisiou

Komisia vyvinula softvér s voľne prístupným zdrojovým kódom (pozn. v nariadení označený ako voľný softvér) s cieľom pomôcť organizátorom pri vytvorení svojho vlastného online systému zberu.

Tento softvér poskytuje všetky základné funkcionality na online zber vyhlásení o podpore prostredníctvom formulárov, ktoré spĺňajú ustanovenia nariadenia o iniciatíve občanov, ako aj funkcionality na bezpečné uchovávanie údajov o signatároch a ich export príslušným vnútroštátnym orgánom. Softvér je v súlade s metodikou Web Content Accessibility Guidelines 2.0 a bráni predkladaniu duplicitných vyhlásení o podpore.

Systém je možné jednoducho konfigurovať pre potreby každej navrhovanej iniciatívy občanov, pretože organizátorom umožňuje nahrať všetky relevantné informácie o iniciatíve z ich účtu organizátora na tejto webovej lokalite.

Softvér je dostupný zadarmo.

Aké sú prvky softvéru?

Softvér tvorí verejné a administratívne rozhranie:

V režime off-line môžu organizátori pripravovať a testovať systém pred začatím zberu vyhlásení o podpore. V tomto režime môžu organizátori testovať softvér pred tým, ako požiadajú Komisiu o registráciu svojej navrhovanej iniciatívy. Režim off-line takisto organizátorom umožňuje pripraviť systém na predloženie žiadosti o vydanie osvedčenia príslušnému vnútroštátnemu orgánu. Aby mohli organizátori prejsť do online režimu a začať s online zberom, musia uverejniť udelené osvedčenie pre svoj systém a získať potvrdenie o registrácii svojej navrhovanej iniciatívy.

Viac informácií nájdete v používateľskej príručke k softvéru.

Ako tento softvér pomôže organizátorom?

Organizátori, ktorí plánujú zbierať vyhlásenia o podpore online, musia vytvoriť online systém zberu, ktorý spĺňa technické špecifikácie podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 1179/2011.

Súlad s technickými špecifikáciami kontrolujú príslušné vnútroštátne orgány, ktoré organizátori žiadajú o vystavenie osvedčenia pre svoje systémy pred začatím online zberu vyhlásení o podpore.

Na vybudovanie svojho softvéru môžu organizátori využiť softvér vytvorený Komisiou alebo akýkoľvek iný softvér.

Softvér Komisie spĺňa príslušné bezpečnostné a technické požiadavky, t. j. bod 1, body 2.3. až 2.7.2., bod 2.7.3. písm. a), b), d), f), h), body 2.7.4. a 2.7.5, bod 2.7.7. písm. b), c), body 2.7.8, 2.7.10, 2.12., 2.14., 3.1. a 3.2. a čiastočne bod 2.7.3 písm. c) a e), bod 2.7.7 písm. a) a d), body 2.8. až 2.11., bod 2.13. a bod 3.3. prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 1179/2011. Vzhľadom na uvedené stačí, aby organizátori, ktorí využijú tento softvér, zabezpečili, že ďalšie prvky ich systému (napr. hostiteľské prostredie alebo riadiace procesy) spĺňali príslušné technické špecifikácie [body 2.1., 2.2., 2.7.3. písm. g), 2.7.6., 2.7.9., body 2.15. až 2.20.2. a bod 3.4. a čiastočne bod 2.7.3 písm. c) a e), bod 2.7.7 písm. a) a d), body 2.8. až 2.11., bod 2.13. a bod 3.3. prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 1179/2011].
Získavanie osvedčenia je tak jednoduchšie.

Viac informácií nájdete v najčastejších otázkach.

Kde sa dá stiahnuť softvér vyvinutý Komisiou?

Softvérový balík sa dá stiahnuť na webovom sídle JoinUp,

kde sme v záložke e-Library uverejnili aj všetku relevantnú dokumentáciu. Nachádza sa tam napríklad používateľská príručka a inštalačná príručka.

Ak si chcete softvér otestovať bez inštalácie, pozrite si jeho demo verziu.